DECIZIE nr. 958 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 10 august 2010  Augustin Zegrean - preşedinte
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Mircea Ştefan Minea - judecător
  Iulia Antoanella Motoc - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Antonia Constantin - procuror
  Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 privind partidele politice, excepţie ridicată de Pavel Sebastian Filimon în Dosarul nr. 3.241/104/2009 al Tribunalului Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ, de Eugenia Oprea în Dosarul nr. 3.244/104/2009 al aceleiaşi instanţe şi din oficiu de Tribunalul Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal în Dosarul său nr. 3.328/91/2009. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 221D/2010, nr. 222D/2010 şi nr. 300D/2010.
  Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 29 iunie 2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea a dispus conexarea dosarelor amintite şi, întrucât a avut nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 6 iulie 2010.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:
  Prin încheierile din 20 ianuarie 2010 şi, respectiv, 9 decembrie 2009, pronunţate în dosarele nr. 3.241/104/2009 şi nr. 3.244/104/2009 şi, respectiv, nr. 3.328/91/2009, Tribunalul Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi Tribunalul Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 privind partidele politice. Excepţia a fost ridicată de Pavel Sebastian Filimon, Oprea Eugenia şi, respectiv, din oficiu, de Tribunalul Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal în cauze având ca obiect anularea unor hotărâri de excludere din rândul membrilor unor partide politice.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, având un conţinut asemănător, se susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate îngrădesc liberul acces la justiţie, întrucât recunosc doar unor organe speciale ale partidului, care nu prezintă garanţii de independenţă şi imparţialitate, competenţa de a se pronunţa cu privire la pierderea calităţii de membru al partidului. Instituirea unei jurisdicţii exclusiv interne a partidului afectează şi exercitarea dreptului de a fi ales, prin aceea că, potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, calitatea de ales local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, odată cu pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales. Totodată, se susţine că este afectat şi dreptul de vot, ignorându-se votul exprimat de alegătorii care au votat pentru un anumit candidat, a cărui calitate de ales local încetează ca urmare a excluderii din partid.
  Tribunalul Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
  Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, având următorul conţinut:
  - Art.16 alin. (3): "(3) Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului".
  În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine următoarelor dispoziţii din Legea fundamentală: art. 21, care consacră dreptul de acces liber la justiţie şi la un proces echitabil, art. 36 referitor la dreptul la vot şi art. 37 privind dreptul de a fi ales. Se mai invocă şi încălcarea dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care garantează dreptul părţilor la un proces echitabil, precum şi cele ale art. 13 din aceeaşi convenţie, care instituie dreptul la un recurs efectiv. De asemenea, sunt menţionate şi dispoziţiile din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cuprinse la art. 47 "Dreptul la o cale de atac eficientă" şi la art. 46 "Prezumţia de nevinovăţie".
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că s-a mai pronunţat, prin raportare la aceleaşi texte din Constituţie şi din celelalte documente internaţionale invocate de autorii prezentei excepţii. Prin Decizia nr. 197 din 4 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 2 aprilie 2010, Curtea a respins excepţia ca neîntemeiată, pentru motivele acolo arătate. Întrucât nu au fost relevate elemente de noutate care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţe, soluţia şi argumentele pe baza căreia a fost pronunţată îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 privind partidele politice, excepţie ridicată de Pavel Sebastian Filimon în Dosarul nr. 3.241/104/2009 al Tribunalului Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ, de Eugenia Oprea în Dosarul nr. 3.244/104/2009 al aceleiaşi instanţe şi din oficiu de Tribunalul Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal în Dosarul nr. 3.328/91/2009.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 iulie 2010.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  AUGUSTIN ZEGREAN
  Magistrat-asistent,
  Valentina Bărbăţeanu
  ------------