ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 4 februarie 2005
  Având în vedere constatările Raportului de țară al Comisiei Europene pe anul 2004 pentru România, care menționează că nu s-a dat curs încă recomandării de eliminare a imunității penale a foștilor miniștri, dar că autoritățile române sunt decise să o elimine până în ianuarie 2005, angajament ce justifică situația extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  ținând seama de Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de State împotriva Corupției al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie - 2 iulie 2004, care recomandă României ca legislația națională să se modifice în sensul eliminării imunității penale a foștilor miniștri și să trimită neîntârziat informații suplimentare și legislația privind punerea în aplicare a acestei recomandări,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 106 și 110 din Constituția României, republicată, aceștia vor prezenta situația privind gestionarea activității ministeriale de care au răspuns, precum și a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire.
  2. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:(2) Comisia specială prevăzută la alin. (1) este formată din 5 membri numiți pentru un mandat de 3 ani, care nu poate fi reînnoit, iar componența acesteia se aprobă prin decret al Președintelui României, la propunerea ministrului justiției și a ministrului administrației și internelor.3. Articolul 19 se abrogă.4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

  Articolul 20

  Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor se efectuează, după caz, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau de către Parchetul Național Anticorupție, iar judecarea acestora, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit legii.
  5. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:(2) Urmărirea penală și judecarea foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcției lor, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 7-11, se efectuează potrivit normelor de procedură penală de drept comun.
  (la 18-04-2005, Alineatul (2) din Articolul 24, Punctul 5., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 13 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 15 aprilie 2005 )
  6. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile de ordin procedural ale prezentei legi nu se aplică foștilor membri ai Guvernului în nici o situație.
  (la 18-04-2005, Alineatul (3) din Articolul 24, Punctul 6., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 13 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 15 aprilie 2005 )


  Articolul II

  Comisia prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 115/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga

  București, 27 ianuarie 2005.
  Nr. 3.
  -----------