ORDIN nr. 1.731 din 13 iulie 2015
privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.478 din 8 iulie 2015, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, şi Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7.622 din 3 iulie 2015,
  în baza prevederilor:
  - art. 19 şi 81 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  - Programului naţional de dezvoltare rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015;
  - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
  - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;
  - Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism;
  - Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat,
  în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, al art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 şi art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se instituie schema de ajutor de minimis aferentă măsurii 6 "Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor" din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), cu titlul "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Simona Allice Man,

  secretar de stat

  Bucureşti, 13 iulie 2015.
  Nr. 1.731.

  Anexă

  SCHEMA 13/07/2015