ORDIN nr. 326 din 16 martie 2009
privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 6 aprilie 2009  Având în vedere Referatul de aprobare nr. I.B. 2.660 din 16 martie 2009 al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe,
  în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) şi al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Pentru coordonarea activităţii specifice domeniului sanitar, la nivelul Ministerului Sănătăţii se înfiinţează şi funcţionează cu rol consultativ comisiile de specialitate.
  (2) Se înfiinţează Comisia naţională de transparenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, în vederea întocmirii şi revizuirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi în vederea întocmirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc.


  Articolul 2

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzut în anexa nr. 1A, iar al Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 1B.
  (2) Componenţa comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 2A, iar a Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 2B.


  Articolul 3

  (1) Participarea persoanelor nominalizate în comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale.
  (2) Membrii comisiilor de specialitate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din indemnizaţia secretarului de stat, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe.


  Articolul 4

  (1) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi ai Comisiei naţionale de transparenţă se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.
  (2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună declaraţia de interese şi angajamentul de confidenţialitate.
  (3) Declaraţiile de interese se depun la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii şi se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
  (4) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
  (5) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii, respectiv al Comisiei naţionale de transparenţă.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Membrii care fac parte din comisiile de specialitate şi din Comisia naţională de transparenţă, precum şi direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 169/2008 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2008, cu modificările ulterioare.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Bucureşti, 16 martie 2009.
  Nr. 326.


  Anexa 1A
  REGULAMENT
  de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate
  ale Ministerului Sănătăţii

  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  Comisia de specialitate reprezintă structura tehnică prin care Ministerul Sănătăţii coordonează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic domeniul de specialitate din sfera de competenţă a comisiei.


  Articolul 2

  (1) Comisia de specialitate este formată dintr-un număr variabil de personalităţi ale lumii medicale, numite prin ordin de către ministrul sănătăţii.
  (2) Comisia este organizată pe următoarele funcţii: preşedinte, vicepreşedinte, membri, secretar.
  (3) Comisia poate avea în structura sa una sau mai multe subcomisii.
  (4) Comisia poate invita la lucrările sale şi alţi specialişti din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în funcţie de problematica abordată.
  (5) La lucrările comisiei de specialitate participă în calitate de observator maximum 2 reprezentanţi desemnaţi de fiecare dintre asociaţiile reprezentative ale bolnavilor.


  Articolul 3

  (1) Comisia de specialitate îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar.
  (2) Şedinţele comisiei se convoacă de către preşedinte, se desfăşoară numai în prezenţa acestuia şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
  (3) În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările comisiei, deleagă această competenţă vicepreşedintelui comisiei.
  (4) Deciziile comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.
  (5) În situaţia egalităţii de voturi, decizia aparţine preşedintelui comisiei.
  (6) Preşedintele comisiei are dreptul la un singur vot.
  (7) Secretarul comisiei şi invitaţii care participă la lucrările comisiei nu au drept de vot.


  Articolul 4

  (1) Membrii comisiei de specialitate completează declaraţia de interese şi semnează angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin. Semnarea angajamentului de confidenţialitate se realizează şi de către reprezentanţii desemnaţi în calitate de observator pe lângă comisia de specialitate.
  (2) Declaraţiile de interese ale membrilor comisiei de specialitate se actualizează anual sau ori de câte ori apar modificări semnificative şi se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 5

  (1) Comisia de specialitate se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii.
  (2) Situaţia prezenţei membrilor comisiei, certificată prin semnătura preşedintelui acesteia, se depune, prin grija Secretariatului comisiei din cadrul Ministerului Sănătăţii, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată.


  Articolul 6

  (1) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea la şedinţele comisiei sunt suportate de instituţiile în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăşoară activitate prin integrare clinică.
  (2) Cheltuielile de deplasare din alte localităţi, ocazionate de participarea membrilor în Comisia de specialitate de medicină de familie, sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii de la titlul II "Bunuri şi servicii - Deplasări, detaşări, transferări". În vederea decontării, documentele de transport se depun la serviciul financiar din cadrul Direcţiei generale buget şi credite externe din cadrul Ministerului Sănătăţii, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată.
  (3) Specialiştii invitaţi la lucrările comisiei de specialitate nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare.


  Capitolul II Atribuţiile comisiei de specialitate


  Articolul 7

  Comisia de specialitate are următoarele atribuţii:
  a) coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, domeniul de specialitate din sfera sa de competenţă;
  b) elaborează propuneri pentru pachetul de bază de servicii medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale şi private de sănătate;
  c) fundamentează deciziile ministrului sănătăţii în probleme specifice domeniului de specialitate, vizând:
  - elaborarea politicilor şi strategiilor Ministerului Sănătăţii în domeniul său de competenţă;
  - elaborarea şi aplicarea ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor diagnostice şi terapeutice;
  - proiectarea de criterii şi standarde de performanţă pentru organizarea şi evaluarea activităţii medicale din unităţile sanitare publice;
  - achiziţia de aparatură de înaltă performanţă pentru dotarea unităţilor sanitare publice;
  - pregătirea continuă a personalului de specialitate din sistemul de sănătate;
  - pregătirea prin rezidenţiat a medicilor specialişti (numărul de posturi necesar pentru pregătirea pentru rezidenţiat, criteriile de admitere, structura pregătirii etc.);
  - elaborarea criteriilor de admitere pentru obţinerea celei de-a doua specialităţi;
  - programul de investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de sănătate;
  - organizarea structurilor de specialitate ale instituţiilor din sistemul de sănătate;
  d) elaborează criterii specifice în vederea constituirii registrelor naţionale pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii;
  e) colaborează cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ;
  f) participă la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de control şi evaluare a activităţii de specialitate întreprinse de Ministerul Sănătăţii în instituţiile sanitare;
  g) colaborează cu Comisia naţională de acreditare la elaborarea şi fundamentarea criteriilor şi standardelor de performanţă în vederea acreditării unităţilor sanitare publice;
  h) elaborează standarde, pe tipuri de spitale, privind dotarea cu aparatură medicală, materiale sanitare, precum şi nomenclatoare cu medicamente specifice asistenţei terapeutice;
  i) participă la elaborarea documentaţiei pentru achiziţiile de medicamente şi materiale sanitare pentru programele naţionale de sănătate;
  j) consultă societăţile ştiinţifice sau asociaţiile profesional-ştiinţifice în problemele majore ori de interes naţional ale specialităţii;
  k) formulează criteriile de evaluare a instituţiilor sau secţiilor/compartimentelor din specialitate;
  l) evaluează bolnavii pentru trimiterea la tratament în străinătate, în conformitate cu metodologia stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
  m) analizează şi avizează, în termen de 10 zile de la primire, caietele de sarcini sau documentaţia descriptivă elaborate în vederea achiziţionării de medicamente, materiale sanitare, aparate/echipamente medicale şi mijloace de transport specifice, primite de la comisiile de întocmire a documentaţiei de atribuire;
  n) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de ministrul sănătăţii, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează.


  Articolul 8

  (1) Avizul prevăzut la art. 7 lit. m) este aviz consultativ.
  (2) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la art. 7 lit. m), la propunerea motivată a directorului Direcţiei pentru infrastructură sanitară, logistică şi dispozitive medicale, ministrul sănătăţii dispune înlocuirea din comisia de specialitate a persoanelor care se fac vinovate de neîndeplinirea atribuţiei.


  Articolul 9

  Comisia de specialitate colaborează cu Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe pentru rezolvarea următoarelor probleme:
  - definirea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
  - estimarea necesarului de fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea programelor naţionale de sănătate;
  - elaborarea de criterii şi standarde pentru evaluarea impactului, oportunităţii şi eficienţei programelor naţionale de sănătate;
  - analiza modului de aplicare a strategiilor terapeutice şi de îndeplinire a obiectivelor programelor naţionale de sănătate;
  - elaborarea, în proiect, a listelor de medicamente şi materiale sanitare ce urmează a fi achiziţionate pentru programele naţionale de sănătate.


  Articolul 10

  Comisia de specialitate poate solicita, prin intermediul direcţiilor din cadrul Ministerului Sănătăţii, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei.


  Articolul 11

  Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate, asigură buna desfăşurare a lucrărilor comisiei de specialitate.


  Anexa 1B
  REGULAMENT
  de organizare şi funcţionare al Comisiei
  naţionale de transparenţă

  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  Comisia naţională de transparenţă este structura consultativă a Ministerului Sănătăţii care are rolul de a elabora şi de a prezenta ministrului sănătăţii proiectul listei cu denumiri comune internaţionale (DCI) ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală.


  Articolul 2

  (1) Comisia naţională de transparenţă este formată din 10 membri, dintre care 9 personalităţi reprezentative în domeniul sănătăţii şi un secretar.
  (2) Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă este asigurat de reprezentanţi ai Direcţiei generale strategii şi politica medicamentului sau ai Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe, după caz, desemnaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 3

  (1) Comisia naţională de transparenţă îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui ales al comisiei sau a ministrului sănătăţii.
  (2) Şedinţele Comisiei naţionale de transparenţă sunt conduse de preşedintele ales al acesteia.
  (3) Şedinţele Comisiei naţionale de transparenţă se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi cu drept de vot.
  (4) Deciziile Comisiei naţionale de transparenţă se iau prin consens.
  (5) Preşedintele de şedinţă al Comisiei naţionale de transparenţă are dreptul la un singur vot.
  (6) Membrii Secretariatului Comisiei naţionale de transparenţă nu au drept de vot.
  (7) Pentru informaţii terapeutice suplimentare, Comisia naţională de transparenţă poate solicita participarea unor experţi în domeniu sau poate solicita date suplimentare de la comisiile de specialitate.
  (8) La şedinţele Comisiei naţionale de transparenţă pot participa în calitate de invitaţi preşedinţi ai comisiilor de specialitate, în funcţie de problematica dezbătută.
  (9) Ministrul sănătăţii poate participa la lucrările Comisiei naţionale de transparenţă şi în acest caz prezidează lucrările şedinţei.


  Articolul 4

  Comisia naţională de transparenţă este coordonată de ministrul sănătăţii sau de un secretar de stat desemnat de către acesta.


  Articolul 5

  Membrii Comisiei naţionale de transparenţă cu drept de vot completează declaraţia de interese şi semnează angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin.


  Articolul 6

  Comisia naţională de transparenţă se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 7

  Cheltuielile de deplasare prilejuite de participarea membrilor Comisiei naţionale de transparenţă şi a invitaţilor la lucrările ei sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii.


  Capitolul II Atribuţiile Comisiei naţionale de transparenţă


  Articolul 8

  (1) Comisia naţională de transparenţă are următoarele atribuţii:
  a) propune spre aprobare ministrului sănătăţii lista documentelor care trebuie depuse de solicitant pentru susţinerea cererii de includere a unei noi DCI în lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, precum şi în lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare liste, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, urmând să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  b) pe baza propunerilor primite de la comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, denumite în continuare comisii, elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii criteriile pentru includerea, neincluderea sau excluderea DCI-urilor în/din liste, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  c) analizează şi evaluează propunerile comisiilor de includere/neincludere a noi DCI-uri în liste sau de excludere a DCI-urilor deja incluse din liste, pe baza evaluării documentaţiei de susţinere a propunerii, depusă la Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă de către solicitanţi;
  d) analizează şi avizează propunerilor comisiilor privind procentul de compensare pentru fiecare DCI şi îl validează sau propune modificarea acestuia;
  e) întocmeşte/revizuieşte listele pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi le transmite spre aprobare ministrului sănătăţii;
  f) pe baza propunerilor primite de la comisii, elaborează strategia terapeutică şi participă la elaborarea politicilor şi strategiilor ce vor fi aplicate de Ministerul Sănătăţii pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea calităţii activităţii medicale;
  g) analizează interdisciplinar propunerile comisiilor pentru pachetul de bază de servicii medicale şi definitivează proiectul acestuia;
  h) pe baza propunerilor primite de la comisii, avizează ghidurile de practică medicală şi protocoalele diagnostice şi terapeutice elaborate de colegiile profesionale ale personalului medical;
  i) validează criteriile şi standardele de performanţă propuse de comisii pentru evaluarea activităţii medicale din instituţiile sanitare;
  j) analizează şi validează, din punctul de vedere al exigenţelor activităţii medicale, criteriile şi standardele de performanţă pentru acreditarea şi autorizarea spitalelor, propuse de comisii;
  k) evaluează periodic asigurarea populaţiei cu medicamente în ambulatoriu şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
  l) evaluează activităţile şi performanţele comisiilor de specialitate;
  m) îndeplineşte şi alte sarcini la cererea ministrului sănătăţii.
  (2) Comisia naţională de transparenţă poate solicita, prin intermediul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei.


  Articolul 9

  Comisia naţională de transparenţă include/exclude în/din liste DCI-uri numai în baza propunerii primite de la comisii.


  Capitolul III Procedura de lucru a Comisiei naţionale de transparenţă în legătură cu includerea/neincluderea sau excluderea DCI-urilor în/din liste


  Articolul 10

  Primirea cererilor de includere de DCI-uri noi în liste se efectuează conform programului de primire a documentaţiei, afişat la sediul Secretariatului Comisiei naţionale de transparenţă.


  Articolul 11

  (1) Secretariatul verifică documentaţia din punct de vedere formal.
  (2) Dacă documentaţia este completă, cererea primeşte număr de înregistrare şi intră în procedura de evaluare, care va fi finalizată în maximum 90 de zile de la data primirii cererii.
  (3) Dacă documentaţia este incompletă, cererea se înregistrează, dar termenul de 90 de zile în care trebuie finalizată procedura se întrerupe şi se notează în registrul de intrări motivul întreruperii; solicitantul poate să revină cu documentaţia completată. Termenul de 90 de zile începe să curgă de la momentul la care Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă constată, în scris, că documentaţia este completă.


  Articolul 12

  În funcţie de cererile primite, Comisia naţională de transparenţă solicită preşedinţilor comisiilor relevante desemnarea unui număr de 2 reprezentanţi pentru evaluarea documentaţiei.


  Articolul 13

  După desemnarea reprezentanţilor comisiilor se planifică prima întâlnire a acestora la sediul Comisiei naţionale de transparenţă.


  Articolul 14

  În cadrul primei întâlniri a reprezentanţilor comisiilor desemnaţi, aceştia primesc documentaţia de susţinere a cererii de includere în liste.


  Articolul 15

  (1) Reprezentanţii desemnaţi ai comisiilor care se află în conflict de interese trebuie să îşi decline participarea, iar Comisia naţională de transparenţă solicită preşedintelui comisiei o nouă propunere.
  (2) În cazul în care DCI-ul evaluat se adresează unei boli rare şi numărul de experţi existenţi în problema respectivă este limitat, se poate aproba de către ministrul sănătăţii o derogare pentru expertul/experţii aflat/aflaţi în conflict de interese.


  Articolul 16

  În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentaţiei, fiecare reprezentant al comisiei de specialitate evaluează documentaţia pe baza criteriilor de includere/neincludere sau excludere, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, şi îşi formulează în scris opinia în legătură cu documentaţia studiată.


  Articolul 17

  Opiniile celor 2 reprezentanţi ai comisiei de specialitate asupra documentaţiei analizate sunt transmise în scris Comisiei naţionale de transparenţă, menţionându-se criteriul în baza căruia s-a făcut propunerea de includere sau, în cazul propunerii de respingere a cererii, anexându-se un raport justificativ, întocmit pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 18

  Dacă este necesar, reprezentanţii comisiei de specialitate pot cere informaţii suplimentare solicitantului.


  Articolul 19

  (1) Comisia naţională de transparenţă informează solicitanţii în legătură cu necesitatea de a completa documentaţia.
  (2) În cazul în care au fost solicitate informaţii suplimentare sau completări, timpul de rezolvare a cererii se prelungeşte cu 90 de zile de la data primirii completărilor la Comisia naţională de transparenţă.


  Articolul 20

  (1) Comisia naţională de transparenţă analizează şi, dacă este cazul, avizează propunerile reprezentanţilor comisiilor de specialitate şi transmite spre aprobare ministrului sănătăţii propunerile avizate.
  (2) Membrii Comisiei naţionale de transparenţă aflaţi în conflict de interese nu pot participa la şedinţă.
  (3) Deciziile Comisiei naţionale de transparenţă se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (4) În caz de egalitate de voturi, decizia aparţine preşedintelui Comisiei naţionale de transparenţă.
  (5) Secretarul Comisiei naţionale de transparenţă nu are drept de vot.


  Articolul 21

  (1) Evaluarea listelor în vigoare în vederea eventualei excluderi a unor DCI-uri care se încadrează în criteriile de excludere stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii se efectuează cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea valabilităţii listelor în vigoare.
  (2) Evaluarea este efectuată de Comisia naţională de transparenţă, cu consultarea reprezentanţilor comisiilor de specialitate, în termen de 30 de zile, în baza datelor ştiinţifice disponibile.


  Articolul 22

  Opiniile reprezentanţilor comisiilor de specialitate sunt transmise în scris Comisiei naţionale de transparenţă, menţionându-se criteriul/criteriile în baza căruia/cărora s-a făcut propunerea de excludere; propunerea de excludere trebuie să fie însoţită de un raport justificativ.


  Articolul 23

  În termen de 30 de zile de la transmiterea de către reprezentanţii comisiilor de specialitate a propunerilor de excludere, Comisia naţională de transparenţă analizează şi, dacă este cazul, avizează propunerile; propunerile avizate de Comisia naţională de transparenţă sunt transmise spre aprobare ministrului sănătăţii.


  Articolul 24

  (1) În cazul propunerilor de includere în liste care nu sunt avizate de Comisia naţională de transparenţă şi/sau care nu sunt aprobate de ministrul sănătăţii, solicitantul este înştiinţat în scris, în termen de 3 zile de la formularea deciziei. Decizia este însoţită de raportul justificativ elaborat de Comisia naţională de transparenţă.
  (2) În termen de 10 zile de la primirea deciziei, solicitantul poate transmite o contestaţie, însoţită de documentaţia de susţinere, la Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă.


  Articolul 25

  (1) În cazul DCI-urilor excluse din liste, decizia de excludere este publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Decizia este însoţită de raportul justificativ elaborat de Comisia naţională de transparenţă.
  (2) În termen de 10 zile de la publicarea deciziei, persoanele interesate pot transmite o contestaţie, însoţită de documentaţia de susţinere.


  Articolul 26

  Pe baza propunerilor reprezentanţilor comisiilor de specialitate, avizate de Comisia naţională de transparenţă şi aprobate de ministrul sănătăţii, listele se actualizează anual.


  Articolul 27

  Comisia naţională de transparenţă are sediul în Ministerul Sănătăţii şi dispune de o încăpere şi toate dotările necesare desfăşurării activităţii (calculatoare, imprimantă, telefon, fax, copiator şi mobilier), precum şi de spaţiu dedicat în arhiva ministerului.


  Articolul 28

  Cheltuielile necesare funcţionării Comisiei naţionale de transparenţă sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii.


  Anexa 2A
  I. Comisiile de specialitate
  1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă
  2. Comisia de boli infecţioase
  3. Comisia de cardiologie
  4. Comisia de dermato-venerologie
  5. Comisia de diabet
  6. Comisia de endocrinologie
  7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă
  8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologie
  9. Comisia de genetică medicală
  10. Comisia de geriatrie şi gerontologie
  11. Comisia de hematologie şi transfuzii
  12. Comisia de medicină de familie
  13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre
  14. Comisia de medicină internă
  15. Comisia de medicina muncii
  16. Comisia de nefrologie
  17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică
  18. Comisia de oncologie
  19. Comisia de pediatrie şi neonatologie
  20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică
  21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică
  22. Comisia de recuperare, medicină fizică şi balneologie
  23. Comisia de reumatologie
  24. Comisia de chirurgie cardiovasculară
  25. Comisia de chirurgie generală
  26. Comisia de chirurgie microinvazivă
  27. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă
  28. Comisia de chirurgie toracică
  29. Comisia de neurochirurgie
  30. Comisia de obstetrică-ginecologie
  31. Comisia de oftalmologie
  32. Comisia de ortopedie şi traumatologie
  33. Comisia de otorinolaringologie
  34. Comisia de urologie
  35. Comisia de anatomie patologică
  36. Comisia de epidemiologie
  37. Comisia de medicină de laborator
  38. Comisia de medicină legală
  39. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară
  40. Comisia de sănătate publică
  41. Comisia de specialităţi medico-dentare
  42. Comisia de promovare a sănătăţii
  43. Comisia de bioetică
  44. Comisia de luptă anti-SIDA
  45. Comisia de psihologie
  II. Componenţa comisiilor de specialitate
  1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă
  Preşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara
  Vicepreşedinte: conf. dr. Şerban Turconi Bubenek -
  Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Şerban Marinescu - Bucureşti
  - conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş
  - conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti
  - conf. dr. Ioana Grigoraş - Iaşi
  - prof. dr. Dan Tulbure - Bucureşti
  - prof. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa - Galaţi
  Secretar: conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti
  2. Comisia de boli infecţioase
  Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti
  - prof. dr. Virginia Zanc- Cluj-Napoca
  - dr. Dan Oţelea - Bucureşti
  - prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa
  - prof. dr. Carmen Dorobăţ - Iaşi
  Secretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti
  3. Comisia de cardiologie
  Preşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof.dr. Cezar Macarie - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - Timişoara
  - prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti
  - prof. dr. Eduard Apetrei - Bucureşti
  - prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi
  - prof. dr. Mircea Cinteză - Bucureşti
  - prof. dr. Dan Dominic Ionescu - Craiova
  - prof. dr. Carmen Ginghină - Bucureşti
  Secretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara
  4. Comisia de dermato-venerologie
  Preşedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ioan Nedelcu - Bucureşti
  Membri:
  - conf. dr. Silviu Morariu - Târgu Mureş
  - prof. dr. Virgil Feier - Timişoara
  - prof. dr. Zenaida Petrescu - Iaşi
  - prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-Napoca
  Secretar: conf. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti
  5. Comisia de diabet
  Preşedinte: prof. dr. Constantin Ionescu Târgovişte -
  Bucureşti
  Vicepreşedinte: dr. Alina Nicolau - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucureşti
  - prof. dr. Mariana Graur - Iaşi
  - conf. dr. Maria Moţa - Craiova
  - conf. dr. Romulus Timar - Timişoara
  - şef lucrări dr. Gabriela Roman - Cluj-Napoca
  Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti
  6. Comisia de endocrinologie
  Preşedinte: prof. dr. Mihail Coculescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ioana Zosin - Timişoara
  Membri:
  - prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi
  - conf. dr. Daniel Grigorie - Bucureşti
  - prof. dr. Simona Fica - Bucureşti
  - conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Corin Badiu - Bucureşti
  Secretar: dr. Adriana Toma - Piteşti
  7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi
  toxicodependenţă
  Preşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-Napoca
  Membri:
  - prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi
  - prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - Constanţa
  - conf. dr. Liviu Miclea - Bucureşti
  - prof. dr. Radu Macovei - Bucureşti
  Secretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti
  8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologie
  Preşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Dan Olteanu - Bucureşti
  - prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti
  - prof. dr. Radu Voiosu - Bucureşti
  - prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova
  - prof. dr. Anca Trifan - Iaşi
  - prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureş
  - prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara
  - conf. dr. Liana Gheorghe - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Mircea Mănuc - Bucureşti
  9. Comisia de genetică medicală
  Preşedinte: prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Marius Bembea - Oradea
  Membri:
  - prof. dr. Valerica Belengeanu - Timişoara
  - prof. dr. Mircea Covic - Iaşi
  Secretar: şef lucrări dr. Anca Popescu
  10. Comisia de geriatrie şi gerontologie
  Preşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Gabriel Prada - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Olimpia Ghidrai - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Ioana Alexa - Iaşi
  - dr. Rodica Nicolescu - Timişoara
  - dr. Carmen Ştiru - Bucureşti
  - dr. Oana Cuzino - Bucureşti
  - conf. dr. Maria Georgescu - Bucureşti
  Secretar: dr. Cristina Vâlcea - Bucureşti
  11. Comisia de hematologie şi transfuzii
  Preşedinte: dr. Mihaela Hoinărescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. Dr. Marghit Şerban - Timişoara
  Membri:
  - conf. dr. Adriana Coliţă - Bucureşti
  - dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi
  - dr. Emanoil Gheorghiţă - Braşov
  - dr. Stana Jenariu - Timişoara
  - dr. Valentina Uscătescu - Bucureşti
  Subcomisia de transfuzii:
  - dr. Alina Dobrotă - Constanţa
  - dr. Aurel Rosin - Sfântu Gheorghe
  - dr. Doina Vuculescu - Bucureşti
  Secretar: dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti
  12. Comisia de medicină de familie
  Preşedinte: conf. dr. Matei Dumitru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Rodica Petrovanu - Iaşi
  Membri:
  - prof. dr. Viorela Enăchescu - Craiova
  - asist. univ. dr. Daniela Mihaela Baltă - Bucureşti
  - dr. Paul Şerban - Botoşani
  - dr. Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti
  - dr. Victor Manea - Bucureşti
  - dr. Mirela Profir - Craiova
  - dr. Ileana Brânză - Brăila
  - dr. Simona Şopov - Tulcea
  - dr. Loredana Piloff - Sibiu
  Secretar: asist. dr. Adela Mihaela Iancu - Bucureşti
  13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre
  Preşedinte: şef de lucrări dr. Raed Arafat - Târgu Mureş
  Vicepreşedinte: dr. Hadrian Borcea - Oradea
  Membri:
  - dr. Vasile Popescu - Constanţa
  - dr. Leonida Iancu - Timişoara
  - şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova
  - dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti
  - dr. Nicolae George Moldovan - Cluj-Napoca
  - dr. Alis Grasu - Bucureşti
  - dr. Monica Puticiu - Arad
  Secretar: dr. Ioana Dimitriu - Bucureşti
  14. Comisia de medicină internă
  Preşedinte: prof. dr. Minerva Muraru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Emilian Caraşca - Târgu Mureş
  - prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa
  - prof. dr. Mircea Grigorescu - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi
  - conf. dr. Florin Petrescu - Craiova
  Secretar: conf. dr. Horia Bălan - Bucureşti
  15. Comisia de medicina muncii
  Preşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - Timişoara
  Membri:
  - dr. Doina Popa - Iaşi
  - dr. Mihaela Stoia - Sibiu
  - prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Lorand Szasz - Târgu Mureş
  - dr. Adriana Todea - Bucureşti
  - prof. dr. Ion Toma - Craiova
  Secretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti
  16. Comisia de nefrologie
  Preşedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Adrian Covic - Iaşi
  - prof. dr. Mirela Gherman-Căprioară - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Aurel Bizo - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu Mureş
  - conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti
  - dr. Ovidiu Sorin Golea - Timişoara
  Secretar: asist. dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti
  17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică
  Preşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Marina Ţicmeanu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Cristian Dinu Popescu - Iaşi
  - prof. dr. Dafin Mureşeanu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucureşti
  - prof. dr. Mihaela Simu - Timişoara
  Secretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti
  18. Comisia de oncologie
  Preşedinte: prof. dr. Rodica Anghel - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca
  Subcomisia chirurgie oncologică
  Preşedinte: prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Eugen Brătucu - chirurgie oncologică - Bucureşti
  - prof. dr. Nicola Trăilă - chirurgie oncologică - Timişoara
  - conf. dr. Alin Rancea - chirurgie oncologică - Cluj-Napoca
  Subcomisia oncologie medicală
  Preşedinte: conf. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca
  Membri:
  - conf. dr. Lucian Miron - oncologie medicală - Iaşi
  - dr. Ciprian Aldea - oncologie medicală - Bucureşti
  - dr. Ştefan Curăscu - oncologie medicală - Timişoara
  - dr. Laurenţia Minea - oncologie medicală - Bucureşti
  Subcomisia radioterapie
  Preşedinte: prof. dr. Viorica Nagy - Cluj-Napoca
  Membri:
  - dr. Xenia Bacinschi - radioterapie - Bucureşti
  - dr. Gabriel Kacso - radioterapie - Cluj-Napoca
  - dr. Laura Rebegea - radioterapie - Galaţi
  Subcomisia oncohematologie
  Preşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti
  Membri:
  - dr. Galafteon Oltean - oncohematologie - Târgu Mureş
  - prof. dr. Hortensia Ioniţă - oncohematologie - Timişoara
  - dr. Mioara Ionescu - anatomie patologică - citologie - Bucureşti
  - dr. Ileana Condrea - anatomie patologică - Bucureşti
  Subcomisia paliaţie
  Preşedinte: dr. Daniela Moşoiu - Braşov
  Membri:
  - dr. Alexandru Grigorescu - paliaţie - Bucureşti
  - dr. Gabriela Rahnea - paliaţie - Bucureşti
  Secretar: dr. Mircea Dediu - Bucureşti
  19. Comisia de pediatrie şi neonatologie
  Preşedinte: prof. dr. Dumitru Orăşeanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Coriolan Ulmeanu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Constantin Arion - Bucureşti
  - prof. dr. Nicolae Miu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Dan Moraru - Iaşi
  - conf. dr. Maria Stamatin - Iaşi
  - prof. dr. Ioan Muntean - Târgu Mureş
  Secretar: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti
  20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică
  Preşedinte - prof. dr. Miron Bogdan - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Voicu Tudorache - Timişoara
  Membri:
  - prof. Florin Mihălţan - Bucureşti
  - prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Traian Mihăiescu - Iaşi
  - prof. dr. Gabriela Jimborean - Târgu Mureş
  - conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti
  - conf. dr. Oana Arghir - Constanţa
  - şef lucrări dr. Irina Strâmbu - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti
  21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică
  Preşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - Craiova
  Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucureşti
  Membri:
  - conf. dr. Radu Mihailescu - Bucureşti
  - prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş
  - prof. dr. Delia Podea - Arad
  - prof. dr. Ioana Micluţia - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi
  22. Comisia de recuperare, medicină fizică şi balneologie
  Preşedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Liviu Pop - Cluj-Napoca
  Membri:
  - prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova
  - prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucureşti
  - conf. dr. Dan Nemeş - Timişoara
  - conf. dr. Delia Cinteză - Bucureşti
  Secretar: dr. Horaţiu Dinu - Bucureşti
  23. Comisia de reumatologie
  Preşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Rodica Chiriac - Iaşi
  Membri:
  - prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Lia Georgescu - Târgu Mureş
  - prof. dr. Maria Şuta - Constanţa
  - dr. Magda Pârvu - Bucureşti
  Secretar: dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti
  24. Comisia de chirurgie cardiovasculară
  Preşedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mircea Bârsan - Cluj-Napoca
  Membri:
  - prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti
  - prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi
  - prof. dr. Gaspar Marian - Timişoara
  - dr. Sorin Băilă - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti
  25. Comisia de chirurgie generală
  Preşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Traian Pătraşcu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Eugen Brătucu - Bucureşti
  - prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi
  - prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti
  - prof. dr. Constantin Ciucea - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa
  - prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş
  Secretar: dr. Silviu Ciurea - Bucureşti
  26. Comisia de chirurgie microinvazivă
  Preşedinte: prof. dr. Fulger Lazăr - Timişoara
  Vicepreşedinte: dr. Doru Filipescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Constantin Copotoiu -Târgu Mureş
  - conf. dr. Cătălin Vasilescu - Bucureşti
  - şef lucrări dr. Victor Tomulescu - Bucureşti
  - dr. Cătalin Copăescu - Bucureşti
  - dr. Eugen Nicolau - Bucureşti
  - şef lucrări dr. Victor Strîmbu - Bucureşti
  - dr. Dan Ulmeanu - Bucureşti
  Secretar: dr. Bogdan Şerbănescu - Bucureşti
  27. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă
  Preşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Dragoş Pieptu - Iaşi
  Membri:
  - prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti
  - dr. Adrian Reboşapcă - Bucureşti
  - prof. dr. Mihai Ionac - Timişoara
  Secretar: dr. Bogdan Andreescu - Bucureşti
  28. Comisia de chirurgie toracică
  Preşedinte: prof. dr. Teodor Horvat - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Alexandru Constantin Nicodin - Timişoara
  - dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Alexandru Mihail Boţianu -Târgu Mureş
  Secretar: asist. dr. Cezar Motaş - Bucureşti
  29. Comisia de neurochirurgie
  Preşedinte: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Nicolae Ianovici - Iaşi
  Membri:
  - prof. dr. Ştefan Florian - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Constantin Costea - Timişoara
  - şef lucrări dr. Alexandru Lupşa - Târgu Mureş
  - conf. dr. Bogdan Davidescu - Constanţa
  - şef lucrări dr. Cornel Mihalache - Galaţi
  Secretar: asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti
  30. Comisia de obstetrică-ginecologie
  Preşedinte: prof. dr. Bogdan Marinescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Radu Vlădăreanu - Bucureşti
  - conf. dr. Daniel Mureşan - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Florentina Pricop - Iaşi
  - conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova
  - prof. dr. Vlad Tica - Constanţa
  - dr. Iulian Badea - Bucureşti
  Secretar: dr. Alexandru Filipescu - Bucureşti
  31. Comisia de oftalmologie
  Preşedinte: prof. dr. Monica Pop - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Benone Cârstocea - Bucureşti
  - prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi
  - conf. dr. Doina Bărăscu - Craiova
  - prof. dr. Liliana Voinea - Bucureşti
  Secretar: conf.dr. Cristian Celea - Bucureşti
  32. Comisia de ortopedie şi traumatologie
  Preşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Horia Vermeşan - Timişoara
  Membri:
  - prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti
  - prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti
  - prof. dr. Dan Barbu - Bucureşti
  - prof. dr. Dan Goţia - Iaşi
  - prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Ştefan Cristea - Bucureşti
  Secretar: dr. Gheorghe Popescu - Bucureşti
  33. Comisia de otorinolaringologie
  Preşedinte: prof. dr. Vasile Costinescu - Iaşi
  Vicepreşedinte: prof. dr. Elena Ioniţă - Craiova
  Membri:
  - prof. dr. Stan Cotulbea - Timişoara
  - şef lucrări dr. Simona Şerban - Bucureşti
  - prof. dr. Silviu Albu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti
  - şef lucrări dr. Sorin Sabău - Târgu Mureş
  - prof. dr. Cristian Popescu - Bucureşti
  Secretar: prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti
  34. Comisia de urologie
  Preşedinte: prof dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca
  Membri:
  - prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti
  - conf. dr. Costică Novac - Iaşi
  - prof. dr. Viorel Bucuraş -Timişoara
  - conf. dr. Dan Mischianu - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti
  35. Comisia de anatomie patologică
  Preşedinte: prof. dr. Maria Sajin - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Carmen Ardelean - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Petre Florescu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Doina Rădulescu - Iaşi
  - conf. dr. Iancu Emil Pleşea - Craiova
  - prof. dr. Elena Lazăr - Timişoara
  - dr. Teodora Vlădescu - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări dr. Gabriel Becheanu - Bucureşti
  36. Comisia de epidemiologie
  Preşedinte: conf. dr. Geza Molnar - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi
  - dr. Carmen Sima - Baia Mare
  - dr. Camelia Truică - Călăraşi
  - dr. Adriana Pistol - Bucureşti
  - dr. Florin Popovici - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti
  37. Comisia de medicină de laborator
  Preşedinte: prof. dr. Marian Neguţ - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Olga Dorobăţ - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Liuba Petrov - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti
  - conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş
  - prof. dr. Roxana Moldovan - Timişoara
  - prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi
  - conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti
  38. Comisia de medicină legală
  Preşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - Iaşi
  Membri:
  - conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti
  - prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara
  - conf. dr. Gabriela Beatrice Ioan - Iaşi
  - conf. dr. Silviu Morar - Sibiu
  - conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova
  Secretar: asist. dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti
  39. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară
  Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Iana - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Florin Bârsăşteanu - Timişoara
  Membri:
  - prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Zoia Stoica - Craiova
  - prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti
  - prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş
  - prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Dragoş Negru - Iaşi
  Secretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti
  40. Comisia de sănătate publică
  Preşedinte: prof. dr. Cristian Vlădescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - Sibiu
  Membri:
  - prof. dr. Petru Armean - Bucureşti
  - prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa
  - conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova
  - şef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucureşti
  Secretar: dr. Adina Bucur - Timişoara
  41. Comisia de specialităţi medico-dentare
  Preşedinte: prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Teodor Trăistaru - Bucureşti
  - prof. dr. Norina Forna - Iaşi
  - prof. dr. Ioan Sîrbu - Bucureşti
  - prof. dr. Virgil Cârligeriu - Timişoara
  - prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş
  - dr. Alexandru Brezoiescu - Bucureşti
  - prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti
  Secretar: dr. Delia Barbu - Timişoara
  42. Comisia de promovare a sănătăţii
  Preşedinte: şef lucrări dr. Adriana Vasile - Bucureşti
  Vicepreşedinte: asist. dr. Eugenia Bratu - Bucureşti
  Membri:
  - dr. Maria Căiescu - Piatra-Neamţ
  - dr. Mariana Popa - Râmnicu Vâlcea
  Secretar: şef lucrări dr. Daniela Mănuc - Bucureşti
  43. Comisia de bioetică
  Preşedinte: prof. dr. Radu Palade - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - Bucureşti
  Membri:
  - conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca
  - dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi
  - conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova
  - conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
  Secretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti
  44. Comisia de luptă anti-SIDA
  Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova
  Membri:
  - prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca
  - dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi
  - dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti
  - conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mureş
  - prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara
  - conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti
  - conf. dr. Dan Duiculescu - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti
  45. Comisia de psihologie
  Preşedinte: prof. dr. Mihaela Minulescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ion Dafinoiu - Iaşi
  Membri:
  - prof. dr. Daniel David - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Ion Duvac - Bucureşti
  - lector dr. Bogdan Ion - Bucureşti
  Secretar: psiholog pr. Marinela Nicula - Bucureşti


  Anexa 2B
  COMISIA NAŢIONALĂ DE TRANSPARENŢĂ
  Preşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu
  Membri:
  - prof. dr. Teodor Ciuleanu
  - prof. dr. Rodica Anghel
  - prof. dr. Dan Cheţa
  - prof. dr. Dragoş Vinereanu
  - prof. dr. Dragoş Marinescu
  - conf. dr. Liviu Miclea
  - farm. pr. Rodica Bădescu
  - farm. Ancamaria Negru
  Secretar: dr. Bogdan Grigore


  Anexa 3
  DECLARAŢIE DE INTERESE
  a membrilor comisiilor
  Numele: Prenumele:
  Funcţia:
  Adresa profesională:
  Locul de muncă:
  Adresa:
  Strada nr.
  Cod poştal Localitatea
  Număr de telefon (serviciu) Număr de telefon (acasă)
  Număr de telefon (mobil) Număr de fax
  Adresa de e-mail

  Comisia:

  A. Interese personale
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
  2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente

  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere

  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

  2.6. Altele
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului

  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  B. Interese ale soţului/soţiei
  Numele Prenumele

  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
  2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente

  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere

  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

  2.6. Altele
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului

  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
  Numele, prenumele Tipul de rudenie

  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
  2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente

  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere

  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

  2.6. Altele
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului

  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
  Numele, prenumele Tipul de rudenie

  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

  Subsemnatul/Subsemnata, .............., declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.
  Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.
  Data ............ Semnătura ...................


  Anexa 4
  ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE
  al membrilor comisiei
  Subsemnatul/Subsemnata, .............................., având profesia de ............................... la .................., membru al Comisiei de specialitate ......................................., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii.
  Data ............ Semnătura ...............
  -------