LEGE nr. 65 din 12 martie 2018pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 14 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 17, după litera ș) se introduce o nouă literă, litera ș^1), cu următorul cuprins:
  ș^1) elaborează și sprijină desfășurarea, în colaborare cu alte instituții ale statului, de acțiuni și programe de reintegrare socială pe piața muncii a persoanelor aflate, potrivit legii, în supravegherea serviciului de probațiune;
  2. La articolul 111, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În activitatea sa, consilierul de probațiune întocmește, la solicitarea persoanei supravegheate, un raport care va conține și o recomandare în vederea angajării acesteia.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 12 martie 2018.
  Nr. 65.
  ----