ORDONANŢĂ nr. 1 din 19 ianuarie 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1 tabelul 2, nota 6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "6) Se vor respecta următoarele condiţii:

      a) [nitrat] [nitrit]
          -------- + -------- ≤ 1,
             50 3
  formulă în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l;
  b) valoarea de 0,1 mg/l pentru nitriţi la ieşirea apei din staţia de tratare."
  2. La anexa nr. 1 tabelul 2, parametrul "Fluor" se modifică şi se înlocuieşte cu parametrul "Fluoruri".
  3. La anexa nr. 1 tabelul 3, la parametrul "Clor rezidual liber", după nota 12) se introduce o nouă notă, nota 13), cu următorul cuprins:
  "13) valoarea 0,5 mg/l se aplică la ieşirea apei din staţia de tratare; la capăt de reţea valoarea minimă a clorului rezidual liber va fi 0,1 mg/l."
  4. La anexa nr. 2 punctul 2, subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 5, cu excepţia cazurilor în care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti au stabilit pe baze documentate că, pentru o perioadă determinată de către ele, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite. Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate."
  5. La anexa nr. 2 tabelul 1A nota 4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) nu există probabilitatea ca vreun factor să provoace deteriorarea calităţii apei."
  6. La anexa nr. 3 punctul 2, subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.1. Metoda de analiză folosită în cazul următorilor parametri trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA) cu exactitatea, precizia şi limita de detecţie specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiză utilizată, rezultatul trebuie exprimat folosind cel puţin acelaşi număr de zecimale ca şi în cazul parametrului valoric prevăzut în tabelele 2 şi 3 din anexa nr. 1."
  7. La anexa nr. 3 punctul 2 subpunctul 2.1, parametrii "Fluor" şi "Tetracloretan" din tabel se modifică şi se înlocuiesc cu parametrii "Fluoruri" şi "Tetracloretenă", iar nota 4) se mută de la parametrul "Cupru" la parametrul "Cianuri totale".
  8. La anexa nr. 3 punctul 2 subpunctul 2.1, după parametrul "Fluoruri" se introduce un nou parametru, parametrul "Fier", cu următoarele procente ale caracteristicilor de performanţă specificate:
  "Fier 10 10 10".
  9. La anexa nr. 3 punctul 3, partea introductivă şi nota se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "3. Parametrii pentru care nu se specifică nicio metodă de analiză:
  ...................................................................
  --------- Notă *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată, metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe, o precizie şi o limită de detecţie de 25%."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Bucureşti, 19 ianuarie 2011.
  Nr. 1.
  ------