HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 2 octombrie 2002
pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă plătesc serviciile prestate de furnizori, prin decontări lunare, pe bază de acte justificative, până la atingerea limitei maxime de 70% din suma prevăzută în devizul antecalcul, diferenţa achitandu-se la încheierea cursului.
  (2) Devizul antecalcul se întocmeşte de furnizor înainte de începerea cursului şi se aproba de directorul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, urmând ca la încheierea cursului furnizorul să prezinte devizul postcalcul şi documentele justificative.
  (3) Suma totală plătită furnizorului la finalizarea cursului nu poate fi mai mare faţă de devizul antecalcul decât cu cel mult 20% din acesta."
  2. Alineatul (1) al articolul 67 va avea următorul cuprins:
  "Art. 67. - (1) În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor consta în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite şi, după caz, recalculate conform legii."
  3. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
  "Art. 68. - Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, în condiţiile legii, şi care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptăţite sa primească indemnizaţia."
  4. Articolul 91 va avea următorul cuprins:
  "Art. 91. - (1) Subvenţiile locurilor de muncă prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, şi proporţional cu timpul efectiv lucrat.
  (2) Subvenţiile se acordă şi pentru perioadele în care persoana se afla în concediu de odihnă.
  (3) Salariul de baza minim brut pe ţara avut în vedere la acordarea subvenţiilor este salariul de baza minim brut pe ţara în vigoare în luna pentru care se face plata."
  5. Litera b) a alineatului (1) al articolului 92 va avea următorul cuprins:
  "b) statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie - 31 martie sa prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi salariale."
  6. Litera e) a articolului 109 va avea următorul cuprins:
  "e) somerii care se obliga sa înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Ion Giurescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 2 octombrie 2002.
  Nr. 1.091.
  --------