ORDIN nr. 120 din 6 august 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Înmatricularea, autorizarea provizorie și eliberarea unui certificat de înmatriculare se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în a căror rază de competență proprietarii își au domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, la cererea acestora.
  (...)(4) Autoritățile competente să efectueze înmatricularea, autorizarea provizorie pentru circulație și autorizarea pentru probe încasează tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, precum și contravaloarea certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii.
  2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Titularul certificatului de înmatriculare sau înregistrare este obligat să solicite eliberarea unui nou document sau a unei/unor plăcuțe cu număr de înmatriculare sau înregistrare în locul celor furate, pierdute sau deteriorate, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre aceste situații.3. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:
  4. La articolul 7 alineatul (1), literele a), b), l) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;
  b) dovada înregistrării în evidența organului fiscal al autorității publice locale în a cărei rază de competență proprietarul sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidența organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;
  .............................................................................................
  l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau plăcuțelor cu număr de înmatriculare a căror combinație a fost păstrată anterior, în condițiile prevederilor art. 27 alin. (1);
  ..............................................................................................
  n) procura specială în formă autentică, după caz.
  5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. l) se restituie pe loc solicitantului, numai dacă acestea îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).6. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. n), înmatricularea unui vehicul nou poate fi solicitată în numele proprietarului de către operatorul economic care a comercializat vehiculul și care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi, în baza depunerii contractului de mandat încheiat între aceștia. În aceste situații, anual, cu ocazia depunerii primei solicitări, precum și ori de câte ori intervin modificări, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și, după caz, alin. (7), vor fi depuse și documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul desemnat al mandatarului.7. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul vehiculului de proveniență străină care a mai fost înmatriculat în alt stat și care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.8. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:
  9. La articolul 8 alineatul (1), literele a), b), i) j), l) și n) se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:
  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;
  b) dovada înregistrării în evidențele organelor fiscale ale autorităților administrației publice locale în a căror rază de competență noul proprietar sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, își are domiciliul, sediul ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;
  ..............................................................................................
  i) certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar;
  j) plăcuțele cu numărul de înmatriculare și, după caz, plăcuțele a căror combinație a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant, în condițiile art. 27 alin. (1);
  ..............................................................................................
  l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, cu excepția cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, în condițiile art. 24 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau acesta a optat anterior pentru păstrarea unei combinații a numărului de înmatriculare, în condițiile art. 27 alin. (1), iar forma, dimensiunile și conținutul plăcuțelor îndeplinesc cerințele din standardele în vigoare;
  ..............................................................................................
  n) procura specială în formă autentică, după caz.
  10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. j) se restituie pe loc solicitantului, când acestea se transferă automat noului proprietar sau dacă fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare și numai dacă acestea îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).11. Articolul 8^1 se abrogă.12. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:
  13. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  14. La articolul 13 alineatul (1), litera b) se abrogă.15. La articolul 13 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) procura specială în formă autentică, după caz.
  16. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.17. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situația modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent conform art. 1 alin. (2), la solicitarea proprietarului, titular al certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:
  18. La articolul 14 alineatul (1), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  b) cartea de identitate a vehiculului, în situația în care au fost efectuate modificări tehnice de Regia Autonomă «Registrul Auto Român»;
  c) certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, care conține noile date tehnice sau de identificare a solicitantului, numai în cazul modificărilor care vizează datele tehnice în baza cărora se calculează impozitul pe mijloace de transport, ori care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reședinței, pentru cetățenii străini, ori a sediului.
  19. La articolul 14 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:
  h) plăcuțele cu numărul de înmatriculare, în cazul în care proprietarul solicită atribuirea unui alt număr de înmatriculare;
  i) procura specială în formă autentică, după caz.
  20. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare se restituie pe loc solicitantului, când acesta a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).21. La articolul 14, alineatul (4) se abrogă.22. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Autorizația de circulație provizorie se eliberează în baza depunerii următoarelor documente:
  23. La articolul 16 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  b) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;
  24. La articolul 16 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în cazul vehiculului de proveniență străină care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie;
  25. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;
  26. La articolul 16 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  i) procura specială în formă autentică, după caz.
  27. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b^1), d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.28. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și ale art. 15 alin. (2), în cazul absenței documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b^1), serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent va autoriza provizoriu circulația unui vehicul înmatriculat anterior în alt stat, pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.29. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Eliberarea autorizațiilor de circulație provizorie prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:30. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  31. La articolul 19, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 19
  (1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent potrivit alin. (2) autorizează pentru probe vehiculele care:
  a) fac obiectul unor activități de testare în vederea omologării, precum și cele incomplete care efectuează deplasări de la producători la operatorii economici care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea, modificarea ori testarea vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate vehiculelor respective;
  b) se supun înmatriculării și se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți, la cererea persoanelor juridice care dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor și au un volum de vânzări de cel puțin 60 de vehicule în ultimele 6 luni.
  (2) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă un an de la data emiterii și se eliberează persoanei juridice, proprietar al vehiculelor, sau, după caz, persoanei juridice autorizate să efectueze activități de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate acestora, mandatată de către producător, la solicitarea acesteia, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în a cărui rază de competență aceasta își are sediul.(3) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), și doar pe teritoriul județului sau al municipiului București, în raza căruia solicitantul își are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. b).
  32. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20

  Autorizația de circulație pentru probe se eliberează în baza depunerii următoarelor documente:
  a) cererea solicitantului;
  b) documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și persoana desemnată, în copie;
  c) copii de pe actul constitutiv al solicitantului, din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea, modificarea ori testarea vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate vehiculelor respective, pentru vehiculele aflate în situația prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a);
  d) o adeverință de la Regia Autonomă «Registrul Auto Român» din care să rezulte că solicitantul este abilitat să efectueze activități de testare a vehiculelor sau sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor ori echipamentelor destinate acestor vehicule, în vederea omologării, după caz;
  e) copii de pe actul constitutiv al solicitantului din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copii de pe facturile fiscale de vânzare care să ateste un volum de vânzări de cel puțin 60 de vehicule în ultimele 6 luni, precum și copii de pe actele care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, pentru vehiculele aflate în situația prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b);
  f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizație solicitată;
  g) documentul care atestă faptul că solicitantul autorizației de circulație pentru probe este mandatat de către producător să efectueze activități de testare a vehiculelor sau sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor ori echipamentelor destinate acestora, după caz;
  h) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr pentru probe;
  i) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare.
  33. La articolul 23, alineatele (1)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 23
  (1) Se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București numai tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele, mopedele și cvadriciclurile ușoare așa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, omologate potrivit legii, pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis cartea de identitate a vehiculului, mașinile autopropulsate pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis atestatul tehnic, precum și tramvaiele și vehiculele cu tracțiune animală.(2) Înregistrarea vehiculelor în condițiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către compartimentele de specialitate de la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori sediul proprietarii vehiculelor respective.(3) Procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București se stabilește prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(4) Autovehiculele, remorcile și tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și a Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții numai dacă au fost omologate potrivit legii și dețin carte de identitate a vehiculului emisă de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», iar mașinile autopropulsate numai dacă dețin atestat tehnic emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Autovehiculele și remorcile cu excepția remorcilor destinate a fi tractate de către tractoarele agricole sau forestiere pot, după caz, să fie înmatriculate, în condițiile legii.
  34. La articolul 24, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Situația vehiculelor radiate se comunică electronic, lunar, de către autoritatea care a efectuat-o organului fiscal competent al autorității administrației publice locale.35. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) Radierea se efectuează de către autoritatea care a efectuat înmatricularea pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare și a plăcuțelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărții de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a certificatului de atestare fiscală, precum și a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).
  36. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul vehiculelor menționate la art. 24 alin. (2) lit. a), radierea poate fi efectuată și din oficiu, numai în baza notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizați să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz, iar în cazul celor aflate în situația prevăzută la art. 24 alin. (2) lit. b), radierea poate fi efectuată și la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare sau, după caz, din oficiu, numai în baza notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.37. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) Păstrarea combinației numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorității care a efectuat înmatricularea, până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele dobânditorului, după caz, cu plata tarifului aferent. Solicitarea înscrierii acesteia în evidențele autorității competente se face în baza depunerii următoarelor documente:
  a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
  b) actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice, în original și în copie;
  c) dovada achitării tarifului de păstrare a combinației numărului de înmatriculare.
  38. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. b) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.(1^2) Valabilitatea păstrării combinației numărului de înmatriculare este de un an de la data solicitării, cu posibilitatea de prelungire consecutivă pe o perioadă de maximum trei ani.(1^3) Responsabilitatea asigurării continuității păstrării combinației numărului de înmatriculare revine solicitantului operațiunii respective.39. La articolul 27, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Solicitantul înmatriculării permanente, al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul sau al eliberării unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta poate opta pentru o combinație preferențială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.(3) În cazul în care solicitantul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate are domiciliul, reședința ori sediul în alt județ decât titularul certificatului de înmatriculare anterior, acesta poate primi o combinație la rând a numărului de înmatriculare sau poate opta pentru o combinație preferențială, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.40. La articolul 27, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) Depunerea documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1), art. 25 alin. (3) și art. 27 alin. (1) poate fi înlocuită prin transmiterea solicitărilor către autoritatea de înmatriculare competentă, în format electronic, prin intermediul unei aplicații informatice puse la dispoziția publicului pe pagina de internet a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, cu respectarea condițiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare.(5) Modele ale documentelor necesare solicitării efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (4) sunt puse gratuit la dispoziția publicului, pe pagina de internet a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.41. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 27^1
  (1) Eliberarea unei/unor noi plăcuțe cu număr de înmatriculare, ca urmare a pierderii, deteriorării sau furtului, se face în baza depunerii următoarelor documente:
  a) cererea solicitantului;
  b) dovada plății contravalorii plăcuței/plăcuțelor cu numărul de înmatriculare;
  c) actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice;
  d) plăcuța/plăcuțele deteriorată/deteriorate ori, după caz, declarația de pierdere sau dovada declarării furtului acesteia/acestora emisă de către autorități competente;
  e) procura specială în formă autentică, după caz.
  (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
  42. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  În cazul combinațiilor numărului de înmatriculare păstrate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, termenele prevăzute la art. 27 alin. (1^2) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, se calculează începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela

  București, 6 august 2020.
  Nr. 120.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa la Ordinul nr. 1.501/2006)

  -----