HOTĂRÂRE nr. 638 din 11 mai 2022privind trecerea unei suprafețe de 5,1059 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022
  Având în vedere Sentința civilă nr. 698 din 20.12.2016 pronunțată de Judecătoria Zimnicea în Dosarul nr. 2.400/229/2013*, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 681 din 14.09.2017 pronunțată de Tribunalul Teleorman,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 6 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, al art. 288 alin. (1), art. 299, art. 361 alin. (1), (3) și (4) și art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului a suprafeței de 5,1059 ha teren cu destinație agricolă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pentru suprafața de 5,1059 ha teren cu destinație agricolă, având datele de identificare prevăzute în anexă, trecută în domeniul privat al statului potrivit prevederilor art. 1, se constituie dreptul de administrare pentru Agenția Domeniilor Statului.


  Articolul 3
  (1) Trecerea în domeniul privat al statului și darea în administrarea Agenției Domeniilor Statului a suprafeței de teren de 5,1059 ha se efectuează în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform legii.(2) Predarea-preluarea suprafeței de teren se face prin încheierea unui protocol între Agenția Domeniilor Statului și Comisia locală de fond funciar Bujoru, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, iar Agenția Domeniilor Statului își va modifica corespunzător datele din evidența contabilă.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților,
  Cristina Florentina Stanca
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 11 mai 2022.
  Nr. 638.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil care se transmite din domeniul public al statului
  în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului
  (CUI 12708834), în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
  Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDatele de identificare
  Valoarea de inventar
  (lei)
  Descrierea tehnicăAdresa
  145535 (parțial)8.05.01Teren agricol
  5,1059 ha
  Date cadastrale: T85, P390
  Țara: România; județul: Teleorman, UAT Pietroșani59.026,91

  -----