DECIZIE nr. 27 din 10 februarie 1998
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10 din 19 aprilie 1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie, aprobată prin Legea nr. 151 din 24 iulie 1997
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 10 aprilie 1998  Ioan Muraru - preşedinte
  Costica Bulai - judecător
  Viorel Mihai Ciobanu - judecător
  Mihai Constantinescu - judecător
  Nicolae Popa - judecător
  Lucian Stangu - judecător
  Florin Bucur Vasilescu - judecător
  Romul Petru Vonica - judecător
  Victor Dan Zlatescu - judecător
  Paula C. Pantea - procuror
  Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent
  Pe rol, pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, ridicată de Societatea Comercială "BDS Balescu & Comp." - S.N.C. Buzau în Dosarul nr. 636/1997 al Tribunalului Buzau.
  Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 3 februarie 1998, în prezenta reprezentantului Ministerului Public şi în lipsa părţilor legal citate, fiind consemnate în încheierea de la acea data, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 10 februarie 1998.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:
  Prin Încheierea din 12 iunie 1997, pronunţată în Dosarul nr. 636/1997, Tribunalul Buzau a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, ridicată de Societatea Comercială "BDS Balescu & Comp." - S.N.C. Buzau.
  În motivarea excepţiei se susţine ca aceasta ordonanţa este neconstitutionala, deoarece abroga art. 11 din Legea nr. 76/1992, incalcandu-se astfel dispoziţiile art. 138 şi ale art. 107 alin. (3) din Constituţie, potrivit cărora impozitele şi orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc numai prin lege, iar ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.
  Exprimandu-şi opinia, instanţa de judecată considera excepţia nefondata, iar dispoziţiile art. 11 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, prin care se abroga Legea nr. 76/1992, ca fiind constituţionale. În acest sens apreciază ca abrogarea art. 11 din Legea nr. 76/1992, prin care se limita taxa de timbru la 10.000 lei, are ca efect înlăturarea unei inechitati "ce se crease prin exceptarea agenţilor economici de la plata integrală a taxelor de timbru pentru acţiunile introduse la instanţele judecătoreşti".
  În scopul soluţionării cauzei, conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, s-au solicitat puncte de vedere preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.
  În punctul de vedere al Guvernului se apreciază ca "nu se poate retine neconstituţionalitatea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997", întrucât aceasta ordonanţa a fost emisă în temeiul delegării legislative prevăzute la art. 114 alin. (4) din Constituţie, care implica, în mod necesar, şi posibilitatea modificării sau abrogării legilor în vigoare. De asemenea, arata ca abrogarea Legii nr. 76/1992 a fost necesară pentru evitarea unor reglementări paralele, care au, în esenta, acelaşi scop de prevenire şi inlaturare a blocajului financiar, şi ca, din motivarea excepţiei nu rezultă ca s-ar contesta măsurile adoptate prin ordonanţa de urgenţă respectiva.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale atacate, raportate la prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, republicată, constata următoarele:
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate invocată.
  Prin aceasta excepţie Societatea Comercială "BDS Balescu & Comp." - S.N.C. Buzau invoca neconstituţionalitatea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, dar din motivare rezultă ca se referă la dispoziţiile art. 11 lit. c) din ordonanţa, prin care se abroga art. 11 din Legea nr. 76/1992. În consecinţa, prin prezenta decizie Curtea urmează să se pronunţe cu privire la dispoziţiile art. 11 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobată, fără modificări sau completări ale acestui articol, prin Legea nr. 151/1997.
  Prin excepţia invocată se susţine ca abrogarea Legii nr. 76/1992 prin art. 11 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 este neconstitutionala, deoarece, de principiu, abrogarea unei legi este de competenţa exclusiva a Parlamentului.
  Acest motiv de neconstituţionalitate nu poate fi reţinut. Potrivit art. 114 din Constituţie, ordonanţa, fiind expresia unei delegari legislative, în mod necesar implica şi posibilitatea modificării sau abrogării legilor în vigoare, în funcţie de limitele abilitarii legislative care, în cazul ordonanţelor de urgenta, este prevăzută la alin. (4) al art. 114 din Constituţie. În acest sens este şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, în care s-a statuat ca, "prin ordonanţe, Guvernul poate să reglementeze primar, sa modifice sau sa abroge reglementarea existenta".
  Nici motivul de neconstituţionalitate, potrivit căruia ordonanţa atacată încalcă art. 138 alin. (1) din Constituţie, care prevede că impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege, nu poate fi reţinut. În practica jurisdicţională a Curţii s-a statuat ca reglementarea taxei de timbru este de domeniul legii ordinare şi, de aceea, de principiu, o asemenea reglementare poate face obiectul unei delegari legislative. În acest sens sunt deciziile Curţii Constituţionale nr. 5 din 14 iulie 1992 şi nr. 75 din 13 iulie 1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1992 şi, respectiv, nr. 190 din 25 iulie 1994.
  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,
  CURTEA
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobată prin Legea nr. 151/1997, ridicată de Societatea Comercială "BDS Balescu & Comp." - S.N.C. Buzau în Dosarul nr. 636/1997 al Tribunalului Buzau.
  Definitivă.
  Pronunţată în şedinţa publică din 10 februarie 1998.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN MURARU
  Magistrat-asistent,
  Gabriela Dragomirescu
  --------------