ORDONANȚĂ nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994
  Ținând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizații internaționale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,
  având în vedere importanța participării, în continuare, la aceste organizații pentru dezvoltarea cooperării cu alte state și pentru promovarea intereselor țării noastre,
  în temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanță:

  Articolul 1

  Se aprobă lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru care se vor achita cotizații anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizație (anexa nr. 1).


  Articolul 2

  Ministerul Finanțelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eșalonat, a cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu

  București, 12 august 1994.
  Nr. 41.

  Anexa nr. 1

  LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CARE
  ROMÂNIA ESTE MEMBRĂI. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului
  ------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Instituția
                                                                română care coor-
                                                      Anul donează relațiile
  Nr. Denumirea organizației Sediul Anul aderării cu organizația
  crt. înființării României internațională
                                                                   respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3 4 5
  -------------------------------------------------------------------------------
   1. Organizația Națiunilor New York 1945 1955 Ministerul Afacerilor
      Unite (O.N.U.) Externe
      - Comitetul O.N.U. pen- Geneva 1966 1970
        tru eliminarea discri-
        minării rasiale ;
      - Convenția contra tor- New York 1984 1990
        turii și a altor tra-
        tamente aplicate cu
        cruzime, inumane sau
        degradante
   2. Organizația Națiunilor Roma 1945 1961 Ministerul Agricultu-
      Unite pentru Alimentație rii și Alimentației
      și Agricultura (F.A.O.)
   3. Organizația Internațio- Geneva 1919 1919 Ministerul Muncii și
      nală a Muncii (O.I.M.) Protecției Sociale
   4. Agenția Internațională Viena 1957 1957 Ministerul Afacerilor
      pentru Energia Atomică Externe; Ministerul
      (A.I.E.A.) Cercetării și Tehno-
                                                            logiei
   5. Organizația Meteorolo- Geneva 1873 1948 Ministerul Apelor,
      gică Mondială (O.M.M.) Pădurilor și Pro-
                                                            tectiei Mediului
   6. Organizația Mondială a Madrid 1975 1975 Ministerul Turismului
      Turismului (O.M.T.)
   7. Organizația Maritimă Londra 1948 1948 Ministerul Transpor-
      Internațională (O.M.I.) turilor
   8. Uniunea Poștală Univer- Berna 1874 1874 Ministerul Comuni-
      sala (U.P.U.) cațiilor
   9. Uniunea Internațională Geneva 1865 1865 Ministerul Comuni-
      de Telecomunicații cațiilor
      (U.I.T.)
  10. Organizația Aviației Montreal 1944 1965 Ministerul Transpor-
      Civile Internaționale turilor
      (O.A.C.I.)
  11. Acordul General pentru Geneva 1947 1971 Ministerul Comerțului
      Tarife și Comerț
      (G.A.T.T.)
  12. Organizația Mondială a Geneva 1927 1927 O.S.I.M.
      Proprietății Intelectuale
      (O.M.P.I.)
  13. Organizația Mondială a Geneva 1946 1948 Ministerul Sănătății
      Sănătății (O.M.S.)
  14. Organizația Națiunilor Viena 1979 1980 Ministerul Industri-
      Unite pentru Dezvoltare ilor
      Industrială (O.N.U.D.I.)
  15. Organizația Națiunilor Paris 1945 1956 Ministerul Culturii
      Unite pentru Educație,
      Știință și Cultură
      (U.N.E.S.C.O.)
  16. Comisia Dunării Budapesta 1948 1949 Ministerul Afacerilor
      Externe
  17. Consiliul Europei Strasbourg 1949 1993 Ministerul Afacerilor
      Externe
  18. Uniunea Latină Madrid 1954 1979 Ministerul Afacerilor
      Externe
  19. Federația Mondială a Geneva 1956 Ministerul Afacerilor
      Asociațiilor pentru Externe
      Națiunile Unite
      (F.M.A.N.U.)
  20. Biroul Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe
      Internațional
      al Expozițiilor
      (B.I.E.)
  21. Conferința Europeană a Paris 1957 1992 Ministerul Transpor-
      Miniștrilor de Tran- turilor
      sporturi (C.E.M.T.)
  22. Conferința Europeană a Bonn 1959 1990 Ministerul Comuni-
      Administrațiilor de cațiilor
      Posta și Telecomunicații
      (C.E.P.T.)
  23. Convenția de la Basel Basel 1989 1991 Ministerul Apelor,
      privind controlul Pădurilor și Protec-
      deșeurilor toxice tiei Mediului
  24. Convenția privind zonele 1991 1991 Ministerul Apelor,
      umede de importanță inter- Pădurilor și Pro-
      națională, în special ca tectiei Mediului
      habitat al păsărilor
  25. Comisia Internațională Paris 1928 1928 Ministerul Apelor,
      a Marilor Baraje Pădurilor și Pro-
                                                            tecției Mediului
  26. Convenția de la Viena Viena 1987 1993 Ministerul Apelor,
      pentru protejarea Pădurilor și Pro-
      stratului de ozon tecției Mediului
  27. Protocolul de la Mont- Montreal 1987 1993 Ministerul Apelor,
      real pentru protejarea Pădurilor și Pro-
      stratului de ozon tecției Mediului
  28. Comisia Europeană de Roma 1953 1993 Ministerul Agricultu-
      Lupta contra Febrei rii și Alimentației
      Aftoase
  29. Oficiul Internațional Paris 1924 1927 Ministerul Agricultu-
      al Epizootiilor rii și Alimentației
  30. Oficiul Internațional Paris 1924 1957 Ministerul Agricultu-
      al Viei și Vinului rii și Alimentației
  31. Comisia Internațională New Delhi 1950 1958 Ministerul Agricultu-
      pentru Irigații și rii și Alimentației
      Drenaje
  32. Societatea Internatio- Haga 1959 1960 Ministerul Agricultu-
      nală pentru Științe rii și Alimentației
      Horticole
  33. Organizația Europeană Paris 1951 1958 Ministerul Agricultu-
      și Mediterană pentru rii și Alimentației
      Protecția Plantelor
  34. Comisia Sericicolă Paris 1969 Ministerul Agricultu-
      Internațională rii și Alimentației
  35. Asociația Internațio- Zurich 1924 1958 Ministerul Agricultu-
      nală pentru Controlul rii și Alimentației
      Semințelor (I.S.T.A.)
  36. Interpol Paris 1923 1973 Ministerul de Interne
  37. Organizația Mondială Geneva 1971 1978 Ministerul Culturii
      a Proprietății Inte-
      lectuale - Uniunea de O.M.P.I. O.M.P.I.
      la Berna - drepturi de
      autor 1886 - 1927
                                          Berna
  38. Fondul Cultural al Strasbourg 1954 1991 Ministerul Culturii
      Consiliului Europei
  39. Centrul Internațional Roma 1958 1960 Ministerul Culturii
      Roma de Studii pentru
      Conservarea și Restaura-
      rea Bunurilor Culturale
  40. Fondul Patrimoniului Paris 1972 1990 Ministerul Culturii
      Cultural Mondial
  41. Consiliul de Cooperare Bruxelles 1950 1968 Ministerul Finanțelor
      Vamală (C.C.V.)
  42. Biroul Internațional Bruxelles 1890 1892 Ministerul Finanțelor
      pentru Tarife Vamale
  43. Conferința de la Haga Haga 1893 1991 Ministerul Justiției
      de Drept Internațional
      Privat
  44. Curtea Permanentă de Haga 1899 1899 Ministerul Justiției
      Arbitraj de la Haga
  45. Biroul Internațional Sevres- 1875 1883 Biroul Român de
      pentru Măsuri și Franta Metrologie Legală
      și Greutăți
  46. Biroul Internațional de Paris 1955 1956 Biroul Român de
      Metrologie Legală Metrologie Legală
  47. Institutul Internațional Voorburg- 1885 1961 Comisia Naționala
      de Statistică Olanda pentru Statistica
  48. Uniunea Interparlamen- Geneva 1889 1891 Parlamentul României
      țara - Camera Deputaților
  49. Organizația Internațio- Geneva 1946 1950 Institutul Român de
      nală de Standardizare Standardizare
      (I.S.O.)
  50. Comitetul European pen- Bruxelles 1973 1991 Institutul Român de
      tru Standardizare în Standardizare
      Electrotehnică (CENELEC)
  51. Comitetul European de Bruxelles 1961 1991 Institutul Român de
      Standardizare (C.E.N.) Standardizare
  52. Institutul European de Sophia- 1988 1991 Institutul Român de
      Standardizare în Tele- Antipolis- Standardizare
      comunicații (E.T.S.I.) Franta
  53. Rețeaua Internațională Viena 1979 1991 Institutul Român de
      de Terminologie (TERMNET) Standardizare
  54. Institutul Unificat de Dubna- 1956 1956 Ministerul Cercetării
      de Cercetări Nucleare Federația și Tehnologiei
      (I.U.C.N.) Rusa
  55. Societatea Europeană de Geneva 1968 1968 Ministerul Cercetării
      Fizica și Tehnologiei
  56. Centrul Internațional New Berry- 1928 1971 Ministerul Cercetării
      de Seismologie Anglia și Tehnologiei
  57. Centrul Internațional de Moscova 1969 1969 Ministerul Cercetării
      Informare Științifică și Tehnologiei
      și Tehnică
  58. Organizația Internațio- Londra 1959 1991 Oficiul pentru Pro-
      nală a Uniunilor de tecția Consumatorilor
      Consumatori (I.O.C.U.)
  59. Comisia Electrotehnica Geneva 1906 1906 Ministerul Industri-
      Internațională (C.E.I.) ilor
  60. Organizația pentru Haga 1993 1993 Ministerul
      Interzicerea Armelor Afacerilor Externe
      Chimice
  61. Organizația Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor
      Internațională a Externe
      Francofoniei (O.I.F.)
  62. TRACECA Baku 1998 1998 Ministerul
                                                             Transporturilor,
                                                             Construcțiilor
                                                             și Turismului
  63. Agenția Internațională Abu 2009 2011 Ministerul Energiei,
      pentru Energie Dhabi Întreprinderilor Mici
      Regenerabilă și Mijlocii și Mediului
                                                             de Afaceri
  63^1. Organizația Europeană Geneva       1953     2015     Ministerul Educației
      pentru Cercetări                                       Naționale și Cercetării
      Nucleare                                               Științifice
           Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României
  1.*) Abrogată.
  2.*) Abrogată.
  -------------------------------------------------------------------------------

  (la 22-05-2016, Pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de Articolul 7 LEGEA nr. 96 din 16 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 )
  II. Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale
  -------------------------------------------------------------------------------
                                                   Instituția
                                                   română care
                                                   coordonează
  Nr. Denumirea organi- Anul Anul relațiile cu Explicații
  crt. zației Sediul înfi- aderării organizația
                                 ințării României internațională
                                                     respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3 4 5 6
  -------------------------------------------------------------------------------
   1. Organizația pentru Viena 1975 1975 Ministerul România a semnat
      Securitate și Co- Afacerilor Actul final al
      operare în Europa Externe Conferinței pentru
      (O.S.C.E.) Securitate și Co-
                                                               operare în Europa
   2. Adunarea Parlamen- Copenhaga 1991 1991 Ministerul Parlamentul Româ-
      țara a Organizației Afacerilor niei participă cu
      pentru Securitate Externe reprezentanți la
      și Cooperare în reuniuni
      Europa
      (A.P. O.S.C.E.)
   3. Organizația pentru Istambul 1992 1992 Ministerul Membru fondator
      Cooperare Economică Afacerilor
      a Marii Negre Externe
   4. Academia Diploma- Paris 1926 1926 Ministerul Membru fondator
      tică Internațională Afacerilor
                                                  Externe
   5. Conferința Euro- Neuilly 1954 1991 Ministerul Aprobare viceprim-
      peana a Aviației sur Seine Transpor- ministru
      Civile (C.E.A.C.) turilor
   6. Asociația Interna- Bruxelles 1885 1975 Ministerul Aderare comunicată
      țională Permanentă reactua- Transpor- de Ministerul
      a Congreselor de lizat în turilor Transporturilor
      Navigație 1990
      (A.I.P.C.N.)
   7. Asociația Interna- Paris 1908 1957 Ministerul Reactualizat ;
      țională Permanentă Transpor- aprobare viceprim-
      a Congreselor Ruti- turilor ministru
      ere (A.I.P.C.R.) din anul 1991
   8. Autostrada trans- Varșovia 1977 1977 Ministerul Aprobare viceprim-
      europeană N-S (TEM). Transpor- ministru
      Proiect regional turilor
      sub egida C.E.E./
      O.N.U. și P.N.U.D.
   9. Carta Europeană a Bruxelles 1991 1991 Ministerul Aprobarea primu-
      Energiei Industriilor lui-ministru, din
                                                                anul 1991
  10. Federația Interna- Haga 1913 1990 Ministerul Aprobare viceprim
      țională pentru Lo- Lucrărilor -ministru din anul
      cuire, Urbanism și Publice și 1990
      Amenajarea Terito- Amenajării
      riului (F.I.H.U.A.T.) Teritoriului
  11. Comisia Internațio- Monte 1925 1925 Ministerul Hotărârea condu-
      nală pentru Exploa- Apelor, Padu- cerii Academiei
      tarea Științifică rilor și Pro- Române
      a Mării Mediterane tectiei
      (C.I.E.S.M.) Mediului
  12. Federația Europeană Roma 1971 Ministerul România participă
      de Zootehnie Agriculturii din anul 1971
                                                  și Alimenta-
                                                  tiei
  13. Sistemul OCDE pen- Paris 1931 1969 Ministerul România participă
      tru certificarea Agriculturii din anul 1969
      semințelor desti- și Alimenta-
      nate comerțului tiei
      internațional
  14. Asociația Interna- Paris 1957 1966 Ministerul România participă
      ționala de Semna- Apărării din anul 1966
      lizare Maritimă Naționale
  15. Comitetul Interna- Liege- 1921 1923 Ministerul România participă
      țional de Medicină Belgia Apărării din anul 1923
      și Farmacie Militară Naționale
  16. Comisia Interna- Porrentruy 1926 1974 Ministerul România participă
      ționala de Istorie - Elveția Apărării din anul 1974
      Militară Naționale
  17. Asociația Interna- Quebec 1989 1993 Ministerul România participă
      țională a Arhivelor de Interne din anul 1993
      Francofone
  18. Consiliul Interna- Paris 1948 1956 Ministerul România participă
      țional al Arhivelor de Interne din anul 1956
  19. Comitetul Tehnic Paris 1895 1895 Ministerul Membru fondator
      Internațional pen- de Interne
      tru Prevenirea și
      Stingerea Incendi-
      ilor
  20. Consiliul Interna- Paris 1946 1958 Ministerul România participă
      țional al Muzeelor Culturii din anul 1958
  21. Institutul Inter- Paris 1948 1957 Ministerul România participă
      național de Teatru Culturii din anul 1957
  22. Uniunea Internațio- Praga 1929 1929 Ministerul H.C.M. nr. 468/
      nală a Marionetis- Culturii 1959
      tilor
  23. Consiliul Interna- Paris 1947 1960 Ministerul România participă
      țional al Muzicii Culturii din anul 1960
  24. Asociația Interna- Franta 1965 1965 Ministerul România participă
      țională a Teatrelor Culturii din anul 1965
      pentru Copii
  25. Federația Interna- Haga 1930 1961 Ministerul România participă
      țională a Asociați- Culturii din anul 1961
      ilor de Bibliotecari
  26. Asociația Interna- Copenhaga 1970 1993 Ministerul România participă
      țională a Teatrelor Culturii din anul 1993
      de Amatori
  27. Consiliul Interna- Franta 1965 1970 Ministerul România participă
      țional al Monumen- Culturii din anul 1970
      telor și Siturilor
      Istorice
  28. Asociația Autorita- 1983 Ministerul România participă
      tilor care Contro- Finanțelor din anul 1983
      leaza Asigurările
      din Țările în Curs
      de Dezvoltare
  29. Institutul Interna- Roma 1926 1927 Ministerul Procesul-verbal al
      țional pentru Uni- Justiției Comisiei Consi-
      ficarea Dreptului liului Consultativ
      Privat (UNIDROIT) de pe lângă M.A.E.
                                                               din 2 decembrie
                                                                1927
  30. Federația Interna- Paris 1960 1960 Academia România participă
      țională de Astro- Română din anul 1960
      nautică (I.A.F.)
  31. Uniunea Geografică Edmonton 1959 1959 Academia H.C.M. nr. 653/
      Internațională Română 1959
      (I.B.U.)
  32. Federația Interna- Fribourg 1973 Academia România participă
      țională a Societă- Româăa din anul 1973
      ților de Filozofie
  33. Uniunea Internațio- Montreal 1951 1964 Academia România participă
      nală de Științe Română din anul 1964
      Psihologice
      (I.U.P. sys)
  34. Comitetul Interna- Geneva 1926 1974 Academia România participă
      țional de Științe Română din anul 1974
      Istorice (C.I.S.H.)
  35. Asociația Interna- București 1963 1963 Academia România participă
      țională de Studii Română din anul 1963
      Sud-Est Europene
      (A.I.E.S.E.E.)
  36. Asociația Interna- Paris 1959 Academia România participă
      țională de Științe Română din anul 1959
      Economice
  37. Federația Interna- Haga 1895 1958 Ministerul România participă
      țională de Informa- Cercetării din anul 1958
      re și Documentare și Tehnologiei
  38. Uniunea Mondială a 1972 Secretaria- România participă
      Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972
                                                  pentru
                                                  Handicapați
  39. Uniunea Europeană 1972 Secretaria- România participă
      a Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972
                                                  pentru
                                                  Handicapați
  40. Asociația Interna- Paris 1951 1972 Secretaria- România participă
      țională a Sahului tul de Stat din anul 1972
      în Braille pentru
                                                  Handicapați
  41. Federația Mondială Roma 1951 1963 Secretaria- România participă
      a Surzilor tul de Stat din anul 1963
                                                  pentru
                                                  Handicapați
  42. Sistemul O.C.D.E. Paris 1931 1969 Ministerul Adresa Secreta-
      pentru aplicarea Agriculturii riatului General
      normelor interna- și Alimenta- al Consiliului
      ționale la fructe tiei de Miniștri nr.
      și legume proaspete 451/I.D./2 iulie
                                                                1969
  43. O.C.D.E. - Paris 1960 1993 Ministerul România
      Comitetul Industriei participă
      oțelului și din anul
                                                  Comerțului 1993
  44. O.C.D.E. - Paris 1960 1998 Ministerul România
      Comitetul Industriei participă
      pentru industria și din anul
      construcțiilor Comerțului 1998
      navale
  45. Rețeaua Roma 2004 2004 Agenția România
      Internațională Națională participă
      pentru pentru din anul
      Întreprinderi Întreprinderi 2004
      Mici și Mijlocii Mici și
      (I.N.S.M.E.) Mijlocii și
                                                  Cooperație
  46. Centrul Paris 1960 2004 Ministerul România
      pentru Afacerilor participă
      Dezvoltare Externe din anul
      (OCDE) 2004
  47. OCDE - Programul Paris 1961 2004 Agenția România participă
      pentru dezvoltare Națională ca membru cu
      economică și creare pentru drepturi depline
      a locurilor de Întreprin- din decembrie
      muncă (Programul deri Mici 2004
      LEED - Local și Mijlocii
      la nivel local și Cooperație
      Employment and
      Economic
      Development
      Programme)
  48. OCDE - Comitetul Paris 1961 2005 Ministerul România
      Transporturilor Transporturilor,participă
      Maritime Construcțiilor din anul
                                                  și Turismului 2005
  49. Europae 1040 1999 2002 Ministerul România
      Archaeologiae Bruxelles, Culturii participă
      Consilium rue Champ și din anul
      (EAC) du Roi 37 Cultelor 2002

  50. Federația 372 2000 2005 Ministerul România
      Internațională Elizabeth Culturii participă
      a Consiliilor St., Surry și Cultelor, din anul
      Artelor și a Hills, Administrația 2005
      Agențiilor Sydney, Fondului
      Culturale (IFACCA) Australia Cultural
                                                  Național
  51. Rețeaua Europeană Bruxelles 2004 2007 Consiliul România
      a Consiliilor Superior al participă
      Judiciare Magistraturii din anul
      (RECJ) 2007
  52. Rețeaua Europeană Bruxelles 2003 2007 Institutul România
      de Formare Național al participă
      Judiciară Magistraturii din anul
      (EJTN) 2007
  53. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Institutul România
      de Statistică Național de participă,
      (CSTAT) Statistică începând
                                                  coordonează cu anul 2010,
                                                  colaborarea cu statut de
                                                  României observator
                                                  cu OCDE pe permanent,
                                                  domeniul la
                                                  statisticii activitatea
                                                                  Comitetului
                                                                  pentru
                                                                  Statistică
  54. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Ministerul România
      pentru Agricultură Agriculturii participă,
      (CoAg) și începând
                                                  Dezvoltării cu anul 2010,
                                                  Rurale ca observator
                                                                  permanent
  55. Rețeaua Europeană Haga 1995 2001 Institutul România
      a Institutelor de Național de participă
      Științe Expertize din anul
      Criminalistice Criminalistice 2001
      (ENFSI)
  56. Conferința 2011 2011 Curtea România
      Mondială a Constituțională participă
      Justiției a României din anul
      Constituționale 2011
  57. Rețeaua Euro-Arabă Amman 2010 2010 Institutul România
      de Formare Național al participă din
      Judiciară Magistraturii 2010
      (REAFJ)
  58. Forumul 1998 2004 Oficiul România
      European al Național participă
      Registrelor al Registrului din anul
      Comerțului Comerțului 2004
      (ECRF)
  59. Forumul Auckland, 2003 2010 Oficiul România
      Registrelor Noua Național al participă
      Comerțului Zeelandă Registrului din anul
      - CRF Comerțului 2010
  60. Asociația Pontefract, 1995 2009 Oficiul România
      Internațională Anglia Național al participă
      a Registrului din anul
      Reglementatorilor Comerțului 2009.
      de
      Insolvență
      - IAIR
  61. Registrul Roma, 1992 2012 Oficiul România
      European al Italia Național participă
      Comerțului al din anul
     (European Registrului 2011
      Business Comerțului
      Register -
      EBR)
  62. Academia Muenchendorfer 2010 2010 Ministerul România
      Internațională Strasse 2, Justiției participă
      Anticorupție 2361, din anul
                         Laxenburg, 2010
                         Austria
  63. Organizația Haga, Olanda 2010 2011 Administrația România
      Europeană a Națională participă
      Serviciilor a din anul
      Penitenciare Penitenciarelor 2011
      și
      Corecționale -
      EuroPris
  64. Asociația Place du 1983 2012 Înalta Curte România
      Internațională Palais - de Casație participă
      a Înaltei Royal 75100 și Justiție din anul
      Jurisdicții Paris 01, 2012
      Administrative SP-Franța
      (AIHJA)
  65. OCDE - Comitetul Paris 1961 2006 Consiliul România
      de Concurență Concurenței participă
                                                                  începând cu
                                                                  anul 2006
                                                                  la lucrările
                                                                  Comitetului
                                                                  de Concurență
  66. EQUINET Rețeaua Bruxelles 2007 2007 Consiliul Decizia
      Europeană a Național conducerii
      Organismelor pentru Consiliului
      Naționale de Combaterea de aprobare
      Egalitate Discriminării a aderării
                                                                  la rețea
  67. Rețeaua Europeană Varșovia, 2005 2014 Ministerul România
      pentru Memorie Polonia Culturii participă din
      și Solidaritate anul 2014
      (REMS)
  68. Rețeaua Berlin, 2008 2015 Ministerul România
      Traduki Germania Culturii participă din
                                                                  anul 2015
  69. Fondul de pensii Haga 1893 1991 Ministerul România participă
      al Conferinței de Justiției din anul 1991 la
      la Haga de Drept lucrările Comisiei,
      Internațional devenind parte la
      Privat 10 instrumente ale
                                                                  acestei Comisii care
                                                                  se aplică în relația
                                                                  dintre România și
                                                                  celelalte state
                                                                  semnatare.
  70. OCDE - Paris 1961 2006 Departamentul În cadrul
      Comitetul pentru acestei
      pentru Investiții organizații
      Investiții Străine și România are
      sesiune Parteneriat calitatea de
      lărgită Public-Privat asociat.
  71. Rețeaua de 2008 2009 Ministerul România participă
      cooperare Justiției din anul 2009.
      legislativă
      între ministerele
      justiției din
      statele membre
      ale Uniunii
      Europene
  72. Asociația Haga 1995 1996 Ministerul România participă
      Internațională a Public prin din anul 1996.
      Procurorilor (AIP) Parchetul de
                                                   pe lângă
                                                   Înalta Curte
                                                   de Casație și
                                                   Justiție

  73. Directorul de Montreal, 2005 2015 Direcția
      Chei Publice al Canada Generală de
      Organizației Pașapoarte
      Aviației Civile
      Internaționale
  74. Asociația          Geneva          1927 2015 Casa Națională    În cadrul acestei
      Internațională a                             de Pensii         organizații
      Securității Sociale                          Publice           România are calitatea
      - ISSA                                                         de membru afiliat.
  75. Confederația       Utrecht         1982 1999 Ministerul        România participă
      Europeană de                                 Justiției, prin   din anul 1999.
      Probațiune                                   Direcția Națională
                                                   de Probațiune

  76. OCDE - Comitetul    Paris          1948 2006 Ministerul        În cadrul acestei
      pentru turism                                Turismului        organizații
                                                                     România are calitatea
                                                                     de «participant» .
  77. OCDE/Agenția        Paris          1948 2010 Agenția Nucleară  În cadrul acestei
      pentru Energie                               și pentru         organizații
      Nucleară-Comitetul                           Deșeuri           România are calitatea
      pentru gestionarea                           Radioactive       de «participant» .
      deșeurilor
      radioactive
  78. OCDE/Agenția        Paris          1948 2010 Agenția Nucleară  În cadrul acestei
      pentru Energie                               și pentru         organizații
      Nucleară-Comitetul                           Deșeuri           România are calitatea
      pentru studii                                Radioactive       de «participant» .
      economice și                                                   
      tehnice privind
      energia nucleară
      și ciclul
      combustibil
  79. OCDE/Agenția        Paris          1973 2010 Comisia Națională  În cadrul acestei
      pentru Energie                               pentru Controlul   organizații
      Nucleară-Comitetul                           Activităților și   România are calitatea
      pentru securitatea                           Nucleare (CNCAN)   de «participant» .
      instalațiilor
      nucleare
  80. OCDE/Agenția        Paris          1989 2010 Comisia Națională  În cadrul acestei
      pentru Energie                               pentru  Controlul  organizații 
      Nucleară-Comitetul                           Activităților și   România are calitatea
      pentru                                       Nucleare (CNCAN)   de «participant» .
      reglementarea
      activităților
      nucleare
  81. OCDE/Agenția         Paris         1990 2010 Comisia Națională  În cadrul acestei
      pentru Energie                               pentru Controlul   organizații    
      Nucleară-Comitetul                           Activităților și   România are calitatea
      pentru protecția                             Nucleare (CNCAN)   de «participant» .
      la radiații și 
      sănătate publică

  82. OCDE/Agenția          Paris        2000 2000 Comisia Națională  În cadrul acestei
      pentru Energie                               pentru Controlul   organizații
      Nucleară - Comitetul                         Activităților și   România are calitatea
      pentru legislație                            Nucleare (CNCAN)   de «participant
      nucleară                                                        ad-hoc» , fără
                                                                      cotizație, deoarece
                                                                      acest comitet este
                                                                      considerat «comitet
                                                                      permanent» al
                                                                      Consiliului OCDE.
  83. OCDE - Comitetul      Paris        1993 2007 Ministerul         În cadrul acestei
      pentru IMM-uri                               pentru Mediul de   organizații   
      și antreprenoriat                            Afaceri, Comerț    România are calitatea
      (WPSMEE)                                     și de              de «participant» . 
                                                   Antreprenoriat
  84. Organizația pentru    Paris        1961 2016 Ministerul         România participă
      Cooperare și                                 Finanțelor         în calitate de    
      Dezvoltare Economică                         Publice            asociat cu drepturi
      - OCDE - Proiectul                                              depline din anul 2016.
      BEPS - Erodarea bazei                                                                 
      de impozitare și                                                       
      transferul                                                       
      profiturilor                                                       
  85. Consiliul             Londra       1968 2018 Secretariatul       România participă
      Internațional pentru                         General             din anul 2017.
      pentru Tehnologia                            al Guvernului
      Informației în 
      Administrația 
      Guvernamentală (ICA)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  (la 30-08-2018, Punctul II din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 27 august 2018 )
  III. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale
  -------------------------------------------------------------------------------
                                                  Instituția
                                                  română care
                                                  coordonează
  Nr. Denumirea Anul relațiile cu Explicații
  crt. organizației Sediul Anul aderării organizația
                                 înfi- României internațională
                                ințării respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3 4 5 6
  -------------------------------------------------------------------------------
   1. Federația Interna- 1958 Ministerul Hotărârea condu-
      țională de Control Industriilor cerii Academiei
      în Automatică Române
      (I.F.A.C.)
   2. Institutul Natio- Londra 1948 1957 Ministerul Hotărârea condu-
      nal de Sudura Industriilor cerii Academiei
                                                                Române
   3. Uniunea Interna- Morges- 1948 Ministerul Hotărârea condu-
      țională pentru Elveția Apelor, Pădu- cerii Academiei
      Conservarea Naturii rilor și Române
      și Resurselor Sale Protecției
      (I.U.C.N.) Mediului
   4. Institutul Interna- Roma 1993 Ministerul Aprobare în șe-
      țional de Resurse Agriculturii dință de Guvern
      Genetice Vegetale și Alimen- din 24 martie
                                                  tatiei 1993
   5. Comisia Interna- Paris 1950 1965 Ministerul Hotărârea condu-
      țională de Culturii cerii Academiei
      Numismatica Române
   6. Organizația Inter- Praga 1968 1970 Ministerul România participă
      națională a Sceno- Culturii din anul 1970
      grafilor, Tehnicieni-
      lor și Arhitecților
      de Teatru
   7. Federația Interna- Berna 1950 1960 Ministerul România participă
      țională de Arta Culturii din anul 1960
      Fotografică
   8. Societatea Inter- Paris 1923 1923 Ministerul Aprobarea Uniunii
      națională de Muzica Culturii compozitorilor și
      Contemporană muzicologilor din
                                                                anul 1990
   9. Uniunea Interna- Nisa 1949 1991 Ministerul România participă
      țională a Federa- Culturii din anul 1991
      țiilor Grupurilor
      Folclorice
  10. Consiliul Interna- Confelans 1970 1991 Ministerul România participă
      țional al Organi- - Franta Culturii din anul 1991
      zatiilor de Festi-
      valuri Folclorice
  11. Sistemul interna- Paris 1974 1990 Ministerul Aprobare vice-
      național de inre- Culturii prim-ministru din
      gistrare a publica- anul 1990
      tiilor în serie
      (I.S.D.S.)
  11^1. Agenția Londra 2005 2005 Biblioteca România
       Internațională Națională participă
       ISBN a României- din
                                                  Centrul anul
                                                  Național 2005
                                                  ISBN-
                                                  ISSN-CIP
  11^2. Agenția Berlin 1993 1996 Biblioteca România
       Internațională Națională participă
       ISMN a României din anul 1996
                                                  - Centrul
                                                  Național
                                                  ISBN-ISSN
                                                  -CIP
  12. Consiliul Interna- Bruxelles 1931 1955 Academia Hotărârea condu-
      țional al Uniuni- Română cerii Academiei
      lor Științifice Române
      (I.C.S.U.)
  13. Uniunea Academică Bruxelles 1919 1929 Academia Hotărârea condu-
      Internațională Română cerii Academiei
      (I.A.U.) Române
  14. Uniunea Interna- Rio de 1957 Academia Hotărârea condu-
      țională de Matema- Janeiro Română cerii Academiei
      tică (I.M.U.) Române
  15. Uniunea Astrono- Cambridge 1928 1928 Academia Hotărârea condu-
      mică Internatio- 1967 Română cerii Academiei
      nală (U.A.I.) reafiliere Române
  16. Comitetul Interna- Paris 1963 Academia Hotărârea condu-
      țional pentru Cer- Română cerii Academiei
      cetarea Spațiului Române
      (C.O.S.P.A.R.)
  17. Uniunea Internatio- Oxford 1963 Academia România participă
      nala de Chimie Română din anul 1963
      Pura și Aplicată
  18. Confederația Inter- Toronto 1992 Academia Hotărârea condu-
      națională de Anali- Română cerii Academiei
      za Termica (I.C.T.A.) Române
  19. Uniunea Interna- Paris 1955 1966 Academia Aprobarea M.A.E.
      țională de Științe Română nr. 10/8435/28.
      Biologice (I.U.B.S.) 07.1967
  20. Federația Europeană Londra 1963 Academia România participă
      a Societăților de Română din anul 1963
      Biochimie
  21. Uniunea Interna- Copenhaga 1919 1966 Academia România participă
      țională de Geode- Română din anul 1966
      zile și Geofizică
      (I.U.G.G.)
  22. Uniunea Interna- Hanovra 1969 Academia România participă
      țională de Științe Română din anul 1969
      Geologice
  23. Programul Interna- Stockholm 1991 Academia Hotărârea condu-
      țional Geosfera- Română cerii Academiei
      Biosfera (Global Române
      change)
  24. Asociația Interna- Oslo 1971 Academia România participă
      ționalâ de Științe Română din anul 1971
      Politice (I.P.S.A.)
  25. Asociația Interna- Londra 1970 Academia România participă
      țională de Istorie Română din anul 1970
      Economică
  26. Uniunea Interna- Montpellier 1959 Academia Hotărârea condu-
      țională de Istorie Frankfurt/ Română cerii Academiei
      și Filozofie a Main Române
      Științei :
      - Divizia de logica,
      metodologie și filo-
      zofie a științei
      - Divizia de istorie
      a științei
  27. Comitetul Interna- Leiden 1965 Academia Hotărârea condu-
      țional Permanent al Română cerii Academiei
      Lingvistilor Române
      (C.I.P.L.)
  28. Uniunea Interna- New York 1956 Academia Hotărârea condu-
      țională de Mecanică Română cerii Academiei
      Teoretică și Apli- Române
      câtă
  28^1. Comitetul Cambridge 1958 2008 Academia România a
      Științific Română devenit membru
      pentru Cercetări asociat în
      Antarctice (SCAR) 2008
  29. Comitetul Interna- 1953 Secretariatul România participă
      țional al Sportu- de Stat pentru din anul 1953
      lui pentru Surzi Handicapați
      (C.I.S.S.)
  30. Comitetul Interna- Olanda 1945 1953 Secretariatul România participă
      țional al Șahului de Stat pentru din anul 1953
      Tăcut Handicapați
  31. Organizația Euro- Danemarca 1924 1992 Secretariatul România participă
      peana a Sporturilor de Stat pentru din anul 1992
      pentru Surzi Handicapați
  32. Organizația Inter- Moscova 1973 1974 Ministerul Decretul nr. 125/
      națională de Cola- Industriilor 1974
      borare Economică
      și Tehnico-Științi-
      fică în Domeniul
      Industriei Electro-
      tehnice
      (INTERELECTRO)
  33. Asociația de Drept Londra 1967 Ministerul România participă
      Internațional Afacerilor din anul 1967
                                                  Externe
  -------------------------------------------------------------------------------
  ----------
  Poziția 28^1 de la pct. III din anexa 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014.


  Anexa nr. 2

  EȘALONAREA PLĂȚII COTIZAȚIILOR LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ


  Anexa nr. 2.1

  COTIZAȚII
  la organismele internaționale din sistemul O.N.U.
  ------------------------------------------------------------------------------
                                                                    Sume propuse
                                                                      la plată
  Nr. Organismul internațional Valută în anul 1994
  crt. (cotizații
                                                                     curente plus
                                                                       restante)
  -------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3
  -------------------------------------------------------------------------------
                         Ministerul Afacerilor Externe
   1. Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.)
      - bugetul ordinar $ S.U.A. 2.109.052
      - forte O.N.U. de menținere a păcii $ S.U.A. 1.423.203
   2. Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
      Industrială (O.N.U.D.I.) $ S.U.A. 16.769
                                                     Șilingi austrieci 1.750.280
   3. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație,
      Știința și Cultura (U.N.E.S.C.O.) $ S.U.A. 898.653

                 Ministerul Agriculturii și Alimentației
   4. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație
      și Agricultura (F.A.O.) $ S.U.A. 1.492.601

              Ministerul Muncii și Protecției Sociale
   5. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Franci elvețieni 934.451

               Ministerul Cercetării și Tehnologiei
   6. Agenția Internațională pentru Energie Atomică
      (A.I.E.A.)
      - bugetul ordinar $ S.U.A. 234.599
      - contribuție voluntară $ S.U.A. 49.725

           Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
   7. Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.) Franci elvețieni 268.824

                           Ministerul Turismului
   8. Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) $ S.U.A. 62.212
                                                          Pesetas 4.455.000
                          Ministerul Transporturilor
   9. Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.) lire 100.745
  10. Organizația Aviației Civile Internaționale
      (O.A.C.I.) $ S.U.A. 77.920

            Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
  11. Uniunea Poștală Universală(U.P.U.)           Franci elvețieni    3 unități
                                                                     contributive*
  12. Uniunea Internațională de Telecomunicații
      (U.I.T.) Franci elvețieni 175.000

                          Ministerul Comerțului
  13. Acordul General pentru Tarife și Comerț
      (G.A.T.T.) Franci elvețieni 464.522
                          Ministerul Sănătății
  14. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) $ S.U.A. 2.443.936
  -------------------------------------------------------------------------------
              Total în echivalent dolari S.U.A. 10.656.012
  -------------------------------------------------------------------------------
  Notă
  * Cuantumul cotizației anuale datorate de România este: valoarea unei unități de contribuție CHF x 3 unități.
  Valoarea unei unități de contribuție CHF = valoarea maximă bugetară anuală raportată la numărul total de unități contribuții al Uniunii.

  (la 29-05-2017, Anexa 2.1. a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )


  Anexa nr. 2.2

  COTIZAȚII
  la alte organisme internaționale

      -------------------------------------------------------------------------------
                                                                         Sume propuse
                                                                          la plată
      Nr.              Organismul internațional             Valută       în anul 1994
      crt.                                                               (cotizații
                                                                         curente plus
                                                                         restante)

      -------------------------------------------------------------------------------
       0                           1                           2             3

      -------------------------------------------------------------------------------
                          Ministerul Afacerilor Externe
       1. Comisia Dunării                                Franci elvețieni    186.650
       2. Consiliul Europei                              Franci francezi  15.466.758
       3. Organizația pentru Interzicerea Armelor
          Chimice                                        $ S.U.A.             12.007
                                                         Florini olandezi     58.547
     
       4. Uniunea Latină                                 ECU                  10.385
       5. Federația Mondială a Asociațiilor pentru
          Națiunile Unite (F.M.A.N.U.)                   Franci elvețieni      1.150
       6. Academia Diplomatică Internațională            Franci francezi      19.000
       7. Asociația de Drept Internațional               $ S.U.A.                300
       8. Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea
          Discriminării Rasiale                          $ S.U.A.              1.184
       9. Convenția contra torturii și a altor
          tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau
          degradante                                     $ S.U.A.              6.500
      10. Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)  Franci francezi      45.000
     
                      Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
       1. Conferința Europeană a Aviației Civile
          (C.E.A.C.)                                     Franci francezi      58.390
       2. Asociația Internațională Permanentă a Congre-
          selor de Navigației (A.I.P.C.N.)               Franci belgieni      45.000
       3. Asociația Internațională Permanentă a Congre-
          selor Rutiere (A.I.P.C.R.)                     Franci francezi      18.000
       4. Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.)         $ S.U.A.              7.500
       5. Conferința Europeană a Miniștrilor de
          Transporturi (C.E.M.T.)                        Franci francezi      61.453
       6. Secretariatul Permanent                        euro                  7.000
          al Comisiei Interguvernamentale
          TRACECA
       7. OCDE - Comitetul
          Transporturilor Maritime                       euro                  5.000
     
                     Ministerul Comunicațiilor
       1. Conferința Europeană a Administrațiilor de
          Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.)            ECU                   2.178
     
                         Ministerul Industriilor
       1. Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.) Franci elvețieni    227.148
       2. INTERELECTRO - Moscova                         $ S.U.A.             40.000
       3. Federația Internațională de Control în
          Automatică (I.F.A.C.)                          Franci elvețieni      4.800
       4. Institutul Internațional de Sudură             Franci elvețieni     17.380
       5. Carta Europeană a Energiei                     ECU                  23.039
       6. Confederația Europeană a                       euro                 20.490
          Organismelor de Control (CEOC)
     
             Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
       1. Federația Internațională pentru Locuire,
          Urbanism și Amenajarea Teritoriului
          (F.I.H.U.A.T.)                                 Florini olandezi      5.324
     
               Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
       1. Convenția de la Basel privind controlul
          deșeurilor toxice                              $ S.U.A.              4.780
       2. Convenția privind zonele umede de importanță
          internațională, în special ca habitat al
          păsărilor "RAMSAR" 91                          Franci elvețieni      4.228
       3. Comisia Internațională a Marilor Baraje        Franci francezi      21.687
       4. Convenția de la Viena pentru protejarea
          stratului de ozon                              $ S.U.A.                524
       5. Protocolul de la Montreal pentru protejarea
          stratului de ozon                              $ S.U.A.              5.878
       6. Comisia Internațională pentru Exploatarea
          Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.)    Franci francezi      80.000
       7. Uniunea Internațională pentru Conservarea
          Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.)          Franci elvețieni     35.953
     
                  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
       1. Comisia Europeană de Lupta contra Febrei
          Aftoase                                        $ S.U.A.             15.600
       2. Oficiul Internațional al Epizootiilor          Franci francezi     365.770
       3. Oficiul Internațional al Viei și Vinului       Franci francezi     510.944
       4. Federația Europeană de Zootehnie               Franci elvețieni     15.000
       5. Comisia Internațională pentru Irigații si
          Drenaje                                        $ S.U.A.              7.220
       6. Societatea Internațională pentru Științe
          Horticole                                      Florini olandezi      2.300
       7. Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semin-
          țelor destinate comerțului internațional       Franci francezi      27.000
       8. Organizația Europeană și Mediteraneană
          pentru Protecția Plantelor                     Franci francezi     146.000
       9. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor
          internaționale la fructe și legume proaspete   Franci francezi      86.300
      10. Asociația Internațională pentru Controlul
          Semințelor (I.S.T.A.)                          Franci elvețieni      4.813
      11. Institutul Internațional de Resurse Genetice
          Vegetale                                       $ S.U.A.              5.000
      12. OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg)     euro                 10.300
     
                        Ministerul Apărării Naționale
       1. Asociația Internațională de Semnalizare
          Maritimă                                       Franci francezi      29.000
       2. Comitetul Internațional de Medicină și
          Farmacie Militară                              Franci belgieni      41.600
       3. Comisia Internațională de Istorie militară     Franci elvețieni        550
     
                          Ministerul de Interne
       1. Interpol                                       Franci elvețieni    138.400
       2. Asociația Internațională a Arhivelor
          Francofone                                     Franci francezi         500
       3. Consiliul Internațional al Arhivelor           $ S.U.A.              1.902
       4. Comitetul Tehnic Internațional pentru
          Prevenirea și Stingerea Incendiilor            Franci elvețieni      2.180
     
                            Ministerul Culturii
       1. Fondul Cultural al Consiliului Europei         Franci francezi     299.460
       2. Centrul Internațional de Studii pentru Con-
          servarea și Restaurarea Bunurilor
          Culturale (I.C.C.R.O.M.)                       $ S.U.A.             10.941
       3. Consiliul Internațional al Muzeelor            Franci francezi      46.800
       4. Institutul Internațional de Teatru             Franci francezi      13.700
       5. Comisia Internațională de Numismatică          Franci elvețieni        400
       6. Uniunea Internațională a Marionetiștilor       $ S.U.A.              1.200
       7. Consiliul Internațional al Muzicii             $ S.U.A.              1.800
       8. Asociația Internațională a Teatrelor pentru
          Copii și Tineret                               $ S.U.A.                350
       9. Federația Internațională a Asociațiilor de
          Bibliotecari                                   Florini olandezi      2.830
      10. Asociația Internațională a Teatrelor de
          Amatori                                        Coroane daneze        3.200
      11. Organizația Internațională a Scenografilor,
          Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru        $ S.U.A.                300
      12. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial          $ S.U.A.              5.254
      13. Consiliul Internațional al Monumentelor și
          Siturilor Istorice                             Franci francezi       1.560
      14. Federația Internațională de Arta Fotografică   Mărci germane           800
      15. Societatea Internațională de Muzică
          Contemporană                                   Mărci germane         2.600
      16. Uniunea Internațională a Federațiilor
          Grupurilor Folclorice                          Franci francezi       2.000
      17. Consiliul Internațional al Organizatorilor de
          Festivaluri Folclorice                         $ S.U.A.                700
      18. Sistemul internațional de înregistrare a
          publicațiilor în serie (I.S.D.S.)              Franci francezi      16.758
     
                           Ministerul Finanțelor
       1. Asociația Autorităților care Controlează
          Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare   $ S.U.A.                250
       2. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.)         Franci belgieni     772.000
       3. Biroul Internațional pentru Tarife Vamale      Franci belgieni     765.451
     
                           Ministerul Justiției
       1. Conferința de la Haga de Drept Internațional
          Privat                                             euro          19.370,25
       2. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga       Florini olandezi      1.791
       3. Institutul Internațional pentru Unificarea
          Dreptului Privat (UNIDROIT)                        euro             20.240
       4. Academia Interanațională Anticorupție              euro             10.000
       5. Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de
          Drept Internațional Privat                         euro             25.354
       6. Rețeaua de cooperare legislativă între
          ministerele justiției din statele membre           euro                650
          ale Uniunii Europene
     
                       Biroul Român de Metrologie Legală
       1. Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți Franci francezi     215.881
       2. Biroul Internațional de Metrologie Legală      Franci francezi      71.240
     
                    Institutul Național de Statistică
       1. Institutul Internațional de Statistică         Franci elvețieni        500
       2. OCDE - Comitetul de Statistică                 euro                 10.300
     
                     Parlamentul României - Camera Deputaților
       1. Uniunea Interparlamentara                      Franci elvețieni     52.637
       2. Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru
          Securitate și Cooperare în Europa              $ S.U.A.              8.809
     
                     Institutul Român de Standardizare
       1. Organizația Internaționala de Standardizare
          (I.S.O.)                                       Franci elvețieni    112.500
       2. Comitetul European pentru Standardizare în
          Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.)                ECU                   7.000
       3. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.)   ECU                  12.000
       4. Institutul European de Standardizare în
          Telecomunicații (E.T.S.I.)                     ECU                   6.780
     
                       Institutul de Fizică Atomică
       1. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
          (I.U.C.N.) - Dubna                             $ S.U.A.            381.900
       2. Societatea Europeană de Fizică                 Franci elvețieni      4.930
       3. Centrul Internațional de Seismologie           $ S.U.A.              1.660
     
                   Institutul Național de Informare și Documentare
       1. Federația Internațională de Informare și
          Documentare                                    $ S.U.A.                195
                                                         Florini olandezi      2.448
       2. Centrul Internațional de Informare Științi-
          fică și Tehnică (C.I.I.S.T.)                   $ S.U.A.                131
     
                    Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
       1. Organizația Internațională a Uniunilor de
          Consumatori (I.O.C.U.)                         $ S.U.A.              1.000
     
                       Secretariatul de Stat pentru Handicapați
       1. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor               $ S.U.A.                400
       2. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor              Mărci germane           160
       3. Asociația Internațională a Șahului în Braille  Franci elvețieni        300
       4. Comitetul Internațional al Sportului pentru
          Surzi (C.I.S.S.)                               Coroane daneze        2.075
       5. Comitetul Internațional al Sahului Tăcut       Franci elvețieni        240
       6. Federația Mondială a Surzilor                  $ S.U.A.              1.000
       7. Organizația Europeană a Sportului pentru
          Surzi                                          Mărci germane           100
     
                            Academia Română
       1. Consiliul Internațional al Uniunilor
          Științifice (I.C.S.U.)                         $ S.U.A.              8.728
       2. Uniunea Academica Internațională (I.A.U.)      Franci belgieni     100.000
       3. Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.)  Franci elvețieni      4.200
       4. Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.)    Franci elvețieni      7.385
       5. Comitetul Internațional pentru Cercetarea
          Spațiului (C.O.S.P.A.R.)                       Franci francezi      58.035
       6. Federația Internațională de Astronautică
          (I.A.F.)                                       Franci elvețieni      1.300
       7. Confederația Internațională de Analiză
          Termică (I.C.T.A.)                             $ S.U.A.                 97
       8. Uniunea Internațională de Științe Biologice
          (I.U.B.S.)                                     Franci francezi      19.210
       9. Federația Europeană a Societăților de
          Biochimie                                      Mărci germane           280
      10. Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.)     $ S.U.A.                750
      11. Uniunea Internațională de Geodezie și
          Geofizica (I.U.G.G.)                           $ S.U.A.              2.235
      12. Uniunea Internațională de Științe Geologice    $ S.U.A.              2.900
      13. Programul Internațional Geosfera-Biosferă
          (Global change)                                $ S.U.A.              1.000
      14. Asociația Internațională de Științe
          Economice                                      $ S.U.A.              1.000
      15. Asociația Internațională de Științe Politice
          (I.P.S.A.)                                     $ S.U.A.                885
      16. Asociația Internațională de Istorie
          Economică                                      Franci elvețieni        200
      17. Federația Internațională a Societăților
          de Filozofie                                   Franci elvețieni        400
      18. Uniunea Internațională de Istorie și Filozo-
          fie a Științei :
          - Divizia de logică, metodologie și filozofie
            a științei                                   $ S.U.A.                250
          - Divizia de istorie a științei                $ S.U.A.                150
      19. Uniunea Internațională de Științe Psiholo-
          gice (I.U.P. sys)                              $ S.U.A.                200
      20. Comitetul Internațional de Științe Istorice
          (C.I.S.H.)                                     Franci elvețieni        800
      21. Asociația Internațională de Studii Sud-Est
          Europene (A.I.E.S.E.E.)                        $ S.U.A.                600
      22. Comitetul Internațional Permanent al
          Lingviștilor (C.I.P.L.)                        $ S.U.A.                200
      23. Uniunea Internațională de Mecanică
          Teoretică și Aplicată                          $ S.U.A.              1.419
      24. Comitetul Științific pentru Cercetări          dolari
          Antarctice (SCAR)                              S.U.A.               15.000
     
                   Consiliul Superior al Magistraturii
      1. (RECJ) Rețeaua Europeană a                      euro         echivalentul în
         Consiliilor Judiciare                                       euro al sumei de
                                                                        15.500 lei la
                                                                    data efectuării
                                                                         plății
                  Institutul Național al Magistraturii
      1. (EJTN) Rețeaua Europeană                        euro                  4.000
         de Formare Judiciară
      2. Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară         euro                  5.000
         (REAFJ)
                  Institutul Național de Expertize
                          Criminalistice
     
      1. Rețeaua Europeană a Institutelor
         de Științe Criminalistice (ENFSI)               euro                  2.500
     
                  Curtea Constituțională a României
      1. Conferința Mondială a Justiției                 euro                  1.000
         Constituționale
     
                  Oficiul Național al Registrului
                            Comerțului
      1. Forumul European al Registrelor Comerțului      euro                  4.000
      2. Forumul Registrelor Comerțului                  euro                    400
      3. Asociația Internațională a Reglementărilor      liră
         de Insolvență                                  sterlină               4.000
      4. Registrul European al Comerțului                euro                 15.000
     
                  Înalta Curte de Casație și Justiție
      1. Asociația Internațională a Înaltelor            euro                    310
         Jurisdicții Administrative (AIHJA)
     
                  Administrația Națională a
                      Penitenciarelor
      1. Organizația Europeană a Serviciilor             euro                  6.000
         Penitenciare și Corecționale - EuroPris
     
                  Consiliul Concurenței
      1. Organizația pentru Cooperare și                 euro                 10.800
         Dezvoltare Economică -
         Comitetul de Concurență
     
                  Consiliul Național pentru
                  Combaterea Discriminării
      1. Rețeaua Europeană a Organismelor                euro                   2000
         Naționale de Egalitate (EQUINET)
     
                   Ministerul Public
      1. Asociația Internațională a Procurorilor (AIP)   euro                  1.500

            Secretariatului General al Guvernului
      1. Consiliul Internațional pentru Tehnologia       lire                  3.000
      Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) sterline                  
      -------------------------------------------------------------------------------
                  Total în echivalent dolari S.U.A.                        4.398.062

      -------------------------------------------------------------------------------

  (la 11-01-2019, Anexa nr. 2.2 a fost modificată de Articolul II din LEGEA nr. 2 din 4 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 08 ianuarie 2019 )