ORDIN nr. 199/C din 18 ianuarie 2010pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 4 februarie 2010
  În conformitate cu art. 14 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) În toate cazurile în care este folosită denumirea anterioară a unei specializări se va înțelege noua denumire a specializării, astfel cum a fost aceasta modificată prin prezentul ordin. Legitimațiile sau adeverințele emise pentru specializările a căror denumire se modifică sau se actualizează sunt și rămân valabile până la preschimbarea acestora conform noii denumiri și fac dovada calității de expert tehnic judiciar, respectiv de specialist, în specializarea respectivă.(3) Preschimbarea legitimațiilor sau a adeverințelor emise pentru specializările a căror denumire se modifică ori se actualizează se va face în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcția servicii conexe va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  p. Ministrul justiției,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat

  București, 18 ianuarie 2010.
  Nr. 199/C.

  Anexă

  Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare

  Nr.
  crt.
  Specializarea
  Informații
  cod
  1. Aeronave și motoare de aviație 1; 2
  2. Agricultură 1; 2
  3. Agronomie 1
  4. Amenajări și construcții hidrotehnice 1; 2
  5. Analiza apei 1
  6. Apicultură 1
  7. Arheologie 2
  8. Arhitectură 1; 2
  9. Artă, patrimoniu național, filatelie, cărți 1
  10.
  Arte plastice
  Arte plastice (1) Pictură
  Arte plastice (2) Sculptură
  Arte plastice (3) Grafică
  Arte plastice (4) Fotografie - videoprocesarea computerizată
  a imaginii
  2; 5
  11. Automatică și informatică industrială 1
  12. Autovehicule, circulație rutieră 1
  13. Biologie 1; 2
  14. Calculatoare 1; 2
  15. Cauciuc mase plastice 1
  16. Căi ferate, drumuri și poduri 1; 2
  17.
  Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și
  carbochimie
  2
  18. Chimie 1; 2
  19. Cinegetică 2; 5
  20. Construcții civile, industriale și agricole 1; 2
  21. Construcții miniere 2
  22. Construcții și exploatare nave maritime 1
  23.
  Contabilitate
  Contabilitate (1) - Societăți comerciale și alte entități
  economice
  Contabilitate (2) - Instituții de credit și instituții
  financiare nebancare
  Contabilitate (3) - Societăți de asigurare și alte entități
  din domeniul asigurărilor
  Contabilitate (4) - Societăți de investiții financiare și
  alte entități de valori mobiliare
  Contabilitate (5) - Instituții publice
  Contabilitate (6) - Organizații nonprofit, inclusiv asociații
  de proprietari
  Contabilitate (7) - Drepturi salariale, pensii, activități
  independente și alte activități privind persoanele fizice
  Contabilitate (8) - Gestionarea fondurilor comunitare
  Contabilitate (9) - Fiscalitate
  1; 3
  24. Contabilitate - asigurări sociale 1
  25. Contabilitate - audit financiar 1
  26. Drepturi bănești cuvenite inventatorilor 1
  27. Echipamente pentru procese industriale 2
  28. Echipamente și instalații de aviație 2
  29.
  Echipamente și sisteme de comandă și control
  pentru autovehicule
  2
  30. Ecologie și protecția mediului 2
  31. Electroenergetică 1
  32. Electromecanică 1; 2
  33. Electronică 1
  34. Electronică de putere și acționări electrice 2
  35. Electrotehnică 1; 2
  36. Energetică 1
  37. Energetică industrială 2
  38. Energetică și tehnologii nucleare 2
  39. Evaluarea proprietății imobiliare 1
  40. Evaluări bunuri mobile economie 1
  41. Exploatare căi ferate locații și material rulant 1
  42. Exploatări forestiere 1; 2
  43. Farmacologie - medicină - stomatologie 1
  44. Fiabilitate aparate electrice și electronice 1
  45. Filatură 1
  46. Fiscalitate 1; 3; 5
  47. Fizică 1; 2
  48. Foto-video 1
  49. Geologia resurselor miniere 1; 2
  50. Geologia resurselor petroliere 2
  51. Geologie 1; 2
  52. Hidroenergetică 1; 2
  53. Horticultură 1; 2
  54. Industria alimentară - morărit și panificație 1
  55. Industria alimentară și frigotehnie 1
  56. Industria textilă și pielărie 1
  57. Informatică 2; 5
  58. Ingineria prelucrării lemnului 1; 2
  59. Ingineria sudării 2
  60. Inginerie sanitară și protecția mediului 1; 2
  61. Instalații pentru construcții 1; 2
  62. Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 1; 2
  63. Mașini și echipamente miniere 2
  64.
  Mașini și instalații pentru agricultură și industrie
  alimentară
  1; 2
  65. Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice 1; 2
  66. Mașini unelte și sisteme de producție 1; 2
  67. Materiale de construcții 1
  68. Mecanică fină și nanotehnologii 1; 2
  69. Medicină veterinară 1; 2
  70. Merceologie și managementul calității 2
  71. Metale prețioase 1
  72. Metalurgie 1
  73. Metrologie 1
  74. Numismatică 1
  75. Organizarea muncii, salarizare 1
  76. Petrol și gaze 1
  77. Piscicultură și acvacultură 1; 2
  78. Poligrafie 1
  79. Poluare fonică 1
  80. Prelucrarea petrolului și petrochimie 1; 2
  81. Prelucrarea sticlei și ceramicii 1
  82. Procese pirogene și incendii 1
  83.
  Proprietate intelectuală (1) - Dreptul de autor și drepturile
  conexe
  1
  84.
  Proprietate intelectuală (2) - Proprietate industrială
  Proprietate industrială (1) - Brevete de invenție
  Proprietate industrială (2) - Mărci și indicații geografice
  Proprietate industrială (3) - Desene și modele industriale
  Proprietate industrială (4) - Topografii de circuite
  integrate
  1; 4; 5
  85. Protecția muncii 1
  86. Radiochimie 1; 2
  87. Rețele și software de telecomunicații 2
  88.
  Rezistență și stabilitate pentru construcții civile,
  industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicații;
  miniere; edilitare și de gospodărie comunală - cu structură
  din beton, beton armat, zidărie, lemn
  4; 5
  89.
  Rezistență și stabilitate pentru construcții civile,
  industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicații;
  miniere; edilitare și de gospodărie comunală - cu structură
  de rezistență din metal, lemn
  4; 5
  90. Silvicultură 1; 2
  91. Sisteme și echipamente termice 1; 2
  92. Stomatologie 1
  93. Științele solului 1; 2
  94. Tehnologia construcțiilor de mașini 1; 2
  95. Termoenergetică 1; 2
  96. Topografie, cadastru și geodezie 1
  97. Urbanism și amenajarea teritoriului 2; 5
  98. Utilaj tehnologic 1
  99. Utilaje pentru textile și pielărie 2
  100.Utilaje petroliere și petrochimice 2
  101.Utilaje și instalații portuare 2
  102.Utilaje tehnologice pentru construcții 1; 2
  103.Utilajul și tehnologia sudării 1
  104.Vehicule pentru transportul feroviar 2
  105.Vinificație 1
  106.Zootehnie 1; 2


  Informații cod:
  1 - specializări existente în anul 2009 în aplicația Experți tehnici judiciari;
  2 - specializări prevăzute în nomenclatorul specializărilor din învățământul superior;
  3 - specializări prevăzute în legi-cadru de reglementare a unor activități sau profesii;
  4 - specializări preluate din specializările expertizelor extrajudiciare;
  5 - specializări solicitate de instanțe judecătorești și alte organe cu atribuții jurisdicționale.
  (la 14-09-2011, Poziția 97 din Anexă a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.749/C din 19 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 14 septembrie 2011 )

  --------