ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 10 iulie 1997pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 14 iulie 1997
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:

  Articolul I

  Legea locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizarea de locuințe, având ca suprafețe construite cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceasta destinație, în anul fiscal respectiv.
  (la 26-11-1997, Alineatul 1 al Articolului 5 de la Punctul 1. din Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  2. Articolul 5 alineatul 2 se abroga.3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

  Articolul 6

  Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum și de reabilitare a locuințelor existente, de categoria a III-a, a IV-a și garsoniere, realizate în condițiile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 și ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.

  (la 26-11-1997, Articolul 6 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  4. Articolul 9 litera b) va avea următorul cuprins:
  b) încasările realizate din vânzarea locuințelor și a spațiilor cu alta destinație din clădirile de locuit, cu excepția celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum și sumele încasate potrivit prevederilor art. 7.
  5. Articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de viabilizare a terenurilor destinate construcțiilor de locuințe beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.
  (la 26-11-1997, Alineatul 2 al Articolului 12 de la Punctul 5. din Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

  Articolul 15

  Alocațiile de la bugetul de stat se fundamentează de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuințelor și pentru realizarea de noi locuințe, și se transmit consiliului județean și, respectiv, Consiliului General al Municipiului București, după caz.
  Propunerile de alocații din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare județ și municipiul București, se transmit Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.
  Pentru alocațiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finanțarea construcțiilor de locuințe potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite, prevăzute în Legea privind finanțele publice.
  În execuția bugetului de stat, alocațiile pentru construcții de locuințe se repartizează și se acordă consiliilor locale beneficiare de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin intermediul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, potrivit normelor metodologice.
  7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soțul, sotia, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.

  (la 26-11-1997, Articolul 17 din Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  8. Articolul 20 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda credite persoanelor fizice române, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea și repararea capitala a locuințelor proprietate personală, ale căror suprafețe nu depășesc pe cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acordă cu o dobânda egala cu cea acordată de Casa de Economii și Consemnațiuni la depunerile pe termen ale populației, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, și se suporta:
  a) 15%, de către beneficiarul creditului;
  b) diferența, până la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de dobânda, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.
  9. Articolul 20 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  Creditele pentru construirea sau cumpărarea de locuințe se acordă o singură dată persoanelor fizice cu cetățenie română, care nu au deținut și nu au în proprietate o locuinta. De aceste credite mai beneficiază, prin excepție, persoanele calificate din agricultura, învățământ, sănătate, administrație publică și culte, care își stabilesc domiciliul în mediul rural, precum și cele care gospodăresc împreună cu familia în locuințe care nu satisfac exigențele minimale de suprafața, corespunzător numărului de persoane din familie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.
  (la 26-11-1997, Alineatul 3 al Articolului 20 de la Punctul 9. din Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  9^1. La articolul 20, alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  La primirea creditului, beneficiarul trebuie să aibă constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni un depozit reprezentând până la 10% din valoarea creditului solicitat
  (la 26-11-1997, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  10. La articolul 20, alineatele 7 și 8 vor avea următorul cuprins:
  Modul de plată și cuantumul subvențiilor se stabilesc prin convenție între Casa de Economii și Consemnațiuni și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu avizul Ministerului Finanțelor.
  În execuția bugetului de stat, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va repartiza Casei de Economii și Consemnațiuni, potrivit celor stabilite prin convenție, sumele aferente subvențiilor la dobânda pentru creditele acordate și care urmează a fi acordate în anul respectiv.
  11. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

  Articolul 25

  Evacuarea chiriașului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevocabile.
  Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare.
  12. După articolul 27 se introduce articolul 27^1, care va avea următorul cuprins:

  Articolul 27^1

  Abrogat.

  (la 26-11-1997, Articolul 27^1 din Punctul 12. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  13. La alineatul 1 al articolului 29, după litera c) se introduce litera d), care va avea următorul cuprins:
  d) sa predea proprietarului locuinta în stare normală de folosință, la eliberarea acesteia.
  14. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

  Articolul 36

  În cazurile în care, în clădirile de locuințe, unul dintre proprietari sau chiriași împiedica cu buna știința și sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalți proprietari sau chiriași, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanța va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului.
  (la 26-11-1997, Articolul 36 din Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  15. La articolul 37 se introduce un alineat final, care va avea următorul cuprins:
  Abrogat.
  (la 26-11-1997, Alineatul final al Articolului 37 de la Punctul 15. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  16. Articolul 50 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  Statul sprijină construcția de locuințe sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin legea bugetului de stat.
  17. Articolul 53 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  Locuintele de serviciu realizate în condițiile prezentei legi, finanțate din bugetul de stat și din bugetele locale, pot fi vândute în condițiile legii, cu aprobarea Guvernului, în situația în care activitatea care a generat realizarea locuințelor respective s-a restrâns sau a încetat.
  18. La articolul 62, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
  De drepturile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrării în vigoare a legii, și ținerii căsătoriti care au, fiecare, vârsta până la 35 de ani, împliniți până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea.

  (la 26-11-1997, Punctul 18. din Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  19. La articolul 63, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 și 12, separat sau cumulativ, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.

  (la 26-11-1997, Punctul 19. din Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  20. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

  Articolul 64

  Schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu alta destinație situate în clădiri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asociației de proprietari. În vederea efectuării acestei schimbări, este necesar avizul favorabil al proprietarilor și, după caz, al titularilor contractelor de închiriere din locuintele cu care se invecineaza, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării.
  20^1. La articolul 69, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarii din clădirile cu mai multe locuințe în proprietate privată sau mixtă se vor constitui în asociații de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.

  (la 26-11-1997, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  20^2. Articolul 70 va avea următorul cuprins:
  Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea și funcționarea asociației locatarilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 16 noiembrie 1977, se abroga după 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  (la 26-11-1997, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  21. La articolul 69, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
  Până la înființarea și funcționarea birourilor de Carte funciară, înregistrarea proprietății în vederea constituirii asociațiilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcripțiuni și inscriptiuni imobiliare din judecătorii.
  22. În articolul 73, prevederile referitoare la abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 256/1984 vor avea următorul cuprins:– Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor și modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea prețurilor limita ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului, a prețurilor de contractare ale locuințelor proprietate personală și a prețurilor de vânzare ale locuințelor din fondul locativ de stat, cu excepția art. III și a anexelor nr. 3 și 4.23. Articolul 17 alineatul 1 din Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la lege, va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Asociația de proprietari, cu întrunirea majorității voturilor, poate întreprinde măsuri vizând îmbunătățirea confortului și a eficientei clădirii. Instalațiile mai importante ca: boilere cu apa calda, încălzire centrala, rezervoare de apa, ascensoare, alte dotări de amploare similare pot fi schimbate de asociație numai cu aprobarea a cel puțin două treimi din numărul voturilor proprietarilor.
  (la 26-11-1997, Alineatul 1 din Articolul 17 din Punctul 23. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 )
  24. La articolul 17 din Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la lege, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
  Persoanele fizice și juridice, proprietari de locuințe în clădiri afectate de seisme, sunt obligate sa ia măsuri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale.
  25. După alineatul 2 al articolului 31 din Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la lege, se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
  Acțiunea este scutită de taxa de timbru.


  Articolul II

  Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările aduse de prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului și a Departamentului
  pentru Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat

  -----------------