ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 3 iunie 2008
  Având în vedere obligațiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislației comunitare în vigoare, este necesară luarea cât mai rapid a măsurilor ce se impun pentru raportarea de informații privind piața produselor agricole și alimentare către Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.
  Ținând seama de prevederile regulamentelor europene, și anume: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 562/2005 din 5 aprilie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind schimburile de informații dintre statele membre și Comisie în sectorul laptelui și produselor lactate, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.319/2006 din 5 septembrie 2006 privind schimbul de anumite informații referitoare la carnea de porc între statele membre și Comisie, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.128/2006 din 24 iulie 2006 privind etapa de comercializare la care se referă prețul mediu pentru carcasele de porc, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 315/2002 din 20 februarie 2002 privind evidența prețurilor la carcasele de ovine proaspete sau refrigerate pe piețele reprezentative ale Comunității, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 22/2008 din 11 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de ovine, Regulamentul (CE) nr. 874/96 din 14 mai 1996 privind importurile de animale de reproducție de rasă pură din speciile ovină și caprină provenite din țările terțe, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 546/2003 din 27 martie 2003 privind anumite comunicări de date referitoare la aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 2.771/75, (CEE) nr. 2.777/75 și (CEE) nr. 2.783/75 în sectorul ouălor și păsărilor de curte, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.183/2006 din 24 iulie 2006 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 563/82 din 10 martie 1982 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.208/81 de stabilire a prețurilor de piață pentru bovinele adulte pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 295/96 din 16 februarie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.892/87 privind înregistrarea prețurilor de pe piață pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 877/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.200/96 în ceea ce privește comunicarea prețurilor constatate pe piețe pentru anumite fructe și legume proaspete, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.131/93 din 28 iulie 1993 de stabilire a procedurii și a condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenție, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.465/2006 din 3 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.131/1993 de stabilire a procedurii și a condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenție, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 100/2007 din 1 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 877/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.200/96 din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.282/2001 din 28 iunie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 în ceea ce privește strângerea de informații pentru identificarea produselor vinicole și pentru monitorizarea pieței vitivinicole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.623/2000, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP),
  având în vedere că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de raportare poate avea drept consecință negativă declanșarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancționare a României,
  prezentul act normativ reglementează măsurile necesare organizării și funcționării în condiții optime a Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare și asigură obligativitatea transmiterii informațiilor legate de prețuri și de stocuri de către operatorii economici la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea raportării de informații privind piața produselor agricole și alimentare către Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Se aprobă înființarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, denumit în continuare SIPPAA, în scopul colectării, prelucrării, interpretării și raportării de date și informații privind piața produselor agricole și alimentare.


  Articolul 2
  (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu organizarea, implementarea și funcționarea SIPPAA.(2) În vederea stabilirii metodelor și tehnicilor de colectare, procesare și diseminare a datelor statistice care fac obiectul SIPPAA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se consultă cu Institutul Național de Statistică, în calitatea sa de coordonator al statisticii oficiale din România.(3) Metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a datelor statistice din cadrul anchetelor statistice ce fac obiectul SIPPAA sunt transmise Institutului Național de Statistică, în vederea avizării acestora, și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.


  Articolul 3

  Implementarea și funcționarea SIPPAA se realizează prin următoarele măsuri:
  a) măsuri de strategie, prin care se stabilesc produsele sau grupele de produse care se includ în studiile de piață, piețele reprezentative și categoriile de operatori economici, organizațiile profesionale, patronale, organizațiile interprofesionale care furnizează informațiile, categoriile de prețuri care se înregistrează;
  b) măsuri de reglementare și administrative, prin care se asigură metodologia de colectare a datelor, sistemul de raportare, transfer și procesare a datelor, resursele umane necesare, cerințele privind instruirea personalului care asigură colectarea datelor, cerințele tehnice informaționale, costurile informaționale.


  Articolul 4
  (1) Colectarea și verificarea informațiilor primare privind piața produselor agricole și alimentare prevăzute în anexele nr. I-III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, direct sau prin intermediul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, după caz, sau de către Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz.(2) Centralizarea, procesarea, analizarea, diseminarea și transmiterea informațiilor privind piața produselor agricole și alimentare se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și/sau Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, după caz.
  (la 11-12-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 )


  Articolul 4^1
  (1) Pentru piața zahărului, transmiterea informațiilor se efectuează potrivit pct. 1 din anexa nr. II și pct. 2 din anexa nr. III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei.(2) Pentru structura de producție și de comercializare din sectorul apicol, transmiterea informațiilor se efectuează potrivit pct. 3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol.
  (la 11-12-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 )


  Articolul 5
  (1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, unități de raportare sunt: operatorii economici, apicultorii, comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, organizațiile profesionale, patronale și interprofesionale și alte autorități după caz, astfel definite de legislația națională.
  (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 )
  (2) Unitățile de raportare au obligația de a raporta datele și informațiile care fac obiectul SIPPAA, la termenele și în forma solicitată, către personalul administrației publice prevăzute la art. 4 alin. (1).


  Articolul 6

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură confidențialitatea datelor și informațiilor individuale, prin adoptarea de măsuri administrative, organizatorice și tehnice de protejare, prevenire a accesului, difuzării, înstrăinării și distrugerii neautorizate a acestora.


  Articolul 7
  (1) Refuzul de declarare de către unitățile de raportare a datelor și informațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor și informațiilor de piață, nedeclararea la termenele stabilite și în forma solicitată a datelor și informațiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
  -----------
  Alin (1) al art. 7 a fost modificat de art. 210 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
  (2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanți împuterniciți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care au obligația de a verifica modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și au dreptul să verifice la sediul unităților de raportare realitatea datelor comunicate.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile și dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 8

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole asigură transmiterea informațiilor de piață agricolă și alimentară către serviciile corespondente ale Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene în vigoare.
  (la 11-12-2017, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 )


  Articolul 9

  Fondurile necesare pentru organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare se asigură anual din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


  Articolul 10

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  Președintele Institutului
  Național de Statistică,
  Vergil Voineagu
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 28 mai 2008.
  Nr. 67.
  ---------