LEGE Nr. 41 din 28 iunie 1993
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 29 iunie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul legii este următorul: "Lege privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României".
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "ART. 1. - Indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salariile personalului din aparatul Parlamentului se acordă ţinând seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce le revin în exercitarea funcţiei.
  Senatorilor şi deputaţilor care deţin funcţia de membru al Guvernului, în perioada exercitării acesteia, li se aplică, în privinta salarizarii, dispoziţiile Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive.
  Senatorii şi deputaţii, membri ai Guvernului, vor primi diurna de şedinţa aferentă pentru şedinţele Senatului şi Camerei Deputaţilor la care participa în calitate de parlamentari."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "ART. 2. - Indemnizaţiile lunare ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi pentru funcţiile din birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, din birourile comisiilor permanente ale celor două Camere şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1."
  4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "ART. 6. - Salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie, care primesc sarcina de coordonare sau realizare a unor programe, activităţi, studii complexe şi altele asemenea, beneficiază, pe perioada cît îndeplinesc aceasta sarcina, de o indemnizaţie care face parte din salariul de baza, în limitele prevăzute în anexa nr. 4, stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite."
  5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "ART. 7. - (1) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, salariaţii încadraţi în funcţii de specialitate beneficiază de un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza, şi care face parte din acesta. Salariul de merit se poate acorda numai după o perioadă de 6 luni de la angajare.
  (2) Salariaţii care beneficiază de salariu de merit, precum şi cuantumul acestuia se stabilesc, o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Activitatea acestor salariaţi se analizează în fiecare an şi, în raport cu rezultatele obţinute, se stabileşte menţinerea sau retragerea salariului de merit.
  (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de salariaţi încadraţi în funcţii de specialitate."
  6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "ART. 8. - Majorarea salariului de baza pentru salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie de specialitate specifice prevăzute în anexa nr. 3 şi a indemnizaţiei de conducere se face o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului, ţinând seama de calităţile personale reflectate în rezultatele obţinute în activitatea profesională."
  7. Articolul 9 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Trecerea salariaţilor încadraţi în funcţii de execuţie în gradatia imediat superioară se face o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului."
  8. După articolul 10 se introduce un nou articol 10^1, cu următorul cuprins:
  "ART. 10^1. - Salariaţii care trec în funcţii cu salarii fixe sau între limite, pe funcţii la care salariile sunt stabilite pe gradatii, se încadrează prin numire la gradatia care să le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut."
  9. Articolul 11 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25% calculat la salariul de baza corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăProcente din indemnizaţia lunară sau din salariul de bază
    - de la 3 la 5 ani5
    - de la 5 la 10 ani10
    - de la 10 la 15 ani15
    - de la 15 la 20 ani20
    - peste 20 ani25

  10. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  "(4) Salariaţii pensionari pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca realizate după data pensionării."
  11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "ART. 13. - (1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă şi categoriile de salariaţi se stabilesc potrivit legii şi se aproba de Biroul permanent.
  (2) Salariaţii care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru."
  12. Articolul 15 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "(1) Senatorii, deputaţii şi salariaţii primesc la sfârşitul anului calendaristic un premiu corespunzător nivelului indemnizaţiei lunare sau, după caz, salariul de baza, realizat în ultima luna din anul pentru care se face plata."
  13. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  "Premiul anual poate fi redus sau anulat de către Biroul permanent al fiecărei Camere, dacă senatorii sau deputaţii au fost sancţionaţi, în aceasta calitate, în condiţiile legii." 14. Articolul 16 se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "ART. 16. - (1) Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul preşedintelui Senatului şi fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, care se aproba anual prin buget.
  (2) Pentru primirea delegatiilor străine şi invitaţilor din ţara sau din străinătate se constituie fondul de protocol, aprobat anual prin buget. Baremurile de cheltuieli pentru acţiunile de protocol se aproba de birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor."
  15. Articolul 20 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "(1) Senatorii şi deputaţii care participa la şedinţele comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, ale fiecărei Camere, ale comisiilor parlamentare sau ale birourilor permanente beneficiază de o diurna de şedinţa ce reprezintă 2% din indemnizaţia lunară a senatorului sau a deputatului."
  16. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  "De aceeaşi diurna de şedinţa beneficiază senatorii şi deputaţii prezenţi la şedinţele grupurilor parlamentare sau la alte activităţi ale Parlamentului, dacă acestea se desfăşoară la cererea Biroului permanent sau a preşedintelui fiecărei Camere şi dacă diurna nu s-a acordat în condiţiile alin. (1)."
  17. Articolul 20 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Senatorii şi deputaţii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 1% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat. Totodată, acestora li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, în cazul în care nu beneficiază de cazare gratuita, li se acordă suma de 120 lei pe noapte pe toată durata sesiunii parlamentare. În perioada vacantelor parlamentare se asigura spaţiile necesare păstrării bagajelor."
  18. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  "Drepturile prevăzute la alin. (2) se acordă şi în perioada vacantei parlamentare dacă senatorii şi deputaţii îndeplinesc misiuni dispuse de preşedintele Senatului sau al Camerei Deputaţilor ori de către Biroul permanent al fiecărei Camere."
  19. Articolul 20 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Senatorii sau deputaţii care efectuează o deplasare în ţara, din însărcinarea preşedintelui Senatului sau al Camerei Deputaţilor, biroului permanent al fiecărei Camere ori birourile comisiilor parlamentare sau a grupurilor parlamentare, beneficiază de decontarea integrală a cheltuielilor de cazare sau de 120 lei pe noapte, dacă nu se cazeaza în unităţi hoteliere sau alte spaţii de cazare autorizate, precum şi de o diurna, pe zi, de 1% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat în cazul în care deplasarea se efectuează în alta localitate decît cea în care domiciliază. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care nu domiciliază în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pe timpul deplasarii în aceste circumscripţii, în vederea îndeplinirii unor activităţi legate de exercitarea mandatului."
  20. La articolul 20, după alineatul (3) se introduc doua noi alineate, cu următorul cuprins:
  "Senatorii sau deputaţii care se deplaseaza în alta localitate din circumscripţiile electorale în care domiciliază, pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, beneficiază de o diurna de deplasare de 65% din diurna prevăzută la alin. (2), pentru o singura zi pe saptamina.
  Senatorii sau deputaţii care folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa săptămînal, din localitatea unde domiciliază, la Parlament şi înapoi, precum şi cei care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi se deplaseaza, cel mult o dată pe saptamina, în circumscripţia electorală în care au fost aleşi şi înapoi, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, vor primi contravaloarea carburantilor utilizaţi în acest scop, dar nu mai mult decît contravaloarea a 7,5 litri benzina la 100 km parcursi. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiată de unde se asigura transportul la Parlament şi înapoi."
  21. După articolul 20 se introduce doua articole noi, articolul 20^1 şi articolul 20^2, cu următorul cuprins:
  "ART. 20^1. - Senatorilor sau deputaţilor li se rambursează contravaloarea taxelor de posta sau telecomunicaţii interne, pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei Camere."
  "ART. 20^2. - (1) Activitatea desfăşurată în calitate de senator sau deputat constituie vechime în munca şi în specialitate.
  (2) Indemnizaţiile lunare prevăzute la art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salarii.
  (3) Pe durata exercitării mandatului, senatorii şi deputaţii beneficiază, potrivit legii, de sporul de vechime în munca prevăzut la art. 11 alin. (1)."
  22. Articolul 24 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "(1) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie, altele decît funcţiile de execuţie de specialitate specifice, precum şi condiţiile de încadrare şi promovare sunt cele prevăzute pentru funcţiile de execuţie din ministere şi celelalte organe centrale, mai mari cu 30%."
  23. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  "Salariaţii care desfăşoară, în cadrul aparatului Parlamentului, activităţi de protocol şi de relaţii cu publicul se încadrează în funcţii de specialitate."
  24. Articolul 24 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În statele de funcţii pot fi prevăzute şi unele funcţii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, unde funcţiile respective sunt specifice şi care sunt salarizate potrivit prevederilor de la alin. (1)."
  25. Articolul 28 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Indemnizaţiile lunare şi salariile din prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993."


  Articolul 2

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege şi înlocuiesc anexele nr. 1-5 la Legea nr. 53/1991.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 6 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 4/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 4

  Ministerul Finanţelor va introduce în structura bugetului de stat pe anul 1993 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.


  Articolul 5

  Indemnizaţiile, salariile şi celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege se acordă cu data de 1 a lunii în care legea intră în vigoare.


  Articolul 6

  Legea nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României, cu modificările ulterioare şi cele aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, actualizindu-se denumirile instituţiilor şi dîndu-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE


  Anexa 1
  INDEMNIZAŢIILE
  pentru senatori, deputaţi, pentru funcţiile din Biroul permanent al Senatului, al Camerei Deputaţilor, din comisiile permanente ale celor două Camere, precum şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia lunară - lei -
    1.Senatori, deputaţi168.000
    2.Vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor172.000
    3.Secretarii, chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor, precum şi preşedinţii grupurilor parlamentare176.000
    4.Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor182.000
    5.Preşedintele Senatului şi al Camerei Deputaţilor209.300


  Anexa 2
  SALARIILE
  pentru unele funcţii de conducere specifice din aparatul Parlamentului
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    1.Secretar general159.900
    2.Secretar general adjunct152.000
    3.Şef departament, director general*)148.700
  Notă *) Corespunde actualei funcţii de director la Camera Deputaţilor.


  Anexa 3
  SALARIILE DE BAZA
  pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază lunar - lei -
    1.Consilier parlamentarS116.700 - 127.400
    2.Expert parlamentarS105.900 - 116.700
    3.Consultant parlamentarS65.400 - 80.300
    4.Şef birou senatorialS65.400 - 80.300
    5.Şef cabinetS49.500 - 65.400
    6.Şef birou senatorialM53.400 - 62.400
    7.Şef cabinetM39.100 - 53.400
    8.Secretar de cabinetM35.000 - 43.900


  Anexa 4
  INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE
  pentru personalul din aparatul Parlamentului
             
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere lunară - lei -
    minimămaximă
    1.Adjunct şef departament, director, director adjunct, şef compartimentSalariul de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice, respectiv funcţii de execuţie9.80024.800
    2.Şef compartiment adjunct, şef serviciu, şef birou4.80019.800


  Anexa 5
  DREPTURILE
  persoanelor utilizate în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament
  1. Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi importanţa lucrărilor efectuate.
  Persoanele care efectuează colaborarea pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 50% din salariul de baza, prevăzut de lege pentru funcţia de consilier parlamentar, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea şi importanţa lucrării efectuate.
  Dacă aceste persoane desfăşoară activitate de colaborare în alta localitate decît cea în care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit tarifului practicat de unităţile hoteliere, precum şi la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, pe toată perioada cît îşi desfăşoară activitatea.
  2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi şi alţii), plătiţi cu ora. Tariful orar se stabileşte corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcţia respectiva.
  3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator şi altele asemenea pot fi plătite şi în baza unor contracte de colaborare intervenite între părţi.
  4. Persoanele domiciliate în alte localităţi decît municipiul Bucureşti, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o diurna zilnica în cuantumul prevăzut de lege pentru salariaţii din unităţile bugetare. Cheltuielile de transport pentru întoarcerea în localitatea în care domiciliază se decontează fără document, în limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.
  -----------