ORDONANTA nr. 79 din 30 august 1999
privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 31 august 1999  În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 1 lit. S din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Activitatea de reorganizare şi lichidare se îndeplineşte de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de practician în reorganizare şi lichidare, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.
  (2) Sunt practicieni în reorganizare şi lichidare administratorii judiciari şi lichidatorii.


  Articolul 2

  Administratorul judiciar este practicianul în reorganizare şi lichidare, care este desemnat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările ulterioare, sa îndeplinească atribuţiile prevăzute de lege şi pe cele stabilite de judecătorul-sindic.


  Articolul 3

  Lichidatorul este practicianul în reorganizare şi lichidare care este desemnat:
  a) în condiţiile prevăzute de Legea nr. 64/1995, sa îndeplinească atribuţiile prevăzute de lege şi pe cele stabilite de judecătorul-sindic, în cazurile de lichidare judiciară pe bază de plan şi faliment;
  b) în condiţiile stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, pentru a îndeplini însărcinările primite din partea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale;
  c) în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările ulterioare, pentru îndeplinirea însărcinărilor primite de la instituţia publică implicata.


  Articolul 4

  Practicianul în reorganizare şi lichidare, persoana fizica, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să fie expert contabil, contabil autorizat, licenţiat în studii economice sau în drept ori inginer, cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi să aibă cel puţin 5 ani de activitate practica - economică sau juridică;
  b) sa fi promovat examenul de dobândire a calităţii de practician în reorganizare şi lichidare, prevăzut la art. 9.


  Articolul 5

  (1) Practicienii în reorganizare şi lichidare îşi pot desfăşura activitatea la alegere, individual, în cadrul societăţilor comerciale profesionale, potrivit legii, ori în calitate de practicieni în reorganizare şi lichidare, salarizaţi în interiorul activităţii.
  (2) Prevederile art. 136 alin. (2) referitoare la răspunderea persoanei juridice administrator, precum şi prevederile art. 136 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 se vor aplica, în mod corespunzător, în cazul în care calitatea de administrator judiciar sau de lichidator o are o societate comercială profesională.


  Articolul 6

  (1) Societăţile comerciale profesionale de administrare judiciară şi/sau de lichidare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să aibă ca unic obiect de activitate desfăşurarea activităţii de reorganizare şi/sau lichidare, putând cuprinde şi acordarea de consultanţa economico-financiară;
  b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie practicieni în reorganizare şi lichidare şi să deţină majoritatea capitalului social;
  c) administratorii sau consiliul de administraţie al societăţii comerciale profesionale să fie ales dintre actionarii sau asociaţii practicieni în reorganizare şi lichidare;
  d) acţiunile să fie nominative şi orice alt asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală.
  (2) Societatea comercială profesională poate angaja practicieni în reorganizare şi lichidare în calitate de salariaţi. Societatea comercială profesională şi angajaţii săi nu pot îndeplini activităţile specifice profesiei pentru clienţi cu interese contrare.


  Articolul 7

  Practicienii în reorganizare şi lichidare sunt obligaţi sa păstreze secretul profesional cu privire la orice aspect al activităţii care le-a fost încredinţată, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.


  Articolul 8

  (1) Calitatea de administrator judiciar sau de lichidator judiciar este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte profesii, cu excepţia celei de avocat, expert contabil ori contabil autorizat, chiar dacă aceştia sunt salarizaţi în interiorul profesiei lor, precum şi a celei de auditor financiar.
  (2) Aceeaşi persoana nu poate avea simultan ori succesiv, pentru aceeaşi societate comercială, calitatea de avocat, auditor financiar, expert contabil ori contabil autorizat şi de administrator judiciar sau lichidator judiciar.
  (3) Interdicţia prevăzută la alin. (2) se aplică, de asemenea, asociaţilor, colaboratorilor şi salariaţilor societăţii comerciale profesionale ce are calitatea de administrator judiciar sau de lichidator judiciar.
  (4) Calitatea de administrator judiciar sau de lichidator este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public ori de angajat al unei instituţii publice ori de interes public.
  (5) În cazul cumulului calităţii de administrator judiciar sau de lichidator cu cea de avocat, auditor financiar sau expert contabil ori de contabil autorizat, modalităţile de exercitare a acestora sunt supuse regulilor prevăzute în legile şi în statutele profesiilor respective.
  (6) Exercitarea atribuţiilor specifice activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare este compatibila cu funcţia de arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar şi de sechestru convenţional sau judiciar, în condiţiile legii. Cu toate acestea, aceeaşi persoana nu poate exercita succesiv funcţiile de arbitru, mediator sau conciliator şi, ulterior, pe cea de lichidator decât după trecerea unei perioade de minimum un an, în cauzele privind aceeaşi societate comercială.
  (7) Practicianul în reorganizare şi lichidare, desemnat ca expert judiciar, nu va putea fi numit administrator judiciar în cauzele privind aceeaşi societate comercială decât după trecerea unei perioade de minimum 2 ani.
  (8) Practicienii în reorganizare şi lichidare care se încadrează în una dintre cauzele de incompatibilitate prevăzute la alin. (1)-(4) vor fi înscrişi în secţiunea a V-a a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2).
  (9) La data încetării stării de incompatibilitate Comitetul naţional de conducere al Uniunii va dispune, la cererea persoanei în cauza, radierea acesteia din lista cuprinzând persoanele incompatibile.


  Articolul 9

  (1) Dobândirea calităţii de practician în reorganizare şi lichidare se face pe bază de examen.
  (2) Regulile de desfăşurare a examenului vor fi cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare.


  Articolul 10

  Se poate prezenta la examenul prevăzut la art. 9 persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) are capacitate de exerciţiu deplina;
  b) întruneşte condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a);
  c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestionare şi de administrare a societăţilor comerciale.


  Articolul 11

  Practicienii în reorganizare şi lichidare, persoane fizice sau juridice, garantează răspunderea profesională privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare.


  Articolul 12

  (1) Practicienii în reorganizare şi lichidare primesc pentru activitatea depusa onorariile stabilite în condiţiile legii.
  (2) Obligaţia calculării şi varsarii, în condiţiile legii, a impozitului aferent sumelor plătite drept onorarii revine practicienilor în reorganizare şi lichidare.


  Articolul 13

  Practicienii în reorganizare şi lichidare răspund, în desfăşurarea activităţii lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.


  Articolul 14

  (1) Sancţiunile disciplinare care se aplică practicienilor în reorganizare şi lichidare, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:
  a) avertisment scris;
  b) suspendarea calităţii de practician în reorganizare şi lichidare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an;
  c) sancţiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare şi al căror cuantum se va stabili şi se va actualiza periodic prin hotărâre a Congresului Uniunii;
  d) excluderea definitivă din Uniunea Naţionala a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, însoţită de pierderea calităţii de practician în reorganizare şi lichidare.
  (2) Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.


  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare


  Articolul 15

  Se înfiinţează Uniunea Naţionala a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (U.N.P.R.L.), denumita în continuare Uniunea, persoana juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în reorganizare şi lichidare, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, având sediul în municipiul Bucureşti.


  Articolul 16

  (1) Uniunea îşi constituie filiale cu personalitate juridică în resedintele de judeţ şi în municipiul Bucureşti, cu un număr de minimum 10 membri.
  (2) Membrii Uniunii, care îşi desfăşoară activitatea în judeţele în care nu poate fi constituită o filiala, vor fi arondati unei filiale invecinate prin hotărâre a Comitetului naţional de conducere al Uniunii.


  Articolul 17

  Uniunea are următoarele atribuţii:
  a) organizează examenele pentru dobândirea calităţii de practician în reorganizare şi lichidare, conform regulamentului elaborat în condiţiile art. 9 alin. (2);
  b) organizează evidenta practicienilor în reorganizare şi lichidare şi a societăţilor comerciale profesionale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Uniunii;
  c) asigura buna desfăşurare a activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare;
  d) sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a practicienilor în reorganizare şi lichidare;
  e) apara prestigiul şi independenta profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate;
  f) colaborează cu asociaţii profesionale din ţara şi din străinătate;
  g) elaborează şi publică norme privind activitatea şi conduita etica a practicienilor în reorganizare şi lichidare, precum şi ghiduri profesionale în domeniul reorganizării şi lichidării;
  h) editează publicaţii de specialitate;
  i) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulament.


  Articolul 18

  (1) Activitatea de reorganizare şi lichidare poate fi desfăşurată numai de persoanele care au calitatea de practician în reorganizare şi lichidare, dobandita în condiţiile prezentei ordonanţe, care sunt înscrise în Tabloul Uniunii şi dovedesc aceasta cu legitimatia de membru, vizata anual. Tabloul Uniunii se publică în Monitorul Oficial al României. În Tabloul Uniunii sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, precum şi societăţile comerciale profesionale de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial.
  (2) Tabloul Uniunii va fi împărţit astfel:
  Secţiunea I: Persoane fizice române - date de identificare;
  Secţiunea a II-a: Persoane juridice române - date de identificare;
  Secţiunea a III-a: Persoane fizice străine - date de identificare;
  Secţiunea a IV-a: Persoane juridice străine - date de identificare;
  Secţiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificare;
  Secţiunea a VI-a: Sancţiuni;
  Secţiunea a VII-a: Radieri.
  (3) Informaţiile şi datele care se înscriu în Tabloul Uniunii vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii.
  (4) Înscrierea în Tabloul Uniunii se face după achitarea taxei de înscriere.


  Articolul 19

  (1) Înscrierea în Tabloul Uniunii a practicienilor în reorganizare şi lichidare se face, la cerere, de către filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, dacă cei în cauza fac dovada ca îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4.
  (2) Contestaţia împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Uniunii se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării şi se soluţionează de Comitetul naţional de conducere al Uniunii în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Deciziile Comitetului naţional de conducere al Uniunii sunt definitive şi pot fi atacate la instanţele ordinare de contencios administrativ, potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
  (3) După înscrierea în Tabloul Uniunii practicienii în reorganizare şi lichidare depun jurământ scris.
  (4) Jurământul are următoarea formulare:
  "Jur sa aplic în mod corect şi fără partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, sa păstrez secretul profesional şi sa aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce imi revin în calitate de administrator judiciar/lichidator."


  Articolul 20

  (1) Membrii Uniunii au obligaţia sa plătească cotizaţiile profesionale. Neplata nejustificată a acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Uniunii.
  (2) De asemenea, sunt radiati din evidenta practicienii în reorganizare şi lichidare care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 10 lit. c) ori au săvârşit abateri grave de alta natura, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii.


  Articolul 21

  Societăţile comerciale profesionale de practicieni în reorganizare şi/sau lichidare, membre ale Uniunii, au obligaţia sa comunice filialelor acesteia toate schimbările-intervenite în componenta asociaţilor, acţionarilor sau angajaţilor lor care au aceasta calitate.


  Articolul 22

  Persoanele juridice străine, precum şi persoanele fizice străine, care nu au domiciliul în România, pot activa în calitate de practician în reorganizare şi lichidare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările în care îşi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au aceasta specializare şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de Uniune cu organismele similare din statele respective.


  Articolul 23

  (1) Organele de conducere ale Uniunii sunt Congresul Uniunii, preşedintele Uniunii şi Comitetul naţional de conducere al Uniunii.
  (2) În cazul filialelor Uniunii organele de conducere sunt adunarea generală şi comitetul de conducere.


  Articolul 24

  Activitatea Uniunii şi a filialelor sale este controlată de către cenzori aleşi de Congresul Uniunii, respectiv de către adunările generale.


  Articolul 25

  (1) Congresul inaugural al Uniunii va adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
  (2) Orice modificare şi/sau completare a regulamentului se face de către Congresul Uniunii, numai în limita reglementărilor legale şi în conformitate cu prevederile alin. (1).


  Articolul 26

  (1) Congresul Uniunii se constituie din membrii Comitetului naţional de conducere, membrii comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii, ai consiliilor de disciplina, precum şi din câte un reprezentant la 10 membri din fiecare filiala, desemnat de adunarea generală.
  (2) Congresul Uniunii şi adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an şi ori de câte ori se considera necesar, la convocarea preşedintelui Comitetului naţional de conducere, respectiv a comitetului de conducere al filialei, a 10% din numărul membrilor săi sau a trei cincimi din numărul membrilor Consiliului superior de disciplina, respectiv a două treimi din numărul membrilor consiliului de disciplina.
  (3) Congresul Uniunii este legal constituit în prezenta majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (4) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocat un nou congres în termen de cel mult 45 de zile. Acesta este legal constituit în prezenta a minimum 40% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1).


  Articolul 27

  (1) Congresul Uniunii are următoarele atribuţii:
  a) stabileşte coordonatele de baza pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare;
  b) adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii, precum şi modificările şi completările acestuia;
  c) examinează şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ale Uniunii;
  d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Uniunii şi a filialelor acesteia, precum şi pentru aparatul propriu al acestora;
  e) alege şi revoca preşedintele Uniunii, membrii Comitetului naţional de conducere a Uniunii şi ai comisiei de cenzori a acesteia;
  f) examinează activitatea desfăşurată de Comitetul naţional de conducere şi de comitetele de conducere ale filialelor Uniunii şi dispune măsurile necesare;
  g) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Comitetului naţional de conducere şi ai comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii, în conformitate cu dispoziţiile art. 14, la propunerea Consiliului superior de disciplina. Hotărârile Congresului Uniunii sunt definitive. Contestaţiile împotriva sancţiunilor hotărâte de Congresul Uniunii pot fi formulate în termen de 30 de zile de la data comunicării oficiale, în scris, a hotărârii şi se judeca de instanţele ordinare de contencios administrativ, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 29/1990;
  h) aproba planurile anuale de activitate ale Comitetului naţional de conducere şi ale comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii;
  i) alege şi revoca membrii Consiliului superior de disciplina;
  j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulament.
  (2) Congresul Uniunii poate decide organizarea casei de asigurări pentru răspundere profesională a membrilor Uniunii şi a casei de asigurări sociale a Uniunii, care dobândesc personalitate juridică la data constituirii lor, în condiţiile legii şi ale regulamentului.


  Articolul 28

  Comitetul naţional de conducere este format din 11 membri titulari, din care un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi 5 membri supleanţi, şi are următoarele atribuţii:
  a) organizează în mod unitar, la nivel naţional, examenele de dobândire a calităţii de practician în reorganizare şi lichidare;
  b) întocmeşte documentarea profesională şi asigura consultarea şi informarea curenta a membrilor Uniunii; organizează intalniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toţi membrii Uniunii, în special pentru cei recent intrati în corpul profesional; organizează, la cerere, cursuri de pregătire pentru candidaţii la intrarea în Uniune;
  c) apara interesele membrilor Uniunii în faţa organelor administraţiei publice, în faţa instanţelor judecătoreşti, a oricăror alte instituţii şi persoane juridice, precum şi în faţa persoanelor fizice; în acest scop, are calitatea şi dreptul de a interveni în orice litigiu în care sunt puse în discuţie interesele Uniunii;
  d) veghează la respectarea de către membrii Uniunii a prevederilor prezentei ordonanţe şi ale regulamentului Uniunii, a eticii şi demnităţii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice şi juridice;
  e) organizează activităţi sociale şi culturale pentru membrii Uniunii şi le acorda acestora asistenţa, inclusiv financiară, în caz de nevoie;
  f) veghează la armonia şi la colaborarea dintre membrii Uniunii şi ia măsuri pentru împiedicarea concurentei neloiale între ei;
  g) intervine pentru a concilia şi, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Uniunii;
  h) verifica, prin membrii săi sau prin alţi membri ai Uniunii, delegaţi în acest scop, activitatea profesională; nu vor putea face obiectul verificării raporturile cu clientul, inclusiv cele privitoare la onorariu;
  i) face propuneri de modificare a prezentei ordonanţe şi le transmite Ministerului Justiţiei sau altor persoane ori instituţii care au drept de iniţiativa legislativă;
  j) reprezintă Uniunea în Parlament, în faţa comisiilor de specialitate sau în plen, cu prilejul discutarii proiectelor de lege de modificare a prezentei ordonanţe, precum şi a legilor care reglementează aspectele fiscale ale desfăşurării activităţii; asigura apariţia şi difuzarea organului de presa al Uniunii;
  l) convoacă Congresul Uniunii în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate; prevederea se aplică şi comitetelor de conducere ale filialelor;
  m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulament.


  Articolul 29

  (1) Preşedintele Uniunii este şi preşedintele Comitetului naţional de conducere şi este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.
  (2) Membrii titulari şi membrii supleanţi ai Comitetului naţional de conducere al Uniunii sunt aleşi prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani.
  (3) Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egala cu cea a mandatului îndeplinit.
  (4) Prevederile alin. (2) şi (3), referitoare la alegeri, sunt aplicabile în mod corespunzător şi comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii.
  (5) Preşedintele Uniunii reprezintă Uniunea în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate. Acesta poate delega atribuţiile de reprezentare unui alt membru al Comitetului naţional de conducere al Uniunii.
  (6) Sub rezerva dispoziţiilor art. 28 lit. l), în cazul scaderii numărului de membri ai Comitetului naţional de conducere al Uniunii şi ai comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii, acestea vor funcţiona cu numărul de membri rămaşi, până la proximul congres al Uniunii, respectiv până la proxima adunare generală a filialei.


  Articolul 30

  (1) Pe lângă Comitetul naţional de conducere al Uniunii funcţionează Consiliul superior de disciplina, compus din 5 membri titulari - preşedintele şi 4 membri - şi 3 membri supleanţi, desemnaţi de Congresul Uniunii pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în reorganizare şi lichidare aflaţi în evidenta Uniunii, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită.
  (2) Consiliul superior de disciplina aplica sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 14 şi soluţionează contestaţiile la hotărârile disciplinare pronunţate de consiliile de disciplina ale filialelor. Deciziile de soluţionare a contestaţiilor la hotărârile disciplinare pronunţate de consiliile de disciplina ale filialelor pot fi atacate în termen de 30 de zile de la data comunicării oficiale, în scris, a hotărârii şi se judeca de instanţele ordinare de contencios administrativ, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 29/1990.
  (3) Contestaţiile împotriva sancţiunilor aplicate de Consiliul superior de disciplina se depun la Comitetul naţional de conducere al Uniunii, care se pronunţa prin decizie. În acest caz sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 19 alin. (2).


  Articolul 31

  (1) Adunarea generală a filialelor este formată din membri practicieni în reorganizare şi lichidare, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal, stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz.
  (2) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezenta majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenţi.
  (3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată o noua adunare generală în termen de cel mult 30 de zile. Aceasta este legal constituită în prezenta a minimum 40% din numărul membrilor prevăzuţi la alin. (1).
  (4) Filiala dobândeşte personalitate juridică la data constituirii sale în mod legal.


  Articolul 32

  Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii:
  a) examinează şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia;
  b) asigura buna desfăşurare a activităţii profesionale pe plan local;
  c) alege şi revoca membrii comitetului de conducere şi ai comisiei de cenzori a filialei;
  d) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru Comitetul naţional de conducere al Uniunii;
  e) examinează activitatea desfăşurată de comitetul de conducere al filialei şi de consiliul de disciplina care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte.


  Articolul 33

  (1) Pe lângă comitetul de conducere al filialei funcţionează un consiliu de disciplina, compus din 3 membri titulari - preşedintele şi 2 membri - şi 3 membri supleanţi, desemnaţi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii practicieni în reorganizare şi lichidare, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită.
  (2) Consiliul de disciplina al filialei aplica sancţiunile prevăzute la art. 14.


  Articolul 34

  (1) Uniunea şi filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:
  a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în reorganizare şi lichidare;
  b) taxa de înscriere în evidenta Uniunii;
  c) contribuţiile membrilor, stabilite pe transe de venituri, precum şi cotizaţiile acestora;
  d) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
  e) donaţii, sponsorizări şi alte bunuri, dobândite în condiţiile legii;
  f) alte venituri din activitatea Uniunii şi a filialelor sale, stabilite prin regulament.
  (2) O parte din veniturile realizate de filiale se vărsa la Uniune, potrivit normelor stabilite în regulament.
  (3) Taxele de înscriere în evidenta, cotizatia şi contribuţiile pe transe de venituri se stabilesc anual de către Congresul Uniunii.


  Capitolul 3 Asigurarea profesională şi socială


  Articolul 35

  (1) Fiecare membru al Uniunii este obligat să se asigure profesional, în cadrul casei de asigurări a Uniunii sau la o alta societate de asigurări, într-un termen de 30 de zile de la admiterea în Uniune. În caz de neconformare, membrului respectiv i se va da un termen de graţie de 30 de zile de către comitetul de conducere al filialei.
  (2) Nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională în acest termen duce la pierderea calităţii de membru al Uniunii.
  (3) Calitatea de membru al Uniunii se suspenda în cazul neplatii primei de asigurare. Suspendarea încetează numai după plata întregii sume restante.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 36

  (1) Congresul inaugural al Uniunii va fi organizat de Asociaţia Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România (A.P.R.L.R.) în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României. La acest congres vor putea participa membrii A.P.R.L.R. şi persoanele prevăzute la art. 37, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă pentru dobândirea calităţii de practician în reorganizare şi lichidare.
  (2) Consiliul de administraţie al A.P.R.L.R. va convoca congresul în termen de maximum 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe. De asemenea, acesta va conduce congresul şi va verifica îndeplinirea condiţiilor de participare.
  (3) La data desfăşurării congresului, A.P.R.L.R. va hotărî cu privire la patrimoniul sau.


  Articolul 37

  (1) Membrii A.P.R.L.R. care îndeplinesc condiţiile stabilite la lit. a)-c) ale art. 10 sunt scutiţi de susţinerea examenului prevăzut la art. 9.
  (2) Sunt, de asemenea, scutite de examen, în condiţiile prevăzute la alin. (1), persoanele fizice care au desfăşurat activităţi de reorganizare sau lichidare, în calitate de administrator judiciar sau lichidator, şi care vor depune cerere de primire în Uniune în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (3) Persoanele juridice care au desfăşurat activităţi de reorganizare sau lichidare până la data publicării prezentei ordonanţe îşi vor putea păstra calitatea de membru al Uniunii, dacă se vor conformă condiţiilor impuse de art. 6 alin. (1) în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.


  Articolul 40

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ------------------
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  --------------