HOTĂRÂRE nr. 291 din 5 mai 2017pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 8 mai 2017
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  După alineatul (7) al articolului 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2011, se introduc zece noi alineate, alineatele (8)-(17), cu următorul cuprins:(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la recalcularea pensiilor, conform prevederilor art. 169^1 din lege, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situaţii, respectiv:
  a) stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 la lege;
  b) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 56 şi 57 din lege;
  c) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 58 şi 59 din lege.
  (9) Cererile de recalculare a pensiei, în condiţiile prevederilor art. 107 din lege, pentru persoanele care fac obiectul art. 169^1, se soluţionează utilizând stagiile complete de cotizare prevăzute de lege la data depunerii cererii.(10) De recalcularea pensiei potrivit prevederilor art. 169^1 din lege beneficiază şi pensionarii de invaliditate ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, ulterior acestei date, nu au avut o schimbare a gradului de invaliditate sau trecere la pensie pentru limită de vârstă. La recalcularea pensiilor de invaliditate conform prevederilor art. 169^1 din lege se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute la alin. (8), iar numărul de puncte aferent stagiului potenţial este cel acordat prin ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.(11) La recalcularea pensiilor de urmaş conform prevederilor art. 169^1 din lege se aplică alin. (8) sau (10) în funcţie de categoria de pensie a susţinătorului decedat din care s-a stabilit pensia de urmaş.(12) Prevederile art. 169^1 din lege se aplică numai pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă, condiţii deosebite şi/sau speciale de muncă valorificate la calculul drepturilor de pensie anterior datei de 1 ianuarie 2011.(13) Prevederile alin. (8)-(10) şi (12) se aplică şi pentru persoanele în situaţia cărora, în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, a unor hotărâri judecătoreşti definitive, puse în executare de casele teritoriale de pensii, la determinarea punctajului mediu anual, în baza căruia a fost calculat cuantumul pensiei, s-a utilizat un stagiu complet de cotizare mai mic decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.(14) Recalcularea drepturilor de pensie conform prevederilor art. 169^1 din lege se efectuează din oficiu.(15) Drepturile de pensie recalculate se plătesc astfel:
  a) începând cu luna iulie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1990- 31 martie 2001 inclusiv;
  b) începând cu luna noiembrie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 inclusiv.
  (16) În situaţia în care, anterior etapei de plată a drepturilor recalculate, prevăzută la alin. (15), sunt înregistrate la casele teritoriale de pensii cereri care fac obiectul art. 107 din lege, aplicarea prevederilor art. 169^1 şi ale art. 107 din lege se efectuează în acelaşi timp, drepturile rezultate din calcul acordându-se conform reglementărilor în vigoare. Plata drepturilor cuvenite se face concomitent, prin excepţie de la termenele prevăzute la alin.(15).(17) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor art. 169^1 din lege, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţin punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan

  Bucureşti, 5 mai 2017.
  Nr. 291.
  ----