ORDIN nr. 17 din 11 ianuarie 2013
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013  În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) şi al art. 296^19 alin. (1^9)-(1^12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Aspectele procedurale privind aplicarea prevederilor art. 296^19 alin. (1^12) din Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Contribuabilii persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatorii prevăzuţi la art. 296^19 alin. (1^12) din Codul fiscal au obligaţia depunerii lunare a formularului 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România".


  Articolul 3

  Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Organul fiscal competent organizează evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  de Administrare Fiscală,
  Şerban Pop
  Bucureşti, 11 ianuarie 2013.
  Nr. 17.


  Anexa 1
  PROCEDURA
  de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata
  contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi
  cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi
  desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii
  A. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori din state care nu intră sub incidenţa regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenţii în domeniul securităţii sociale
  1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenţii în domeniul securităţii sociale au obligaţia înregistrării acordurilor referitoare la declararea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii la organul fiscal competent.
  2. Organul fiscal competent este:
  a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
  3. Persoanele fizice române, precum şi persoanele fizice nerezidente care deţin cod numeric personal (CNP) depun la organul fiscal competent:
  - formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale;
  - o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.
  4. Persoanele fizice nerezidente, care nu deţin cod numeric personal, depun la organul fiscal competent:
  - formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine", în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale;
  - o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.
  B. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte
  1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, şi care au încheiat un acord cu angajatorul privind declararea şi plata contribuţiilor sociale au obligaţia să depună la organul fiscal competent, după caz:
  a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice nerezidente care deţin cod numeric personal (CNP);
  b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine", în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice nerezidente care nu deţin cod numeric personal.
  2. Organul fiscal competent este cel prevăzut la pct. 2 din secţiunea A.
  3. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, au obligaţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii.
  4. Angajatorii prevăzuţi la pct. 3 pot transmite o copie a acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, direct organului fiscal competent pentru administrarea salariatului sau pot împuternici angajatul să îndeplinească această obligaţie, potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.
  5. Angajaţilor care au fost împuterniciţi să transmită organului fiscal competent informaţii privind acordul încheiat le sunt aplicabile prevederile secţiunii A.
  C. Înregistrarea persoanelor fizice române care obţin venituri din salarii ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile şi posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale
  1. Persoanele fizice române care obţin venituri din salarii ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile şi posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale, au obligaţia să depună la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu:
  a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale;
  b) o adeverinţă din care să rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului consular de la care obţin venituri din salarii.
  D. Dispoziţii comune
  1. Acordurile încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente trebuie să conţină, în mod obligatoriu, elementele necesare pentru stabilirea corectă, de către angajat, a contribuţiilor sociale datorate, cum ar fi: codul CAEN al activităţii principale a angajatorului, condiţiile de muncă etc.
  2. a) Persoanele fizice rezidente sau nerezidente prevăzute în secţiunile A-C au obligaţia să depună lunar formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".
  b) Secţiunea "Date de identificare a plătitorului" şi secţiunea "Date de identificare a asiguratului" din formularul 112 se completează cu datele de identificare a persoanei fizice care are obligaţia declarării contribuţiilor sociale.
  c) Persoanele prevăzute la lit. a) declară în formularul 112 şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România".
  3. Obligaţiile declarative şi de plată a contribuţiilor sociale le revin persoanelor fizice rezidente sau nerezidente numai pentru perioada stipulată în acordul încheiat cu angajatorul.
  4. La încetarea obligaţiei de declarare şi de plată a contribuţiilor sociale, persoana fizică rezidentă sau nerezidentă are obligaţia depunerii declaraţiei de menţiuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii şi a contribuţiilor sociale.
  5. Declaraţia de menţiuni care se depune la organul fiscal competent este, după caz:
  a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române" - pentru persoanele fizice române sau persoanele fizice nerezidente care deţin cod numeric personal (CNP);
  b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine" - pentru persoanele fizice nerezidente care nu deţin cod numeric personal.
  E. Dispoziţii finale
  1. Organul fiscal competent organizează evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
  2. În situaţia în care intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul, acestea se declară de către contribuabil, prin depunerea documentului justificativ, respectiv a actului adiţional la organul fiscal competent.
  Informaţiile din actul adiţional se operează de organul fiscal în evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, la poziţia corespunzătoare din registru unde a fost înregistrat acordul iniţial.
  3. Documentele primite de organul fiscal competent, potrivit prezentei proceduri, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


  Anexa 2
  ASPECTE PROCEDURALE
  privind aplicarea prevederilor art. 296^19 alin. (1^12) din Codul fiscal
  1. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, şi care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia achitării contribuţiilor sociale datorate de angajatori, a reţinerii şi virării contribuţiilor sociale individuale, precum şi a depunerii lunare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".
  2. Angajatorii au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. a) Angajatorii care, potrivit reglementărilor comunitare, datorează în România contribuţiile pentru salariaţii lor cărora le este aplicabilă legislaţia de asigurări sociale din România se înregistrează fiscal direct sau prin împuternicit.
  b) Angajatorii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), se înregistrează fiscal prin împuternicit.
  4. a) Angajatorii care se înregistrează prin împuternicit au obligaţia desemnării unui împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală, care depune declaraţia de înregistrare fiscală la organul fiscal competent, având completată secţiunea "Date privind vectorul fiscal" cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.
  b) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit.
  5. a) Angajatorii care se înregistrează direct depun la organul fiscal competent formularul (090) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct", cod MFP 14.13.01.10.11/n, având completată secţiunea "Date privind vectorul fiscal" cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.
  b) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
  6. La încetarea obligaţiei de declarare a contribuţiilor sociale, angajatorii depun declaraţia de menţiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiei declarative privind contribuţiile sociale sau pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligaţii declarative în România.


  Anexa 3
  REGISTRU
  privind organizarea evidenţei acordurilor încheiate de persoanele
  fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini
    Nr. crt.Numărul de înregistrareDate de identificare a persoanei fiziceDate de identificare a angajatoruluiDate despre acord
    Numele şi prenumeleCNP/NIFDenumireaŢaraData încheierii acorduluiPerioada pentru care se încheie acordul *
    De la (zz/ll/aaaa)Până la (zz/ll/aaaa)
                     
                     
                     


  ------------ Notă *) Se modifică de către organul fiscal competent, în situaţia în care în datele prevăzute în acordul iniţial intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul între persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini.


  Anexa 4
  REGISTRU
  privind organizarea evidenţei angajaţilor
  misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
    Nr. crt.Numărul de înregistrareDate de identificare a persoanei fiziceDate de identificare a misiunii diplomatice/postului consular
    Numele şi prenumeleCNP/NIFDenumireaŢara
               
               
             

  -------