LEGE nr. 166 din 24 iunie 2015
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 28 ianuarie 2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) La extragerile Loteriei bonurilor fiscale se acordă un număr de maximum 100 de premii."
  2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la care a fost depus originalul bonului fiscal câştigător eliberează titularului bonului o copie care poartă menţiunea «conform cu originalul», pe care înscrie un număr unic de înregistrare."
  3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) În termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), unităţile teritoriale transmit către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aparat central, lista persoanelor care au revendicat premiile potrivit alin. (2). Pentru asigurarea transparenţei, o listă cuprinzând bonurile prin care au fost revendicate premiile identificate printr-un număr unic de înregistrare se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv pe cel al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."
  4. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale prin care s-au revendicat premiile se constată depăşirea numărului maxim de premii care se acordă potrivit art. 1 alin. (4), se procedează la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câştigătoare din totalitatea bonurilor fiscale din listă."
  5. La articolul 6, alineatul (8) se abrogă.
  6. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) În situaţiile în care, ulterior efectuării unei extrageri, se constată erori de natură tehnică în desfăşurarea acesteia, dar care nu viciază caracterul aleatoriu al acesteia, se consideră că extragerea a fost corect efectuată, iar premiile se achită câştigătorilor conform situaţiei rezultate în urma extragerii şi după definitivarea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (6)."
  7. La articolul 10, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
  "3. La articolul 11 alineatul (1) litera e), punctul (viii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(viii) În situaţiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravenţională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum şi o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancţiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat şi poate fi achitată la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire, dacă aceasta a fost transmisă prin poştă.»"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 24 iunie 2015.
  Nr. 166.
  ------