LEGE nr. 73 din 14 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 20 din 26 august 2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 29 august 2014, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ
  pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
  2. La articolul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
  Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  3. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc 5 noi puncte, cu următorul cuprins:– La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național se face pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (1).– La articolul 8, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes comunitar se face pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (3).(5^2) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes internațional se face pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (5).»– La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes județean sau local se bazează pe o documentație științifică ce se înaintează la consiliile județene sau locale, după caz, în vederea analizei și luării hotărârii de declarare și instituire.– La articolul 8, alineatul (7) se abrogă.– La articolul 11 alineatul (1), litera b^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b^1) suprafața și situația juridică a terenurilor, cu precizarea formei de proprietate și a proprietarilor la data înființării ariei;
  4. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 21
  (1) Planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se elaborează de către administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile științifice și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, emis în baza avizelor autorităților publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării regionale și administrației publice și al agriculturii și dezvoltării rurale. În cazul în care nu există administratori sau în situația în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanțare națională/europeană, acestea pot fi elaborate și de către alte entități, urmând să fie însușite de către administratori în procesul elaborării și, respectiv, al aprobării acestora.»

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 14 aprilie 2015.
  Nr. 73.
  -----