HOTĂRÂRE nr. 769 din 29 iunie 2013
privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013  Având în vedere dezbaterile din şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România referitoare la necesitatea modificării şi completării Statutului profesiei de avocat,
  în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 6 din 29-30 martie 2013 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a îndeplini atribuţiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995,
  Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit la 29 iunie 2013 la Constanţa, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, hotărăşte:

  Articolul I

  Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 279, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Refuzul de a da curs convocării sau de a prezenta înscrisurile solicitate de către organul care anchetează constituie o încălcare a îndatoririlor profesionale şi nu împiedică desfăşurarea anchetei disciplinare."
  2. La articolul 281, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Soluţia se comunică, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevăzute la alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin remitere directă, cu luare de semnătură, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a făcut plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum şi, prin adresă de comunicare, preşedintelui U.N.B.R.
  ...........................................................
  (5) În caz de abatere gravă, pe baza unui referat motivat, întocmit de consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R. sau, după caz, de consiliul baroului, preşedintele U.N.B.R. sau, respectiv, decanul poate solicita comisiei de disciplină competente suspendarea din profesie a avocatului în cauză, în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la ordonanţa preşedinţială cuprinse în Codul de procedură civilă."
  3. La articolul 283, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Procedura de citare în faţa instanţelor disciplinare se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conţinut declarat, la sediul profesional principal al avocatului."
  4. La articolul 283, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) nu este posibilă, procedura de citare şi comunicare se va realiza în conformitate cu regulile privitoare la citarea şi comunicarea actelor de procedură cuprinse în Codul de procedură civilă."
  5. La articolul 284, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Şedinţa instanţei disciplinare nu este publică nici în etapa cercetării procesului, nici în faza dezbaterilor în fond, iar lucrările şedinţei se consemnează într-o încheiere."
  6. La articolul 285, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunică avocatului în cauză la sediul profesional principal al acestuia, baroului în care avocatul este înscris, precum şi preşedintelui U.N.B.R.
  ............................................................
  (4) Contestaţia declarată împotriva măsurilor luate prin încheiere în condiţiile art. 90 alin. (2) din Lege şi împotriva deciziei disciplinare are caracter devolutiv şi determină controlul de legalitate şi de temeinicie a acestora de către organul competent. Contestaţia se depune şi se înregistrează la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R., iar, după expirarea termenelor de declarare a contestaţiei, se înregistrează la comisia de disciplină care a pronunţat hotărârea, care o va înainta, de îndată, împreună cu dosarul cauzei, instanţei disciplinare competente."
  7. Articolul 287 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 287. - (1) Dispoziţiile privind procedura judecării acţiunilor disciplinare prevăzute în prezentul statut se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură civilă.
  (2) Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor disciplinare începute după intrarea în vigoare a acesteia.
  (3) Procesele disciplinare în curs de desfăşurare sunt supuse dispoziţiilor normative în vigoare la data la care au fost începute.
  (4) Începutul procesului disciplinar este data la care consiliul baroului sau, respectiv, Consiliul U.N.B.R. a decis exercitarea acţiunii disciplinare."
  8. În tot cuprinsul capitolului IV subsecţiunea a 3-a, termenul "recurs" se înlocuieşte cu termenul "contestaţie".


  Articolul II

  Dispoziţiile prezentei hotărâri au regimul prevăzut de art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat.


  Articolul III

  Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Preşedintele Uniunii Naţionale
  a Barourilor din România,
  Gheorghe Florea
  Constanţa, 29 iunie 2013.
  Nr. 769.
  --------