HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
(actualizată până la data de 26 august 1996*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 16 iulie 1996. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 26 august 1996, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 525 din 26 august 1996.
  În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul general de urbanism cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Consiliile locale vor elabora şi vor aproba, conform legii în termen de 18 luni, planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism ale localităţilor.
  (2) În situaţia în care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, localitatea deţine planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism, elaborate şi aprobate conform legii, consiliul local va urmări actualizarea acestora în conformitate cu Regulamentul general de urbanism, în termen de 12 luni.
  (3) Consiliile locale vor prevedea în bugetele locale fondurile necesare elaborării sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, după caz.


  Articolul 3

  Controlul de stat în aplicarea Regulamentului general de urbanism se efectuează de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, conform prevederilor legale.


  Articolul 4

  Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va aproba, prin ordin al ministrului, în termen de doua luni, un ghid cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale.


  Articolul 5

  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca


  Anexă

  REGULAMENT 27/06/1996