LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt:
  a) politicile economice;
  b) politicile financiare şi fiscale;
  c) relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament;
  d) agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;
  e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială;
  f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;
  g) drepturi şi libertăţi cetăţeneşti;
  h) politicile în domeniul sănătăţii;
  i) politicile în domeniul educaţiei, tineretului, cercetării, culturii şi sportului.
  ..........................................................................
  (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandări pe care le comunică autorităţilor, instituţiilor sau organizaţiilor patronale, sindicale ori ale societăţii civile cu atribuţii, competenţe sau interese în domeniu. În lipsa unui consens între părţile reprezentate în Consiliul Economic şi Social, secretariatul tehnic va transmite, după caz, punctele de vedere sau recomandările formulate de fiecare parte."
  2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Sediul Consiliului Economic şi Social este situat în municipiul Bucureşti."
  3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare."
  4. La articolul 5, litera d) se abrogă.
  5. La articolul 6, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(7) În cazul în care nu se poate adopta un aviz în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(6), se vor transmite iniţiatorului punctele de vedere ale părţilor prevăzute la art. 11 alin. (2), exprimate în Plenul Consiliului Economic şi Social, sau, după caz, exprimate în condiţiile art. 19."
  6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul său în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării."
  7. La articolul 11 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) 15 membri, reprezentând structuri asociative ale societăţii civile, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Reprezentanţii societăţii civile vor fi propuşi, conform modelului Comitetului Economic şi Social European, din următoarele structuri ale societăţii civile: organizaţii ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, tineretului şi copiilor; organizaţii centre de resurse; organizaţii din domeniul sănătăţii şi ale persoanelor cu dizabilităţi; organizaţii pentru servicii sociale şi eradicarea sărăciei; organizaţii de mediu şi probleme legate de mediul rural; asociaţii academice, profesionale, pentru protecţia consumatorului; organizaţii ale economiei sociale; organizaţii cooperatiste ale profesiunilor liberale; organizaţii ale agricultorilor; organizaţii ale pensionarilor; organizaţiile comunităţilor locale şi alte organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi Social."
  8. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) În lipsa unui loc vacant, o nouă confederaţie patronală, respectiv sindicală, recunoscută ca reprezentativă la nivel naţional, va ocupa un loc vacantat de confederaţia patronală, respectiv sindicală, care deţine cele mai multe locuri, iar, în caz de paritate, prin tragere la sorţi între confederaţiile patronale, respectiv sindicale, care deţin cel puţin două locuri în Consiliul Economic şi Social. Procedura se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare astfel încât între data cererii depuse de confederaţia nou-recunoscută ca reprezentativă la nivel naţional şi data validării membrului propus de confederaţie să nu treacă mai mult de 30 de zile."
  9. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Persoanele nominalizate şi care sunt născute înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declaraţie pe propria răspundere, potrivit legii penale, în sensul că au avut ori nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, redactată conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare."
  10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Mandatul de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social este de 4 ani şi poate fi reînnoit."
  11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Organizaţiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.
  (2) Şedinţa de constituire a noului plen se convoacă de către secretarul general al Consiliului Economic şi Social, cu 5 zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.
  (3) Validarea noilor membri ai plenului se face individual, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către secretariatul tehnic, pe măsura depunerii documentelor prevăzute la art. 13.
  (4) În cazul în care un membru numit nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13, organizaţia care l-a desemnat urmează să facă o altă propunere.
  (5) Dacă noul plen nu s-a constituit până la data expirării mandatului plenului în funcţiune, secretarul general al Consiliului Economic şi Social are obligaţia ca, după verificarea şi validarea a cel puţin 24 de membri, câte 8 membri de fiecare parte, să convoace prima şedinţă a noului plen, într-un termen care nu poate depăşi 15 zile calendaristice."
  12. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.
  13. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui."
  14. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 20 lit. b)-h), Plenul Consiliului Economic şi Social adoptă hotărâri, prin consensul părţilor."
  15. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte pe durata mandatului stabilit la art. 23 alin. (2). Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului."
  16. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social este de 4 ani.
  (3) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social în funcţie încetează la data constituirii noului plen şi/sau în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1)."
  17. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un preşedinte, numit prin rotaţie anuală de către fiecare parte. Preşedintele de comisie este ales în cazul fiecărei părţi prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare."
  18. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele:
  a) Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri;
  b) Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament;
  c) Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate;
  d) Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;
  e) Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură;
  f) Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială;
  g) Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;
  h) Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile;
  i) Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică."
  19. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic si Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atribuţiile acestuia fiind stabilite prin lege şi prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare."
  20. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social, au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 10% din cuantumul indemnizaţiei stabilite pentru preşedinte."
  21. La articolul 33 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) indemnizaţiile şi contribuţiile sociale aferente pentru membrii Plenului şi cei ai Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social, precum şi pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social;"
  22. La articolul 33, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) - (8), cu următorul cuprins:
  "(6) Consiliul Economic şi Social poate aplica în calitate de beneficiar pentru accesarea de fonduri nerambursabile.
  (7) Fondurile nerambursabile accesate pot fi utilizate pentru creşterea numărului de colaboratori externi şi pentru activităţile prevăzute la art. 5.
  (8) Indemnizaţiile membrilor comisiilor de specialitate şi colaboratorilor pot fi completate din fonduri europene."


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social până la expirarea mandatului iniţial şi la validarea noilor membri, în condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social, prevăzut la art. 4 din Legea nr. 248/2013, va fi actualizat de către Plenul Consiliului Economic şi Social conform modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.


  Articolul IV

  Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 24 iulie 2015.
  Nr. 222.
  ----