DECIZIE nr. 658 din 28 noiembrie 2005
privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005  În temeiul art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1) şi al art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,
  preşedintele Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta decizie are ca obiect reglementarea procedurii de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio.
  (2) Prezenta decizie se aplică pentru:
  a) frecvenţele radio din benzile cu statut neguvernamental, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, utilizate pentru furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;
  b) frecvenţele radio din benzile cu statut partajat guvernamental/neguvernamental, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, utilizate pentru furnizarea de reţele de comunicaţii electronice civile şi/sau pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice.
  (3) Prevederile prezentei decizii nu se aplică pentru:
  a) categoriile de frecvenţe a căror utilizare este liberă, pentru anumite tipuri de aplicaţii desemnate prin decizie a preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu respectarea specificaţiilor tehnice de interfaţă radio, stabilite de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;
  b) benzile de frecvenţe radio atribuite, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, pentru serviciul de amator, atunci când sunt utilizate pentru aplicaţii în serviciul de amator;
  c) frecvenţele radio alocate ambasadelor şi misiunilor diplomatice aflate pe teritoriul României; utilizarea frecvenţelor radio de către ambasadele şi misiunile diplomatice aflate pe teritoriul României va respecta procedura şi condiţiile armonizate la nivel european, precum şi prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte.


  Articolul 2

  (1) Abrevierile din cuprinsul prezentei decizii au următoarele semnificaţii:
  a) IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;
  b) ANRC - Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii;
  c) TNABF - Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
  d) OUG nr. 79/2002 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) OG nr. 34/2002 - Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002.
  (2) În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:
  a) licenţă de utilizare a frecvenţelor radio - actul administrativ prin care IGCTI acordă unei persoane, autorizată în condiţiile legii de către ANRC să furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice, dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvenţe radio/benzi de frecvenţe radio, în conformitate cu TNABF, cu respectarea anumitor condiţii tehnice şi operaţionale, pentru o perioadă limitată;
  b) autorizaţie de asignare a frecvenţelor radio - actul administrativ, anexă a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, prin care IGCTI asignează frecvenţe radio/benzi de frecvenţe radio, în condiţiile stabilite prin licenţa de utilizare a frecvenţelor radio.
  (3) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 79/2002, la art. 2 din OG nr. 34/2002 şi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.


  Articolul 3

  (1) IGCTI acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio prin procedură de încredinţare directă ori prin procedură de selecţie, competitivă sau comparativă, cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii.
  (2) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în cadrul procedurii de încredinţare directă se face în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri, întocmită cu respectarea prevederilor prezentei decizii.
  (3) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în cadrul procedurii de selecţie competitivă sau comparativă se face în cel mult 8 luni de la data iniţierii procedurii.
  (4) Termenele prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi modificate de IGCTI, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internaţional la care România este parte, referitor la utilizarea spectrului de frecvenţe radio.


  Articolul 4

  (1) Nu este necesară licenţă de utilizare a frecvenţelor atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicaţii care funcţionează în regim de recepţie, cu excepţia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:
  a) echipamente care operează în cadrul unor reţele în serviciile mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, auxiliar meteorologic (inclusiv prin satelit), serviciile ştiinţifice prin satelit în regim activ sau pasiv (explorarea Pământului, cercetare spaţială, exploatare spaţială), radioastronomie;
  b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la ţărm/la sol şi operează în asociere cu nave/aeronave.
  (2) Nu este necesară autorizaţie de asignare a frecvenţelor atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicaţii care funcţionează în regim de recepţie, cu excepţia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:
  a) echipamente care fac parte integrantă din reţele ce includ staţii de emisie (în sensul că prin reţelele respective nu se pot furniza servicii de comunicaţii electronice în absenţa acestor echipamente de recepţie);
  b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor.
  (3) Nu este necesară licenţă de utilizare a frecvenţelor în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor terminale de telecomunicaţii care funcţionează în regim de emisie sub controlul unei reţele de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, cu excepţia terminalelor care operează într-o reţea din cadrul serviciilor de comunicaţii prin satelit pentru care nu există licenţă de utilizare a frecvenţelor în vederea furnizării de servicii prin intermediul acesteia în România.
  (4) Nu este necesară autorizaţie de asignare a frecvenţelor în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor terminale de telecomunicaţii care funcţionează în regim de emisie sub controlul unei reţele de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio şi pentru care există licenţă de utilizare a frecvenţelor, cu următoarele excepţii:
  a) terminale care operează sub controlul unor reţele în cadrul serviciilor mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit;
  b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la ţărm/la sol în asociere cu acestea.


  Articolul 5

  (1) Procedura de selecţie competitivă sau comparativă este aplicată în următoarele situaţii:
  a) când spectrul de frecvenţe radio disponibil pentru o anumită aplicaţie, destinată publicului, sau piaţa de comunicaţii electronice limitează competiţia;
  b) când nu există posibilitatea de a satisface toate cererile existente la un moment dat pentru acelaşi tip de aplicaţie, în aceeaşi zonă geografică, ce utilizează spectrul de frecvenţe radio;
  c) ori de câte ori strategia de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio impun această măsură.
  (2) Benzile de frecvenţe pentru care se organizează selecţii competitive sau comparative sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.
  (3) Stabilirea etapelor, a termenelor şi a condiţiilor de acordare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în cadrul unei proceduri de selecţie competitivă sau comparativă se face individual pentru fiecare bandă de frecvenţe supusă procedurii de selecţie, prin decizie a preşedintelui IGCTI.
  (4) Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1) IGCTI acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio prin procedura de încredinţare directă.


  Articolul 6

  În funcţie de tipul reţelelor sau al serviciilor de comunicaţii electronice solicitate şi de serviciul de radiocomunicaţii în care acestea se încadrează, având în vedere strategia de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio, dreptul de utilizare a spectrului conferit prin licenţă se poate concretiza în alocări de canale radio/benzi de frecvenţe pe o anumită arie geografică sau în asignări de frecvenţe/benzi de frecvenţe.


  Articolul 7

  (1) În cazul licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio ce conţin alocări în serviciul mobil terestru şi serviciul fix, emiterea şi modificarea autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radio se realizează în conformitate cu prevederile art. 12.
  (2) Modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale din cuprinsul licenţelor menţionate la alin. (1) este posibilă în conformitate cu prevederile art. 17 sau 18.
  (3) În cazul licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio ce conţin alocări în alte servicii de radiocomunicaţii decât cele din serviciul mobil terestru sau din serviciul fix, precum şi al celor care conţin asignări, emiterea autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor se realizează în conformitate cu prevederile art. 9-11, 13 şi 14.


  Articolul 8

  (1) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio stabileşte condiţiile tehnice şi operaţionale în care titularul acesteia poate exercita dreptul de utilizare a spectrului radio conferit prin aceasta; aceste condiţii vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente.
  (2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio cuprinde datele de identificare a titularului, desemnarea tipului de reţea sau de serviciu de comunicaţii electronice, termenul de valabilitate, frecvenţa sau frecvenţele/benzile de frecvenţe asignate sau alocate, aria furnizării reţelei sau serviciului de comunicaţii electronice, condiţii tehnice şi operaţionale asociate, termenul de punere în funcţiune a reţelei, oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din OUG nr. 79/2002, obligaţii privind plata tarifelor în vigoare, precum şi, după caz, alte obligaţii ce decurg din legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice.
  (3) Autorizaţia de asignare a frecvenţelor radio, anexă a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio şi parte integrantă a acesteia, cuprinde datele de identificare a titularului, frecvenţa sau frecvenţele/benzile de frecvenţe asignate, datele tehnice asociate acestora, parametrii tehnici şi operaţionali care definesc zona de serviciu şi zona de protecţie radioelectrică, pentru staţiile de radiocomunicaţii din componenţa reţelei, precum şi alte date relevante.
  (4) Termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio este de 5 ani de la data emiterii acesteia, cu excepţia:
  a) licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru reţelele destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni de la emitere;
  b) licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio care se acordă prin proceduri de selecţie competitivă sau comparativă;
  c) licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate în benzi de frecvenţe radio pentru care reglementările tehnice în vigoare impun un termen mai scurt.


  Capitolul II Emiterea şi modificarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio


  Secţiunea 1 Emiterea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio


  Articolul 9

  (1) În vederea emiterii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, solicitantul va depune la IGCTI o cerere având conţinutul-cadru prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, pentru persoanele juridice, în mod obligatoriu de următoarele:
  a) certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii şi care să conţină cel puţin menţiuni referitoare la: datele de identificare (denumire/nume, număr de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, CUI, sediul social), obiect de activitate, durata de funcţionare, acţionariat şi starea de faliment;
  b) certificatul-tip, emis în condiţiile legii, prin care ANRC atestă dreptul titularului de a furniza reţele publice sau servicii de comunicaţii electronice;
  c) documentaţia tehnică care susţine soluţia propusă de realizare a reţelei de comunicaţii electronice în baza condiţiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile şi ţinând cont de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează aplicaţia solicitată. Conţinutul documentaţiei tehnice va fi prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.
  (3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, în cazul persoanelor fizice autorizate şi în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care funcţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, în mod obligatoriu de următoarele:
  a) autorizaţie, în cazul persoanelor fizice autorizate; certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
  b) certificatul de înregistrare fiscală;
  c) extras de registru, în cazul persoanelor fizice autorizate, în original, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii şi care să conţină cel puţin menţiuni referitoare la: atribute de identificare legală, datele de identificare a persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, activitatea principală, durata de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare, menţiuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autorizaţiei, existenţa de menţiuni referitoare la declanşarea procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) certificatul-tip, emis în condiţiile legii, prin care ANRC atestă dreptul titularului de a furniza reţele publice sau servicii de comunicaţii electronice;
  e) documentaţia tehnică care susţine soluţia propusă de realizare a reţelei de comunicaţii electronice în baza condiţiilor tehnice stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile şi ţinând cont de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează aplicaţia solicitată; conţinutul documentaţiei tehnice va fi prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.
  (4) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, în cazul persoanelor fizice, în mod obligatoriu de următoarele:
  a) copia actului de identitate;
  b) certificatul-tip, emis în condiţiile legii, prin care ANRC atestă dreptul titularului de a furniza reţele publice sau servicii de comunicaţii electronice;
  c) documentaţia tehnică care susţine soluţia propusă de realizare a reţelei de comunicaţii electronice în baza condiţiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile şi ţinând cont de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează aplicaţia solicitată; conţinutul documentaţiei tehnice va fi prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.
  (5) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a), b) şi d) şi alin. (4) lit. b) vor fi legalizate sau însoţite de exemplarele originale pentru conformitate.
  (6) În termen de 6 săptămâni de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1)-(4) IGCTI va analiza documentaţia tehnică şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi legale, va emite licenţa de utilizare a frecvenţelor radio însoţită de autorizaţia/autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio, conform conţinutului-cadru prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.
  (7) Dacă în urma analizei cererii şi documentaţiei tehnice se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că soluţia propusă nu corespunde condiţiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, în termenul prevăzut la alin. (6) IGCTI va comunică solicitantului observaţiile în acest sens.


  Articolul 10

  (1) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nu va fi acordată în următoarele situaţii:
  a) nu există frecvenţe radio disponibile în condiţiile solicitate;
  b) nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice sau legale din domeniul comunicaţiilor electronice;
  c) solicitanţii nu au achitat în totalitate tarifele şi majorările de întârziere datorate IGCTI pentru alte drepturi de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, dobândite anterior depunerii cererii, în temeiul legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice.
  (2) În cazul în care se constată existenţa unuia dintre cazurile prevăzute în cuprinsul alin. (1), IGCTI va informa solicitantul în acest sens.


  Articolul 11

  (1) Utilizarea efectivă a frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, respectiv a autorizaţiei/autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radio.
  (2) Cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de începerea utilizării efective a frecvenţelor radio şi cu respectarea termenului de punere în funcţiune a reţelei titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio va depune la IGCTI o notificare privind punerea în funcţiune a reţelei de comunicaţii electronice, întocmită conform modelului prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.
  (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pentru staţiile de navă din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit) şi pentru staţiile de aeronavă din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit).
  (4) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune, datele cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (2) se modifică, titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio are obligaţia de a comunică către IGCTI o nouă notificare, care să conţină datele modificate.


  Articolul 12

  În cazul licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio care conţin alocări de canale/benzi de frecvenţe pe o anumită arie geografică, în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, pentru obţinerea autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radio sau modificarea celor existente se vor parcurge etapele detaliate în continuare:
  a) titularul acesteia va propune asignările efective pentru fiecare staţie de radiocomunicaţii din componenţa reţelei proprii de comunicaţii electronice, în limitele alocărilor şi în condiţiile tehnice şi operaţionale prevăzute în licenţă, prin procedură directă de notificare către IGCTI, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de punerea în funcţiune a staţiilor de radiocomunicaţii; notificările menţionate anterior vor avea la bază studiul tehnic de compatibilitate electromagnetică dintre staţiile componente ale reţelei, realizat conform reglementărilor în vigoare;
  b) IGCTI analizează notificările prevăzute la lit. a) şi, în cazul în care este asigurată compatibilitatea electromagnetică cu asignările existente, emite autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio;
  c) în cazul în care parametrii propuşi afectează funcţionarea altor reţele de comunicaţii electronice, IGCTI solicită titularului efectuarea modificărilor care se impun, în scopul asigurării compatibilităţii electromagnetice cu asignările existente;
  d) în situaţiile precizate la lit. c) emiterea autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radio se va realiza după notificarea de către titular a parametrilor modificaţi, în concordanţă cu cerinţele exprimate de către IGCTI.


  Articolul 13

  (1) Ulterior acordării licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, în cazul în care titularul îşi extinde reţeaua de comunicaţii electronice în sensul includerii de noi staţii de radiocomunicaţii şi cu respectarea condiţiilor tehnice şi operaţionale din licenţă, acesta va solicita emiterea autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radio în mod corespunzător.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită în mod obligatoriu de documentaţia tehnică care justifică extinderile respective.
  (3) Pentru emiterea autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radio se aplică în mod corespunzător prevederile art. 19 alin. (3)-(5).


  Articolul 14

  (1) Solicitantul se va adresa IGCTI în vederea determinării posibilităţilor legale şi tehnice de eliberare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio înainte de depunerea cererii şi documentaţiei prevăzute la art. 9, în următoarele situaţii: serviciul fix, serviciul radiodeterminare (radionavigaţie şi radiolocaţie), serviciul mobil terestru (numai pentru reţelele naţionale sau regionale care necesită o planificare prealabilă a frecvenţelor radio), serviciul mobil maritim (numai pentru staţii amplasate pe ţărm), serviciul mobil aeronautic (numai pentru staţii amplasate la sol).
  (2) IGCTI comunică solicitantului rezultatul analizei privind posibilitatea emiterii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii solicitării.


  Secţiunea a 2-a Modificarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio


  Articolul 15

  (1) În situaţia modificării datelor de identificare a titularului licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, modificarea licenţei se va face în baza unei cereri depuse la IGCTI în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării respectivelor date.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită în mod obligatoriu de copiile tuturor documentelor care certifică modificarea datelor de identificare.
  (3) Copiile tuturor documentelor prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însoţite de exemplarele originale pentru conformitate.
  (4) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1) IGCTI va modifica licenţa de utilizare a frecvenţelor radio.


  Articolul 16

  În cazul în care certificatul-tip emis de ANRC se modifică ulterior depunerii cererii, solicitantul va depune la IGCTI copia acestuia, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5), în termen de 15 zile de la efectuarea modificărilor respective.


  Articolul 17

  (1) Modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în licenţa de utilizare a frecvenţelor radio ce a fost acordată prin procedură de încredinţare directă se realizează în baza unei cereri din partea titularului.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi depusă la IGCTI şi va fi însoţită în mod obligatoriu de memoriul justificativ şi, după caz, de copiile tuturor documentelor care susţin modificările respective.
  (3) Modificarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio se realizează cu respectarea prevederilor art. 9-11, care se aplică în mod corespunzător.
  (4) Utilizarea frecvenţelor radio în condiţiile tehnice şi operaţionale modificate este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.
  (5) Prevederile art. 11 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 18

  (1) Modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în licenţa de utilizare a frecvenţelor radio care conţin alocări în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix şi care nu au fost acordate prin procedură de încredinţare directă se realizează numai cu respectarea tuturor cerinţelor ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.
  (2) Prevederile art. 17 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 19

  (1) Modificarea parametrilor tehnici şi operaţionali cuprinşi în autorizaţia de asignare a frecvenţelor radio se realizează în baza unei cereri de modificare din partea titularului, care va fi depusă la IGCTI.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită în mod obligatoriu de documentaţia tehnică care justifică modificările respective.
  (3) În termen de 6 săptămâni de la primirea documentelor prevăzute la alin. (2) IGCTI va analiza documentaţia tehnică şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi legale, va emite autorizaţia de asignare a frecvenţelor radio.
  (4) Utilizarea frecvenţelor radio în parametrii tehnici şi operaţionali modificaţi este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radio.
  (5) Prevederile art. 9 alin. (7) şi ale art. 11 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 20

  (1) Modificarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, respectiv a autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radio, se poate realiza, la iniţiativa IGCTI, potrivit competenţelor ce îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazurile impuse de:
  a) respectarea condiţiilor privind utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor radio;
  b) evitarea interferenţelor prejudiciabile;
  c) realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european şi cooperare internaţională privind utilizarea frecvenţelor radio;
  d) respectarea acordurilor internaţionale la care România este parte, referitoare la utilizarea frecvenţelor radio;
  e) rezolvarea situaţiilor de criză de frecvenţe radio, în anumite zone geografice, în benzile de frecvenţe radio alocate pentru furnizarea reţelei care face obiectul licenţei;
  f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi a politicii de gestionare a spectrului de frecvenţe radio;
  g) modificarea TNABF.
  (2) IGCTI va informa titularul licenţei cu privire la modificările ce trebuie operate în cadrul reţelei de comunicaţii electronice/staţiei de radiocomunicaţii, într-un termen rezonabil şi proporţional cu natura calitativă şi cantitativă a acestora.


  Articolul 21

  (1) Valabilitatea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio poate fi prelungită succesiv pentru o perioadă cel mult egală cu perioada pentru care a fost acordată iniţial conform prevederilor prezentei decizii.
  (2) Prelungirea valabilităţii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, indiferent de procedura prin care a fost acordată, se face în baza unei cereri a titularului, solicitare ce va fi depusă la IGCTI cu cel puţin 30 de zile calendaristice, dar nu mai devreme de 6 luni, înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei.
  (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, IGCTI va prelungi termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.
  (4) IGCTI nu va prelungi termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio până la achitarea în totalitate de către solicitant a tarifelor şi majorărilor de întârziere datorate IGCTI în temeiul legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice şi al licenţei a cărei prelungire se solicită.


  Capitolul III Cesionarea, suspendarea şi retragerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio


  Secţiunea 1 Cesionarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio


  Articolul 22

  (1) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio acordată prin procedura de încredinţare directă poate fi cesionată, cu respectarea în mod obligatoriu a următoarelor condiţii cumulative:
  a) respectarea condiţiilor prevăzute în licenţă cu privire la cesionarea acesteia;
  b) cesionarul să fie autorizat de către ANRC, în condiţiile legii;
  c) cesionarul să îşi asume toate obligaţiile care decurg din licenţa de utilizare a frecvenţelor radio;
  d) acordul prealabil al IGCTI.
  (2) Emiterea acordului prealabil se face în baza unei cereri care va fi depusă la IGCTI de către cesionarul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.
  (3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente:
  a) acordul titularului cedent cu privire la cesionarea licenţei;
  b) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în licenţa de utilizare a frecvenţelor radio;
  c) certificatul-tip (în copie legalizată sau copie însoţită de original, pentru conformitate) emis cesionarului de ANRC, în condiţiile legii;
  d) certificatul constatator al cesionarului, în original, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii, care să conţină cel puţin menţiuni referitoare la: datele de identificare (denumire/nume, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, CUI, sediul social), obiect de activitate, durata de funcţionare, acţionariat şi starea de faliment/certificat de înregistrare fiscală.
  (4) În cazul persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor şi fundaţiilor ce funcţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită, în afara documentelor prevăzute la alin. (3) lit. a)-c), de extrasul de registru, respectiv certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
  (5) IGCTI va analiza documentele prevăzute la alin. (2)-(4) şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2).


  Articolul 23

  Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio acordată prin procedura de selecţie competitivă sau comparativă poate fi cesionată, cu respectarea prevederilor şi a procedurii cuprinse în art. 22, precum şi cu respectarea tuturor condiţiilor ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.


  Articolul 24

  (1) În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din OUG nr. 79/2002, IGCTI va refuza emiterea acordului cu privire la cesionarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, în situaţia în care această operaţiune juridică ar avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei, precum şi schimbarea destinaţiei de folosinţă a frecvenţelor care fac obiectul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.
  (2) Emiterea acordului prealabil este condiţionat de plată integrală către IGCTI a tarifelor de utilizare a spectrului, precum şi a majorărilor de întârziere, aferente licenţei respective, datorate de cedent şi neachitate.


  Articolul 25

  (1) După încheierea contractului de cesiune, în termen de 5 zile calendaristice cesionarul va depune la IGCTI o cerere de modificare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, care va fi însoţită în mod obligatoriu de un exemplar al contractului de cesiune în formă autentică.
  (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), IGCTI va analiza documentele depuse şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, va modifica licenţa de utilizare a frecvenţelor radio.
  (3) Utilizarea frecvenţelor de către cesionar se va putea face numai după modificarea de către IGCTI, în mod corespunzător, a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.


  Articolul 26

  Cesionarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele publice şi de servicii de comunicaţii electronice se aduce la cunoştinţă publicului prin intermediul paginii de Internet a IGCTI.


  Secţiunea a 2-a Suspendarea şi retragerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio


  Articolul 27

  Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio poate fi retrasă de către IGCTI în următoarele situaţii:
  a) ANRC a revocat titularului licenţei autorizaţia generală;
  b) în cazul nerespectării repetate de către titular a condiţiilor prevăzute în licenţă sau a obligaţiilor asumate în cuprinsul licenţei;
  c) ca urmare a neplăţii de către titular, în termen de 90 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului şi a majorărilor de întârziere;
  d) în cazul în care titularul modifică destinaţia de folosinţă a frecvenţelor care fac obiectul licenţei;
  e) pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul comunicaţiilor electronice, în condiţiile în care o asemenea încălcare a avut ca efect prejudicierea gravă a interesului public;
  f) la cererea titularului.


  Articolul 28

  În cazurile prevăzute la art. 27 lit. b)-e) IGCTI poate dispune fie retragerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, fie suspendarea acesteia până în momentul în care titularul licenţei se va conforma măsurilor dispuse de legislaţia în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice.


  Capitolul IV Emiterea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale


  Articolul 29

  (1) În vederea obţinerii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional, solicitantul va depune la IGCTI cererea prevăzută la art. 9 alin. (1), însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alineatele relevante din cuprinsul art. 9.
  (2) Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt necesare dacă solicitantul este o persoană juridică străină.
  (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), IGCTI va analiza documentaţia tehnică şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi legale, va emite licenţa de utilizare a frecvenţelor radio.
  (4) În cazul solicitărilor pentru transmisiile ocazionale în regim de urgenţă termenul prevăzut la alin. (3) se poate reduce.
  (5) Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate experimentărilor este prevăzut la art. 8 alin. (4).


  Articolul 30

  (1) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale nu vor fi acordate în situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1).
  (2) În cazul în care se constată existenţa unuia dintre cazurile prevăzute în cuprinsul art. 10 alin. (1), IGCTI va informa solicitantul în acest sens.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 31

  (1) Prevederile prezentului articol se aplică drepturilor de utilizare a spectrului radio ale titularilor licenţelor, autorizaţiilor de operare sau autorizaţiilor tehnice de funcţionare, emise conform prevederilor Legii telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit dispoziţiilor legislaţiei speciale asociate acesteia şi valabile conform termenului înscris în respectivul act administrativ şi prevederilor reglementărilor în vigoare privind revizuirea drepturilor de utilizare a spectrului radio, drepturi conferite prin actele administrative amintite anterior.
  (2) În cadrul procesului de revizuire a drepturilor de utilizare a spectrului precizate la alin. (1), prevederile art. 9 alin. (6) şi (7) şi ale art. 10-13 se aplică în mod corespunzător, cu derogare în privinţa termenelor stipulate.


  Articolul 32

  IGCTI va refuza revizuirea prevederilor care se referă la drepturi de utilizare a frecvenţelor radio şi la obligaţiile conexe acestora din cadrul licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit dispoziţiilor legislaţiei speciale asociate acesteia, în cazul în care solicitanţii acestora nu au achitat în totalitate tarifele de utilizare a spectrului, precum şi obligaţiile accesorii acestora, datorate IGCTI pentru dreptul de utilizare a spectrului de frecvenţe radio.


  Articolul 33

  (1) Prevederile prezentei decizii sunt aplicabile şi reţelelor de comunicaţii electronice utilizate pentru retransmisia sau difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au în componenţa lor sisteme ce utilizează benzi de frecvenţe neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF.
  (2) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radio prevăzute la alin. (1), destinate pentru realizarea legăturilor la utilizatorii finali sau la alţi utilizatori, astfel cum aceştia sunt definiţi de prevederile OG nr. 34/2002 (sisteme MMDS şi alte sisteme de distribuţie tip punct-multipunct, staţii de comunicaţii în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentei decizii, coroborate, după caz, cu prevederile altor acte normative din domeniu.
  (3) Autorizarea sistemelor ce utilizează spectrul radio prevăzute la alin. (1), care realizează legătura dintre studioul unde se elaborează programul audiovizual final ce urmează a fi difuzat şi emiţătorul care difuzează efectiv serviciul de programe audiovizuale respectiv, se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei decizii. În acest caz solicitantul trebuie să facă dovada existenţei licenţei audiovizuale şi a licenţei de emisie pentru serviciul de programe ce urmează a fi difuzat.
  (4) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radio prevăzute la alin. (1), destinate exclusiv pentru transportul programelor audiovizuale între diverse puncte ale propriilor reţele de comunicaţii electronice (sisteme MMDS, staţii de comunicaţii în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentei decizii; în acest caz solicitantul trebuie să facă dovada existenţei documentelor precizate de Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare - licenţă audiovizuală, autorizaţie de retransmisie, aviz de retransmisie, după caz - corespunzător zonelor în care serviciile de programe urmează a fi difuzate/retransmise.
  (5) Procedura de obţinere a autorizaţiei tehnice de funcţionare pentru componentele reţelei care difuzează sau retransmit servicii de programe audiovizuale se va iniţia, în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui IGCTI nr. 385/2005 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, numai după obţinerea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în conformitate cu prevederile alin. (2), (3) şi (4).


  Articolul 34

  IGCTI va pune la dispoziţie publicului, prin intermediul paginii proprii de Internet, informaţiile necesare obţinerii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.


  Articolul 35

  Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 36

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, încetează valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 3 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 37

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Inspectoratului General
  pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,
  Marius Cătălin Marinescu
  Bucureşti, 28 noiembrie 2005.
  Nr. 658.


  Anexa
  BENZI DE FRECVENŢE
  pentru care se acordă licenţe de utilizare a frecvenţelor radio
  prin procedură de selecţie competitivă sau
  comparativă pentru diverse categorii de reţele
  Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice din categoriile enumerate mai jos se acordă prin procedură de selecţie competitivă sau comparativă.
         
    A. Serviciul mobil terestru
    Bandă de frecvenţeCategorii de reţeleObservaţii
    146-174 MHzReţele de radiocomunicaţii mobile de acces public (PAMR)În partaj cu reţele de radiocomunicaţii mobile profesionale de uz privat (PMR), până în anul 2010
    415-420 MHz/425-430 MHzReţele de radiocomunicaţii mobile de acces public (PAMR)În partaj cu reţele de radiocomunicaţii mobile profesionale de uz privat (PMR)
    453-457,5 MHz/463-467,5 MHzReţele de telefonie mobilă celulară digitală CDMA 450  
    870-876 MHz/915-921 MHzReţele de radiocomunicaţii mobile de acces public (PAMR)  
    890-915 MHz/935-960 MHzReţele de telefonie mobilă celulară digitală GSM 900  
    880-890 MHz/925-935 MHzReţele de telefonie mobilă celulară digitală GSM 900E-GSM (GSM 900 extins)
    1710-1785 MHz/1805-1880 MHzReţele de telefonie mobilă celulară digitală DCS 1800  
    1900-1920 MHz şi 2010-2025 MHzReţele mobile de generaţia a III-a UMTS/IMT-2000Componenta terestră TDD a sistemelor UMTS/IMT-2000
    1920-1980 MHz/2110-2170 MHzReţele mobile de generaţia a III-a UMTS/IMT-2000Componenta terestră FDD a sistemelor UMTS/IMT-2000
    B. Serviciul fix
    Bandă de frecvenţeCategorii de reţeleObservaţii
    3410-3500/3510-3600 MHzReţele punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA)Aranjament canale conform recomandării CEPT/ERC/REC 14-03, Anexa B
    24,5-25,5/25,5-26,5 GHzReţele punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA)Aranjament canale conform recomandării CEPT T/R 13-02, Anexa B

  ------------