HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 23 decembrie 2013
pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Se aprobă acţiunile cuprinse în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 2

  Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt supravegherea şi controlul bolilor animalelor domestice şi sălbatice, stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea şi a produselor de origine nonanimală destinate consumului uman, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor consumatorilor.


  Articolul 3

  (1) Se aprobă tarifele aferente acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul menţionat la art. 1 alin. (1), prevăzute în anexa nr. 3, destinate exploataţiilor nonprofesionale, aplicabile şi în cazul în care costurile sunt suportate de către proprietarii acestora, în condiţiile legii.
  (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 cuprind contravaloarea manoperei şi a tuturor elementelor necesare pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, cu excepţia contravalorii tuberculinei aviare şi mamifere, a vaccinului contra rabiei şi a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor şi acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum şi a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea şi raportarea acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1).
  (3) Plata contravalorii manoperei prevăzute la alin. (2) realizate de medicii veterinari de liberă practică este condiţionată direct de înregistrarea corectă şi la zi în baza naţională de date informatice a mişcărilor şi evenimentelor suferite de animalele de la care au fost prelevate aceste probe.


  Articolul 4

  (1) Fondurile necesare realizării în exploataţiile nonprofesionale a acţiunilor sanitar-veterinare, inclusiv analizele şi examenele de laborator aferente, din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinaţie, şi de către proprietari, în condiţiile legii.
  (2) În cazul exploataţiilor comerciale, fondurile necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură de către proprietarii acestora, în condiţiile legii.
  (3) Contravaloarea tuberculinei aviare şi mamifere, a vaccinului contra rabiei şi a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor şi acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum şi a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea şi raportarea acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 5

  Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, prevăzut la art. 1 alin. (2), se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinaţie, precum şi de către operatorii economici, în condiţiile legii.


  Articolul 6

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se aprobă normele metodologice de aplicare a programelor prevăzute la art. 1, precum şi acţiunile ale căror costuri sunt suportate din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 7

  Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), destinate exploataţiilor nonprofesionale, sunt realizate de către medicii veterinari de liberă practică titulari ai contractelor de servicii sau ai contractelor de concesiune, încheiate cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Articolul 8

  (1) Constituie contravenţie la normele sanitar-veterinare şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerealizarea, realizarea cu întârziere sau în mod necorespunzător de către medicii veterinari de liberă practică sau de către personalul fondurilor cinegetice a acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), după caz.
  (2) Constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.


  Articolul 9

  Prevederile art. 8 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 11

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 12

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Vladimir Alexandru Mănăstireanu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul mediului
  şi schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 decembrie 2013.
  Nr. 1.156.


  Anexa 1
  PROGRAMUL
  acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor
  la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia
  animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a
  bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

  Capitolul I Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale


  Secţiunea 1 Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale

  1. Pesta porcină clasică
  2. Influenţa aviară
  3. Salmoneloze zoonotice
  4. Bluetongue
  5. Encefalopatii spongiforme transmisibile
  6. Febra aftoasă
  7. Tuberculoza
  8. Leucoza bovină
  9. Pesta porcină africană
  10. Turbarea sau rabia
  11. Antraxul
  12. Boala de Newcastle sau pseudopesta aviară
  13. Tifoza
  14. Puloroza
  15. Micoplasmoza respiratorie aviară
  16. Boala veziculoasă a porcului
  17. Stomatita veziculoasă
  18. Pesta bovină
  19. Pesta micilor rumegătoare
  20. Pleuropneumonia contagioasă bovină
  21. Variola ovină şi caprină
  22. Pesta africană a calului
  23. Boala Aujeszky
  24. Paratuberculoza
  25. Bruceloza la bovine
  26. Bruceloza la ovine şi caprine, respectiv infecţia cu Brucella melitensis
  27. Bruceloza la ovine, respectiv infecţia cu Brucella ovis
  28. Bruceloza la suine
  29. Campilobacterioza bovină
  30. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, păsări
  31. Rinotraheita infecţioasă bovină-IBR
  32. Trichomonoza bovină
  33. Artrita encefalită caprină
  34. Maedi Visna
  35. Echinococoza
  36. Durina
  37. Anemia infecţioasă ecvină
  38. Morva
  39. Infecţia cu virusul West Nile
  40. Diareea virală a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD
  41. Septicemia hemoragică virală la salmonide
  42. Necroza hematopoietică infecţioasă a salmonidelor
  43. Viremia de primăvară a crapului
  44. Boala cu virusul herpes koi
  45. Necroza pancreatică infecţioasă a salmonidelor
  46. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide
  47. Necroza epizootică hematopoietică
  48. Sindromul epizootic ulcerativ
  49. Anemia infecţioasă a somonului
  50. Girodactilaza
  51. Bonamioza
  52. Haplosporidioza
  53. Perkinsoza
  54. Marteilioza
  55. Microcitoza
  56. Sindromul taura
  57. Boala capului galben
  58. Boala petelor albe
  59. Acarapioza albinelor
  60. Loca americană la albine
  61. Loca europeană
  62. Nosemoza albinelor
  63. Varrooza albinelor
  64. Tropilelapsoza albinelor
  65. Atacul gândacului mic de stup
  66. Poliedria viermilor de mătase
  67. Flaşeria viermilor de mătase
  68. Nosemoza viermilor de mătase
  69. Muscardina viermilor de mătase
  70. Agalaxia contagioasă a oilor şi a caprelor
  71. Limfoadenita cazeoasă a oilor
  72. Adenomatoza pulmonară


  Secţiunea a 2-a Supravegherea, profilaxia şi controlul la bolile tumorale

  1. Oncopatii la păsări - leucemii şi limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori
  2. Oncopatii la mamiferele de producţie şi carnasiere


  Secţiunea a 3-a Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de antecedentele epizootice la animale

  1. Leptospiroza
  2. Febra Q
  3. Avortul salmonelic al oilor
  4. Influenţa ecvină
  5. Rinopneumonia ecvină
  6. Arterita virală ecvină
  7. Avortul salmonelic al iepelor
  8. Tularemia
  9. Bruceloza la canide
  10. Bruceloza la iepuri
  11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida
  12. Yersinioza, respectiv boala gura roşie, la salmonide
  13. Mixosomiaza
  14. Boala Columnaris la salmonide
  15. Eritrodermatita la ciprinide
  16. Ihtioftiriaza
  17. Criptobiaza
  18. Vibrioza moluştelor bivalve
  19. Moluşte gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode
  20. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze şi microbacterioze
  21. Pesta racilor
  22. Amibiaza albinelor
  23. Brauloza albinelor
  24. Ascosferoza şi aspergiloza albinelor
  25. Puietul în sac şi boala botcilor negre
  26. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte
  27. Aspergiloza viermilor de mătase
  28. Listerioza
  29. Toxoplasmoza
  30. Cărbunele emfizematos


  Secţiunea a 4-a Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile, zoonoze şi emergente la animale

  1. Bacterioze:
  a) rujetul
  b) streptococia
  c) stafilococia
  d) yersinioza
  e) chlamydioza aviară
  f) colibaciloza
  2. Micoze:
  a) aspergiloza
  b) dermatomicoza
  3. Viroze:
  a) boala Lyme
  b) boala de Crimeea - Congo
  c) encefalita japoneză
  d) encefalomielita ecvină venezueleană
  e) encefalita de căpuşe
  f) oncopatii ale animalelor de producţie în libertate şi exotice
  g) infecţia cu virusul Schmallenberg
  4. Parazitoze:
  a) Cochliomyia hominivorax
  b) Chrysomya bezziana
  c) echinococoza/hidatidoza
  d) cisticercoza bovină
  e) cisticercoza porcină
  f) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
  g) leishmanioza
  h) fascioloza
  i) filarioze
  j) ancilostomoza carnivorelor
  k) balantidioza
  l) hemosporidioze
  m) pneumocistoza
  n) sacrocistoza
  o) teniaze
  p) thelazioza
  q) dermatoze produse de acarieni, paraziţii animalelor


  Secţiunea a 5-a Acţiuni strategice de supraveghere sanitar-veterinară a reproducţiei şi a tulburărilor genetice la animale

  1. Supravegherea sanitar-veterinară a materialului seminal congelat din import
  2. Supravegherea tulburărilor inflamatorii ale glandei mamare


  Secţiunea a 6-a Acţiuni de protecţie ecologică

  1. Ecopatologie şi protecţia mediului, potabilitatea apei
  2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultură, precum şi din ape curgătoare
  3. Verificarea eficienţei decontaminării după evoluţia unor boli, de necesitate


  Secţiunea a 7-a Acţiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecţie şi bunăstare a animalelor şi protecţie a mediului

  1. Urmărirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate
  2. Protecţia şi bunăstarea animalelor:
  2.1. protecţia animalelor din România
  2.2. protecţia animalelor în timpul transportului
  2.3. protecţia găinilor ouătoare
  2.4. protecţia puilor crescuţi pentru producţia de carne
  2.5. protecţia porcinelor
  2.6. protecţia viţeilor
  2.7. protecţia animalelor de fermă din speciile neacoperite de legislaţie specifică
  2.8. protecţia animalelor în timpul tăierii şi uciderii
  2.9. protecţia animalelor sălbatice în captivitate
  2.10. protecţia animalelor de companie
  3. Protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi ştiinţifice
  4. Acţiuni generale de medicină preventivă:
  a) expertiza pajiştilor naturale şi a păşunilor
  b) expertiza parazitologică a pajiştilor naturale şi a păşunilor
  c) expertiza sanitar-veterinară a furajelor care au contribuit la apariţia morbidităţii şi mortalităţii crescute
  d) expertiza sanitar-veterinară a zonelor de recoltare a moluştelor bivalve
  e) acţiuni profilactice de decontaminare, deratizare şi dezinfecţie
  f) controlul ecarisării


  Secţiunea a 8-a Supraveghere toxicologică

  Obiectiv: supraveghere pasivă prin monitorizarea documentelor şi activă prin diagnostic de laborator


  Secţiunea a 9-a Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli la animale

  1. Antraxul
  2. Boala de Newcastle
  3. Turbarea sau rabia
  Obiectiv: reducerea presiunii infecţioase şi protecţia animalelor din speciile receptive


  Secţiunea a 10-a Activităţi de elaborare, omologare, evaluare, pregătire profesională, analiză, monitorizare în domeniul sanitar-veterinar

  1. Activitatea de elaborare şi difuzare de materiale ştiinţifice în domeniul sanitar-veterinar
  2. Activitatea de instruire şi perfecţionare continuă a specialiştilor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din unităţile subordonate, pe domeniile de competenţă, prin organizarea de cursuri pe profil, în ţară şi în străinătate
  3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analiză de risc şi prognoze sanitare veterinare şi protecţia consumatorului
  4. Acţiuni de instruire, informare şi educaţie sanitar-veterinară a populaţiei pentru apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorilor
  5. Monitorizarea activităţilor şi a situaţiei sanitar-veterinare la nivel judeţean, al institutelor naţionale veterinare de referinţă şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, astfel:
  a) monitorizarea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om
  b) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om
  c) monitorizarea datelor privind ecopatologia şi identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor şi sănătatea publică
  d) monitorizarea avorturilor la animale
  e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologică
  f) monitorizarea unităţilor de producere a furajelor
  g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul sanitar-veterinar, monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om.


  Capitolul II Expertiza sanitar-veterinară a furajelor


  Secţiunea 1 Expertiza sanitar-veterinară a furajelor

  1. Materii prime furajere:
  a) cereale boabe şi subproduse; leguminoase boabe şi subproduse; seminţe întregi şi subproduse oleaginoase
  b) furaje de origine minerală
  c) materii furajere obţinute prin procesarea peştelui sau a vieţuitoarelor marine
  2. Amestecuri de grăunţe şi seminţe nemăcinate pentru păsări, porumbei, păsări de colivie, păsări de expoziţie
  3. Furaje simple: furaje fibroase şi grosiere; murate (însilozate) şi verzi
  4. Produse şi derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf
  5. Grăsimi şi uleiuri vegetale, grăsimi animale
  6. Aditivi furajeri
  7. Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri
  8. Furaje combinate pentru păsări
  9. Furaje combinate pentru rumegătoare
  10. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare - amestec unic
  11. Furaje combinate pentru porci
  12. Furaje combinate pentru cabaline
  13. Furaje granulate pentru peşti de crescătorie
  14. Furaje combinate pentru iepuri
  15. Probe de praf din etapa de producţie primară a furajelor combinate
  Obiectiv: monitorizarea şi controlul furajelor destinate animalelor din exploataţiile comerciale şi nonprofesionale, în vederea reducerii contaminării de orice tip pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor şi obţinerea de produse de origine animală sigure pentru consumul uman
  NOTE:
  a) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor recoltate sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  b) Pentru furajele provenite din import, costurile privind prelevarea probelor, transportul şi analizarea acestora sunt suportate de către operatorul economic.
  c) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic.
  d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.


  Secţiunea a 2-a Controlul oficial al unităţilor din domeniul hranei pentru animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar

  1. Unităţi producătoare de aditivi furajeri
  2. Unităţi producătoare de preamestecuri de aditivi furajeri
  3. Unităţi producătoare de furaje combinate
  4. Unităţi de ambalare a aditivilor furajeri, preamestecurilor de aditivi furajeri, furaje combinate, materii prime furajere
  5. Depozite de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate şi materii prime furajere
  6. Magazine de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate şi materii prime furajere
  7. Unităţi comerciale, care pun pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă, furaje combinate
  8. Transportatori de hrană pentru animale, aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate
  9. Mijloace de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, preamestecuri de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate
  10. Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizează subproduse destinate utilizării în hrana animalelor
  11. Exploataţii comerciale
  12. Exploataţii nonprofesionale
  Obiectiv: asigurarea că furajele produse şi puse pe piaţă nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea publică, a animalelor şi pentru mediu, respectiv că nu afectează negativ producţia efectivelor de animale


  Capitolul III Supravegherea sanitar-veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale veterinare

  1. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar
  2. Importatori de produse biologice de uz veterinar din ţări terţe
  3. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare
  4. Depozite de produse medicinale veterinare
  5. Farmacii şi puncte farmaceutice veterinare
  Obiective:
  a) supravegherea calităţii produselor medicinale veterinare plasate pe piaţă
  b) verificarea conformităţii produselor medicinale veterinare plasate pe piaţă cu specificaţiile autorizate
  c) verificarea calităţii produsului finit pe întreg lanţul de distribuţie (depozite, farmacii, puncte farmaceutice etc.), pe întreaga perioadă de valabilitate autorizată
  d) asigurarea că metodele de control sunt corespunzătoare
  e) investigarea, când este cazul, a defectelor de calitate sau a reacţiilor adverse suspicionate


  Capitolul IV Controlul oficial al unităţilor care utilizează produse medicinale veterinare

  1. Exploataţii de animale
  2. Unităţi de asistenţă medicală veterinară
  3. Adăposturi pentru animale aflate în grija asociaţiilor pentru protecţia animalelor
  4. Grădini zoologice
  5. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
  Obiective:
  a) utilizarea de produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi procurate de la distribuitori autorizaţi
  b) utilizarea produselor medicinale veterinare în conformitate cu specificaţiile autorizate
  c) prevenirea utilizării de produse medicinale veterinare contrafăcute sau cu defecte de calitate
  d) respectarea timpului de aşteptare la animalele care au fost tratate cu produse medicinale veterinare ale căror reziduuri se pot regăsi în produsele alimentare obţinute de la acestea


  Capitolul V Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

  1. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor.
  2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie, cu excepţia exploataţiilor în care se regăsesc doar ecvidee.
  3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, denumit în continuare SNIIA, cu excepţia suinelor din exploataţiile comerciale industriale şi a ecvideelor.
  4. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA, cu excepţia suinelor din exploataţiile comerciale industriale şi a ecvideelor.
  Obiectiv: asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi al combaterii bolilor animalelor.


  Capitolul VI Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea bovinelor

  1. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor.
  2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie.
  3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în SNIIA.
  4. Animalelor li se va elibera un paşaport.
  5. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA.
  Obiectiv: asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi al combaterii bolilor animalelor


  Capitolul VII Inspecţia exploataţiilor nonprofesionale şi a animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională, dispusă de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, consecutiv, operarea în baza naţională de date a mişcărilor declarate de deţinător cu ocazia inspecţiei animalelor

  I. Inspecţia animalelor şi a exploataţiilor nonprofesionale
  1. Inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională este realizată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea calificării şi menţinerii statusului exploataţiilor sub raportul stării de sănătate a animalelor, corelat cu activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor, cu excepţia ecvideelor.
  2. Inspecţia prevăzută la pct. 1 are drept obiective realizarea supravegherii pentru identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor existente în exploataţie, corelat cu efectivele exploataţiei înregistrate în baza naţională de date, precum şi întocmirea fişelor de inspecţie conform procedurilor.
  3. Fiecare exploataţie nonprofesională înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor trebuie inspectată cel puţin o dată pe an.
  4. Exploataţiile nonprofesionale care nu sunt înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor, dar deţin animale la data inspecţiei, trebuie inspectate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare.
  II. Operarea în baza naţională de date a mişcărilor declarate de deţinător cu ocazia inspecţiei
  1. Înregistrarea mişcărilor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale în vigoare şi care au fost declarate de acesta la momentul inspecţiei, în vederea corelării efectivelor existente în exploataţie cu cele înregistrate în baza naţională de date.
  2. Animalele găsite neidentificate în momentul inspecţiei, în cazul în care se poate face dovada originii acestora, sunt identificate şi înregistrate conform legii.
  3. În cazul deţinerii bovinelor neidentificate, dacă nu se poate face dovada originii animalelor, acestea sunt confiscate şi distruse, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor administrative minime în cadrul sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor.
  4. Plata tarifului de inspecţie a animalelor şi exploataţiilor nonprofesionale, prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre, este condiţionată de operarea în baza naţională de date a mişcărilor declarate de deţinător cu ocazia inspecţiei exploataţiei şi a animalelor din exploataţie.


  Anexa 2
  PROGRAMUL
  de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

  Capitolul I Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală


  Secţiunea 1 Depistarea principalilor agenţi zoonotici la animale şi în alimente de origine animală

  1. Bruceloza
  2. Campilobacterioza
  3. Echinococoza
  4. Listerioza
  5. Salmoneloza
  6. Trichineloza
  7. Tuberculoza produsă de Mycobacterium bovis
  8. Escherichia coli verotoxigenă
  9. Rabia
  10. Botulismul
  11. Leptospiroza
  12. Tuberculoza, alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis
  13. Yersinioza
  14. Anisakidoza şi alte parazitoze la peşti
  15. Cisticercoza
  16. Antraxul
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om


  Secţiunea a 2-a Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar

  1. Activităţi generale:
  a) depozit frigorific
  b) unitate de reambalare
  c) piaţă angro
  2. Carne de ungulate domestice:
  a) abator
  b) unitate de tranşare
  3. Carne de pasăre şi de lagomorfe:
  a) abator
  b) unitate de tranşare
  4. Carne de vânat de crescătorie:
  a) abator
  b) unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie
  5. Carne de vânat sălbatic:
  a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic
  b) unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic
  6. Carne tocată, carne preparată şi carne separată mecanic:
  a) unitate de carne tocată
  b) unitate de carne preparată
  c) unitate de carne separată mecanic
  7. Produse din carne: unitate de procesare
  8. Moluşte bivalve vii:
  a) centru de colectare
  b) centru de purificare
  9. Peşte şi produse din pescuit:
  a) vas-fabrică
  b) vas-congelator
  c) unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana
  d) unitate de procesare a produselor din pescuit
  e) centru de colectare a peştelui
  f) fermă de acvacultură cu centru de colectare a peştelui integrat
  g) piaţă de licitaţie
  10. Lapte crud şi produse din lapte:
  a) centru de colectare a laptelui materie primă
  b) unitate de procesare a laptelui materie primă
  c) unitate de procesare a produselor lactate
  11. Ouă şi produse din ouă:
  a) centru de ambalare a ouălor
  b) unitate pentru producerea ouălor lichide
  c) unitate de procesare a ouălor
  12. Pulpe de broască şi melci: unitate de procesare
  13. Grăsimi animale, untură, jumări:
  a) centru de colectare a grăsimilor animale
  b) unitate de procesare a grăsimilor animale
  14. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine: unitate de procesare, inclusiv unităţi de obţinere a cheagului
  15. Gelatină:
  a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină
  b) unitate de procesare a gelatinei
  16. Colagen:
  a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen
  b) unitate de procesare a colagenului
  17. Alte activităţi:
  a) unitate de procesare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole
  b) mijloc de transport al alimentelor de origine animală
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om


  Secţiunea a 3-a Controlul oficial în unităţile înregistrate sanitar-veterinar

  1. Carne:
  a) carmangerie
  b) măcelărie
  c) centru de colectare a vânatului sălbatic
  d) centru pentru sacrificarea păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermei
  2. Lapte:
  a) centru de prelucrare a laptelui integrat în cadrul exploataţiei
  b) centru de prelucrare a laptelui independent
  c) ferme/exploataţii de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unităţile de procesare
  d) automate de vânzare a laptelui crud
  3. Peşte şi produse din pescuit:
  a) ambarcaţiune comercială de pescuit
  b) punct de debarcare
  c) magazin de desfacere a peştelui - pescărie
  d) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor
  e) fermă piscicolă - bazin piscicol, păstrăvărie - care livrează peşte pentru consum uman
  4. Miere:
  a) centru de extracţie şi/sau de colectare a mierii şi a altor produse apicole
  b) stupină
  c) magazin de desfacere a mierii
  5. Ouă pentru consum - centru de colectare a ouălor
  6. Alimentaţie publică şi alte activităţi:
  a) restaurant şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc mâncăruri gătite
  b) pizzerie
  c) laborator de cofetărie şi/sau patiserie
  d) cofetărie/patiserie
  e) pensiune turistică în care sunt preparate şi servite alimente de origine animală sau nonanimală
  f) unităţi de vânzare prin internet
  g) depozit alimentar
  h) hipermarket
  i) supermarket
  j) cantină, cu excepţia controlului caracteristicilor nutriţionale ale alimentelor din blocurile alimentare în spitale, şcoli, grădiniţe, centre de recuperare şi tabere şcolare
  k) magazin alimentar
  l) punct de vânzare mobil, inclusiv automatele de distribuţie a alimentelor
  7. Prepararea mâncărurilor la comandă - catering
  8. Produse primare destinate vânzării directe:
  a) vânat sălbatic
  b) carne de pasăre şi lagomorfe
  c) peşte proaspăt
  d) melci şi moluşte bivalve
  e) ouă
  f) miere de albine
  g) lapte
  9. Staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport al alimentelor de origine animală
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om


  Secţiunea a 4-a Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de laborator obligatorii

  A. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate - criterii microbiologice de siguranţă a alimentelor de origine animală
  1. Alimente gata pentru consum destinate sugarilor şi produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale
  2. Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale
  3. Alimente gata pentru consum, care nu permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale
  4. Carne tocată şi carne preparată destinate consumului în stare crudă
  5. Carne tocată şi carne preparată de pasăre destinate să fie consumate gătite
  6. Carne tocată şi carne preparată provenite de la alte specii decât păsări, destinate să fie consumate gătite
  7. Carne separată mecanic
  8. Produse din carne destinate consumului în stare crudă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella
  9. Produse din carne de pasăre destinate să fie consumate gătite
  10. Gelatină şi colagen
  11. Unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare
  12. Lapte praf şi zer praf
  13. Îngheţată, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella
  14. Produse din ouă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella
  15. Produse alimentare gata pentru consum conţinând ouă crude, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella
  16. Crustacee şi moluşte tratate termic
  17. Moluşte bivalve vii şi echinoderme, tunicate şi gasteropode vii
  18. Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea
  19. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea
  20. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea
  21. Lapte praf pentru sugari şi alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni
  22. Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni
  23. Formule de continuare deshidratate
  24. Carne proaspătă de pasăre
  25. Produse din pescuit provenite din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidină
  26. Produse din pescuit care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor în saramură, fabricate din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidină
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală
  B. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare - criterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricaţie a alimentelor de origine animală
  1. Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline
  2. Carcase de păsări, respectiv broileri şi curcani
  3. Carne tocată
  4. Carne separată mecanic
  5. Carne preparată
  6. Lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide pasteurizate
  7. Brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic
  8. Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea
  9. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea
  10. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea
  11. Unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare
  12. Lapte praf şi zer praf
  13. Îngheţată şi deserturi lactate congelate
  14. Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni
  15. Formule de continuare deshidratate
  16. Produse din ouă
  17. Produse decorticate şi fără cochilie din crustacee şi moluşte tratate termic
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală
  C. Expertiza sanitar-veterinară prin examene de laborator a alimentelor de origine animală - alte criterii microbiologice care nu sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare
  1. Conserve care conţin alimente de origine animală
  2. Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile
  3. Carne de vânat sălbatic
  4. Carne de vânat de crescătorie
  5. Carne tocată
  6. Carne preparată
  7. Produse din carne
  8. Produse din pescuit proaspete
  9. Produse din pescuit preparate
  D. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate prin examene fizico-chimice
  1. Peşte şi produse din pescuit neprelucrate
  2. Carne de pasăre - carcase şi părţi din carcase
  3. Carne tocată
  4. Produse din carne, inclusiv conserve
  5. Lapte crud
  6. Brânzeturi din lapte crud şi brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea
  7. Brânzeturi din lapte care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea
  8. Miere de albine
  E. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare prin examene fizico-chimice
  1. Carne de pasăre - carcase şi părţi din carcase
  2. Carne tocată destinată comercializării
  3. Produse din carne, inclusiv conserve
  4. Lapte pasteurizat
  5. Miere de albine
  F. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui crud prin examene de laborator
  1. Lapte crud de vacă provenit din exploataţii de vaci producătoare de lapte şi destinat procesării sau vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor
  2. Lapte crud provenit de la alte specii - oaie, capră, bivoliţă - din exploataţii de animale producătoare de lapte şi destinat procesării
  G. Expertiza sanitar-veterinară a ouălor şi produselor din ouă prin examene de laborator
  1. Ouă pentru consum
  2. Ouă destinate procesării
  3. Produse din ouă


  Secţiunea a 5-a Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zonele de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

  1. Determinări microbiologice
  2. Determinări fizico-chimice
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice


  Secţiunea a 6-a Supravegherea prin examene de laborator în timpul producţiei a altor produse care intră în compoziţia materiilor prime şi produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea

  1. Apa de la punctul de intrare în unitate şi utilizată în procesul tehnologic
  2. Aditivi alimentari şi alergeni
  3. Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animală
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice


  Secţiunea a 7-a Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar

  Teste de sanitaţie
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice


  Secţiunea a 8-a Controlul eficienţei operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare în sectorul sanitar-veterinar

  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice


  Secţiunea a 9-a A. Controlul contaminanţilor în alimentele de origine animală în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform cerinţelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în ţări terţe

  1. Micotoxine
  2. Metale grele
  3. Dioxine, furani şi PCB-uri asemănătoare dioxinelor
  4. Hidrocarburi aromatice policiclice
  5. Monitorizarea altor grupe de substanţe în alimentele de origine animală destinate exportului în ţări terţe, în conformitate cu legislaţia ţărilor importatoare
  B. Controlul gradului de contaminare radioactivă a produselor de origine animală şi a apei utilizate în procesul de producţie (radioactivitate cumulată de Cs137 şi Cs134), în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1.805/286/314/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl, precum şi conform cerinţelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în ţări terţe
  1. Materii prime şi produse de origine animală
  2. Apa utilizată ca materie primă
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice şi certificarea unor produse de origine animală pentru export în ţări terţe


  Secţiunea a 10-a Monitorizarea unor agenţi zoonotici în alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului şi ale specificaţiilor tehnice elaborate de către EFSA, precum şi conform cerinţelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în ţări terţe

  1. Campylobacter spp.
  2. Escherichia coli verotoxigenă
  3. Monitorizarea standardelor de siguranţă microbiologică (microorganisme patogene) pentru alimentele de origine animală destinate exportului în ţările membre ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011
  4. Monitorizarea standardelor de siguranţă microbiologică pentru alimentele de origine animală destinate exportului în ţările membre ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011
  5. Monitorizarea altor agenţi zoonotici şi altor microorganisme în alimentele de origine animală destinate exportului în ţări terţe, în conformitate cu legislaţia ţărilor importatoare
  Monitorizarea unor agenţi zoonotici în alimente de origine animală se va realiza în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală şi certificarea unor produse de origine animală pentru export în ţări terţe


  Secţiunea a 11-a Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje şi apă

  1. Substanţe cu efect anabolizant şi substanţe neautorizate
  2. Produse medicinale veterinare şi contaminanţi
  Obiective:
  a) monitorizarea substanţelor anabolizante în vederea reducerii efectelor nedorite asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor
  b) monitorizarea administrării produselor medicinale veterinare în vederea reducerii cantităţii de reziduuri din produsele de origine animală şi a diminuării rezistenţei agenţilor patogeni la antibiotice
  c) reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de origine animală destinate consumului uman


  Secţiunea a 12-a Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a furajelor (radioactivitate cumulată de Cs^137 şi Cs^134)

  Furaje gata de consum
  Obiectiv: monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactivă în vederea protejării stării de sănătate a oamenilor şi a animalelor


  Capitolul II Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală

  A. Controlul oficial privind conţinutul de contaminanţi în produsele de origine nonanimală
  1. Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul de contaminanţi a), b), c), d)
  2. Monitorizarea nivelurilor de contaminanţi din produse alimentare de origine nonanimală a), c), d)

  B. Controlul oficial privind conţinutul de contaminanţi în produsele de origine nonanimală la importul în condiţii speciale şi în cadrul controalelor oficiale consolidate
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare cu cerinţele legislative naţionale privind condiţiile speciale la import şi controalele oficiale consolidate b), c), d)

  C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din şi/sau de pe produse alimentare*)
  ____________ Notă *) Cu excepţia alimentelor cu destinaţie nutriţională specială.
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul reziduurilor de pesticide a), b), c), d)

  D. Controlul oficial al unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse alimentare de origine nonanimală
  D1. Criterii microbiologice
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind criteriile microbiologice a), b), c), d)

  D2. Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare în unităţi care procesează, depozitează şi valorifică produse alimentare de origine nonanimală
  Teste de sanitaţie a), c), d)

  E. Controlul oficial privind caracteristicile de calitate ale produselor alimentare
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare cu cerinţele legislative naţionale privind caracteristicile de calitate a alimentelor a), c), d)

  F. Controlul oficial al produselor alimentare ecologice
  1. Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare ecologice cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul reziduurilor de pesticide*) b), c), d)
  2. Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare ecologice cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul de contaminanţi b), c), d)

  ______ Notă *) Cu excepţia alimentelor cu destinaţie nutriţională specială.
  G. Controlul oficial al alergenilor din produse alimentare
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul de alergeni a), b), c), d)

  H. Controlul oficial al aditivilor/substanţelor interzise în alimente
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind aditivii alimentari a), b), c), d)

  I. Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind contaminarea radioactivă a), b), c), d)

  J. Controlul oficial privind tratarea cu radiaţii ionizante a produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare de origine nonanimală
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind tratarea cu radiaţii ionizante a), b), c), d)

  K. Controlul oficial privind prezenţa uleiului mineral în uleiul de floarea-soarelui
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii uleiului de floarea-soarelui cu cerinţele legislative naţionale privind prezenţa uleiului mineral b), c), d)

  L. Controlul oficial privind prezenţa melaminei în produse alimentare originare sau expediate din China **)
  _______ Notă **) Cu excepţia materialelor care vin în contact cu alimentele.
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare originare sau expediate din China cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul de melamină a), b), c), d)

  M. Controlul oficial al alimentelor şi hranei pentru animale modificate genetic
  Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare şi hranei pentru animale modificate genetic cu cerinţele legislative naţionale privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic a), b), c), d)

  NOTĂ:
  a) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  b) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor la importul produselor alimentare sunt suportate de către operatorul economic.
  c) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic.
  d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.


  Anexa 3
  TARIFELE
  aferente acţiunilor de supraveghere, prevenire
  şi control al bolilor la animale, al celor
  transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia
  mediului, precum şi acţiunilor de identificare şi
  înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor,
  destinate exploataţiilor nonprofesionale, efectuate de
  către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi
  ┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │Nr.│ Acţiunea desfăşurată │ Tariful, exclusiv TVA │
  │crt│ │ │
  ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 1.│Inspecţia animalelor şi a exploataţiilor │26 lei/exploataţie │
  │ │nonprofesionale dispusă de direcţiile sanitar- │nonprofesională │
  │ │veterinare şi pentru siguranţa alimentelor │ │
  │ │judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti │ │
  ├───┼───────────────────────┬─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 2.│Examinarea clinică a │a) bovine │2,6 lei/cap de animal │
  │ │animalelor pentru ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │suspiciunea bolilor │b) ecvide │2,6 lei/cap de animal │
  │ │majore, dispusă conform├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │legislaţiei specifice │c) ovine, caprine │1,3 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) suine │3,25 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │e) carnasiere │1,95 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │f) păsări │1,04 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │g) albine, viermi de │1,95 lei/familie │
  │ │ │ mătase etc. │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 3.│Recoltări de probe de │a) animale mari │9,1 lei/cap de animal │
  │ │sânge pentru examene ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │de laborator │b) animale mici şi │8,45 lei/cap de animal │
  │ │(serologice, │ mijlocii, cu excepţia │ │
  │ │hematologice, │ suinelor │ │
  │ │biochimice, ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │virusologice, │c) suine │9,1 lei/cap de animal │
  │ │parazitologice etc.) ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) suine cu semne clinice│65 lei/cap de animal │
  │ │ │ ce pot fi atribuite │ │
  │ │ │ şi pestei porcine │ │
  │ │ │ clasice │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │e) păsări │2,21 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │f) alte specii │1,3 lei/cap de animal │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 4.│Recoltarea probelor de │a) animale mari │27,3 lei/cap de animal │
  │ │organe, ţesuturi şi a ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │altor probe pentru │b) animale mici şi │13,78 lei/cap de animal │
  │ │analize de laborator, │ mijlocii │ │
  │ │efectuarea de ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │necropsii, pentru │c) păsări │9,62 lei/cap de animal │
  │ │diagnosticul bolilor, ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │altele decât │d) alte probe, inclusiv │3,12 lei/cap de animal │
  │ │encefalopatiile │ coprologice │ │
  │ │spongiforme │ │ │
  │ │transmisibile şi pesta │ │ │
  │ │porcină clasică: │ │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 5.│Recoltarea probelor │a) animale mari │130 lei/cap de animal │
  │ │pentru diagnosticul ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │encefalopatiilor │b) animale mici şi │65 lei/cap de animal │
  │ │spongiforme │ mijlocii │ │
  │ │transmisibile şi ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │recoltarea probelor de │c) porci domestici │65 lei/cap de animal │
  │ │organe, ţesuturi pentru├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │analize de laborator, │d) porci sălbatici │65 lei/cap de animal │
  │ │efectuarea de │ │ │
  │ │necropsii, în vederea │ │ │
  │ │diagnosticului pestei │ │ │
  │ │porcine clasice la: │ │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 6.│Activităţi de depistare│a) tuberculinare test │12,35 lei/cap de animal │
  │ │prin examen alergic │ unic │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │b) TCS │15,6 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │c) maleinare │1,3 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) paratuberculinare │1,3 lei/cap de animal │
  ├───┼───────────────────────┴─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 7.│Recoltare probe sanitaţie, apă, furaje │4,16 lei/probă │
  ├───┼───────────────────────┬─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 8.│Activităţi │a) animale mari │6,5 lei/cap de animal │
  │ │imunoprofilactice: ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │b) ovine, caprine │3,51 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │c) suine │13 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) carnasiere │7,41 lei/cap de animal │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │e) păsări - │0,26 lei/cap de animal │
  │ │ │ oculoconjunctival │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │f) păsări - injectabil │0,78 lei/cap de animal │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ 9.│Lucrări de │a) în unităţi zootehnice,│19,24 lei/100 mp │
  │ │decontaminare, │ de industrie │ │
  │ │dezinfecţie, │ alimentară, la │ │
  │ │dezinsecţie, │ gospodăriile │ │
  │ │deratizare şi de │ populaţiei │ │
  │ │necesitate: ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │b) în camere de │1,95 lei/mp │
  │ │ │ incubaţie, viermi de │ │
  │ │ │ mătase etc. │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │10.│Manopera privind │a) bovine │20,8 lei/cap de animal │
  │ │identificarea şi ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │înregistrarea │b) ovine, caprine - 2 │4,55 lei/cap de animal │
  │ │animalelor, a │ crotalii │ │
  │ │mişcărilor şi a ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │evenimentelor suferite │c) suine │4,55 lei/cap de animal │
  │ │de acestea, corectarea │ │ │
  │ │eventualelor erori: │ │ │
  ├───┼───────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │11.│Inspecţia animalelor │a) bovine, ecvidee, lot │26 lei/lot de animale │
  │ │vii în vederea │ cuprins între 1 şi 5 │ │
  │ │certificării stării de │ animale │ │
  │ │sănătate a acestora*) ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │b) bovine, ecvidee, lot │65 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 6 şi 10 │ │
  │ │ │ de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │c) bovine, ecvidee, lot │130 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 11 şi 20│ │
  │ │ │ de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │d) bovine, ecvidee, lot │195 lei/lot de animale │
  │ │ │ mai mare de 20 de │ │
  │ │ │ animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │e) ovine, caprine, lot │13 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 1 şi 10 │ │
  │ │ │ animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │f) ovine, caprine, lot │26 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 11 şi │ │
  │ │ │ 20 de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │g) ovine, caprine, lot │65 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 21 şi │ │
  │ │ │ 50 de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │h) ovine, caprine, lot │130 lei/lot de animale │
  │ │ │ cuprins între 51 şi │ │
  │ │ │ 100 de animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │i) ovine, caprine lot │260 lei/lot de animale │
  │ │ │ mai mare de 100 de │ │
  │ │ │ animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │j) suine, lot cuprins │13 lei/lot de animale │
  │ │ │ între 1 şi 10 animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │k) suine, lot cuprins │32,50 lei/lot de animale│
  │ │ │ între 11 şi 50 de │ │
  │ │ │ animale │ │
  │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ │ │l) suine, lot mai mare │65 lei/lot de animale │
  │ │ │ de 50 de animale │ │
  └───┴───────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

  ________ Notă *) Tariful este suportat de către deţinătorul animalelor.
  _______