LEGE Nr. 2 din 30 ianuarie 1996
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 31 ianuarie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 8 septembrie 1993, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
  "(3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum şi pentru activităţile desfăşurate în zilele nelucrătoare, şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25%, calculat la salariul de baza şi care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de Biroul permanent al fiecărei Camere, printr-un regulament."
  2. Articolul 27 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie, altele decît funcţiile de execuţie de specialitate specifice, sunt cele prevăzute pentru funcţiile de execuţie din ministere şi celelalte organe centrale, mai mari cu 45% . Salariile persoanelor încadrate pe funcţiile prevăzute la poziţiile 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 din anexa nr. 3 se majorează cu 15% ."


  Articolul 2

  Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  -----------------------