ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 3 martie 2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 4 martie 2005  Având în vedere prevederile legale conform cărora Cancelaria ordinelor din cadrul Administraţiei Prezidenţiale colaborează cu consiliile de onoare ale fiecărui ordin, mai ales cu prilejul zilei fiecăruia dintre aceste ordine, precum şi apropierea acestor zile (28 aprilie - Ziua Ordinului naţional Serviciul Credincios; 10 mai - Ziua Ordinului naţional Steaua României; 2 mai - Ziua Ordinului Meritul Sportiv etc.), constituirea cât mai rapidă a consiliilor de onoare ale ordinelor reprezintă o necesitate.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul capitolului XII "Dispoziţii finale" va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL XII
  Dispoziţii tranzitorii şi finale"
  2. După articolul 87 se introduce un nou articol, articolul 88, cu următorul cuprins:
  "Art. 88. - (1) Primele consilii de onoare ale tuturor ordinelor vor fi numite prin decret al Preşedintelui României pe o perioadă de 3 ani, dintre cavalerii fiecărui ordin.
  (2) Preşedinţia fiecărui consiliu de onoare este asigurată de cel mai în vârstă cavaler, membru al consiliului.
  (3) În caz de vacanţă a funcţiei de membru în consiliul de onoare, ceilalţi membri ai consiliului de onoare vor alege dintre cavalerii ordinului respectiv o altă persoană."


  Articolul II

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Preşedintele României va numi prin decret consiliile de onoare ale tuturor ordinelor.


  Articolul III

  În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale consiliilor de onoare pentru fiecare ordin.


  Articolul IV

  Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul apărării naţionale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 3 martie 2005.
  Nr. 13.
  ---------