ORDIN nr. 673 din 9 decembrie 2008privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, în perioada 2009-2012
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008
  Având în vedere prevederile art. 32 și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, ale art. 25 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale art. 11 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
  ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală se realizează în centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca și Craiova din subordinea Centrului Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență, pe baza "Programului unitar de pregătire" prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Arondarea județelor și a municipiului București pe centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca și Craiova este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) În perioada 2009-2012, pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a personalului menționat la art. 1 se desfășoară în serii de pregătire cu durata de 5 zile, conform categoriilor de personal încadrate pe grupele de pregătire prevăzute în anexa nr 3.(2) Baza de calcul a necesarului de pregătire pentru perioada menționată la alin. (1) este prevăzută în anexa nr 4.(3) Repartizarea necesarului de pregătire, pe categorii de personal și județele arondate centrelor zonale de pregătire Bacău, Craiova și Cluj-Napoca este stabilită în anexele nr 5, 6 și 7.


  Articolul 4

  Anual, pe baza propunerilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Ministerul Internelor și Reformei Administrative stabilește planificarea numerică, pe categorii de personal și pe seriile de pregătire organizate în centrele zonale Bacău, Cluj-Napoca și Craiova.


  Articolul 5

  Prefecții, în calitate de președinți ai comitetelor județene pentru situații de urgență, stabilesc, în baza planificării anuale și a propunerilor inspectoratelor județene pentru situații de urgență, personalul care participă la pregătire și emit dispozițiile necesare.


  Articolul 6
  (1) Centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca și Craiova comunică instituțiilor prefectului și inspectoratelor județene pentru situații de urgență, lunar, situația prezenței la pregătire a personalului planificat în seriile din luna precedentă.(2) Prefecții analizează periodic, în cadrul ședințelor comitetelor județene pentru situații de urgență, situația participării la pregătire a personalului planificat și dispun măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor.(3) Personalul care nu s-a prezentat la pregătire din motive întemeiate va fi replanificat în serii ulterioare.


  Articolul 7

  Prefecții județelor în care funcționează centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca și Craiova, precum și inspectorii'adșefi ai inspectoratelor județene pentru situații de urgență în a căror zonă de competență sunt dispuse acestea acordă sprijinul necesar organizării activităților de pregătire desfășurate în baza prezentului ordin.


  Articolul 8

  Anexele nr 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David

  București, 9 decembrie 2008.
  Nr 673.

  Anexa nr. 1

  PROGRAMUL UNITAR
  de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților
  instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere
  din administrația publică locală1. Strategii și politici naționale. Sistemul național de management al situațiilor de urgență1.1. Managementul situațiilor de urgență - componentă a politicii de securitate națională a statului român1.2. Cadrul normativ specific managementului situațiilor de urgență1.3. Sistemul național de management al situațiilor de urgență: organisme, competențe și relații funcționale1.4. Protecția civilă - măsuri și sarcini organizatorice realizate pentru prevenirea și reducerea riscului de producere a dezastrelor2. Profilul dezastrelor2.1. Dezastre naturale și antropice2.2. Tipuri de risc specifice teritoriului național. Consecințe pe care acestea le generează2.3. Impactul dezastrelor asupra comunităților, infrastructurii și mediului2.4. Problematica riscului și vulnerabilității. Strategii și programe de reducere a riscului3. Managementul situațiilor de urgență la nivel local3.1. Atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în domeniul situațiilor de urgență3.2. Protecția populației, bunurilor materiale și mediului în situații de urgență. Cerințe și modalități de realizare3.3. Planuri și programe de pregătire în domeniul situațiilor de urgență. Planul de analiză și acoperire a riscurilor3.4. Procesul decizional. Flux informațional și proceduri de intervenție utilizate pentru managementul situațiilor de urgență3.5. Măsuri de protecție și reguli de comportare în situații de urgență3.6. Rolul factorilor decizionali în planificarea și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare managementului unitar al situațiilor de urgență4. Structuri și mecanisme necesare managementului situațiilor de urgență4.1. Susținerea participării publice a comunităților și organizațiilor neguvernamentale la acțiunile specifice de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în scopul restabilirii stării de normalitate4.2. Servicii voluntare de urgență - criterii de performanță privind structura organizatorică și dotarea4.3. Cooperarea internațională șî asistența umanitară în situații de urgență; organisme și programe de cooperare și asistență pe plan european și internațional5. Activități practic-aplicative și de documentare
  Activitățile practic-aplicative se realizează prin organizarea de ateliere de lucru, întâlniri cu specialiști, vizite documentare, prezentări de mijloace tehnice și participare la exerciții de alarmare publică și de specialitate și vizează rezolvarea, potrivit nivelului de competență deținut, a unor situații specifice privind: organizarea și conducerea ședințelor comitetelor pentru situații de urgență; întocmirea proiectelor de hotărâri ale comitetelor pentru situații de urgență; întocmirea actelor de autoritate pentru punerea în practică a hotărârilor comitetelor pentru situații de urgență; exemple practice privind adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență - acțiuni preventive/avertizarea populației/alocarea resurselor umane, materiale și financiare/acțiuni și măsuri dispuse pentru înlăturarea efectelor situațiilor de urgență și restabilirea stării de normalitate; planificarea, organizarea șî desfășurarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență a personalului din cadrul structurilor din subordine sau aflate în coordonare.
  În funcție de categoria de personal pregătită, timpul dedicat activităților practic-aplicative se repartizează după cum urmează:
  a) pentru grupa I de pregătire: în limita a 30% din timpul alocat pregătirii;
  b) pentru grupele a II-a și a III-a de pregătire: în limita a 50% din timpul alocat pregătirii.

  NOTĂ:
  Pentru grupele a II-a și a III'ada de pregătire, pregătirea pentru tipul de risc "inundații" se realizează în mod obligatoriu și prin utilizarea concepției exercițiului "Managementul situațiilor de urgență determinate de inundații", dezvoltat în cadrul componentei III a proiectului de înfrățire RO-PHARE 2005/017-690.01.04 "Contribuția privind stabilirea unei administrații pentru managementul la dezastre, la nivel regional și local".


  Anexa nr. 2

  ARONDAREA
  județelor și a municipiului București pe centrele zonale de pregătire
  Bacău, Cluj-Napoca și Craiova

  Centrul de pregătire Bacău (str. George Bacovia nr. 57) Fax: 0234/511 883

  Centrul de pregătire Cluj-Napoca (str. Aviator Bădescu nr. 7-9) Fax: 0264/598 205

  Centrul de pregătire Craiova (Str. Jietului nr. 15-17) Fax: 0251/415 033

  1. BACĂU

  1. ALBA

  1. ARGEȘ

  2. BOTOȘANI

  2. ARAD

  2. CARAȘ-SEVERIN

  3. BRĂILA

  3. BIHOR

  3. CĂLĂRAȘI

  4. BUZĂU

  4. BISTRIȚA-NĂSĂUD

  4. DÂMBOVIȚA

  5. CONSTANȚA

  5. BRAȘOV

  5. DOLJ

  6. GALAȚI

  6. CLUJ

  6. GIURGIU

  7. IAȘI

  7. COVASNA

  7. GORJ

  8. NEAMȚ

  8. HARGHITA

  8. IALOMIȚA

  9. PRAHOVA

  9. HUNEDOARA

  9. ILFOV

  10. SUCEAVA

  10. MARAMUREȘ

  10. MEHEDINȚI

  11. TULCEA

  11. MUREȘ

  11. OLT

  12. VASLUI

  12. SATU MARE

  12. TELEORMAN

  13. VRANCEA

  13. SĂLAJ

  13. VÂLCEA


  14. SIBIU

  14. BUCUREȘTI


  15. TIMIȘ  Anexa nr. 3

  CATEGORIILE DE PERSONAL
  și repartizarea acestora pe grupe de pregătire

  Grupa de pregătire

  Categoria de personal


  Grupa I

  Prefect

  Subprefect

  Președinte al consiliului județean

  Vicepreședinte al consiliului județean

  Secretar general al județului/municipiului București

  Primar general și viceprimar al municipiului București
  Grupa a II-a
  Primar al municipiului și orașului/sectorului
  municipiului București

  Viceprimar al municipiului și orașului/sectorului
  municipiului București

  Secretar al municipiului și orașului/sectorului
  municipiului București  Grupa a III-a


  Primar al comunei

  Viceprimar al comunei

  Secretar al comunei


  Anexa nr. 4

  BAZA DE CALCUL
  a necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătire
  Bacău, Cluj-Napoca și Craiova

  CENTRUL
  DE
  PREGĂTIRE

  Categorii de personal

  DETALII


  Prefecți

  Subprefecți

  Presedinți
  ai
  consiliilor
  județene

  Vicepreședinți
  ai
  consiliilor
  județene

  Secretari
  generali
  ai
  județelor

  Primari
  ai
  municipiilor,
  orașelor
  și
  sectoa
  relor

  Viceprimari
  ai
  municipiilor,
  orașelor
  și
  sectoarelor

  Secretari
  ai
  municipiilor,
  orașelor
  și
  sectoarelor

  Primari
  ai
  comunelor

  Viceprimari
  ai
  comunelor

  Secretari
  ai
  comunelor

  Total

  BACĂU

  Necesar de pregătit

  13

  26

  13

  26

  13

  95

  108

  95

  946

  946

  946

  3227

  Planificat

  2009

  13

  26

  13

  26

  13

  95

  108

  95

  400

  200


  989

  2010

  446

  500


  946

  2011

  100

  246

  300

  646

  2012  646

  646

  Total

  13

  26

  13

  26

  13

  95

  108

  95

  946

  946

  946

  3227

  CLUJ-
  NAPOCA

  Necesar de pregătit

  15

  30

  15

  30

  15

  133

  148

  133

  964

  964

  964

  3411

  Planificat

  2009

  15

  30

  15

  30

  15

  133

  148

  133

  400

  100


  1019

  2010

  464

  500


  964

  2011

  100

  364

  210

  674

  2012


  0

  754

  754

  Total

  15

  30

  15

  30

  15

  133

  148

  133

  964

  964

  964

  3411

  CRAIOVA

  Necesar de pregătit

  14

  29

  13

  26

  13

  93

  107

  93

  940

  940

  940

  3208

  Planificat

  2009

  14

  29

  13

  26

  13

  93

  107

  93

  400

  200


  988

  2010

  440

  500


  940

  2011

  100

  240

  330

  670

  2012  610

  610

  Total

  14

  29

  13

  26

  13

  93

  107

  93

  940

  940

  940

  3208

  TOTAL
  GENERAL

  Necesar de pregătit

  42

  85

  41

  82

  41

  321

  363

  321

  2850

  2850

  2850

  9846

  Planificat

  2009

  42

  85

  41

  82

  41

  321

  363

  321

  1200

  500


  2996

  2010

  1350

  1500


  2850

  2011

  300

  850

  840

  1990

  2012  2010

  2010

  Total

  42

  85

  41

  82

  41

  321

  363

  321

  2850

  2850

  2850

  9846

  (la 29-12-2010, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 280 din 22 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29 decembrie 2010 )


  Anexa nr. 5

  REPARTIZAREA
  necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de
  personal și județele arondate centrului zonal de pregătire Bacău

  Nr crt

  Categorii de personal Județe:

  BC

  BT

  BR

  BZ

  CT

  GL

  IS

  NT

  PH

  SV

  TL

  VS

  VN

  Total cursanți

  1.

  Prefecți

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  13

  2.

  Subprefecți

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  26

  3.

  Președinți ai consiliilor județene

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  13

  4.

  Vicepreședinți ai consiliilor județene

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  26

  5.

  Secretari generali ai județelor

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  13

  6.

  Primari ai municipiilor și orașelor

  8

  7

  4

  5

  12

  4

  5

  5

  14

  16

  5

  5

  5

  95

  7.

  Viceprimari ai municipiilor și orașelor

  9

  8

  5

  6

  13

  5

  6

  6

  15

  17

  6

  6

  6

  108

  8.

  Secretari ai municipiilor și orașelor

  8

  7

  4

  5

  12

  4

  5

  5

  14

  16

  5

  5

  5

  95

  9.

  Primari ai comunelor

  85

  71

  40

  82

  58

  61

  92

  78

  90

  97

  43

  81

  68

  946

  10.

  Viceprimari ai comunelor

  85

  71

  40

  82

  58

  61

  92

  78

  90

  97

  43

  81

  68

  946

  11.

  Secretari ai comunelor

  85

  71

  40

  82

  58

  61

  92

  78

  90

  97

  43

  81

  68

  946

  TOTAL:

  287

  242

  140

  269

  218

  203

  299

  257

  320

  347

  152

  266

  227

  3227


  Anexa nr. 6

  REPARTIZAREA
  necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de
  personal și județele arondate centrului zonal de pregătire Cluj-Napoca

  Nr crt

  Categorii de personal Județe:

  AB

  AR

  BH

  BN

  BV

  CJ

  CV

  HR

  HD

  MM

  MS

  SM

  SJ

  SB

  TM

  Total cursanți

  1.

  Prefecți

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  15

  2.

  Subprefecți

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  30

  3.

  Președinți ai consiliilor județene

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  15

  4.

  Vicepreședinți ai consiliilor județene

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  30

  5.

  Secretari generali ai județelor

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  15

  6.

  Primari ai municipiilor și orașelor

  11

  10

  10

  4

  10

  6

  5

  9

  14

  13

  11

  5

  4

  11

  10

  133

  7.

  Viceprimari ai municipiilor și orașelor

  12

  11

  11

  5

  11

  7

  6

  10

  15

  14

  12

  6

  5

  12

  11

  148

  8.

  Secretari ai municipiilor și orașelor

  11

  10

  10

  4

  10

  6

  5

  9

  14

  13

  11

  5

  4

  11

  10

  133

  9.

  Primari ai comunelor

  67

  68

  90

  58

  48

  74

  40

  58

  55

  63

  91

  57

  56

  53

  86

  964

  10.

  Viceprimari ai comunelor

  67

  68

  90

  58

  48

  74

  40

  58

  55

  63

  91

  57

  56

  53

  86

  964

  11.

  Secretari ai comunelor

  67

  68

  90

  58

  48

  74

  40

  58

  55

  63

  91

  57

  56

  53

  86

  964

  TOTAL:

  242

  242

  308

  194

  182

  248

  143

  209

  215

  236

  314

  194

  188

  200

  296

  3411


  Anexa nr. 7

  REPARTIZAREA
  necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de
  personal și județele arondate centrului zonal de pregătire Craiova

  Nr crt

  Categorii de personal Județe:

  AG

  CS

  CL

  DB

  DJ

  GR

  GJ

  IL

  IF

  MH

  OT

  TR

  VL

  Mp B

  Sectoare

  Total cursanți

  1.

  Prefecți

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1
   
  14

  2.

  Subprefecți

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  3
   
  29

  3.

  Președinți ai consiliilor județene

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1
    
  13

  4.

  Vicepreședinți ai consiliilor județene

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2
    
  26

  5.

  Secretari generali ai județelor

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1
    
  13

  6.

  Primari ai municipiilor și orașelor

  7

  8

  5

  7

  7

  3

  9

  7

  4

  5

  8

  5

  11

  1

  6

  93

  7.

  Viceprimari ai municipiilor și orașelor

  8

  9

  6

  8

  8

  4

  10

  8

  5

  6

  9

  6

  12

  2

  6

  107

  8.

  Secretari ai municipiilor și orașelor

  7

  8

  5

  7

  7

  3

  9

  7

  4

  5

  8

  5

  11

  1

  6

  93

  9.

  Primari ai comunelor

  95

  69

  50

  81

  104

  51

  61

  59

  35

  61

  104

  92

  78
    
  940

  10.

  Viceprimari ai comunelor

  95

  69

  50

  81

  104

  51

  61

  59

  35

  61

  104

  92

  78
    
  940

  11.

  Secretari ai comunelor

  95

  69

  50

  81

  104

  51

  61

  59

  35

  61

  104

  92

  78
    
  940

  TOTAL:

  314

  239

  173

  272

  341

  170

  218

  206

  125

  206

  344

  299

  275

  8

  18

  3208

  -------