ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 30 iunie 2001
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) frontiera de stat - linia reala sau imaginară care trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcată în teren cu semne de frontiera, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunărea și celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin acordurile, convențiile și înțelegerile dintre România și statele vecine, cu luarea în considerare a faptului ca principiul general acceptat de dreptul internațional fluvial este acela ca frontiera trece pe mijlocul șenalului navigabil principal, iar la apele curgătoare nenavigabile, pe la mjlocul pânzei de apa; la Marea Neagră frontiera de stat trece pe la limita exterioară și limitele laterale ale marii teritoriale a României;
  b) culoar de frontieră - fâșia de teren situată de o parte și de altă a frontierei de stat, stabilită în baza acordurilor și convențiilor de frontieră încheiate de România cu statele vecine în scopul evidențierii și protejării semnelor de frontiera;
  c) fâșie de protecție a frontierei de stat - fâșia de teren constituită de-a lungul frontierei de stat în scopul protejării semnelor de frontieră și asigurării controlului accesului în apropierea liniei de frontiera;
  c^1) părți contractante - statele părți la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei și Luxemburgului, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum și la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economica Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptata la Schengen la 19 iunie 1990.
  (la 27-12-2006, Lit. c^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  d) frontiere interne - frontierele comune terestre ale părților contractante, precum și aeroporturile pentru zborurile interne și porturile pentru liniile regulate de pasageri, care au ca punct de plecare sau ca destinație exclusiva alte porturi de pe teritoriile părților contractante, fără escale în porturi din afara acestor teritorii*);
  (la 27-12-2006, Lit. d) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  e) frontiere externe - frontieră terestră și pe apă, precum și aeroporturile și porturile părților contractante, dacă nu sunt frontiere interne*);
  (la 27-12-2006, Lit. e) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  f) zbor intern - orice zbor care are ca punct de plecare sau ca destinație exclusiva teritoriile părților contractantate, fără aterizare pe teritoriul unui stat terț*);
  (la 27-12-2006, Lit. f) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  g) stat terț - orice alt stat decât părțile contractante*);
  (la 27-12-2006, Lit. g) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  h) străin semnalat ca inadmisibil - străinul care se afla într-o situație de nepermitere a intrării pe teritoriul României dintre cele prevăzute de legislația în vigoare privind regimul străinilor;
  (la 27-12-2006, Lit. h) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  i) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat;
  j) punct de mic trafic - orice loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor din zona de frontieră, stabilit prin convenții și acorduri încheiate cu statele vecine;
  (la 27-12-2006, Lit. j) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  k) control la frontieră - activitatea desfășurată de personalul autorităților competente pentru asigurarea respectării condițiilor prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și a altor bunuri;
  l) infracțiune de frontieră - fapta prevăzută de lege ca infracțiune, săvârșită în scopul trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor sau altor bunuri;
  m) trecere ilegală a frontierei de stat - trecerea peste frontiera de stat în alte condiții decât cele prevăzute de legea română;
  n) transportator - orice persoană fizică sau juridică care asigură, cu titlu profesional, transportul de persoane și bunuri pe cale aeriană, navală sau terestră;
  o) regim de control al poliției de frontieră - totalitatea normelor prevăzute de lege cu privire la verificările desfășurate de polițiștii de frontieră asupra persoanelor, activităților sau imobilelor aflate în zonele de competență ale poliției de frontieră, pentru constatarea și sancționarea faptelor de încălcare a normelor prevăzute de lege.


  Capitolul II Frontiera de stat a României

  Articolul 2
  (1) Frontiera de stat a României delimiteaza teritoriul statului român de teritoriul fiecăruia dintre statele vecine și marea teritorială a României de zona contiguă. În plan vertical frontiera de stat delimitează spațiul aerian și subsolul statului român de spațiul aerian și subsolul fiecăruia dintre statele vecine.(2) Frontiera de stat se stabilește prin lege, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale, convențiilor sau înțelegerilor încheiate de statul român cu statele vecine.(3) Frontiera de stat a României este marcată, de regulă, în teren prin semne de frontieră, ale căror date topogeodezice sunt prevăzute în documentele de demarcare bilaterale, încheiate de statul român cu statele vecine.


  Articolul 3
  (1) Pentru protecția frontierei de stat și a semnelor de frontieră se constituie culoarul de frontieră și fâșia de protecție a frontierei de stat. Activitățile pentru constituirea și întreținerea culoarului de frontieră și a fâșiei de protecție a frontierei de stat servesc scopurilor apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
  (la 05-03-2010, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 3 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 5 martie 2010. )
  (2) Culoarul de frontieră și lățimea acestuia se convine de către statul român cu fiecare dintre statele vecine, astfel încât să asigure vizibilitatea și protecția semnelor de frontiera.(3) Fâșia de protecție a frontierei de stat se stabilește de la linia de frontieră către interior și are o lățime de 20 metri. La frontiera de apă sau în locurile din imediata apropiere a frontierei de stat în care terenurile sunt mlăștinoase, supuse erodărilor sau avalanșelor, fâșia de protecție a frontierei de stat se constituie mai în adâncime. Fâșia de protecție a frontierei de stat se constituie și se marchează prin grija structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Române.
  (la 24-03-2009, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009. )
  (4) Nu se constituie fâșie de protecție a frontierei de stat la țărmul Marii Negre, la Dunăre, pe căile de comunicație și în zonele cu lucrări hidrotehnice situate la frontieră.
  (la 27-12-2006, Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )


  Articolul 4
  (1) Pentru asigurarea executării pazei și controlului trecerii frontierei de stat se constituie zona de frontieră.(2) Zona de frontiera cuprinde teritoriul aflat pe o adâncime de 30 km față de frontiera de stat și țărmul Marii Negre, către interior.(3) În județele din interiorul țării unde funcționează aeroporturi și porturi deschise traficului internațional suprafața aeroportului sau a portului cu platformele, imobilele și instalațiile aferente reprezintă zona supusă regimului de control al poliției de frontieră.(4) Fâșiile de teren, situate pe o adâncime de 10 km de o parte și de cealaltă a malurilor Dunării interioare, deschisă navigației internaționale, inclusiv brațul Macin în întregime, sunt supuse regimului de control al poliției de frontieră*).
  (la 27-12-2006, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )


  Capitolul III Regimul juridic al frontierei de stat

  Secţiunea 1 Dispoziții generale

  Articolul 5
  (1) Regimul juridic al frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor prevăzute de legislația interna care privesc frontiera de stat și desfășurarea diferitelor activități în zona de frontiera, în zona aeroporturilor și porturilor deschise traficului internațional.(2) Asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de stat revine autorităților care au atribuții privind controlul la trecerea frontierei de stat și autorităților administrației publice locale.


  Articolul 6
  (1) Frontiera de stat a României poate avea regim de frontieră internă sau frontieră externă.(2) Abrogat.
  (la 27-12-2006, Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. ) (3) Abrogat.
  (la 27-12-2006, Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )


  Articolul 7
  (1) Culoarul de frontieră și fâșia de protecție a frontierei de stat fac parte din domeniul public al statului și se administrează de către Ministerul Afacerilor Interne*), prin Poliția de Frontieră Română, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Structurile teritoriale ale poliției de frontieră asigură curățarea și întreținerea culoarului de frontieră, întreținerea și repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine. Aceste activități se desfășoară la termenele stabilite prin acordurile, convențiile ori înțelegerile de frontieră încheiate cu statele vecine sau ori de câte ori este nevoie.(3) În fâșia de protecție a frontierei de stat, polițiștii de frontieră au dreptul să instaleze mijloace de semnalare a trecerilor peste frontieră și de supraveghere a liniei de frontieră. Dacă situația o impune, pentru termene limitate, până la dispariția stării care determină necesitatea, în fâșia de protecție a frontierei de stat se pot face și alte lucrări necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de către polițiștii de frontieră.(4) Suprafețele de teren cuprinse între fâșia de protecție a frontierei de stat și culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, se administrează de către persoanele fizice sau juridice cărora le aparțin, cu respectarea prevederilor Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Accesul persoanelor în fâșia de protecție a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, este permis în baza documentelor de identitate, cu aprobarea șefului formațiunii locale a poliției de frontieră.(6) Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activități dincolo de fâșia de protecție a frontierei de stat, în situația în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum și în insulele și ostroavele aparținând statului român, situate în apele de frontieră, este permis numai prin locurile și în condițiile stabilite de șeful formațiunii locale a poliției de frontieră.(7) Accesul persoanelor în insulele și ostroavele de formațiune nouă din apele de frontieră este permis numai după determinarea apartenenței acestora, pe baza înțelegerilor încheiate între statul român și statul vecin.
  (la 24-03-2009, Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009. )


  Articolul 8
  (1) Trecerea frontierei de stat a României de către persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional, denumite în continuare puncte de trecere.(2) Trecerea frontierei de stat a României se poate face și prin punctele de mic trafic, în condițiile stabilite de comun acord prin documente bilaterale încheiate de România cu statele vecine.
  (la 27-12-2006, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), trecerea frontierei de stat a României se poate face și prin alte locuri, numai în situațiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 27-12-2006, Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (3) Trecerea frontierei de stat de către persoane se face cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(4) Trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport, mărfurilor și altor bunuri se face cu respectarea legilor ce reglementează regimul vamal.


  Articolul 9
  (1) Deschiderea de noi puncte de trecere sau închiderea temporara ori definitiva a celor existente se face prin hotărâre a Guvernului.(2) Guvernul României va da publicității lista cuprinzând punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional și punctele de mic trafic.
  (la 27-12-2006, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (3) Denumirea punctului de trecere, suprafața pe care o cuprinde, specificul de activitate și orarul de funcționare pentru acele puncte de trecere care nu sunt deschise 24 de ore se afișează la loc vizibil, la intrarea în punctul de trecere.
  (la 27-12-2006, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (4) Deschiderea ocazională a unor puncte de trecere în vederea desfășurării unor activități cu caracter festiv sau religios și orarul lor de funcționare se efectuează cu aprobarea inspectorului general al politiei de frontiera.(5) Punctele de trecere și punctele de mic trafic funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne*). Celelalte autorități care își desfășoară activitatea în punctul de trecere, în afara poliției de frontieră, sunt organizate și funcționează potrivit prevederilor legale speciale.
  (la 27-12-2006, Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )


  Articolul 10
  (1) Administratorii aeroporturilor și porturilor în care funcționează puncte de trecere, precum și cei ai punctelor de trecere rutiere care au doua sau mai multe fluxuri pe sens vor asigura în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență separarea fluxurilor de pasageri prin amenajarea unor puncte de control separate, individualizate astfel:
  a) pentru cetățenii români sau aparținând statelor cu care România a încheiat documente bilaterale de eliminare a controlului la frontiera, punctul de control va fi individualizat cu drapelul României și al/ale statului/statelor parte la înțelegerea internațională, urmate de denumirea în clar a acestora, în limba română și în limbile de circulație internațională;
  b) pentru cetățenii altor state punctul de control va fi individualizat cu inscripția "ALTE STATE", în limba română și în limbile de circulație internațională.(2) Imobilele în care funcționează punctele de trecere și terenurile aferente acestora, care constituie domeniu public al statului ori domeniu privat și se administrează de către una dintre autoritățile sau instituțiile prevăzute la art. 12 alin. (1) ori de alte persoane juridice, se pun în mod gratuit la dispoziție celorlalte autorități cu competente de control la trecerea frontierei de stat.(3) În situația în care trecerea frontierei se efectuează temporar prin alte puncte de trecere care nu sunt deschise traficului internațional de persoane și mărfuri, solicitantul asigura, după aprobarea deschiderii temporare a punctului de trecere, condiții corespunzătoare de efectuare a controlului pentru trecerea frontierei, respectiv: punerea la dispoziție a spatiilor de lucru și a utilităților, transportul personalului, spatii de cazare și indemnizațiile de deplasare, conform legii.


  Articolul 11
  (1) În punctele de trecere se organizează și se efectuează controlul de frontieră al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și al altor bunuri atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară.(2) Controlul efectuat la trecerea frontierei de stat are ca scop verificarea și constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru intrarea și ieșirea în/din țară a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și altor bunuri.


  Articolul 12
  (1) În punctele de trecere își desfășoară activitatea personalul tuturor autorităților publice care au, potrivit legii, competente pe linia controlului la trecerea frontierei de stat.(2) Atribuțiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc de autoritățile publice în structura cărora acesta funcționează, potrivit prevederilor legale.(3) Autoritățile publice prevăzute la alin. (1) colaborează și răspund, în limita competentelor legale, de desfășurarea în bune condiții a traficului de călători, mijloace de transport, mărfuri și de alte bunuri.


  Articolul 13
  (1) În baza documentelor bilaterale încheiate de statul român cu statele vecine se pot organiza puncte de trecere comune pe teritoriul uneia dintre părțile semnatare ale acestora.(2) Regulile de lucru ale personalului fiecăreia dintre părți și modul de cooperare în punctul de trecere comun se stabilesc prin documentul de înființare a acestora.(3) Funcționarii români care își desfășoară activitatea în punctele de trecere comune aplica prevederile legii române cu privire la controlul trecerii frontierei de stat.


  Articolul 14
  (1) Seful punctului de trecere este polițist de frontieră și împreună cu șefii tuturor autorităților, care au, potrivit legii, competente de control la trecerea frontierei de stat pentru mărfuri și călători, cooperează pentru organizarea activității de control.
  (la 27-12-2006, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (2) Abrogat.
  (la 27-12-2006, Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (3) Polițistul de frontieră care își desfășoară activitatea în punctul de trecere este obligat să se sesizeze din oficiu asupra încălcării prevederilor legale referitoare la trecerea frontierei de stat și la controlul trecerii frontierei de stat de către participanții la traficul de frontieră și personalul prevăzut la art. 12 alin. (1).(4) În cazul existenței unor suspiciuni întemeiate sau al unor informații referitoare la încălcarea reglementărilor legale la trecerea frontierei de stat, șeful punctului de trecere poate solicita, în scris ori verbal, cu confirmarea scrisă, în cel mai scurt timp, șefilor celorlalte autorități din punctul de trecere, efectuarea unui alt control, mai amănunțit. Autoritățile solicitate au obligația efectuării acestui control.
  (la 15-12-2011, Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011. )
  (5) Accesul persoanelor în punctul de trecere, altele decât persoanele aparținând autorităților publice care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat, se stabilește de seful acestuia.


  Articolul 15

  Regulile de exploatare și întreținere privind podurile, căile ferate și rutiere, liniile de comunicații și apele care intersectează linia frontierei de stat ori au ax comun cu aceasta sunt stabilite prin acorduri, convenții și înțelegeri încheiate de statul român cu statele vecine.


  Articolul 16
  (1) Pentru soluționarea problemelor rezultate din înțelegerile bilaterale de frontieră se numesc, prin hotărâre a Guvernului, reprezentanți/împuterniciți de frontieră și locțiitori ai acestora, precum și delegați în comisiile mixte interguvernamentale, din rândul funcționarilor Politiei de Frontieră Române, precum și al altor reprezentanți ai unor autorități interesate.(2) Atribuțiile și modul de lucru ale funcționarilor prevăzuți la alin. (1) se stabilesc prin acordurile, convențiile și înțelegerile de frontieră încheiate de România cu statele vecine.


  Secţiunea a 2-a Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat

  Articolul 17
  (1) Controlul pentru trecerea frontierei de stat se efectuează în echipa constituită din personalul autorităților prevăzute la art. 12 alin. (1), ai carei membri au atribuții conform prevederilor legale speciale. Coordonarea echipei de control se face de către polițistul de frontiera.
  (la 27-12-2006, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (2) În punctele de trecere portuare, din echipa de control face parte și reprezentantul căpităniei portului. O data cu echipa de control au acces pe navele de mărfuri și reprezentanții agenției de navlosire, precum și alte persoane autorizate, conform legii.(3) În punctele de trecere aeroportuare echipa de control va fi însoțită de un reprezentant al companiei aeriene reprezentate pe aeroport.(4) În situațiile în care controlul nu se poate efectua în echipa constituită potrivit alin. (1), personalul autorității care trebuie să își desfășoare activitatea separat de restul echipei îl va informa, la terminarea controlului, pe șeful de tură al poliției de frontieră despre rezultatul controlului.


  Articolul 18
  (1) Controlul pașapoartelor și al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat române, eliberate de autoritățile române, precum și al celor eliberate de autoritățile străine, recunoscute sau acceptate de statul român, potrivit legii, se face de către polițistul de frontiera.(2) La controlul de frontieră cetățenii străini care intra în România trebuie să facă dovada ca îndeplinesc condițiile de intrare și ședere stabilite de statul român.
  (la 27-12-2006, Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (3) În cazurile în care se constata ca documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) nu întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a da dreptul titularului acestora să intre ori să iasă în/din țară sau exista suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor, seful punctului de trecere va dispune clarificarea situației și luarea masurilor prevăzute de lege.(4) Seful punctului de trecere poate dispune întreruperea călătoriei unei persoane dacă s-a constatat ca aceasta nu îndeplinește cerințele prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat române.


  Articolul 19

  La trecerea frontierei de stat, după efectuarea controlului documentelor privind identitatea persoanelor autoritatea vamală efectuează controlul vamal, potrivit reglementarilor vamale.


  Articolul 20
  (1) În punctul de trecere a frontierei de stat controlul sanitar-uman, sanitar-veterinar, fitosanitar și cel privind protecția mediului se organizează și se executa potrivit normelor stabilite de legislația în vigoare, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, înainte de efectuarea celorlalte tipuri de control.(2) Controlul pentru protecția sanitară a teritoriului României și cel privind protecția mediului se executa, potrivit legii, asupra persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și altor bunuri, indiferent de proveniența și destinația lor. Persoanei care nu se supune controlului sanitar nu i se permite trecerea frontierei de stat.(3) Autoritățile publice centrale care răspund de administrația publică, agricultura, alimentație și silvicultura, de transport și de protecția mediului stabilesc prin ordin comun al miniștrilor punctele de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul și tranzitul de animale și produse animale, vegetale și produse vegetale, deșeuri și substanțe chimice periculoase. Trecerea mijloacelor de transport destinate acestor transporturi prin alte puncte de trecere este interzisă.(4) În funcție de volumul traficului, de situația epizootiilor, epifitilor și de convențiile încheiate cu alte state, în punctul de trecere se pot executa numai controlul documentelor de trecere a frontierei, al documentelor însoțitoare ale mărfii și controlul fizic al mijloacelor care transporta animale sau produse animale, vegetale ori produse vegetale și deșeuri sau substanțe chimice periculoase. Controlul sanitar-veterinar, fitosanitar și pentru protecția mediului în detaliu se efectuează la locul de destinație al transportului, potrivit legii.(5) În situația în care punctul de trecere este deschis și pentru trecerea persoanelor, a altor mijloace de transport, mărfuri și bunuri, pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar, fitosanitar și pentru protecția mediului se stabilește în perimetrul punctului de trecere un spațiu anume destinat. Acesta va fi situat în lateral sau separat de spațiul pentru controlul persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și bunurilor care nu fac obiectul acestui tip de control.(6) În situația în care animalele și produsele animale sau vegetalele și produsele vegetale, deșeurile sau substanțele chimice periculoase nu corespund standardelor prevăzute pentru trecerea frontierei de stat, personalul specializat al Politiei Sanitare-Veterinare, al Politiei Fitosanitare sau al autorității de protecție a mediului va interzice trecerea acestora peste frontiera, informându-i despre aceasta pe seful punctului de trecere și pe seful biroului vamal de control și vămuire la frontiera.(7) În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situații care nu suferă amânare, autoritatea publică centrala care răspunde de sănătate și/sau autoritatea publică centrala care răspunde de agricultura, alimentație și silvicultura iau/ia primele masuri de prevenire și combatere a acestora, potrivit legii, pe care le comunica de îndată celorlalte autorități interesate. În aceste cazuri controlul sanitar de specialitate și masurile de prevenție sanitară se efectuează în detaliu asupra tuturor persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și bunurilor. Cu sprijinul administrației publice locale se stabilesc spatiile în care se aplica masurile de profilaxie sanitară, sanitară veterinară și fitosanitara.(8) În spațiul destinat controlului sanitar-veterinar se organizează și se aplica masurile de prevenire a răspândirii bolilor de la animale la om, stabilite de inspectorii sanitari veterinari, conform legii. În acest spațiu agenții economici autorizați să efectueze serviciile prevăzute de legea sanitară veterinară organizează și dispun instalațiile necesare.


  Articolul 21
  (1) Trecerea peste frontiera de stat de către persoane fizice a armelor de vânătoare, de tir și munițiilor aferente acestora, a armelor cu aer comprimat, precum și a armelor de panoplie este permisă numai dacă acestea sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei, de către autoritățile care au eliberat aceste documente sau au acordat viza română.(2) Persoanele care la intrarea în România au asupra lor arme și muniții, altele decât cele prevăzute la alin. (1), au obligația să le depună la politia de frontiera, urmând să fie restituite proprietarului, potrivit legii.(3) Însoțitorii delegațiilor străine la nivelul șefilor de stat ori la nivel guvernamental, precum și militarii pot avea asupra lor și pot introduce în țară arme de autoapărare și munițiile aferente, pe baza de reciprocitate, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe și, respectiv, Ministerul Apărării Naționale*) sau Ministerul Afacerilor Interne*).(4) La trecerea frontierei de stat militarii români participanți la operațiuni în sprijinul păcii sau în scopuri umanitare, la exerciții militare comune cu unități din alte state, precum și forțele militare străine care participa la activități ce implica intrarea, staționarea sau tranzitarea teritoriului României conform tratatelor și înțelegerilor internaționale la care România este parte, pot avea asupra lor armamentul, tehnica de lupta și munițiile necesare, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Apărării Naționale*) sau Ministerul Afacerilor Interne*).


  Articolul 22
  (1) Armele de vânătoare, de tir, cu aer comprimat, munițiile pentru acestea, precum și armele de panoplie aflate asupra călătorilor în tranzit, pe care aceștia le-au declarat, se sigilează la intrarea în țară de către personalul politiei de frontiera.(2) Pe timpul tranzitării teritoriului României călătorilor le este interzis să înstrăineze armele și munițiile sau să rupă sigiliile aplicate. La ieșirea din țară se verifica integritatea și autenticitatea sigiliilor și dacă datele de identificare a armelor și munițiilor corespund cu cele înscrise în documentul de trecere a frontierei de stat. Dacă sigiliile nu sunt intacte ori datele nu corespund cu cele înscrise în documentele de trecere a frontierei de stat sau armele și munițiile au fost înstrăinate integral ori în parte, călătorilor în cauza li se întrerupe călătoria până la clarificarea situației de către autoritățile competente.(3) Tranzitarea prin România a armelor de vânătoare sau de tir și a munițiilor corespunzătoare, aparținând unor persoane juridice străine, se face cu aprobarea prealabilă a șefului serviciului teritorial al poliției de frontieră competent sau a șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.
  (la 15-12-2011, Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011, prin înlocuirea sintagmei "șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră" cu sintagma "șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră". )


  Articolul 23
  (1) Armele și munițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2), care nu au fost declarate, precum și alte arme și muniții descoperite cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat se rețin în vederea confiscării și se predau pe baza de proces-verbal autorităților competente.(2) Persoanele în cauză sunt conduse în fața autorităților competente în vederea clarificării situației lor.
  (la 01-02-2014, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de art. 50 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )


  Articolul 24

  Dispozițiile art. 21 și 23 se aplica și în cazul substanțelor explozive, al materialelor biologice cu potențial de contaminare în masa, al substanțelor stupefiante sau psihotrope și al medicamentelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope în cantități mai mari decât cele necesare pentru tratamentul personal, precum și al dispozitivelor sau recipientelor încărcate cu substanțe toxice sau radioactive aflate asupra persoanelor sau, după caz, în mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale ori aeriene care trec frontiera de stat română.


  Articolul 25
  (1) La autoturismele, autobuzele, autocarele, automarfarele și celelalte mijloace de transport rutiere care intra sau ies din țară controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în punctele de trecere rutiere.(2) În punctele de trecere, în cazul transporturilor multimodale, controlul mijloacelor prevăzute la alin. (1) se efectuează înainte de îmbarcarea/debarcarea în/de pe mijlocul de transport naval, aerian sau feroviar.


  Articolul 26

  Controlul pentru trecerea frontierei al trenurilor se efectuează în stația de frontieră sau, pe parcurs, între stația de frontieră și o stație interioară.


  Articolul 27
  (1) La navele care intra sau ies din porturile românești în/din curse externe controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în punctele de trecere portuare.(2) La navele care urmează să oprească în porturile situate pe Dunăre, în care nu funcționează puncte de trecere, controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în primul port, situat în amonte sau în aval de acest port, în care funcționează un punct de trecere. La ieșirea din țară controlul se efectuează în portul de unde pleacă nava în cursa externa, în situația în care în acesta exista un punct de trecere; în caz contrar, navele respective sunt obligate să oprească pentru control în unul dintre porturile Galați, Sulina, Tulcea, Constanța-Sud sau Moldova Veche.(3) La navele sub pavilion străin care navighează în sectorul Dunării de Jos, intre porturile Sulina și Brăila, controlul pentru trecerea frontierei se efectuează la intrare în portul Sulina, iar la ieșire, în unul dintre porturile Brăila, Galați, Tulcea sau Sulina, dacă din aceste porturi navele pleacă direct în cursele externe. Controlul navelor care navighează prin canalul Dunăre-Marea Neagră se efectuează la intrare în portul Constanța-Sud, iar la ieșire, în ultimul port românesc din care navele pleacă în cursa.(4) În portul Cernavodă se controlează numai acele nave care sosesc sau pleacă în cursa externa din portul Basarabi, Poarta Alba, Medgidia sau Cernavodă.(5) Controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în portul Sulina asupra tuturor navelor care navighează prin acesta spre porturile Reni sau Ismail; în portul Sulina nu sunt supuse controlului navele românești și străine care vin din aceste porturi și nu se opresc într-un port românesc, precum și navele de mărfuri și pasageri sub pavilion românesc care navighează intre porturile Constanța, Sulina, Galați și Brăila, la intrarea și la ieșirea din sectorul Dunării de Jos.(6) Navele sub pavilion străin care navighează în aval pe Dunărea interioară și urmează să o tranziteze cu oprire efectuează controlul la intrarea în țară în portul Călărași, iar pentru ieșirea din țară, în ultimul port din care pleacă, dacă este organizat punct de trecere a frontierei, sau în portul Galați. Pentru navigația în amonte de acest sector al Dunării controlul la intrarea în țară se efectuează în portul Galați, iar pentru ieșirea din țară, în ultimul port din care pleacă nava, dacă este organizat punct de trecere a frontierei, sau în portul Călărași.(7) Navele sub pavilion străin care navighează în tranzit fără oprire pe Dunărea interioară sau pe canalul Dunăre - Marea Neagră sunt supuse controlului în portul Călărași, respectiv în portul Galați.


  Articolul 28
  (1) În cazul în care în rada portului a eșuat o nava sau la bordul unei nave a izbucnit un incendiu, navele de salvare sau cele desemnate să intervină pentru salvare pot să iasă în rada pentru acordare de ajutor, fără a li se efectua controlul pentru trecerea frontierei. Aceste situații se aduc la cunoștința sefului punctului de trecere, de îndată, de către căpitănia portului.(2) Când în port a izbucnit un incendiu sau a apărut un pericol iminent care afectează siguranța navelor ori care pune în pericol siguranța navelor, acestora li se permite ieșirea din port în rada, fără a li se efectua controlul pentru trecerea frontierei.


  Articolul 29
  (1) Activitatea de căutare și salvare a vieții omenești în marea teritoriala se organizează și se desfășoară pe baza acordurilor bilaterale dintre statele riverane Marii Negre, încheiate în conformitate cu prevederile Convenției internaționale (SAR) din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, adoptata la Hamburg la 27 aprilie 1979.(2) Delimitarea regiunilor de căutare/salvare intre statele riverane Marii Negre nu este legată de delimitarea liniei de frontiera.(3) Serviciile de căutare și salvare se desfășoară în conformitate cu principiul primului sosit la locul unde are loc activitatea de căutare și salvare, dacă prin acordurile bilaterale ale României cu statele riverane Marii Negre nu se stabilește altfel. Salvatorul este obligat să își anunțe prezenta și motivul acesteia în apele teritoriale ale României sau deasupra acestora, prin stația radiocoastă care va informa imediat căpitănia portului în a carei zona de jurisdicție se afla salvatorul și serviciul teritorial al poliției de frontieră.
  (la 15-12-2011, Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011, prin înlocuirea sintagmei "inspectoratul județean al poliției de frontieră" cu sintagma "serviciul teritorial al poliției de frontieră". )
  (4) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1) și numai în scopul căutării locului de producere a accidentelor maritime și al salvării supraviețuitorilor, cu exceptia cazurilor în care statele riverane Marii Negre convin altfel, se autorizează intrarea imediata în/deasupra marii teritoriale a României a unităților de salvare aparținând celorlalte state riverane.


  Articolul 30
  (1) Controlul documentelor privind identitatea străinilor, membri ai echipajelor navelor care executa voiaje internaționale, și a pasagerilor pentru trecerea frontierei se efectuează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptata la Londra la 9 aprilie 1965, cu modificările și completările ulterioare.(2) La navele românești de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staționeze în rada portului, accesul la uscat al membrilor echipajelor este permis cu aprobarea sefului punctului de trecere. În acest caz controlul navelor se executa după intrarea lor în port, iar controlul carnetelor de marinar se efectuează la coborârea pe uscat.


  Articolul 31
  (1) Membrilor echipajelor navelor aflate în rada portului, asupra cărora la sosire nu s-a efectuat controlul pentru trecerea frontierei, li se poate acorda asistență medicală cu accesul medicului la bord, la cererea comandanților de nava și cu aprobarea sefului punctului de trecere.(2) În baza avizului organelor sanitare competente debarcarea marinarilor străini în vederea internării în unul dintre spitalele orașului portuar se aproba de seful punctului de trecere, la cererea căpităniei portului.


  Articolul 32
  (1) Marinarii rămași pe teritoriul României după plecarea navei se vor prezenta la agenția companiei de navigație de care aparține nava, pentru a li se rezolva situația. Dacă în localitatea portuara nu exista agenție de navigație, seful punctului de trecere permite marinarilor plecarea din țară cu alta nava.(2) Marinarilor străini aflați pe nave în porturile românești, care urmează să se deplaseze în interes de serviciu într-un alt port sau într-o alta localitate de pe teritoriul României, pentru a lua legătura cu misiunea diplomatică sau cu oficiul consular al statului ai cărui cetățeni sunt, li se acorda, la cerere, viza de intrare. Cererea de viza se rezolva prin agenția de navlosire sau prin agenția de navigație a statului de care aparține nava ori de către șefii punctelor de trecere. În cazul deplasării marinarilor spre alte state li se acorda vize de tranzit.(3) Trecerea oricărui membru al echipajului unei nave străine în echipajul altei nave străine, aflata în unul dintre porturile românești, se face prin modificarea corespunzătoare de către comandanții celor doua nave a listelor cuprinzând echipajul acestora, cu acordul agenților navelor. Listele cuprinzând echipajele sunt prezentate la căpitănia portului, la seful punctului de trecere a frontierei la biroul vamal și la biroul direcției de sănătate publică din port de către agenții navelor.


  Articolul 33
  (1) La navele de pasageri sub pavilion românesc sau sub pavilion străin, precum și la pasagerii aflați pe navele de mărfuri care vin sau pleacă în/din România controlul documentelor la trecerea frontierei se efectuează asupra persoanelor și bunurilor la debarcarea și, respectiv, îmbarcarea la/de pe nave.(2) Accesul pasagerilor străini la uscat este permis numai după îndeplinirea formalităților legale pentru trecerea frontierei de stat.


  Articolul 34

  Șefii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, precum și șefii reprezentantelor organizațiilor internaționale aflate pe teritoriul României, în limitele convențiilor la care statul român este parte, au acces la bordul navelor de comerț străine aflate în porturile sau apele teritoriale românești, în baza cărților de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.


  Articolul 35

  Accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcați pe navele aflate în porturile românești care navighează intre porturile Constanța, Sulina și Moldova Veche se face pe baza pașapoartelor ori a altor documente de trecere a frontierei, la cererea comandantului navei și cu avizul sefului punctului de trecere.


  Articolul 36
  (1) În aeroporturi controlul pentru trecerea frontierei se face la plecarea și la sosirea aeronavelor în/din curse internaționale. Când din cauze de forță majora o aeronava de transport internațional nu își poate continua cursa și călătorii în tranzit nu au legături imediate, acestora li se permite, la cerere, accesul în localitate până la îmbarcarea în prima aeronava sau tranzitarea teritoriului României cu alte mijloace de transport, în baza vizei de tranzit acordate în punctul de trecere, potrivit legii.(2) În cazul în care aeronavele care efectuează curse internaționale aterizează din cauze de forță majora pe aeroporturi care nu sunt destinate traficului internațional, situate în afara zonei de frontiera, controlul pentru trecerea frontierei se asigura de către unitatea de politie și autoritatea vamală cele mai apropiate.(3) Călătorilor în tranzit, cu escală în România, nu li se efectuează controlul pașapoartelor dacă nu părăsesc aerogara, cu exceptia situațiilor deosebite ce reclama efectuarea acestui control.


  Articolul 37

  Avioanele militare românești și străine și echipajele lor, atunci când aterizează sau decolează de pe aeroporturi românești deschise traficului internațional, se supun regulilor prevăzute la art. 36.


  Secţiunea a 3-a Accesul, circulația și alte activități ce se desfășoară în zona de frontieră și în punctele de trecere a frontierei de stat

  Articolul 38
  (1) Zborurile aeronavelor civile care executa operațiuni aeriene în spațiul aferent zonei de frontieră vor fi comunicate Inspectoratului General al Poliției de Frontieră de către operatorii aerieni care efectuează zborurile respective, cu cel puțin o ora înainte de decolare, cu precizarea tipului și înmatriculării aeronavei, a itinerarului și a orarului de zbor.(2) Zborurile având drept scop acordarea asistentei medicale sau a ajutorului umanitar de urgență, efectuate în spațiul aerian aferent zonei de frontiera, se comunica Inspectoratului General al Politiei de Frontieră de către operatorii aerieni care executa zborurile respective, înainte de decolare, cu precizarea tipului și înmatriculării aeronavei, a itinerarului și a orarului de zbor.(3) Zborurile menționate la alineatele precedente, pentru care, conform reglementarilor aeronautice în vigoare, este necesara obținerea unei autorizații de survol, se comunica Inspectoratului General al Poliției de Frontieră de către Autoritatea Aeronautica Civilă Română în momentul emiterii autorizației respective.(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul zborurilor efectuate pe căile aeriene alocate traficului aerian internațional.


  Articolul 39

  În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul organelor Poliției de Frontieră Române, se pot executa activități cum sunt: mineritul, exploatările de țiței, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătățiri funciare și irigații, îndiguirile, lucrările ori construcțiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condițiilor de navigație, construcțiile și amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice.
  (la 15-12-2011, Art. 39 a fost modificat de pct. 4 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011. )


  Articolul 40

  Pescuitul industrial și sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile și sectoarele stabilite de autoritățile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliției de Frontieră Române.
  (la 15-12-2011, Art. 40 a fost modificat de pct. 5 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011. )


  Articolul 41

  Bărcile și ambarcațiunile înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră și apele maritime interioare, se păstrează în locurile stabilite de căpităniile de port sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale, cu avizul șefilor sectoarelor politiei de frontiera, luându-se masuri de către cei care le dețin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activități ilicite.
  (la 08-05-2002, Art. 41 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. )


  Articolul 42
  (1) Activitățile de agrement și sportive în apele de frontiera, marea interioară și marea teritoriala se pot desfășura cu aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administrației publice locale și cu avizul sefului sectorului politiei de frontieră ori, după caz, al sefului grupului de nave al politiei de frontiera.
  (la 27-12-2006, Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (2) În apele de frontiera, în marea interioară și în marea teritoriala navele cu excursioniști, precum și orice alta nava sau ambarcațiune nu au voie să acosteze decât în porturi sau în alte locuri special amenajate în acest scop. În caz de forță majora acostarea se poate face în orice punct de pe malul românesc, anunțându-se cea mai apropiată formațiune locala a poliției de frontieră sau, în lipsa acesteia, a politiei. Dispozițiile acestui alineat nu se aplica cetățenilor români posesori de bărci.(3) Abrogat.
  (la 24-03-2009, Alin. (3) al art. 42 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009. )


  Articolul 43

  Pășunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fâșia de protecție a frontierei de stat, iar noaptea, până la 500 metri față de aceasta, către interior, în locurile stabilite de autoritățile administrației publice locale și cu avizul șefului sectorului poliției de frontieră.
  (la 27-12-2006, Art. 43 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )


  Articolul 44
  (1) Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 metri de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, și de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă, este interzisă.(2) Vânătoarea organizată a animalelor de pradă, pe adâncimea prevăzută la alin. (1), este admisă numai ziua și numai de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, pe baza hotărârilor consiliilor locale și cu avizul prealabil al șefului sectorului poliției de frontieră.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația confirmării oficiale, în condițiile legii, a unui focar de pestă porcină africană sau a unui focar de altă boală infecțioasă pe teritoriul unui stat vecin, vânarea organizată a animalelor sălbatice pe adâncimea prevăzută la alin. (1) este permisă numai ziua și numai de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, de către gestionarii fondurilor de vânătoare, cu avizul prealabil al șefului sectorului de poliție de frontieră.
  (la 10-03-2017, Articolul 44 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 8 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 )

  (la 27-12-2006, Art. 44 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )


  Articolul 45
  (1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate desfășura numai după obținerea prealabilă a avizului din partea șefului serviciului teritorial al poliției de frontieră competent, respectiv a șefului Gărzii de Coastă sau a șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autorităților administrației publice locale și a altor autorități prevăzute de lege, după caz.(2) Condițiile de eliberare de către șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră competent, respectiv de către șeful Gărzii de Coastă sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum și obligațiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. În aviz se menționează obligațiile persoanelor avizate.
  (la 15-12-2011, Art. 45 a fost modificat de pct. 6 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011 și de pct. 8 al art. III din același act normativ, prin înlocuirea sintagmei "șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră" cu sintagma "șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră". )


  Articolul 46
  (1) Persoanelor care se deplasează sau care desfășoară diferite activități în apropierea frontierei de stat le este interzis:
  a) să tragă cu arma peste frontiera de stat;
  b) să deterioreze sau să distrugă semnele de frontieră, instalațiile sau mijloacele tehnice de pază ale politiei de frontieră;
  c) să utilizeze focul deschis fără luarea masurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți;
  d) să fixeze pe banda magnetică, pe hârtie sau alt suport imagini care să redea porțiuni din teritoriul statelor vecine;
  e) să facă schimb de obiecte sau corespondenta peste frontiera de stat, în alte puncte decât cele destinate prin lege acestui scop;
  f) să desfășoare activități care pot polua apele, marea, aerul sau solul în zona de frontiera, precum și apele maritime aflate sub jurisdicția statului român;
  g) să poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontieră;
  h) să comită fapte, gesturi sau să profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau a cetățenilor acestuia.
  (2) Restricțiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) și g) sunt aplicabile doar în situația în care acestea sunt prevăzute în acordurile sau convențiile privitoare la frontiera încheiate de România cu statele vecine.


  Articolul 47

  În situații deosebite, pe timpul unor acțiuni ale politiei de frontiera, se poate opri temporar accesul și desfășurarea unor activități în apropierea frontierei de stat în afara localităților. Aceste masuri vor fi aduse la cunoștința autorităților administrației publice locale și populației în timp util.


  Capitolul IV

  Abrogat.
  ----------
  Cap. IV a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.

  Secţiunea 1

  Abrogată.
  ----------
  Secțiunea 1 din Cap. IV a fost abrogată conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.

  Articolul 48

  Abrogat.
  ----------
  Art. 48 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 49

  Abrogat.
  ----------
  Art. 49 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 50

  Abrogat.
  ----------
  Art. 50 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 51

  Abrogat.
  ----------
  Art. 51 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Secţiunea a 2-a

  Abrogată.
  ----------
  Secțiunea a 2-a din Cap. IV a fost abrogată conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.

  Articolul 52

  Abrogat.
  ----------
  Art. 52 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 53

  Abrogat.
  ----------
  Art. 53 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 54

  Abrogat.
  ----------
  Art. 54 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 55

  Abrogat.
  ----------
  Art. 55 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 56

  Abrogat.
  ----------
  Art. 56 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 57

  Abrogat.
  ----------
  Art. 57 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 58

  Abrogat.
  ----------
  Art. 58 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 59

  Abrogat.
  ----------
  Art. 59 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Secţiunea a 3-a

  Abrogată.
  ----------
  Secțiunea a 3-a din Cap. IV a fost abrogată conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.

  Articolul 60

  Abrogat.
  ----------
  Art. 60 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 61

  Abrogat.
  ----------
  Art. 61 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 62

  Abrogat.
  ----------
  Art. 62 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 63

  Abrogat.
  ----------
  Art. 63 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 64

  Abrogat.
  ----------
  Art. 64 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 65

  Abrogat.
  ----------
  Art. 65 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 66

  Abrogat.
  ----------
  Art. 66 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Articolul 67

  Abrogat.
  ----------
  Art. 67 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.


  Capitolul V Răspunderi și sancțiuni

  Articolul 68

  Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravențională sau administrativa a persoanei vinovate.


  Articolul 69

  Pentru faptele prevăzute la art. 46 lit. f) polițiștii de frontieră și organele specializate ale administrației publice centrale și locale aplica prevederile dispozițiilor legale privind protecția mediului.


  Articolul 70

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 70 a fost abrogat de art. 97 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 71

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 71 a fost abrogat de art. 97 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 72

  Abrogat.
  (la 28-02-2003, Art. 72 a fost abrogat de pct. 3 al art. 29 din LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003. )


  Articolul 73

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 73 a fost abrogat de art. 97 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 74

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 74 a fost abrogat de art. 97 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 75

  Sunt contravenții, dacă potrivit legii penale nu constituie infracțiuni, următoarele fapte:
  (la 08-05-2002, Partea introductivă a art. 75 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. )
  a) tragerea cu arma peste frontiera de stat, deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontieră, a instalațiilor sau mijloacelor tehnice de pază, supraveghere și control ale Poliției de Frontieră Române, utilizarea focului deschis fără luarea masurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, în apropierea liniei de frontiera;
  b) abrogată;
  (la 31-07-2011, Lit. b) a art. 75 a fost abrogată de pct. 1 al art. VI din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )
  c) refuzul sub orice forma de a permite autorităților de frontieră vizitarea aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport rutiere sau feroviare, a magaziilor, hambarelor și a altor locuri ce prezintă interes pentru controlul de frontiera;
  d) refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor poliției de frontieră sau ale poliției;
  e) accesul la uscat fără aprobarea șefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor românești de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staționeze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei, a marinarilor rămași pe teritoriul României la agenția companiei de navigație de care aparține nava, pentru a li se rezolva situația; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcați pe navele aflate în porturile românești care navighează între porturile Constanța, Sulina și Moldova Veche fără pașaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea șefului punctului de trecere; desfășurarea oricărei activități în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al șefului serviciului teritorial al poliției de frontieră competent, al șefului Gărzii de Coastă, al șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administrației publice locale sau al altei autorități prevăzute de lege; nerespectarea obligațiilor prevăzute în avizul eliberat de șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră competent, de șeful Gărzii de Coastă sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);
  (la 15-12-2011, Lit. e) a art. 75 a fost modificată de pct. 7 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011 și de pct. 8 al art. III din același act normativ, prin înlocuirea sintagmei "șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră" cu sintagma "șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră". )

  f) accesul persoanelor în fâșia de protecție a frontierei de stat, fără documente de identitate și fără aprobarea șefului formațiunii locale a poliției de frontieră; accesul persoanelor în insulele și ostroavele de formațiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenenței acestora; desfășurarea activităților prevăzute la art. 39 fără avizul șefului serviciului teritorial al poliției de frontieră sau al șefului Gărzii de Coastă; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritățile competente ori fără avizul prealabil al șefului serviciului teritorial al poliției de frontieră competent sau al șefului Gărzii de Coastă; păstrarea bărcilor și ambarcațiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritățile competente ori neluarea de către cei care le dețin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activități ilicite; desfășurarea activităților de agrement și sportive în apele de frontieră, marea interioară și marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administrației publice locale ori fără avizul șefului sectorului poliției de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcațiunilor cu excursioniști în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; pășunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâșia de protecție a frontierei de stat; pășunatul animalelor în timpul nopții în alte locuri decât cele stabilite de autoritățile administrației publice locale sau fără avizul șefului sectorului poliției de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, și de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfășurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al șefului sectorului poliției de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau porțiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfășoară diferite activități în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convențiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convențiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea, de persoanele care se deplasează ori desfășoară activități în apropierea frontierei de stat, de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetățenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau convențiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.
  (la 15-12-2011, Lit. f) a art. 75 a fost modificată de pct. 7 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011 și de pct. 8 al art. III din același act normativ, prin înlocuirea sintagmei "șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră" cu sintagma "șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră". )


  Articolul 76
  (1) Contravențiile prevăzute la art. 75 se sancționează după cum urmează:
  a) cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei cele de la lit. a);
  (la 27-12-2006, Lit. a) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  b) abrogată;
  (la 31-07-2011, Lit. b) a alin. (1) al art. 76 a fost abrogată de pct. 2 al art. VI din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )

  c) cu amenda de la 500 lei la 2.500 lei cele de la lit. e);
  (la 27-12-2006, Lit. c) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  d) cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei cele de la lit. c) și d);
  (la 27-12-2006, Lit. d) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )

  e) cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei cele de la lit. f).
  (la 27-12-2006, Lit. e) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )
  (2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplica transportatorului pentru fiecare persoana transportată.(2^1) Săvârșirea în mod repetat a contravenției de nerespectare a obligațiilor prevăzute în avizul eliberat de șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră competent sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1), se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei și cu retragerea avizului.
  (la 15-12-2011, Alin. (2^1) al art. 76 a fost modificat de pct. 8 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011, prin înlocuirea sintagmei "șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră" cu sintagma "șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră". )
  (3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
  (la 08-05-2002, Alin. (3) al art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. )
  (4) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 77
  (1) Contravențiile prevăzute la art. 75 se constata și sancțiunile se aplica, potrivit legii, după caz, de către personalul Poliției de Frontieră Române, al Politiei Române sau de către împuterniciții autorităților administrației publice locale.(2) În cazul sancțiunilor cu amenda contravenientul poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, la instanța de judecata, potrivit legii.
  (la 08-05-2002, Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. )
  (3) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 75 lit. a), dacă agentul constatator apreciază că sancțiunea amenzii este îndestulătoare, aplica amenda. În caz contrar procesul-verbal de constatare a contravenției se trimite de îndată judecătoriei în a carei raza teritoriala a fost săvârșită contravenția, pentru judecarea cauzei și aplicarea sancțiunii. Participarea procurorului este obligatorie. Împotriva hotărârii instanței se poate face cerere de reexaminare de către contravenient sau procuror în termen de 24 de ore de la pronunțare, pentru procuror și contravenientul prezenți, sau de la comunicare, când contravenientul a lipsit la dezbateri.
  (la 08-05-2002, Alin. (3) al art. 77 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. )
  (4) Sancțiunea închisorii contravenționale poate fi aplicata minorilor numai dacă au împlinit vârsta de 16 ani; în acest caz limitele sancțiunii prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se reduc la jumătate.(5) În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani se aplica prevederile legii privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.


  Articolul 78

  Din sumele rezultate din amenzile aplicate conform art. 76, o cota de 50% va reveni Poliției de Frontieră Române, Poliției Române sau autorității publice locale din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, și va fi repartizată astfel: 20% pentru premierea persoanelor care au descoperit săvârșirea faptei și au aplicat sancțiunea, iar 80% pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital; sumele ramase necheltuite la sfârșitul fiecărui an se reportează în anul următor, având aceeași destinație.
  (la 27-12-2006, Art. 78 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )


  Articolul 79

  Amenzile aplicate persoanelor fizice sau juridice străine pot fi plătite și în valuta liber convertibilă, prin transformarea amenzilor din lei în valuta convertibilă, la cursul valutar oficial în vigoare la data săvârșirii contravenției.


  Capitolul VI Dispoziții finale și tranzitorii

  Articolul 80

  Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile acordurilor, convențiilor și altor înțelegeri internaționale în materie, încheiate de România cu terțe state, ratificate potrivit legii.


  Articolul 81

  Ministerul Afacerilor Interne*) va elabora normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care le va supune Guvernului spre adoptare în termen de 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 82

  La intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 24 august 2000, precum și orice alte dispoziții contrare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul de interne,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  --------