ORDIN nr. 5.638 din 28 septembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, și pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 2 octombrie 2020
  În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. q) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările și completările ulterioare,
  *) Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.800/2015 privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizațiilor furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară și de recunoaștere a studiilor efectuate de elevii școlarizați în cadrul acestor unități de învățământ,
  în baza prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
  în temeiul prevederilor art. 5 și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor numele și datele de contact ale persoanelor nominalizate să gestioneze, conform art. 6 din metodologia prevăzută în anexa nr. 1, dosarele de echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al ARACIP.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin prevederile art. 125 alin. (7) din anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, și Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 1 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 5

  Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală juridic, control, relații publice și comunicare, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, instituțiile de învățământ preuniversitar și organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie

  București, 28 septembrie 2020.
  Nr. 5.638.

  Anexa nr. 1

  METODOLOGIE
  privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al
  Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile
  furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități
  de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul
  special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar


  Anexa nr. 2


  ATESTAT

  Se aprobă echivalarea studiilor efectuate în/la ..............................................,
  (se va menționa denumirea legală a statului de proveniență/ a organizației furnizoare de educație)
  de eleva/elevul ......................(nume/prenume)................, născut la data de ..........., cu clasele.......
  din învățământul românesc, filiera/domeniu/specializare ............................................................ .
  (*a se completa, după caz, pentru perioadele de studii din învățământul profesional, liceal - filierele tehnologic și vocațional, învățământul postliceal)

  Prezentul atestat reprezintă o echivalare a studiilor efectuate în străinătate, raportată la sistemul de educație din România, și conferă dreptul de continuare a studiilor în orice unitate de învățământ preuniversitar din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării, la încadrarea pe piața forței de muncă și pentru înscrierea la cursuri de formare profesională.
  Inspector școlar general,
  ......................................
  Semnătură
  Întocmit
  ......................................
  Semnătură
  L.S.

  -----