HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 8 octombrie 2001
privind declararea lunară a obligaţiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 17 octombrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 108 şi 109 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare angajatori, care, potrivit legii, au obligaţii de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, declara lunar aceste obligaţii, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Declaraţia lunară se depune în termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datorează contribuţiile, o dată cu dovada efectuării plăţii acestora, la agenţia judeteana pentru ocuparea forţei de muncă sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială se afla sediul social al angajatorului persoana juridică sau domiciliul angajatorului persoana fizica.
  (2) Declaraţia lunară se depune într-un exemplar, inclusiv prin posta sau sistem electronic, şi este, potrivit legii, documentul de evidenta ce reprezintă titlul de creanta.
  (3) Declaraţia lunară devine titlu executoriu la data la care creanta bugetară este scadenta prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege.


  Articolul 3

  Nedepunerea declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj până la termenul stabilit, precum şi completarea acesteia altfel decât conform modelului prevăzut în anexa sau cu date eronate se sancţionează potrivit Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.


  Articolul 4

  (1) Obligaţiile de plată restante la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, declarate de angajatorii prevăzuţi la art. 1, se executa prin împuterniciţi proprii ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care poate delega aceste atribuţii şi personalului agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti.
  (2) Pentru creanţele bugetare administrate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă împuterniciţii prevăzuţi la alin. (1) sunt abilitaţi sa aducă la îndeplinire şi măsurile asiguratorii.


  Articolul 5

  Executarea silită a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă se face potrivit dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare şi normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la executarea silită a creanţelor bugetare, emise de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 193/1997 pentru aplicarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 20 mai 1997.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexa 1
  Nr. ............... data ...................
  DECLARAŢIE
  privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
  pe luna............/anul...........
  Denumirea contribuabilului....................
  Sediul (Domiciliul): str. ...... nr. ....., bl. ...., ap. ......, localitatea .........., judeţul (sectorul) .............., telefon ...........
  Cod unic de înregistrare/Cod de înregistrare fiscală ........................
  Numărul de înmatriculare la registrul comerţului*) ..........................
  Cod unic de înregistrare/Cod numeric personal/Numărul de identificare fiscală ...........................
  Numărul de înmatriculare la registrul comerţului*) ..........................
  Numărul de înregistrare la Inspecţia Muncii .............../.................
  Numărul personalului - total ..........., din care salariaţi ................
  Contul bancar .................... Banca ....................................
                                                                        - lei -
  Indicatori Fond realizat în lei.. Contri- butii de plata Contri- butii virate**) Contri- butii nevirate
  1. Fond de salarii brute realizat pentru cota de 5%
  2. Fond de salarii de baza brute pentru contribuţia de 1% a salariaţilor .
  3. Venit lunar brut obţinut din munca prestată de către membrii cooperaţiei pentru contribuţia de 1%
  Notă *) Se completează de comercianţii care nu şi-au preschimbat certificatele de înmatriculare conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor.
                                                                        - lei -
  Fond Contri- Indicatori realizat butii Contri- în lei.. de butii plata virate**) Contri- butii nevirate
  4. Sume datorate din perioade anterioare - TOTAL, din care: 4.1. Cota de 5% .................................................. 4.2. Contribuţia de 1% ........................................... 4.3. Majorări de întârziere ...................................... 4.4. Penalităţi pentru sumele calculate, reţinute şi nevirate prin stopaj la sursa......................................... ........ ........ ........ ........
  5. Total obligaţii de plată restante la finele lunii pentru care se face declaraţia (rând 1 + rând 2 + + rând 3 + rând 4)
  **) Documente de plată: nr., data, obiectul plăţii (contribuţie de 5%, contribuţii de 1%, majorări, penalităţi, perioada la care se referă plata: contribuţii curente, plati restante/luna, anul) Suma virata
  .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ................. ................. ................. ................. ................. .................

  Sub sancţiunile aplicate pentru fapta de fals în acte publice, declar pe propria răspundere ca datele comunicate prin prezenta corespund realităţii.

        Numele şi prenumele Funcţia Semnatura şi ştampila
        .................... ........ .......................
  NOTĂ:
  Se depune într-un exemplar, inclusiv prin posta sau sistem electronic.
  ────────────────────