NORME METODOLOGICE din 21 ianuarie 2015privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015 Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 34 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2015.


  Articolul 1
  (1) Dosarul electronic de sănătate, denumit în continuare DES, este o componentă a sistemului informațional sanitar și reprezintă înregistrări electronice consolidate la nivel național, cuprinzând date și informații medicale relevante pentru medici și pacienți.(2) Dosarul electronic de sănătate conține date și informații clinice, biologice, diagnostice și terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieții pacienților, aceștia fiind și proprietarii de drept ale acestor informații/date.


  Articolul 2

  Utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scop principal creșterea calității și eficienței actului medical prin accesul la date și informații medicale relevante, furnizarea de date și informații statistice necesare politicilor de sănătate, precum și transformarea pacientului într-un factor activ al protejării și promovării propriei sănătăți prin implicarea acestuia în completarea informațiilor privind antecedentele personale, stil de viață și prin consultarea directă a datelor medicale proprii din dosarul său de sănătate.


  Articolul 3
  (1) Sistemul DES este parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate, care se utilizează în mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii medicale, autorizați în conformitate cu prevederile legale, prin medicii care își desfășoară activitatea într-o formă legală la acești furnizori, pentru toate serviciile medicale acordate pacienților aferente întregii activități medicale.(2) Prin furnizori de servicii medicale se înțelege persoanele fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sănătății pentru a furniza servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 4
  (1) Sistemul DES poate face obiectul unor acorduri internaționale în baza liberei circulații a persoanelor pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene și a asistenței medicale transfrontaliere, cu respectarea principiului liberei circulații a datelor cu caracter personal în spațiul Uniunii Europene.(2) Sistemul DES poate face obiectul interoperabilității cu registrele naționale de sănătate.


  Articolul 5

  Sistemul DES este un serviciu public furnizat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, pentru toți pacienții care au obligația, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, să se asigure în sistemul de asigurări sociale de sănătate, și pentru toți furnizorii de servicii medicale - pentru toate tipurile de asistență medicală, aflați sau nu într-o relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.


  Articolul 6
  (1) Datele și informațiile din DES sunt structurate în:
  a) modulul Sumar de urgență - accesibil tuturor medicilor numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar acordul pacientului;
  b) modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul Documente medicale și modulul Date personale - accesibile medicilor numai cu acordul pacienților.
  (2) Accesul medicilor la datele și informațiile definite la alin. (1) lit. a) se realizează în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, certificat înregistrat la casa de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceștia își desfășoară activitatea.(3) Accesul medicilor la datele și informațiile definite la alin. (1) lit. b) se realizează în baza certificatului calificat prevăzut la alin. (2), numai cu acordul pacientului.(4) Acordul pacientului pentru ca medicul să poată vizualiza informațiile definite la alin. (1) lit. b) se exprimă astfel:
  a) înainte de prezentarea la medic - prin configurarea drepturilor de acces la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele electronice de sănătate ale persoanelor pe care le reprezintă legal, direct în sistemul informatic DES la adresa www.des-cnas.ro
  sau
  b) la prezentarea la medic - prin utilizarea, în prezența medicului, fie a matricei de securitate, fie a cardului național de asigurări de sănătate și a codului PIN asociat acestuia, după caz.
  (5) Datele, informațiile și procedurile operaționale necesare utilizării și funcționării DES se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS, cu avizul ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului.


  Articolul 7
  (1) Accesul pacienților la datele și informațiile din DES se realizează prin intermediul:
  a) matricei de securitate și a parolei de acces;
  b) cardului național de asigurări sociale de sănătate și a codului PIN asociat, precum și prin intermediul parolei de acces.
  (2) Matricea de securitate se eliberează la solicitarea pacienților de către medici în baza actului de identitate al acestora.(3) Parola de acces este personalizată de fiecare pacient, este strict confidențială, fiind un element de securitate cunoscut numai de pacient, și se utilizează în cadrul DES atât pentru cardul național de asigurări de sănătate, cât și pentru matricea de securitate.


  Articolul 8

  Utilizarea datelor și informațiilor depersonalizate cuprinse în sistemul DES este permisă CNAS și Ministerului Sănătății în vederea realizării de analize și evaluări statistice proprii, cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de normele care reglementează activitatea statistică potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 9
  (1) Pentru a utiliza sistemul DES, furnizorii de servicii medicale vor folosi o aplicație informatică compatibilă și certificată față de acest sistem sau pot accesa direct sistemul DES la adresa www.des-cnas.ro(2) Prin utilizarea sistemului DES se înțelege consultarea informațiilor și datelor existente în DES, precum și transmiterea către sistem de informații și date medicale.(3) Transmiterea datelor și informațiilor medicale către sistemul DES este obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale prevăzuți la art. 3 alin. (2).


  Articolul 10
  (1) Neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 6 alin. (3), utilizarea, extragerea și prelucrarea datelor și informațiilor din DES, în alt scop decât cel prevăzut în prezenta hotărâre a Guvernului, precum și orice altă încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal se sancționează potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.(2) Neutilizarea DES de către furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, reprezentând necompletarea și/sau neînregistrarea datelor și informațiilor în sistemul DES, se sancționează corespunzător prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate în ceea ce privește relația contractuală dintre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurări de sănătate. Pentru furnizorii de servicii medicale care nu se află într-o relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, neîndeplinirea acestei obligații se sancționează de către Ministerul Sănătății în condițiile legii.


  Articolul 11
  (1) În activitățile de utilizare a DES al pacienților, medicii vor aplica principiile și normele metodologice de deontologie medicală și etică medicală stabilite de codul de deontologie medicală potrivit prevederilor legale în vigoare, inclusiv regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal.(2) Utilizarea și prelucrarea datelor din DES se realizează cu respectarea drepturilor persoanelor cărora li se prelucrează datele potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Informațiile privind dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate sunt disponibile în portalul www.des-cnas.ro(3) Pacienții au responsabilitatea păstrării și utilizării în condiții de siguranță a elementelor de securitate pentru accesul la DES, respectiv parola de acces, cardul național de asigurări sociale de sănătate, a codului PIN asociat acestuia și matricea de securitate.(4) Medicii au responsabilitatea păstrării și utilizării în condiții de siguranță a elementelor de securitate, respectiv certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat și codul PIN asociat acestui certificat.


  Articolul 12

  După decesul pacientului, dosarul electronic de sănătate al acestuia se arhivează în sistemul DES și datele conținute se pot utiliza în formă depersonalizată, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. După expirarea perioadei de arhivare, datele conținute în dosarul electronic de sănătate al persoanei, din sistemul DES, se șterg sau se distrug, după caz.

  -----