LEGEA nr. 42 din 18 decembrie 1990
pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 decembrie 1990  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Pentru cinstirea şi eternizarea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 se instituie titlul de "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989".
  Titlul de "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989" se conferă post-mortem; brevetul de atestare şi însemnul titlului se predau, spre păstrare, familiei celui decorat.


  Articolul 2

  În semn de preţuire şi recunoştinţă pentru cei care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 se instituie titlul de "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989".


  Articolul 3

  Titlurile prevăzute la art. 1 şi 2 se conferă, potrivit legii, de către Preşedintele României, la propunerea unei comisii; componenta şi regulile de funcţionare ale comisiei sînt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 4

  Descrierea şi modul de atribuire a insemnului titlului "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989", precum şi descrierea, modul de atribuire şi purtare a insemnului titlului "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989", se stabilesc printr-un regulament aprobat prin hotărîre a parlamentului.
  Conferirea titlurilor prevăzute la art. 1 şi 2 se atesta prin brevet.


  Articolul 5

  Urmaşii eroilor-martiri ai revoluţiei vor primi împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 1 şi suma de 30.000 lei.
  Răniţii revoluţiei vor primi împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 2 şi suma de 20.000 lei.


  Articolul 6

  Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, au dreptul la următoarele pensii minime, dacă pensia calculată potrivit legii pentru accident de muncă sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat ori obşteşti nu este mai mare:
  - 4.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
  - 3.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
  - 3.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
  - 2.250 lei lunar pentru fiecare urmaş care beneficiază de pensie de urmaş.
  Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate primesc şi o indemnizaţie lunară de îngrijire de 1.000 lei.
  Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, referitoare la plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor, se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prezentului articol.


  Articolul 7

  Urmaşii eroilor-martiri ai revoluţiei, răniţii, precum şi pensionării de invaliditate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria revoluţiei, beneficiază şi de următoarele drepturi:
  a) prioritate la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul de stat;
  b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de pînă la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
  c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I;
  d) acordarea de credite pentru cumpărarea sau construirea de locuinţe, în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege;
  e) atribuirea fără plata a locurilor de veci în cimitire;
  f) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii;
  g) medicamente gratuite;
  h) acordarea gratuita de proteze;
  i) acces gratuit la sanatorii şi baze de tratament, aparţinînd Ministerului Sănătăţii;
  j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun, aparţinînd unităţilor cu capital de stat şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I, dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 12 călătorii gratuite pe an, dus-întors, cu trenul sau cu autobuzul unităţilor cu capital de stat, pînă în localitatea reşedinţa de judeţ;
  k) scutire de plată taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent;
  l) scutire de plată impozitului pe salariu;
  m) posibilitatea cumulării pensiei cu orice alte venituri;
  n) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate de stat;
  o) acordarea gratuita a unui mototriciclu pentru persoanele care şi-au pierdut membrele inferioare ori cu alte deficiente locomotorii care se încadrează în criteriile medicale în vigoare, prioritate la cumpărarea unui autoturism hycomat, cu plata în rate, cu un acont de 20%, pentru invalizii cu deficiente locomotorii;
  p) asistenţa juridică gratuita;
  r) pensionarea, cu reducerea virstei prevăzute de lege cu cinci ani, pentru mamele eroilor-martiri ai revoluţiei, precum şi pentru sotiile acestora dacă nu se recasatoresc;
  s) burse de elevi şi studenţi în instituţiile de învăţămînt de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru copii eroilor-martiri, invalizilor sau răniţilor revoluţiei;
  s,) obţinerea cu prioritate de împrumuturi bancare pentru investiţii, cu termen de rambursare dublu faţă de cel prevăzut de lege şi cu reducerea dobinzii la 50% .
  Drepturile prevăzute la alin. 1 lit. f)-i) se acordă numai pe perioada în care beneficiarii îşi păstrează calitatea de urmaş sau de pensionar de invaliditate, iar răniţii pînă la vindecare.


  Articolul 8

  Drepturile prevăzute la art. 6 şi art. 7 alin. 1 pentru urmaşi pot fi acordate, după caz, şi părinţilor, bunicilor, fraţilor sau surorilor eroilor-martiri, dacă la data decesului se aflau în întreţinerea acestora şi sînt lipsiţi de mijloace de întreţinere.


  Articolul 9

  Prefecturile şi primăriile vor acorda sprijinul necesar persoanelor care fac obiectul prezentei legi, pentru obţinerea de locuinţe, locuri de muncă, precum şi pentru soluţionarea altor probleme de ordin social şi profesional cu care se confrunta.


  Articolul 10

  Consiliul de administraţie al Fundaţiei pentru Fondul "Libertatea", constituit în temeiul Decretului-lege nr. 124/1990, se completează cu cîte un reprezentant al celor 9 asociaţii ale răniţilor şi urmaşilor eroilor revoluţiei.


  Articolul 11

  Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi personalului Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.


  Articolul 12

  Guvernul României va aduce la îndeplinire prevederile prezentei legi, asigurind resursele materiale şi financiare necesare, inclusiv suplimentarea fondurilor valutare puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, în vederea trimiterii la tratament în străinătate, ori de cîte ori aceasta se impune, a persoanelor care au suferit afecţiuni deosebit de grave în luptele pentru victoria revoluţiei.


  Articolul 13

  Decretul-lege nr. 76/1990, prevederile referitoare la pensionării invalizi ca urmare a participării la Revoluţia din decembrie 1989 din Hotărîrea Guvernului nr. 1065/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi, se abroga.


  Articolul 14

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 decembrie 1990.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1990.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1990.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989 şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU


  Anexa 1
  A. Componenta Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989:
  - 5 senatori;
  - 5 deputaţi;
  - cîte un reprezentant din cele 9 asociaţii ale răniţilor şi urmaşilor eroilor revoluţiei din decembrie 1989;
  - un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;
  - un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
  - un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
  - un reprezentant al Procuraturii Generale;
  - un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale;
  - un reprezentant al Ministerului de Interne;
  Comisia va fi condusă de către cel mai în vîrsta parlamentar şi va funcţiona pe lîngă Secretariatul general al guvernului, care va asigura lucrările de secretariat. Comisia ia hotărîri cu votul majorităţii simple a membrilor săi.
  Regulamentul de lucru va fi stabilit de către comisie.
  B. Competenţa: comisia constata, din oficiu sau la cererea celor interesaţi, calitatea de martir sau rănit în Revoluţia din decembrie 1989, eliberează certificate doveditoare celor îndreptăţiţi legal şi propune acordarea titlurilor prevăzute de art. 1 şi 2 din prezenta lege.
  Calitatea de martir sau aceea de rănit se recunoaşte celor care au decedat sau au fost răniţi în acţiunile pentru victoria revoluţiei, în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990. Sînt martiri ai revoluţiei şi cei care au decedat după acest interval, dacă motivul care a determinat decesul se plaseaza în acest interval şi este în legătură cu victoria revoluţiei. Sînt consideraţi răniţi cei care în acest interval au suferit, în sensul legii, vătămări grave corporale.
  Pentru a-şi îndeplini aceste atribuţii, comisia este imputernicita să solicite relaţii de la orice organ de stat, precum şi de la persoanele fizice şi juridice.
  ---------------