LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 10 noiembrie 2009
  **) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 313/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009.
  Legea nr. 24/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 18 ianuarie 2007.

  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației.


  Articolul 2

  Statul recunoaște dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori și arbuști, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  Spațiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților:
  a) spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate;
  b) spații verzi publice de folosință specializată:1. grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire;3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță;
  c) spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive;
  d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;
  e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică;
  f) păduri de agrement.
  g) pepiniere și sere.
  (la 25-03-2012, Lit. g) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. )


  Articolul 4

  În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) parc - spațiu verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație;
  b) scuar - spațiu verde, cu suprafața mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităților economice, social-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte locații;
  c) grădină - teren cultivat cu flori, copaci și arbuști ornamentali care este folosit pentru agrement și recreere, fiind deschis publicului;
  d) fâșie plantată - plantație cu rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului, realizată în lungul căilor de circulație sau al cursurilor de apă;
  e) grădină botanică - grădină în care sunt prezentate colecții de plante vii cultivate în condiții naturale ori de seră, în vederea studierii acestora sau doar pentru curiozitățile pe care le prezintă;
  f) grădină zoologică - orice colecție de animale vii, menținute într-un amplasament administrat și deschis publicului, în scopul promovării conservării biodiversității și pentru a furniza mijloace de educație, informare și petrecere a timpului liber, în relație cu prezentarea și conservarea vieții sălbatice;
  g) muzeu în aer liber - instituție care dispune de un spațiu verde neacoperit, special amenajat, în vederea expunerii și studierii unor obiecte de artă, relicve, documente istorice și științifice și a educării publicului;
  h) bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanță - complex format dintr-un cadru vegetal și din zone construite, special amenajate și dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalații sportive);
  i) parc expozițional - spațiu verde special amenajat destinat informării publicului și promovării unor evenimente;
  j) spații verzi aferente locuințelor de tip condominiu - spații verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuințe de tip condominiu, cu rol estetic și de protecție, de ameliorare a climatului și a calității aerului;
  k) pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber;
  l) spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și lacurilor - plantații realizate în lungul cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecție a acestora;
  m) culoare de protecție față de infrastructura tehnică - plantații realizate în lungul căilor de circulație sau în jurul unor instalații cu potențial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calității mediului și protejării infrastructurii aferente.
  n) pepinieră - teren pe care se cultivă și se înmulțesc plante erbacee și lemnoase până la transplantarea pentru plantare definitivă;
  (la 25-03-2012, Lit. n) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. )

  o) sere - terenuri acoperite de construcții ușoare destinate cultivării plantelor.
  (la 25-03-2012, Lit. o) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. )


  Articolul 5

  Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice au următoarele obligații:
  a) să nu arunce niciun fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi;
  b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;
  c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi;
  d) să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi;
  e) să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi;
  f) să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor;
  g) să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu autoritățile centrale pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora;
  h) să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi.

  (la 25-03-2012, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. )


  Articolul 6

  Abrogat.
  (la 25-03-2012, Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. )


  Articolul 7

  Prin administrarea spațiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:
  a) protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;
  b) menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții;
  c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;
  d) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor;
  e) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;
  f) extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.


  Articolul 8
  (1) Administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritățile administrației publice locale și de alte organe împuternicite în acest scop.(2) Administrarea spațiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.


  Articolul 9
  (1) Construcțiile neautorizate pe spațiile verzi se demolează și terenul se aduce la starea inițială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul construcției.(2) Transplantarea arborilor și arbuștilor se face numai cu acordul administrației publice locale și al autorităților teritoriale pentru protecția mediului.
  (la 25-03-2012, Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. )


  Articolul 10
  (1) Municipiile de rang zero și unu au obligația să efectueze, până la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafeței, calității și accesibilității spațiilor verzi, urmat de elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi.(2) Strategia privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi are în vedere distribuția echilibrată a acestora în raport cu specificul unității teritoriale de referință, precum și crearea de spații verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri și prin aplicarea de metode alternative.(3) Extinderea intravilanului localităților, transformarea zonelor cu alte funcțiuni în zone rezidențiale și construirea pe terenuri de peste 3.000 m² aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv pe baza documentațiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 m² de spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice.
  (la 25-03-2012, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. )


  Articolul 11
  (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să asigure finanțarea materialului dendricol și a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor și regenerarea vegetației în spațiile verzi proprietatea acestora.(2) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialiști în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii și forestier.(3) Lucrările de amenajare se execută cu material forestier și floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere și alte plantații de arbuști decorativi care, prin proprietățile lor biologice și morfologice, au o valoare estetică și ecologică și nu afectează sănătatea populației și biosistemele existente deja în zonă.


  Articolul 12
  (1) Întreținerea spațiilor verzi se asigură de către proprietarii și administratorii acestora.(2) Proprietarii și administratorii de spații verzi cu arbori și arbuști sunt obligați să realizeze măsurile de întreținere a acestora.(3) Proprietarii și administratorii de spații verzi sunt obligați să asigure măsurile privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.(4) Proprietarii și administratorii de spații verzi sunt obligați să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafața spațiilor verzi, în rețeaua de preluare a apelor pluviale.(5) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arțar, mesteacăn, stejar) plantați pe spațiile verzi din domeniul public, precum și al celor plantați în aliniamente în lungul bulevardelor și străzilor, pe terenurile din zonele urbane și rurale, este interzisă intervenția cu tăieri în coroana acestora, cu excepția lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranța traficului pietonal și rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum și a celor de pe traseul rețelelor aeriene.(6) Deciziile luate la nivelul administrațiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoși din spațiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obținerea avizului emis de agențiile județene pentru protecția mediului, respectiv a municipiului București.
  (la 06-07-2014, Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 88 din 1 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014. )


  Articolul 13
  (1) Protecția spațiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurată de către proprietarii și administratorii acestora și prin intermediul instituțiilor de ordine publică abilitate conform legislației în vigoare.(2) Instituțiile de ordine publică sunt obligate să acorde ajutorul solicitat de proprietarii și administratorii spațiilor verzi în vederea prevenirii și combaterii acțiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor și vegetației din spațiile verzi.


  Articolul 14
  (1) Protecția vegetației spațiilor verzi împotriva dăunătorilor se efectuează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire, îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor.(2) Menținerea stării de sănătate fitosanitară a vegetației din spațiile verzi se efectuează de către proprietarii și administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de prevenire a răspândirii și de combatere a bolilor și dăunătorilor plantelor și prin măsuri de carantină, sub directa îndrumare și controlul de specialitate al unităților fitosanitare pentru protecția plantelor.(3) Protecția spațiilor verzi împotriva bolilor și dăunătorilor se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.


  Articolul 15

  Controlul realizării măsurilor de protecție a spațiilor verzi, în funcție de locația acestora, este exercitat de instituțiile abilitate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională și administrație publică, autoritățile administrației publice locale și de unitățile fitosanitare locale pentru protecția plantelor.
  (la 06-07-2014, Art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 88 din 1 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014. )


  Articolul 16
  (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unităților administrative, prin constituirea registrelor locale ale spațiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări.(2) Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a acestora, a regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative și cantitative, precum și asigurarea informațiilor despre spațiile verzi.(3) Registrele locale ale spațiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, cu avizul ministrului mediului și al ministrului administrației și internelor, în termen de un an de la elaborarea și publicarea acestora.


  Articolul 17
  (1) Obligația organizării și conducerii registrelor spațiilor verzi revine autorităților administrației publice locale.(2) Registrul local al spațiilor verzi este un sistem informațional care cuprinde datele tehnice ale tuturor spațiilor verzi conform indicilor de calitate și cantitate.(3) Registrele locale ale spațiilor verzi vor fi făcute publice și vor putea fi consultate la sediile autorităților administrației publice locale.


  Articolul 18
  (1) Răspunderea pentru reducerea suprafețelor spațiilor verzi revine autorităților administrației publice centrale și locale, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligațiilor privind spațiile verzi.(3) Înstrăinarea și atribuirea terenurilor cu spații verzi se efectuează în condițiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinației de spațiu verde.(4) Schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare.(5) Este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi definite de prezenta lege.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), este permisă schimbarea destinației spațiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, altele decât cele privind construcțiile locuințelor sociale, obiectivelor sociale de învățământ, sănătate, protecție și asistență socială, organizațiilor neguvernamentale, precum și administrației publice și autorităților judecătorești.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spațiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.*)(8) Prin excepție de la prevederile alin. (5), pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele și terenurile amenajate ca grădini zoologice își pot schimba destinația, cu condiția transformării acestora în alte tipuri de spații verzi.(9) Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curți-construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu.
  (la 19-10-2014, Alin. (9) al art. 18 a fost introdus de art. II din LEGEA nr. 135 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )

  (la 25-03-2012, Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. )


  Articolul 19
  (1) Activitățile de administrare și gospodărire a spațiilor verzi subordonate autorităților administrației publice locale sunt finanțate din bugetul local pentru:
  a) cheltuielile legate de regenerarea, paza și protecția spațiilor verzi și pentru tratamentele fitosanitare recomandate de unitățile fitosanitare locale pentru protecția plantelor;
  b) efectuarea lucrărilor de proiectare și de cercetare științifică în domeniul protecției și amenajării durabile a spațiilor verzi;
  c) investițiile capitale în domeniul spațiilor verzi;
  d) crearea și dezvoltarea spațiilor verzi prin achiziționarea de terenuri disponibile cu potențial sociocultural sau ecologic, în vederea atingerii și respectării normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de spații verzi;
  e) alte obligații legate de administrarea și gospodărirea spațiilor verzi.
  (2) Activitățile de gospodărire a spațiilor verzi proprietate privată sunt finanțate de proprietari.(3) Finanțarea lucrărilor de regenerare a spațiilor verzi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Sursele de finanțare necesare pentru aplicarea măsurilor de administrare și gospodărire a spațiilor verzi vor fi prevăzute în bugetele locale, începând cu anul 2010.


  Articolul 20

  Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională și penală, după caz.


  Articolul 21

  Persoanele fizice și persoanele juridice răspund contravențional, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru:
  a) folosirea neautorizată a terenurilor cu spații verzi;
  b) nerespectarea cerințelor privind proiectarea, construirea și darea în exploatare a obiectivelor în spațiile verzi;
  c) atribuirea terenurilor pentru construcții în spațiile verzi fără coordonarea cu organele teritoriale ale autorității centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autorității centrale pentru protecția mediului și fără consultarea populației;
  d) desfășurarea neautorizată a activităților economice, de turism și agrement în spațiile verzi;
  e) ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spații verzi;
  f) deteriorarea spațiilor verzi în urma incendiilor sau a comportării iresponsabile cu focul;
  g) aruncarea pe spațiile verzi de mase plastice, hârtii, sticle, resturi animaliere, deșeuri menajere și orice alte deșeuri;
  h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalațiilor tehnice și inginerești din spațiile verzi;
  i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor și a ierbii de gazon;
  j) pășunatul pe spații verzi;
  k) decopertarea litierei și deteriorarea păturii vii și a stratului de sol fertil;
  l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spațiului verde;
  m) plimbarea și îmbăierea câinilor și a altor animale în afara spațiilor amenajate;
  n) distrugerea spațiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deșeuri de producție, produse petroliere sau alte substanțe nocive.


  Articolul 22
  (1) Prejudiciile cauzate spațiilor verzi se recuperează pe baza hotărârii judecătorești definitive.(2) În cazul deteriorării spațiilor verzi în urma incendiilor, se stabilește compensarea nu numai a pagubei pricinuite spațiilor verzi, ci și a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului și curățarea teritoriului de deșeurile provenite în urma acestuia și refacerea zonei verzi.(3) În cazul poluării chimice a spațiilor verzi se stabilește nu numai compensarea pagubei pricinuite spațiilor verzi, ci și a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei și a lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei, precum și a cheltuielilor medicale evaluate în cazul afectării populației.(4) Producția lemnoasă și alte produse dobândite ilicit din exploatarea spațiilor verzi sunt supuse confiscării și transmise administratorilor spațiilor verzi.


  Articolul 23
  (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională după cum urmează:
  a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) și g), ale art. 9 alin. (2) și ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) și l);
  b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. b) și c) și ale art. 21 lit. b), c), d), e), j), m) și n);
  c) de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1);
  d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice și de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5) și (6);
  (la 06-07-2014, Lit. d) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 88 din 1 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014. )

  e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) și ale art. 16 alin. (1);
  f) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcții provizorii, prin nerespectarea prevederilor art. 5 lit. d);
  g) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde afectat, prin încălcarea prevederilor art. 5 lit. e) și h), art. 10 alin. (3) și ale art. 18 alin. (3), (4) și (5);
  h) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde afectat, pentru nedispunerea de către autoritatea publică competentă a măsurii demolării prevăzute la art. 9 alin. (1).
  (la 25-03-2012, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. )
  (2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu, de persoanele împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și de către primari sau împuterniciți ai acestora.


  Articolul 24

  Prevederile art. 23 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 25

  Prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale și județene pot fi stabilite și alte fapte ce constituie contravenții la regimul spațiilor verzi.
  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 313/2009, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 24/2007 și care se aplică în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 313/2009:
  Articolul II
  (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se elaborează conținutul-cadru al auditului și al strategiei referitoare la conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi, care se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale responsabil cu urbanismul și al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  (2) Normele tehnice prevăzute la art. 18*) alin. (3) din Legea nr. 24/2007, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se modifică și se completează corespunzător și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  Art. III. - Până la realizarea registrelor locale ale spațiilor verzi, schimbarea destinației spațiilor verzi definite ca atare în Legea nr. 24/2007 poate fi făcută doar pe baza unor documentații de urbanism legal aprobate, care să stabilească și lucrările de utilitate publică necesare.
  ------------
  *) Art. 18 a devenit prin renumerotare art. 16.
  -------------