HOTĂRÂRE nr. 376 din 22 martie 2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 412, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1 , cu următorul cuprins:
  "Art. 15^1 . - (1) Pentru asigurarea posturilor necesare de judecător sau procuror la încetarea mandatului pentru funcţiile de conducere la instanţe sau parchete, la încetarea activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ori în Direcţia Naţională Anticorupţie, la încetarea detaşării de la o instanţă sau parchet pe o perioadă mai mare de un an, precum şi la încetarea funcţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se constituie, prin bugetul de stat, un fond de rezervă de 70 de posturi de judecător şi 90 de posturi de procuror, constituit în limita posturilor aprobate şi finanţate de la bugetul de stat.
  (2) Posturile prevăzute la alin. (1) vor fi repartizate instanţelor şi parchetelor prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, în situaţia în care la instanţele sau parchetele unde judecătorul sau procurorul a solicitat revenirea pe post nu există posturi vacante.
  (3) În cazul vacantării ulterioare a unor posturi la instanţa sau parchetul respectiv, posturile de judecător sau procuror repartizate în condiţiile alin. (2) se reinclud în fondul de rezervă, iar judecătorul sau procurorul care a ocupat un astfel de post este considerat încadrat pe postul care se vacantează.
  (4) Sumele de bani corespunzătoare finanţării posturilor neocupate prevăzute la alin. (1) vor fi virate la bugetul de stat la sfârşitul fiecărui an calendaristic."
  3. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  4. Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 pot utiliza un număr maxim de 13.701 posturi.
  5. La împlinirea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 9 februarie 2006, numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3 la punctul I litera A pentru Institutul Naţional de Expertize Criminalistice este de 63, iar cel prevăzut în anexa nr. 3 la punctul I litera B pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor este de 15.619.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei,
  Dan Cristian Stoica,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 22 martie 2006.
  Nr. 376.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005)

                                MINISTERUL JUSTIŢIEI

    Nr. maxim de posturi: 412 (exclusiv demnitarii
    şi posturile aferente cabinetului ministrului)
     ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
     │ CORPUL DE INSPECŢIE AL │ ┌─┤ COLEGIUL MINISTERULUI │
     │ MINISTRULUI ├─┐ │ └───────────────────────┘
     │ │ │ │ ┌───────────────────────┐
     └─────────────────────────┘ │ ├─┤ CABINET DEMNITAR │
     ┌─────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘
     │ DIRECTIA PENTRU RELATIA │ │ ┌──────────┐ │ ┌─────────────────────┐
     │ CU MINISTERUL PUBLIC ŞI │ ├───┤ MINISTRU ├────┼──┤ CONSILIERII │
     │ DE PREVENIRE A ├─┤ └───┬──────┘ │ └─────────────────────┘
     │ CRIMINALITATII ŞI A │ │ │ │ ┌───────────────────────┐
     │ CORUPTIEI │ │ │ ├─┤CONSILIERI DIPLOMATICI │
     └─────────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘
     ┌─────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐
     │ DIRECTIA CONTENCIOS ├─┤ │ │ │ DEPARTAMENT DE PRESA │
     └─────────────────────────┘ │ │ └─┤ ŞI COOPERARE CU O.N.G.│
     ┌─────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘
     │DIRECTIA AUDIT PUBLIC ├─┘ │
     │ INTERN │ │
     └─────────────────────────┘ │
                                         │
  ┌─────┬────────────────────────────────┼─────────┬────────────────────┬────────┐
  │ │ │ │ │ │
  │ │ ┌────┘ │ │ │
  │ ┌───┴───────────────────┐ │ ┌───────┴─────────┐┌─────────┴───────┐│
  │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT ││
  │ └─────┬─────────────────┘ │ └─────┬───────────┘└─────┬───────────┘│
  │ │ │ │ │ │
  │ ┌───┴────────┐ │ ┌────┴───────┐ ┌────┴───────┐ │
  │ │ CABINETUL │ │ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │
  │ │DEMNITARULUI│ ┌───────────┴────┐ │DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ │
  │ └────────────┘ │SECRETAR GENERAL│ └────────────┘ └────────────┘ │
  │ └─────┬─────┬────┘ │
  │ ┌─────┴─────┴────┐ │
  │ │SECRETAR GENERAL│ │
  │ │ ADJUNCT │ │
  │ └───┬───────┬────┘ │
  │ │ │ │
  └───┬──┬──┬──┬───────┬───┬┴──┬───┬┴──┬──────┬────┬────┬────┬───────┬───┬───┬───┘
      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐
     │A││B││C││D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│ │P│
     └─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

      LEGENDA
      --------
      A = DIRECTIA DREPT INTERNATIONAL ŞI TRATATE
      B = DIRECTIA PROGRAME EUROPENE
      C = DIRECTIA AFACERI EUROPENE
      D = DIRECTIA DE EXPLOATARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
      E = DIRECTIA PENTRU RELATII CU PUBLICUL ŞI EVIDENTA O.N.G.
      F = DIRECTIA BUGET - INVESTITII
      G = DIRECTIA ECONOMIC - ADMINISTRATIV
      H = BIROUL STATISTICA JUDICIARA
      I = SERVICIUL DE ASISTENŢA MEDICALĂ
      J = DIRECTIA PUBLICITATE MOBILIARA, NOTARI PUBLICI, EXECUTORI, TRADUCATORI
          ŞI INTERPREŢI
      K = DIRECTIA DE PROBATIUNE
      L = DIRECTIA PENTRU RESURSE UMANE ŞI RELATII CU CONSILIUL SUPERIOR AL
          MAGISTRATURII
      M = DIRECTIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANTATE DIN IMPRUMUTURI
          EXTERNE*)
      N = DIRECTIA ELABORARE ACTE NORMATIVE, STUDII ŞI DOCUMENTARE
      O = DIRECTIA AVIZARE ACTE NORMATIVE
      P = SERVICIUL CETATENIE
  __________
    *) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ----