HOTĂRÂRE nr. 765 din 10 septembrie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 20 ianuarie 2020, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării își desfășoară activitatea 6 secretari de stat și un subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(2) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat/subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării.
  2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 3. La anexa nr. 8, la note, litera c) va avea următorul cuprins:
  c) Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 285.960 de posturi.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru

  București, 10 septembrie 2020.
  Nr. 765.


  ANEXĂ *)

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2020)
  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  ----