HOTĂRÂRE nr. 584 din 23 iunie 2005
privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iunie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Unităţile sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească se finanţează potrivit prevederilor anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Activităţile medicale specifice, finanţate de la bugetul de stat, care se realizează prin unităţile sanitare prevăzute la art. 1, sunt cele menţionate în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Miniştrii, conducătorii instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească pot emite norme proprii de aplicare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  Prevederile pct. 3 lit. c) din nota prevăzută în anexa nr. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.


  Articolul 6

  Anexele nr. 3 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul apărării naţionale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Cinteză
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 23 iunie 2005.
  Nr. 584.


  Anexa 1
  FINANŢAREA
  unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine
  publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească
  I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:
  1. cabinetele medicale de unitate din structura centrelor medicale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază;
  2. cabinetele medicale de unitate, cu sau fără staţionar, ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei şi ale Serviciului Român de Informaţii;
  3. depozite sanitare;
  4. formaţiuni medicale de campanie;
  5. Centrul de Hematologie Transfuzională şi formaţiuni similare;
  6. centre şi secţii de medicină preventivă;
  7. direcţii medicale sau structuri asimilate acestora;
  8. Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare;
  9. Institutul Medico-Militar.
  II. Unităţi finanţate din venituri proprii obţinute în condiţiile legii, subvenţii şi transferuri acordate de la bugetul de stat:
  1. centrele medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
  2. spitalele şi sanatoriile din reţeaua proprie;
  3. penitenciare spitale;
  4. Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei;
  5. centre de tratament, recuperare medicală, refacere şi odihnă;
  6. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu "Academician Ştefan Milcu" şi Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă ale Ministerului Apărării Naţionale;
  7. centrele medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  8. servicii de ambulanţă şi transport;
  9. Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu";
  10. Centrul de Medicină Navală.
  NOTĂ:
  Unităţile sanitare pot beneficia de fonduri cu destinaţie specială de la bugetul de stat sau de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, pentru a efectua cheltuieli numai pe destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:
  1. de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru activităţile cuprinse în programele de sănătate, pentru medicamente;
  2. din sumele primite pentru activităţile de medicină primară, prevăzute în contractul încheiat între unităţile care gestionează aceste activităţi specifice şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se va suporta o parte din cheltuielile de funcţionare ale acestora;
  3. de la bugetul de stat se suportă următoarele:
  a) cheltuielile necesare acordării asistenţei medicale gratuite, altele decât cele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, precum şi pentru personalul instituţiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, potrivit legii;
  b) cheltuielile necesare acordării ajutoarelor la trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, ajutoarelor în caz de deces, despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau deces şi indemnizaţiilor cuvenite potrivit legii, pentru personalul unităţilor sanitare, în condiţiile legii;
  c) drepturile salariale specifice personalului militar solda de grad, gradaţiile calculate la aceasta şi indemnizaţia de dispozitiv, precum şi drepturile salariale specifice funcţionarilor publici cu statut special - salariul de grad profesional, gradaţiile calculate la acesta şi sporul pentru misiune permanentă, în condiţiile legii;
  d) drepturile de hrană, echipament şi alte cheltuieli specifice pentru personalul unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, în condiţiile legii;
  e) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă, în condiţiile legii;
  f) investiţii pentru construirea de noi unităţi spitaliceşti, consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră, precum şi transformarea, modernizarea şi extinderea construcţiilor existente, în condiţiile legii.


  Anexa 2
  ACTIVITĂŢI MEDICALE SPECIFICE
  finanţate din bugetele instituţiilor din cadrul
  sistemului de apărare, ordine publică, siguranţă naţională
  şi autoritate judecătorească
  1. Asistenţa medicală curativă la locul de muncă
  2. Controale medicale obligatorii, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele proprii ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti pentru aplicarea contractului-cadru
  3. Vizita medicală a:
  a) personalului aeronavigant înainte de plecarea în misiune;
  b) militarilor în termen la plecarea/înapoierea în/din misiuni şi la intrarea în serviciul de pază şi gardă;
  c) personalului care intră în serviciul de zi pe unitate;
  d) personalului care execută paza obiectivelor speciale;
  e) personalului din blocurile alimentare;
  f) personalului în rezervă şi civil, la chemarea în activitate, în situaţii deosebite;
  g) magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare.
  4. Expertiza medicală a:
  a) personalului care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar şi pe navele maritime sau fluviale;
  b) personalului aeronavigant;
  c) persoanelor private de libertate, la solicitarea instanţei judecătoreşti;
  d) personalului şi membrilor de familie ai acestuia, la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe;
  e) expertiza medicală şi de evaluare a capacităţii de muncă a personalului căruia i se aplică prevederile Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a poliţiştilor şi altor categorii de personal cărora li se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor legi speciale, în conformitate cu tarifele stabilite prin protocolul încheiat în acest sens între ministerele şi instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească.
  5. Şedinţa de expertiză medico-militară efectuată cadrelor militare şi altor categorii de personal, în condiţiile legii
  6. Asistenţa medicală pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, al misiunilor umanitare, al misiunilor externe şi al schimburilor de delegaţii cu parteneri externi
  7. Activităţi pentru acordarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale specifice în cazul folosirii armelor nucleare, biologice şi chimice
  8. Asistenţa medicală şi tratamentul bolilor profesionale în caz de accidente de muncă survenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare/de serviciu, precum şi a activităţilor desfăşurate de persoanele private de libertate
  9. Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru demnitarii români şi membrii delegaţiilor străine, precum şi a altor categorii de persoane, conform reglementărilor legale în vigoare
  10. Activităţi medicale profilactice specifice:
  a) controlul igienico-sanitar şi avizarea/autorizarea sanitar-veterinară a blocurilor alimentare şi a spaţiilor de producţie agroalimentară;
  b) controlul igienico-sanitar şi avizarea spaţiilor de cazare a personalului;
  c) imunizările personalului, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru anual, precum şi cele pentru cadre şi membrii de familie ai acestora, la plecarea în misiuni externe, în zone cu risc epidemiologic.
  11. Activităţi medicale specifice desfăşurate de personalul unităţilor sanitare:
  a) participarea în cadrul planului pregătirii pentru luptă: exerciţii de alarmare, trageri cu armamentul din dotare etc.;
  b) participarea la pregătirea şi executarea mobilizării, inclusiv realizarea, întreţinerea şi preschimbarea stocurilor;
  c) participarea la pregătirile şi intervenţiile formaţiunilor medicale la calamităţi naturale, dezastre şi în situaţii de criză, precum şi pentru apărarea statului de drept şi ordinii constituţionale;
  d) participarea personalului la misiuni medico-militare în ţară şi în străinătate.
  ---------