HOTĂRÂRE nr. 174 din 12 februarie 2004
pentru aprobarea componenţei reprezentanţilor părţii române şi organizarea activităţii acestora în Comisia mixtă româno-bulgară pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 24 februarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 12 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2000, aprobată prin Legea nr. 91/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă componenţa reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă româno-bulgară pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin", denumită în continuare partea română în comisia mixtă, alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor publice/agenţilor economici, denumite/denumiţi în continuare instituţii, prevăzute/prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Fiecare instituţie prevăzută la alin. (1) poate desemna în cadrul componenţei părţii române în comisia mixtă unul sau mai mulţi reprezentanţi, după caz.
  (3) La propunerea instituţiilor prevăzute în anexă, se constituie componenţa nominală a părţii române în comisia mixtă, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (4) În componenţa părţii române în comisia mixtă pot fi cooptaţi şi reprezentanţi ai altor instituţii interesate.
  (5) Copreşedintele părţii române în comisia mixtă prevăzută la alin. (1) este un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu rang de secretar de stat.


  Articolul 2

  (1) În vederea facilitării activităţii părţii române în comisia mixtă, se vor constitui grupuri de lucru compuse din membrii acesteia şi alţi specialişti, după caz.
  (2) Grupurile de lucru prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, la propunerea instituţiilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  (1) Se constituie Secretariatul părţii române în comisia mixtă, denumit în continuare Secretariat, organizat ca serviciu în structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (2) Secretariatul este condus de secretarul părţii române în comisia mixtă, care va fi şi coordonatorul Unităţii de management şi implementare a proiectului, denumită în continuare UMIP, organizată ca birou în structura Secretariatului.
  (3) UMIP coordonează toate activităţile referitoare la proiectarea şi construirea infrastructurii conexe de pe teritoriul român aferente obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin", denumit în continuare obiectiv, aşa cum este definit în art. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră, între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000, denumit în continuare acord-cadru.
  (4) Secretarul, precum şi personalul din structura Secretariatului sunt desemnaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (5) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului asigură spaţiul, dotarea cu mobilier şi echipamente necesare în vederea desfăşurării activităţii Secretariatului.


  Articolul 4

  (1) Atribuţiile reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă constau în implementarea acordului-cadru şi a altor acorduri româno-bulgare ulterioare privind coordonarea tuturor activităţilor referitoare la proiectarea şi construirea obiectivului, în vederea creării premiselor necesare pentru realizarea construcţiei, exploatarea şi întreţinerea acestuia.
  (2) În sensul alin. (1), premisele necesare pentru realizarea construcţiei, exploatarea şi întreţinerea obiectivului sunt:
  a) studierea cadrului legislativ existent şi elaborarea propunerilor de modificări corespunzătoare;
  b) propunerea şi coordonarea măsurilor privind aducerea la îndeplinire a prevederilor acordului-cadru şi a altor acorduri româno-bulgare ulterioare privind obiectivul;
  c) urmărirea activităţii de implementare a proiectelor tehnice privind construirea obiectivului de pe teritoriul României;
  d) avizarea raportului elaborat de UMIP privind lucrările angajate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în conformitate cu aceste proiecte, şi urmărirea exploatării obiectivului;
  e) avizarea raportului elaborat de UMIP privind urmărirea termenilor de referinţă, a procedurilor de achiziţie pentru consultanţă, proiectare şi lucrări de construcţie, în conformitate cu cerinţele şi procedurile instituţiilor finanţatoare şi ale legislaţiilor naţionale română şi bulgară în corelare cu partea bulgară;
  f) avizarea propunerilor privind priorităţile investiţiilor aferente obiectivului;
  g) realizarea planurilor, programelor de lucru şi rapoartelor pentru derularea proiectului pe faze şi categorii de lucrări aferente obiectivului şi convenirea rapoartelor la lucrările executate;
  h) propunerea structurii de finanţare pentru elaborarea şi implementarea studiilor şi proiectelor tehnice de construcţie a obiectivului;
  i) monitorizarea tuturor activităţilor corespunzătoare realizării obiectivului, desfăşurate de instituţiile din România implicate;
  j) organizarea şi coordonarea activităţii grupurilor de lucru, constituite în conformitate cu prevederile art. 2;
  k) organizarea şi coordonarea altor activităţi necesare construcţiei, exploatării şi întreţinerii obiectivului.


  Articolul 5

  (1) Reprezentanţii părţii române în comisia mixtă se vor întruni ori de câte ori va fi nevoie, dar cel puţin o dată pe lună.
  (2) Convocarea reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă se face de către copreşedintele părţii române în comisia mixtă, prin grija Secretariatului.
  (3) Secretariatului îi revine şi responsabilitatea convocării reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă şi a grupurilor de lucru în cazul întâlnirilor bilaterale cu partea bulgară.
  (4) Materialele supuse dezbaterii şi adoptării de către partea română în comisia mixtă se transmit acesteia cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, prin grija Secretariatului.
  (5) Hotărârile părţii române în comisia mixtă se iau cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenţi.
  (6) În cazul în care partea română în comisia mixtă nu poate adopta o hotărâre, pentru care asumarea deciziilor este de competenţa Guvernului României, se întocmeşte, prin grija Secretariatului, un raport care este avizat de copreşedintele părţii române în comisia mixtă şi prezentat Guvernului României în vederea adoptării unei hotărâri.


  Articolul 6

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al părţii române în comisia mixtă şi al Secretariatului se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.


  Articolul 7

  Semestrial sau, după caz, la solicitarea Guvernului României, copreşedintele părţii române în comisia mixtă prezintă informări privind stadiul realizării obiectivului.


  Articolul 8

  (1) Fondurile aferente cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de lucru ale reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă sau ale sesiunilor grupurilor de lucru se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al unităţilor care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea acestuia.
  (2) Cheltuielile de transport, cazare, diurnă şi cheltuielile cu justificare sunt suportate de fiecare instituţie pentru reprezentanţii săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 9

  (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile prevăzute în anexă vor comunică Secretariatului lista nominală a reprezentanţilor săi desemnaţi în componenţa părţii române în comisia mixtă.
  (2) Orice modificare a componenţei nominale a reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă este comunicată de instituţiile prevăzute în anexă în termen de 10 zile de la data la care a intervenit această schimbare.
  (3) În scopul aplicării corespunzătoare a prevederilor acordului-cadru şi ale prezentei hotărâri, fiecare instituţie care desemnează reprezentanţi în comisia mixtă sau în grupurile de lucru se poate organiza la nivel intern în funcţie de specificul activităţii sale, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (4) Ca modalitate de lucru, reprezentanţii în componenţa nominală a părţii române în comisia mixtă sau în grupurile de lucru pot prezenta puncte de vedere, formulate în scris, aprobate de conducerile instituţiilor pe care le reprezintă.


  Articolul 10

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 623/2001 pentru aprobarea componenţei nominale a reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 11 iunie 2001, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 12 februarie 2004.
  Nr. 174.


  Anexa
  INSTITUŢII
  reprezentate în cadrul părţii române în Comisia mixtă
  româno-bulgară pentru realizarea obiectivului
  "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin"
  1. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
  2. Ministerul Afacerilor Externe
  3. Ministerul Integrării Europene
  4. Ministerul Finanţelor Publice
  5. Ministerul Administraţiei şi Internelor
  6. Ministerul Apărării Naţionale
  7. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
  8. Ministerul Sănătăţii
  9. Ministerul Economiei şi Comerţului
  10. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
  11. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
  12. Ministerul Justiţiei
  13. Autoritatea Naţională a Vămilor
  14. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
  15. Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini
  16. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  17. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
  18. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R Călători" - S.A.
  19. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
  20. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
  21. Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie
  22. Prefectura Judeţului Dolj
  23. Primăria Municipiului Calafat
  ______________