HOTĂRÂRE nr. 332 din 23 aprilie 2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final și al dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,
  având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  ---------
  Formula introductivă a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepția celor prevăzute la art. 13 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiții în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană.
  --------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.
  (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.


  Capitolul II Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari

  Articolul 3
  (1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.


  Articolul 4
  (1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.(2) Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
  a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2020;
  b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2025.
  (3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.


  Articolul 5

  Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.700.
  --------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.


  Capitolul III Cheltuieli eligibile

  Articolul 6
  (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.(2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:
  a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții;
  b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanțare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.
  (3) Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajați și angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.
  (la 19-04-2016, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )


  Articolul 7

  Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.


  Capitolul IV Intensitatea și cumulul ajutoarelor de stat

  Articolul 8
  (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 10, este următorul:

  Regiunea
   
   

  Nivelul maxim al ajutorului de stat

  2014-2017

  2018-2020

  Regiunea București
   

  echivalentul în lei a
  11,25 milioane euro

  echivalentul în lei a
  7,5 milioane euro

  Regiunile Vest și Ilfov

  echivalentul în lei a 26,25 milioane euro

  Regiunile Nord-Vest, Centru,
  Nord-Est, Sud-Est,
  Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

   
  echivalentul în lei a 37,5 milioane euro
   
  (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare.


  Articolul 9
  (1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăși următoarele procente:

  Regiunea

  Intensitatea maximă a ajutorului de stat

  2014-2017

  2018-2020

  Regiunea București

  15%

  10%

  Regiunile Vest și Ilfov

  35%

  Regiunile Nord-Vest, Centru,
  Nord-Est, Sud-Est,
  Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

  50%
  (2) În cazul proiectelor mari de investiții, ajutorul nu poate depăși valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 8 alin. (1) și se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 pct. 20 din Regulament.
  --------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.
  (3) Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții.


  Articolul 10
  (1) Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) și (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.(2) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, pot fi cumulate după cum urmează:
  a) cu orice alt ajutor de stat, aferent unor costuri eligibile diferite;
  b) cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) și (2).
  (3) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2).


  Capitolul V Efectul stimulativ

  Articolul 11
  (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiției;
  b) abrogată;
  --------
  Lit. b) a alin. (2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.

  c) proiectul de investiții nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanțare.


  Articolul 12

  În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior primirii acordului pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.


  Capitolul VI Criterii de acordare a ajutorului de stat

  Articolul 13

  Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:
  a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
  --------
  Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.

  b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare;
  --------
  Lit. b) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.

  c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;
  d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;
  e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.
  --------
  Lit. e) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.


  Articolul 14

  Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:
  a) ajutor destinat activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
  b) ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
  c) ajutor pentru exploatare.


  Articolul 15
  (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:
  a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
  (la 19-04-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )

  b) realizează o investiție inițială în România, în orice sector, cu excepția celor prevăzute la art. 13 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1;
  c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
  d) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» definite potrivit art. 2 pct. 18 din Regulament;
  --------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.

  e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
  (la 06-11-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 )
  (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:
  a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exercițiu financiar încheiat;
  b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
  (3) Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:
  a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 30.000 lei;
  b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.
  (la 19-04-2016, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )


  Articolul 16

  Investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2;
  (la 19-04-2016, Litera a) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )

  b) să conducă la crearea, pentru fiecare locație a realizării investiției, a cel puțin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați;
  --------
  Lit. b) a art. 16 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.

  c) să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. w) din procedura prevăzută la anexa nr. 2.


  Articolul 16^1

  Imobilizările corporale și necorporale aferente investițiilor inițiale trebuie să fie noi, cu excepția celor achiziționate de către IMM-uri.
  --------
  Art. 16^1 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.


  Capitolul VII Dispoziții finale

  Articolul 17

  Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al schemei, perioada în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual și a bugetului total alocat schemei, rezultatele etapelor de evaluare și lista beneficiarilor.


  Articolul 18
  (1) Ministerul Finanțelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiții în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(2) Angajatorul trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanțare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.


  Articolul 19
  (1) Toate documentele transmise Ministerului Finanțelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor redactate într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoțite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizați.(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  (la 19-04-2016, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )


  Articolul 20

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea

  București, 23 aprilie 2014.
  Nr. 332.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

  Nr.
  crt.

  Cod
  CAEN

  Denumire cod CAEN

  SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT

  1

  01

  Agricultură, vânătoare și servicii anexe

  2

  02

  Silvicultură și exploatare forestieră

  3

  03

  Pescuitul și acvacultura

  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

  4

  05

  Extracția cărbunelui superior și inferior

  5

  06

  Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

  6

  071

  Extracția minereurilor feroase

  7

  0892

  Extracția și aglomerarea turbei

  8

  091

  Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și
  gazelor naturale

  9

  099

  Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

  10

  102

  Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și
  moluștelor

  11

  1101

  Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

  12

  1102

  Fabricarea vinurilor din struguri

  13

  1103

  Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

  14

  1104

  Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin
  fermentare

  15

  1105

  Fabricarea berii

  16

  1106

  Fabricarea malțului

  17

  12

  Fabricarea produselor din tutun

  18

  131

  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

  19

  19

  Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute
  din prelucrarea țițeiului

  20

  2014

  Fabricarea altor produse chimice organice de bază

  21

  2051

  Fabricarea explozivelor

  22

  206

  Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

  23

  24

  Industria metalurgică

  24

  254

  Fabricarea armamentului și muniției

  25

  2591

  Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare
  din oțel

  26

  301

  Construcția de nave și bărci

  27

  304

  Fabricarea vehiculelor militare de luptă

  28

  33

  Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și
  echipamentelor

  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE,
  APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

  29

  35

  Producția și furnizarea de energie electrică și termică,
  gaze, apă caldă și aer condiționat

  SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII

  30

  41

  Construcții de clădiri

  31

  42

  Lucrări de geniu civil

  32

  4399

  Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

  SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI
  MOTOCICLETELOR

  33

  45

  Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea
  autovehiculelor și a motocicletelor

  34

  46

  Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și
  motociclete

  35

  47

  Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și
  motocicletelor

  SECȚIUNEA H - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

  36

  49

  Transporturi terestre și transporturi prin conducte

  37

  50

  Transporturi pe apă

  38

  51

  Transporturi aeriene

  39

  522

  Activități anexe pentru transporturi

  SECȚIUNEA I - HOTELURI ȘI RESTAURANTE

  40

  55

  Hoteluri și alte facilități de cazare

  41

  56

  Restaurante și alte activități de servicii de alimentație

  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII

  42

  60

  Activități de difuzare și transmitere de programe

  43

  61

  Telecomunicații

  SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI

  44

  64

  Intermedieri financiare, cu excepția activităților de
  asigurări și ale fondurilor de pensii

  45

  65

  Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de
  pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări
  sociale)

  46

  66

  Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități
  de asigurare și fonduri de pensii

  SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE

  47

  68

  Tranzacții imobiliare

  SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  SUPORT

  48

  77

  Activități de închiriere și leasing

  49

  78

  Activități de servicii privind forța de muncă

  SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL
  PUBLIC

  50

  84

  Administrație publică și apărare; asigurări sociale din
  sistemul public

  SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE

  51

  92

  Activități de jocuri de noroc și pariuri

  52

  93

  Activități sportive, recreative și distractive

  SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

  53

  94

  Activități asociative diverse

  SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE
  PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI
  ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

  54

  97

  Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator
  de personal casnic

  55

  98

  Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri
  și servicii destinate consumului propriu

  SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

  56

  99

  Activități ale organizațiilor și organismelor extra-
  teritoriale

  --------
  Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014, conform pct. 10 al art. unic din același act normativ.


  Anexa nr. 2

  PROCEDURA
  privind acordarea ajutoarelor de stat