DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 (*actualizat*)
pentru naţionalizarea unor imobile
(actualizat pînă la data de 31 decembrie 1955*)
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 20 aprilie 1950. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pînă la data de 31 decembrie 1955, cu modificările şi completările aduse de DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955.

  Articolul 1

  Pentru întărirea şi dezvoltarea sectorului socialist în economia R.P.R;
  Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinţe supuse degradării din cauza sabotajului marei burghezii şi a exploatatorilor care deţin un mare număr de imobile;
  Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare;
  Se naţionalizeaza imobilele prevăzute în listele anexe, înregistrate la Cancelaria Consiliului de Miniştri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integrantă din prezentul decret şi la a căror alcătuire s-a ţinut seama de următoarele criterii:
  1. Imobilele cladite care aparţin foştilor industriasi, foştilor mosieri, foştilor bancheri, foştilor mari comercianţi şi celorlalte elemente ale marei burghezii.
  2. Imobilele cladite care sînt deţinute de exploatatorii de locuinţe.
  3. Hotelurile cu întreg inventarul lor.
  4. Imobilele în construcţie, cladite în scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum şi materialele de construcţie aferente oriunde s-ar afla depozitate.
  5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a războiului, cladite în scop de exploatare şi ai căror proprietari nu s-au îngrijit de repararea sau reconstructia lor.


  Articolul 2

  Nu intră în prevederile decretului de faţă şi nu pot fi naţionalizate imobilele clădite proprietatea muncitorilor şi a pensionarilor proveniţi din muncitori, precum şi a funcţionarilor, micilor meseriaşi, intelectualilor profesionişti şi a celorlalţi pensionari provenite din muncă.
  Dispoziţiile alineatului precedent îşi au aplicaţiunea de la data de 19 aprilie 1950.
  Nu pot fi naţionalizate imobilele construite ulterior datei de 19 aprilie 1950.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955, publicat în COLECŢIA din 31 decembrie 1955.


  Articolul 3

  Imobilele naţionalizate trec în proprietatea Statului ca bunuri ale întregului popor, fără nici o despăgubire şi libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel.


  Articolul 4

  Prin imobile în sensul prezentului decret se înţeleg atît terenul cu construcţiunile, cît şi instalaţiile aferente, cu întreg utilajul existent pentru întreţinerea imobilului.


  Articolul 5

  Imobilele proprietatea soţului, sotiei sau copiilor minori se considera ca aparţinînd unui singur proprietar în ce priveşte aplicaţiunea prezentului decret.


  Articolul 6

  Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie în toate drepturile foştilor proprietari.
  Locatarii cu orice titlu ai imobilelor naţionalizate, inclusiv foştii proprietari care locuiesc în aceste imobile, devin din momentul naţionalizarii, chiriaşii Statului.


  Articolul 7

  Imobilele naţionalizate prin efectul prezentului decret trec în administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla.


  Articolul 8

  Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica şi cu confiscarea averii, cei care vor vătăma, distruge sau înstrăina, prin orice mijloace, bunuri sau instalaţiuni supuse naţionalizarii, precum şi cei care vor zădărnici sau vor incerca sa zadarniceasca naţionalizarea prevăzută de prezentul decret.


  Articolul 9

  Infracţiunile la prezentul decret se constata, se urmăresc şi se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sancţionarea infracţiunilor economice.


  Articolul 10

  Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor îngriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, să fie înscrise în formele prevăzute de lege.


  Articolul 11

  În baza criteriilor stabilite în art. 1 pct. 1 - 5 inclusiv şi art. 2, Consiliul de Miniştri va putea face completarea sau modificarea listelor anexe prevăzute în art. 1 alineatul 4 din prezentul decret.
  Consiliul de Miniştri poate hotărî scoaterea de sub naţionalizare a oricăror imobile sau apartamente.
  -----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955, publicat în COLECŢIA din 31 decembrie 1955.


  Articolul 11^1

  Pentru cazul de restituire a imobilelor preluate în baza Decretului nr. 92/1950
  - fie că sînt prevăzute în listele anexe la Decretul nr. 92/1950
  , fie că au fost preluate prin procese-verbale întocmite de comitetele executive ale sfaturilor populare, - se va ţine seama de următoarele norme:
  a) Restituirea imobilelor se face în termen de cel mult 45 zile de la data cînd s-a dispus scoaterea lor de sub naţionalizare.
  b) Proprietarul reintră în exercitarea drepturilor sale asupra imobilului restituit, pe data încheierii procesului-verbal de predare-primire.
  Imobilul se restituie în starea în care se află, fără nici un alt drept pentru proprietar sau altă persoană, la despăgubiri sau de altă natură în legătură cu imobilul, de la data cînd el a fost luat şi pînă în momentul restituirii, decât în cazurile şi limitele prevăzute în cuprinsul acestui decret.
  Chiriile cum şi alte venituri ale imobilului restituit atît cele încasate cât şi cele datorate pînă în ziua restituirii imobilului, au fost şi sînt în drept a le încasa unităţile care au avut în administrare imobilul.
  Chiriile restante datorate de către proprietarii care au folosit personal imobilul sau apartamentul ce i se restituie, se anulează.
  De asemenea proprietarul imobilului sau apartamentului ce i se restituie, nu va fi obligat la plata impozitelor şi primelor de asigurare ADAS pe timpul anterior restituirii imobilului.
  c) Toate îmbunătăţirile aduse imobilului ce se restituie fie prin investiţii ori reparaţii capitale care nu depăşesc 20 % din valoarea imobilului avută la data preluării, rămîn câştigate proprietarului.
  În cazul cînd unui imobil ce urmează a fi restituit i s-au făcut investiţii ori reparaţii capitale în valoare de peste 20% faţă de valoarea avută la data preluării, se poate, fie să i se restituie proprietarului imobilul respectiv şi în acest caz proprietarul este obligat să acopere valoarea ce depăşeşte procentul de 20%, mai sus menţionat, fie să i se dea în schimb proprietarului în cauză o altă locuinţă în proprietate, necesară nevoilor sale şi ale familiei sale.
  În lipsa unei locuinţe care să fie dată în schimb, se va atribui celui îndreptăţit, în proprietate, terenul precum şi materialele şi sumele necesare pentru construirea unei locuinţe de egală valoare.
  Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi în situaţia cînd imobilul ce urmează a fi restituit, a fost demolat pentru necesităţi urbanistice ori interese de stat, precum şi în cazul în care imobilul a fost trecut în proprietatea unei unităţi cooperatiste sau unei organizaţii obşteşti.
  Nu au drept la despăgubiri proprietarii imobilelor ce urmează a fi restituite şi care imobile au fost demolate ca insalubre, sau distruse din cauza unor calamităţi naturale (cutremur, incendii, deplasări de terenuri, inundaţii, etc.).
  d) În cazul în care proprietarul sau reprezentantul său nu se prezintă în comitetul executiv al sfatului popular respectiv pentru preluarea imobilului, în termen de un an de la data comunicării în scris ce s-a făcut de către comitetul executiv al sfatului popular, imobilul rămîne în proprietatea statului.
  e) Persoana căreia i se restituie unul sau mai multe imobile sau apartamente, în condiţiile prezentului decret, nu se consideră fost proprietar de imobil naţionalizat, chiar dacă după restituire, alte imobile sau apartamente ce i-au aparţinut vor rămîne în proprietatea statului, în urma aplicării art. 11 alineatul 2 şi art. 11^1 lit. d din prezentul decret.
  f) Toate formalităţile pentru transcrierea sau intabularea imobilelor restituite sau primite în schimb sînt scutite de orice taxe.
  -----------
  Art. 11^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955, publicat în COLECŢIA din 31 decembrie 1955.


  Articolul 11^2

  Modalitatea şi condiţiunile pentru aplicarea art. 11 alineatul 2 şi art. 11^1 din prezentul decret, se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.
  -----------
  Art. 11^2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955, publicat în COLECŢIA din 31 decembrie 1955.


  Articolul 12

  Prezentul decret intră în vigoare pe data publicării lui.
  Dat în Bucureşti la 19 Aprilie 1950.
  ------------------------
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. de Numele şi prenumele proprietarului şi adresa imobilului
   ordine al naţionalizat
   proprietarilor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       A
     1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Atena Nr. 3.
     2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian Nr. 38.
     3. Aronovici Isac, 4 apartamente, Bucureşti, str. Comana Nr. 1.
     4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian Nr. 131.
     5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan Nr. 84
     6. Anastasescu Dumitru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Libertăţii Nr. 6.
     7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Nestor Nr.
        21.
     8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Vasilescu Nr.
        13.
     9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul. Gh. Coşbuc 60.
    10. Andrester Marcel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Chenadie P. 24
    11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Concordiei nr. 3,
        str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13; Sinaia, 30 Decembrie 37,
        Manastirii 1.
    12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Staicovici 43.
    13. Antoniu Profira, 4 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 124.
    14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu nr. 55
    15. Aslan Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului nr. 73, 71.
    16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lamaitei nr. 18, str.
        Selari 30.
    17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Marasescu 13, str.
        Vigilentei 1.
    18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Popa Savu 44.
    19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu, nr.
        86; 55.
    20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 14; 16.
    21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Herescu 12.
    22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Obedenaru 9, str.
        Olimpului 72.
    23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Craciun 8, str. Borzeşti
        7.
    24. Asoc. foştilor acţionari Soc. Dombeco, 8 apartamente, Bucureşti, str.
        Pitar Mos 19.
    25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 44.
    26. Aldea Sandu Joiţa, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 76.
    27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 60,
        Int. P-ta Cooncordiei 1.
    28. Andros D. R. Marian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 20, str.
        Batistei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11.
    29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Într. Păun Popescu
        1.
    30. Alimanisteanu Pia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 9, Predeal,
        str. Brătianu 9.
    31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Crangasi 49.
    32. Albescu Solomon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Titulescu 3A.
    33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A.
    34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Într. Maior Alexandru
        Câmpeanu 6.
    35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 96 şi str.
        Dr. Varnali 7.
    36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 21-23.
    37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, Bucureşti, str. Modrigani 4, Alexandru
        36b.
    38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galaţi, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rareş
        18, str. Gh. Ghica.
    39. Andrutu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Fleva 21.
    40. Aberman Jean, 20 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicii, 84 şi Calea
        Moşilor 50.
    41. Alevra Basile, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Nifor 4 şi 1.
    42. Anghel Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 86.
    43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu, 15.
        Târgovişte, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34. Vasile
        Roaita, str. Mihai Viteazu 62.
    44. Amparescu Sevastita, 3 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu, 8.
    45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Viilor 40.
    46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Horei 16; str. Cuza Voda
        28.
    47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda, 45 A.
    48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mareşal Tolbuchin 68,
        Piaţa Butculescu 7.
    49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Maior Câmpeanu 50.
    50. Anghel Matei, 9 apartamente, Bucureşti, str. Inisori 8 şi 14.
    51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, Bucureşti, str. Avrig, 18.
    52. Alexandrescu Mihai şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor, 57 şi
        str. Pop de Băseşti 65.
    53. Arsu Lazăr, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 484 A şi Dorobanţi 94.
    54. Andreescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu, 33.
    55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucureşti, str. Pompiliu Eliade, 2;
        str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 şi B-dul 6 Martie 38.
    56. Avachian Horen, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 358, str. Buzesti
        13.
    57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Iulia Haşdeu 1, str.
        Episcopiei 2,
    58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 7, str.
        Lirei 15, sos. Nicolae Titulescu 36.
    59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu
        2.
    60. Avram Jaques, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 167.
    61. Alimanescu Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cristescu 16.
    62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29.
    63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Plevnei 137.
    64. Albinescu Alex. şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, Sos. Panduri 37.
    65. Arghir Culina, 30 apartamente, Bucureşti, str. Radu Cristian 3, str. G-ral
        Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2.
    66. Abramovici David, 4 apartamente, Bucureşti, str. Anastase Panu 11.
    67. Angelescu Anton şi Dumitra, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac
        33.
    68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Tăut 77.
    69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ion Sulea (Dudeşti-Cioplea)
        171-173.
    70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Suceava nr. 10. str.
        Stoian Militaru 78.
    71. Aprohamian Anic şi Sahag, 3 apartamente, Bucureşti, sos. Vitan 108 bis,
        str. Dudeşti 86.
    72. Aldea Tugui, 2 apartamente, Bucureşti, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan
        63.
    73. Angelescu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Cazarmei 18.
    74. Anan Eugen şi Iulia Gaiser, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ilie 2 fost
        11.
    75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Georgescu 19.
    76. Ursea Simion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 48.
    77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Suvorov 10,
        sos. Pantelimon 132.
    78. Arionovici Jean, 6 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 26, 24, 22 str.
        Mavrogheni 15.
    79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 270, str.
        Orzari 67.
    80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, Bucureşti, Muzeul str. Zambacian 23.
    81. Armasescu C-ţin şi Silvia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Th. Masaryk 22.
    82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 16, Bul. Gen.
        Magheru 43, Bordea, nr. 6.
    83. Anastasescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Puisor 42.
    84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Olimpului 14, str.
        Titus 15.
    85. Anastasescu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Antim 38, str. Dr. Sergent
        27.
    86. Angelescu I. şi Smaranda, 7 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 18,
        20.
    87. Ambroze Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 12A.
    88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bibescu Voda 20.
    89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, Bucureşti, str. Antim 14, 16, 18,
        str. Cazarmei 4.
    90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Apa Rece 17.
    91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 33, Aleea Sahia
        58.
    92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 65.
    93. Aretina Ion şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 102.
    94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Poterasi 37.
    95. Axioti Manole, 3 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 36.
    96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, Bucureşti, str. Elena Cuza 84, str.
        Norilor 22.
    97. Asnas Solomon şi Evelina, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 92.
    98. Assael Ladislau şi Rozalia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 2.
    99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Frosa Sanda 16.
   100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bis. Alexe 2, 11, str.
        G-ral Haralambie.
   101. Aslan Veronica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Plugari 17.
   102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 128, 126.
   103. Aberman Marcel şi Tiberiu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 162, 164,
        str. Mecet 1.
   104. Anastasiu Pandele şi Atena, 5 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 57.
   105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Polona 75.
   106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 56.
   107. Argir Profira Stefania, 3 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte
        21, Bul. 6 Martie bl. A
   108. Angelescu C., 6 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 23.
   109. Alexandrescu M., 6 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarului 10 A.
   110. Alexandrescu Aurel, 6 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 38.
   111. Anastasiu Ion, Ecaterina, Stela Vasilescu, 8 apartamente, Bucureşti, Aleea
        Mantuleasa 4, str. Avram Iancu 30.
   112. Adamoiu Aurel şi Arglaia, 13 apartamente, Bucureşti, str. Cameliei 32,
        str. Scarlatescu 38, str. Flamanda 109.
   113. Abramovici Sabina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 85, str.
        Justiţiei 41.
   114. Arghir Preda, 6 apartamente, Bucureşti, str. Masina de Pâine 40.
   115. Albinescu C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 159, 135,
        str. Av. Zorileanu 6.
   116. Anastasescu Gh. 4 apartamente, Bucureşti, str. Mătăsari 14.
   117. Auslaender Mozes, 4 apartamente, Constanta, str. N. Titulescu 28.
   118. Antoniu Iacob, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 112, str. Blanari
        11.
   119. Albinescu Victor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Sanatescu 13. Oraşul
        Griviţa str. 9 Mai 4.
   120. Andreescu Ioan, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Cocorascu 35.
   121. Asoc. Doamnelor Rom. Furnica, 4 apartamente, str. Cuţitul de Argint 20.
   122. Aslan Sergiu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Hagiului 10.
   123. Anghelescu Dumitru şi Ioana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian
        40.
   124. Ahlesche Maier Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 30.
   125. Adelstein Edi şi Cela Protopopescu, 5 apartamente, Bucureşti, Calea
        Rahovei 210.
   126. Alimanescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucureşti str. Cernat 19.
   127. Anastasiade Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bucovina 29.
   128. Anastase Eusefina, 16 apartamente, Bucureşti, str. Occident 45.
   129. Alexandru Andrei, 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 174.
   130. Alexandrescu Dan, 2 apartamente, str. Stirbei Voda 17, str. Av. Paul
        Urechescu 14.
   131. Atanasiu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti str. Gh. Bariţiu 38, Brăila,
        str. N. Sassu 10.
   132. Arion Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin 32, str. Ana
        Ipătescu 16 A.
   133. Antonescu Maria, Elena, 18 apartamente, Bucureşti, Sos. N. Titulescu 23.
   134. Asfadurian Asfashin şi Suren, 7 apartamente, Bucureşti Calea Griviţei 147.
   135. Antal M. S. şi R., 3 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 45.
   136. Alex. Tase şi Rucsand, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 81.
   137. Abrudan Vasile şi Ecaterina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ocolului 8.
   138. Alexandrescu Grigore şi Matei şi Nitulescu Aurelia, 20 apartamente,
        Bucureşti, Calea Şerban Voda 71-73, str. 30 Decembrie 17.
   139. Anastasiu Vanghele, 22 apartamente, Bucureşti, str. Luncsoara 9, str.
        Pantelimon 2 bis.
   140. Anghel Mihai şi Maria, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 176.
   141. Adolf Fried, 4 apartamente, Bucureşti, str. Generalissimul Stalin 42.
   142. A.G.I.R., 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 8.
   143. Antoniu V. Iancu, 22 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Vlahuţa 28, str.
        13 Decembrie 4.
   144. Arnet Emanuel, 18 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Flers 16 A, str.
        Vasile Lascar 6.
   145. Alexiu Gh. şi Aurelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dumitrache Banu 57.
   146. Agatstein David, 5 apartamente, Bucureşti, T. Masarik 9. Piatra Neamţ,
        str. Lascar Catargiu 94.
   147. Aheret Robert, 5 apartamente, Bucureşti, str. N. Filipescu 46.
   148. Andrei G. Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Munteanu 8, str. Gr.
        Alexandrescu 20.
   149. Atanasiu C. Elena, 11 apartamente, Brăila, str. Victoriei 51, 54, 60.
   150. Alticonian Avram, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 123.
   151. Andreescu Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, b-dul 1 Mai 47, str. Eduard
        Grand 4.
   152. Atanasiu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 192.
   153. Adidjelin Aganii, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 26.
   154. Atanasiu Alexandru, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 136, str.
        Maica Domnului 13 A.
   155. Alimanisteanu Mari, 6 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 43-45, str.
        Dumbrava Roşie 10.
   156. Avramescu Olimpia, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 169, str. Jules
        Michelet 23. Tg. Jiu, str. Eroilor 32.
   157. Agostino Deatto, 9 apartamente, Bucureşti, com. Băneasa, str. Negru Voda
        46, str. Apolodor 11.
   158. Apostol Sp. şi C., 9 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 176.
   159. Atanasiu Ion şi Lucia, 2 apartamente, Bucureşti, Piaţa generalissimul
        Stalin 2.
   160. Asociaţia Ştiinţifică a Tehnicienilor din R.P.R. 10 apartamente,
        Bucureşti, Calea Victoriei 118.
   161. Alexandru Nanci, 33 apartamente, Bucureşti, str. Spiru Haret 17.
   162. Augustiade Tache Stologan Ivone, 7 apartamente, Bucureşti, str. Biserica
        Ene 8.
   163. Axenia Giovani, 33 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 80, B-dul A. I.
        Cuza 99, str. Petru Rareş 32.
   164. Albu Bucur, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 181, Răşinari, str.
        Sibiu 502.
   165. Academia R. P. R. Uzufructara Elvira Vladescu, 23 apartamente, Bucureşti,
        Calea Dudeşti 71, 63, 61, str. Cpt. Petre Carp 3
   166. Asoc. proprietarii blocului Coltei, 14 apartamente, Bucureşti, str. Ion
        Ghika 3, B-dul 1848 6.
   167. Antoniu George, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 102.
   168. Azarian Sirai şi Marig Azarian, Takuhi şi Onig, 9 apartamente, Bucureşti,
        Calea Griviţei 114.
   169. Antonescu Ion şi Pop Elena, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sion 1.
   170. Artinian Antonie, 15 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 65.
   171. Apostol Al. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Xenopol 15, str. Columb
        2.
   172. Antonescu Ana, 10 apartamente, Bucureşti, str. Viting 5.
   173. Anton Popescu, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 7, str. 13
        Decembrie 1918 9.
   174. Angheluta D. Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 150.
   175. Abele Iacob, 12 apartamente, Bucureşti, str. Col. Papazoglu 46.
   176. Anton Iosil suc. Antonica Dumitru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti
        78, 80.
   177. Angeli Alexandru succes. Angeli Ecaterina, 4 apartamente, Galaţi, str. Dr.
        Heinrich N. 22-24, str. Traian 25 B, Predeal, str. Valea Rasinoasei.
   178. Andronic Dumitru şi Eliza, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Schitul
        Magureanu 48
   179. Ardeleanu p., 6 apartamente, Bucureşti, Calea Plevnei 126.
   180. Anca V. Elsa, 4 apartamente, Bucureşti, str. Roma 57, Buşteni, Prahova
        str. Cap. Musat 3.
   181. Atanasiu Minora Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 15.
   182. Aronovici M. Etilde, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul A. I. Cuza 13 A.
   183. Alexandrescu Angela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cernica 6.
   184. Antoniadis Eftimia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 6, str. Popa
        Petre 43, Topolavat (Colentina) 6.
   185. Ing. Alexandrescu uzuf. Alexandrescu Lucretia, 6 apartamente, Bucureşti,
        str. Ana Ipătescu 9. Sinaia, B-dul Lenin 63.
   186. Atanasiu P. şi M. Pitis, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sarmisegetuza 3.
   187. Avram Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 444, Calea Griviţei
        colt cu Caşin.
   188. Alexandrache Paul, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9,
        Dorobanţi 49.
   189. Albu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, Gh. Constantinide 7.
   190. Aramescu Elena şi C. M. Armescu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vespasian
        46.
   191. Acinkion Iordana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan 17.
   192. Andreescu Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Eduard Grand 4.
   193. Alexandru Cipu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 73.
   194. Alecse S. Alecse, 4 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 16.
   195. Azimioara St. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 10.
   196. Anca Emanoil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 21, str. Biserica Amzei
        27.
   197. Andrei M. Alexandrina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 6.
        Craiova, str. N. Bălcescu 13.
   198. Anghel Ioana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Ghita 85.
   199. Anastase I. Petre, 15 apartamente, Bucureşti, str. C. Porumbescu 10, Calea
        13 Septembrie 182, B-dul Dinicu Golescu 22, Gral Angelescu 97. Giurgiu,
        Sos. Bucureşti 27. Alexandria, str. Kogălniceanu 129. Campu Lung, str.
        Negru Voda 186.
   200. Atanasiu F. Minerva, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicii 4.
   201. Attas Josef, 23 apartamente, Bucureşti, B-dul 6 Martie 44.
   202. Autier Luois, 33 apartamente, Bucureşti, str. Ionescu Gion 11, str.
        Dimitrie Racoviţa 10 A, str. Alba 9, str G-ral Florescu 13.
   203. Antoniade Teodora, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zoe 12, str. Tirana 3.
   204. Most. def. Adlersbray, 10 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 38-40.
   205. Anastasiu Paraschiva, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 3.
   206. Anastasiu P. A. Lucretia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Deparateanu 5.
   207. Andries C. Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Plevnei 244.
   208. Albulescu Margareta D. şi F., 10 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 16
        A, str. Dorobanţi 89, 91
   209. Most. Anghel, 7 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 30, 32.
   210. Atanasiu Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 51.
   211. Anghel M. Ioan, 13 apartamente, Bucureşti, B-dul Muncii 60, 62, str.
        Căţelu 2.
   212. Agopian Manug, 16 apartamente, Bucureşti, str. Smeului 8, Calea Moşilor
        248.
   213. Amico Maria, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Nic. Bălcescu 24, str.
        Luterana 21.
   214. Abramovici A. David, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşilor 68, 81,
        108.
   215. Avner Iacob, 11 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 57 A, str. Mitita
        Constantinescu 13.
   216. Andreescu Traian, 16 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Radu 6, str.
        Virgil Plesoianu 114, str. Stefanescu Tei 14.
   217. Altenliu Lucia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Petre Creţu 64.
   218. Avramescu Constantin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Cocorescu 80.
   219. Alexandrescu A. şi Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Marcel Andreescu
        2B, B-dul Ilie Pintilie 50 A.
   220. Arachelian G. Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Polona 55.
   221. Atanasiu I. Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Tolbukin 27.
   222. Apostolescu Oltea, 4 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 55.
   223. Agopian Haciodus şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare
        134.
   224. Aldea Alexandrescu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Finlanda 14, str. Alex.
        Vlahuţa 19.
   225. Alexandrescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucureşti, B-dul Miciurin 38, str.
        Stirbei Voda 20.
   226. Most. Alexandrescu Nita, 7 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 62.
   227. August Henri şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Delavrancea 25.
   228. Atanasiu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 158, str.
        prof. Ion Ursu 3.
   229. Alexandrescu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul N. Bălcescu 24, str.
        Gabroveni 2.
   230. Alimanisteanu D-tru, 3 apartamente, Bucureşti, str. T. Masarik 5.
   231. Anastasiu Constantin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 23-25,
        str. Bocsa 3.
   232. Aliescu Octav şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ghica Tei 50, str.
        Eminescu 216.
   233. Antoniade M. Teodora, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zoe 12, str. Tirana
        3.
   234. Alnirescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Zorileanu 36.
   235. Andreescu Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 39 A, str. Al.
        Petofi 15.
   236. Avram Gh. şi Iolanda, 1 apartament, Bucureşti, str. Londra 8.
   237. Anghelache Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 3 A.
   238. Artinescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Ruica Vasile 8.
   239. Alexe Emilian şi Antonia, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Dorobanţilor
        136.
   240. Anghel Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 9. Călimăneşti, str.
        Mircea Basarab 130, Caciulati.
   241. Alecsiu Ilie, 1 apartament, Bucureşti, str. Petru Rareş 11.
   242. Andreescu Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Avrig 62, 12.
   243. Albu Constantin, 16 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Salmea 15, Calea
        Dudeşti 53, Buşteni, Prahova str. Victoriei 4. Turnu Severin, str.
        Independentei 23.
   244. Atanasiu Teodor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Racoviţa 17.
   245. Apelian Arsalius şi Apelian Hrant, 13 apartamente, Bucureşti, str. G-ral
        Salmea 28, str. Gh. Lazăr 9.
   246. Andreescu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 156, 158.
   247. Anton Ambrozie, 13 apartamente, Bucureşti, Intrarea Nestovici 1, 10.
   248. Alex Opria şi Olga, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ciresului 29.
   249. Akerman Tobias, 25 apartamente, Bucureşti, Aleea Progresului 17, str. Popa
        Rusu 9.
   250. Aschenasi B., 11 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 295, str. Glucozei
        16.
   251. Acinglian Ietvart, 3 apartamente, Bucureşti, str. Antim 44.
   252. Abramovici M. Succ., 14 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 7.
   253. Alterescu Rebeca şi Marica Rozental, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ronta
        24.
   254. Anastasiu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 35.
   255. Alexiu Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Spaniola 5 bis.
   256. Adam Gh. şi Florica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 13, 11.
   257. Andrei G. N., 19 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 125, 127, 129.
   258. Atanasiu Chiriachita, 6 apartamente, Bucureşti, str. Av. Radu Beler 14.
   259. Apostolide V. şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Într. Gr. Alexandrescu
        8, 6, Bd. Bălcescu 25-27.
   260. Angela F. Aman, 8 apartamente, Bucureşti, str. Paul Grecianu 16, str.
        Vasile Tei 50.
   261. Ardeleanu Constanta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ana Ipătescu 28.
   262. Alessiu D. Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, str. Crangului 14.
   263. Avry Altaiu, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 110.
   264. Aldau Louis, 13 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 68, str.
        Slatineanu 25-27.
   265. Antofiloiu Alex., 8 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 4, str.
        Vânători 3.
   266. Abramovici Angela şi Beniamin Timaud, 7 apartamente, Iaşi, str. Anastasie
        Panu 48.
   267. Abadjias Hront, 4 apartamente, Bucureşti, str. Arcului 6, str. Maior
        Câmpeanu 4 bis.
   268. Ardeleanu Cecilia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Antim 2, str. Sf.
        Apostoli 50, str. Av. Iliescu 1.
   269. Apochian Hraut, 7 apartamente, Bucureşti, str. Horei 8.
   270. Adamescu Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Nifon Balasescu 14.
   271. Atanasiu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 10, str. 30 decembrie
        32.
   272. Ana Ignea, 6 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu 45, str.
        Aurel Vlaicu 34.
   273. Antonescu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Menelos Ghermani 10.
   274. Alexandrescu Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 179.
   275. Atamian Acvor şi Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 59, str.
        Academiei 30.
   276. Atanasiu Eugen, 14 apartamente, Bucureşti (Colentina), str. 7 Noembrie
        199. Bucureşti, str. Lct. Ganovici D-tru, Sf. Ioan Nou 15.
   277. Arvunescu N. şi Elena, 7 apartamente, Bucureşti, Com. 30 Decembrie, Bd. 30
        Decembrie 1.
   278. Asquini Victor, 9 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 35, str. Cezar
        Boliac 25-27.
   279. Amudog Garon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Patriarhiei 5.
   280. Antonescu D. şi Maria, 19 apartamente, Bucureşti, str. Sfînta Ecaterina 8,
        str. Cazărmii 51, str. Spl. Unirii 197, Vasile Roaita, Constanta.
        Bucureşti, str. Şerban Voda 39, str. Cuza Voda 85.
   281. Apostolescu M. Elena, 20 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 19, str.
        Smardan 23-25, str. 30 Decembrie 58, Romulus 19.
   282. Anghelescu P. Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Schitul Maicilor
        13.
   283. Arama Octavian, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrof 12, Bd. Suvorov
        8, Dionisie Lupu 64.
   284. Aschil Solica (Lizica), 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 11 A.
   285. Almajeanu D., 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Gen. Merisescu 36.
   286. Aldeleanu N. Iancu, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 277.
   287. Anton I. S. şi Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Tolbuchin 49-51.
   288. Antonescu Lazăr, 3 apartamente, Bucureşti, Gh. Panu 13.
   289. Armand Carola, 6 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 37.
   290. Agapian Artin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Câmpul Moşilor 27.
   291. Andronescu Gr., 9 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 437-439-443.
   292. Arjoceanu Spiridon şi Ecaterina, 15 apartamente, Bucureşti, str. El.
        Stefanescu Ştefan 63, Calea Văcăreşti 113, sos. Pantelimon 70 bis.
   293. Armescu A. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ilarie Chendi 33.
   294. Atanasiu Smarandu, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Plevnei 1, str. Busolei
        9.
   295. Angelescu Anton şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Slatineanu 4,
        str. A. Romanescu 17, str. Const. Brancoveanu 75.
   296. Administrativ Socet. ajutor mutual, 5 apartamente, Bucureşti, str.
        Sabinelor 17.
   297. Abegg Filip şi Elvira, 5 apartamente, Bucureşti, str. Roma 42 bis, Vasile
        Roaita-Constanta.
   298. Arghirescu Mihail, 14 apartamente, Bucureşti, Într. Spatarului 1.
   299. Avram Savchis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Traian 161, Într. Libertăţii
        14, Constanta, Vintilă Brătianu 33 bis.
   300. Azariem Rina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Tolbuchin 127.
   301. Alexandrescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 4, str.
        Popa Petre 3.
   302. Alexandrescu Irina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 55.
   303. Almeuli Senora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 66.
   304. Amster Morit, 5 apartamente, Bucureşti, str. gh. Judeţul 22, str.
        Otetelesanu 5.
   305. Arsenescu Zoie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Anton Pan 23.
   306. Apostol Voicu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mărăşeşti 48.
   307. Adamescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 101.
   308. Marinescu Gogu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Basarab 17.
   309. Antonescu Gh., 10 apartamente, Bucureşti, str. Popov 74-76.
   310. Abramovici Marcel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Schit. Magureanu 39,
        Spl. Unirii 122, str Călăraşi 319.
   311. Asociaţia Pensionarilor C.F.R., 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix
        33.
   312. Aldica Ecaterina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Moscu 18.
   313. Alanverdiean Luiza, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ioan Ghica 1, Bd.
        Jdanov 17.
   314. Andreescu D-tru, 4 apartamente, Bucureşti, Bersei 35.
   315. Alanverdiean Mannie, 4 apartamente, Constanta, str. I. V. Stalin 73.
   316. Atanasiu Eliza, 9 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Plopi 1, str.
        Principatele Unite 70.
   317. Alanvendi Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. N. Bălcescu 3-5.
        Constanta, str. Ştefan cel Mare 19, Bd. Republicii 28.
   318. Atanasiu Mircea şi Popescu Florica, 11 apartamente, Bucureşti, str. Putul
        cu Plopi 1, str. Dinica Golescu 65.
   319. Antimoianu Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Olteniţa 116, calea
        Piscului 72, str. Teodor Sperenta 16.
   320. Andrei Lazăr, 3 apartamente, Bucureşti, str. Jean Valjean.
   321. Antonescu Petre Margareta, Suciu Eliza, 109 apartamente, Bucureşti, str.
        Polona 3-5, str. Sf. Nicolae Selari 3, str. Pictor Grigorescu 2, str. Dr.
        Marcovici 9.
   322. Acks Hana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Prescurea 36, str.
        Şerban Voda 107.
   333. Alexandru Zaharia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Elena Cuza 114-116,
        calea Griviţei 213.
   324. Arapu M. Coleti, apartamente, Bucureşti, str. Ipsilante 2, str. Pictor
        Vermont 5, Botoşani, Magazia gării.
   325. Adanut Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muz. Zambacian 27, calea
        Victoriei 128 A.
   326. Achim C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Popescu Asan 15-17.
   327. Angelescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. C. A. Rosetti 13, Sinaia,
        str. Dr. Ghelerter 1.
   328. Avedission Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. S. Aldea 83.
   329. Anestin I. Zoie, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gabriel Peri 4.
   330. Anastasiu Alexandrina, 20 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 63, 70.
   331. Atanasiu Ioan, 11 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 189, str.
        Edgard Quinet 3, calea Văcăreşti 337.
   332. Ambrus olimpiu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 24.
   333. Atanasiu Hristu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alexi 6, calea Călăraşi
        51.
   334. Angelescu Chiriachita, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Giuleşti 99-101.
   335. Andreescu D-tru, 12 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 50.
   336. Andreescu Gh. Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Oct. Cocarescu 76.
   337. Ariciu Const. şi Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 108, 113.
   338. Aronovici C., 7 apartamente, Bucureşti, str. Al. Donici 5.
   339. Alexeiu Andrei şi Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Av. Zorileanu 71.
   340. Alexandrescu Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, Piaţa Roseti 6.
   341. Angelescu I. Corneliu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 11-13,
        str. Aureliu 35.
   342. Antoniu C. Lucretia, 4 apartamente, Bucureşti, str. I. Bogdan 15.
   343. Arapu Eugenia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bojoreanu 53, str. Dacia 34.
   344. Artareanu Dumitru şi Eugenia, 13 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar
        90, 92. Buşteni, Bd. Libertăţii 250, 288.
   345. Apostol A. Ioan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Măgurele 170.
   346. Ardeleanu G. Horia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 23, str.
        Dobrogeanu Gherea 2, Piatra Neamţ, str. Puschin 36, str. Cuza Voda 248.
   347. Alexandru G. Vasile, 10 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 116.
   348. Adam Bucur Maria, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 142.
   349. Alexe I Domnica, 12 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 48.
   350. Anastasescu Ana, 13 apartamente, Bucureşti, Într. Dacilor 2; Aleea Bibescu
        Voda 3.
   351. Angelescu Romulus, 7 apartamente, Bucureşti, str. Viişoarei 2.
   352. Alexandrescu Iulian, 14 apartamente, Bucureşti, calea Povernei 18; calea
        Moşilor 207, Turnu Severin, str. Traian 68; str. Cantemir 9.
   353. Almaleh Iosef, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Cantacuzino 5.
   354. Alexandrescu Gh. şi Elena, 20 apartamente, Bucureşti, str. Frunzei 45,
        calea Griviţei 47-49, str. Căţelu 57.
   355. Antonescu Eftimie, 7 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 9; str.
        Eminescu 22-20.
   356. Anastasiu Anton, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragea Voda 27, Sibiu,
        str. Şcoala Inot 28.
   357. Alaci Gh., 5 apartamente, Bucureşti, str. Momuleanu 27; str. Ronda 49 A.
   358. Antoniu Moga, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12.
   359. Adamescu Spiridon, 26 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 12-14, sos.
        Ştefan cel Mare 82; Năstase Panfir 27 şi 27 bis.
   360. Albescu Natalia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ioan Ghica 2; Vasile
        Lascar 8; str. Frumoasa 54; Calea Victoriei 25.
   361. Aleman Haim şi Golda, 6 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 53.
   362. Alexandrescu Odeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 45.
   363. Atanasiu Victor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bis Enei 16; str. Poenaru
        Bordea 18, calea Victoriei 112.
   364. Alexandrescu Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 25.
   365. Antonescu Varvara, 8 apartamente, Bucureşti, str. Română 166.
   366. Alexandrescu Valentin, 9 apartamente, Bucureşti, str. Română 192.
   367. Andreescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Arenei 10.
   368. Agarici I. Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alex. cel Bun 1;
        Bucureşti, str. M. Roseti 36.
   369. Anghelescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 55, str.
        Căţelu 5.
   370. Angelescu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Magheru 3-57; str.
        Dorobanţi 3.
   371. Anastasiu Orestin şi Casanta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Caragiale 22,
        Constanta, Piaţa Independentei 11; str. Orientului 1.
   372. Atanasiu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 43. Predeal,
        str. Dealul Cioplea. Mamaia, Constanta.
   373. Albescu N. Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 166.
   374. Adamescu Nicule, 10 apartamente, Bucureşti, str. calea Moşilor 212-214.
   375. Aurelian Octavia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ioan Bogdan 5.
   376. Acigheozian Iugoper, 5 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 4.
   377. Avrigeanu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 2, 29;
        str. Dionisie Lupu 53.
   378. Apotescu Angelia, 14 apartamente, Bucureşti, str. T. Masaric 9.
   379. Alexandrescu Remus, 3 apartamente, Bucureşti-Colentina, str. Eroul Nicolae
        51.
   380. Apostolescu Fernanita, 14 apartamente, Bucureşti, str. Vânători 5, 7.
   381. Andrei St. Dinu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 80.
   382. Arsenescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muzicescu 6.
   383. Atamian Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Armasului 10.
   384. Andreescu Victor şi Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Amiral
        Balescu 6.
   385. Albini Sever, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 25; Bd. 6
        Martie 89.
   386. Avedirian Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 83.
   387. Antoniu St. Aglaia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 36.
   388. Alexandru Gh. Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. C-ţin Nancu 7.
   389. Anastasiu Amero, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mazarik 21; calea
        Victoriei 214, str. M. Roseti 34.
   390. Anastasiade Georgeta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 31.
   391. Andrei Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 27; str. Pitar
        Mosi 27 str. Sf. Elefterie 46.
   392. Anton Dumitru, 12 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 25.
   393. Alexandrescu Dersca, 3 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fleurs 2.
   394. Angheliu Alex Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Argesi 16.
   395. Abramovici Smil şi Emilia, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Episcop Radu 3.
   396. Andreescu Niculae, 3 apartamente, Sinaia, str. Kogălniceanu 75 Mangalia,
        Constanta.
   397. Antoniu Eugenia, 2 apartamente, Brăila str. Mare 2; str. Imparatul Traian
        37.
   398. Asociaţia Ing. şi Tehnicienilor, 2 apartamente, Bucureşti, str. L.
        Cazzavillan 4.
   399. Alaci Dorina şi Ivone tutore, 3 apartamente, Bucureşti, str. Tolstoi 4.
   400. Alexandru Eduard, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cameliei 21-23.
   401. Achimescu Achim, 3 apartamente, Bucureşti, str. Const. Bonea 23.
   402. Anastasia Rafael şi Tana Vasile, 37 apartamente, Bucureşti, str. Ilie
        Pintilie 44-47-51; str. Braziliei 7 A, calea Dorobanţilor 63, Hatmanul
        Arbore 5, str. Udricani 4.
   403. Albulet R. Stelian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alecu Ruso 24-26.
   404. Alex Tase şi Ruxandra, 6 apartamente, Bucureşti, str. Petru Rareş 34.
   405. Alex Tudor şi Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Zablovschi 48,
        str. G-ral Demostene 3bis.
   406. Arghiropol Aviadeo, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 93.
   407. Agopian Zaharia şi Reteizan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Baicoianu 17;
        str. Baicoian colt Nifor 32, str. Baicoian colt Isvoreanu 1.
   408. Argeseanu Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Londra 49 Caracal, str.
        Carpaţi 2.
   409. Akerman Bernhod, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bela Brainer 98, Alba
        Iulia 27, str. Doamna Chiajna 24.
   410. Alexandrescu Grigore şi Aurelia I. Nitulescu şi Matei, 29 apartamente,
        Bucureşti, str. Oituz 7, str. Gabroveni 12, calea Călăraşi 67-69-71.
   411. Argetoianu Constantin şi Argetoianu Maria Ioana, 7 apartamente, Bucureşti,
        str. Episcopiei 2; str. Ion Frimu 36 Sinaia, str. Molotov 5 Bucureşti, Bd.
        Ana Ipătescu 10-24 scara B.
   412. Andreescu Gh., 3 apartamente, Vaslui, str. Ştefan cel Mare 31; str. Lazăr
        Grumberg 1 Mamaia, Bd. Elisabeta.
   413. Arteza Tanase, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sarindar 15.
   414. Alden Petre, 8 apartamente, Bucureşti, str. Fabr. de Chibrituri 56.
   415. Andreescu Mircea Paul, 2 apartamente, Bucureşti, str. Patriarhiei 7; calea
        Plevnei 1 B.
   416. Asoc. Cult. I. C. Brătianu, 2 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Manu 7;
        str. C. A. Rosetti 37.
   417. Antoniu Adolf, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 20.
   418. Antonev Felicia şi Jean, 1 apartament Bucureşti, str. Brezoianu 53.
   419. Andreescu Petre, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Vergului 11.
   420. Anastasiu Gh. Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 5.
   421. Aslan C-ţin şi Ioana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 100
        Câmpulung Muscel, str. 30 Decembrie 18.
   422. Aslan C. Isaia, 5 apartamente, Focşani, str. N. Bălcescu 25, str.
        Dorobanţi 1 Poiana Braşov.
   423. Andreescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 56.
   424. Asociaţia Blocurilor Boteanu 3A şi 3B, 5 apartamente, Bucureşti, str.
        Boteanu 3A.
   425. Asociaţia Proprietarilor, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 5.
   426. Asociaţia Coproprietarilor, Blocul C.A., 7 apartamente, Bucureşti, Bd 6
        Martie 95 Asan G. Gh., 19 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 35; Bd. 6
        Martie 19; Piaţa Lahovari 9; Bd. Magheru 34-36-38.
   428. Atanasiu Gh. şi Elena, 31 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 1-5, str.
        Mazarik 1; Calea Victoriei 112; Bd. Magheru 43, str. Icoanei 17; str.
        Maria Rosetti 53.
   429. Algicheren S. Georgeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 18.
   430. Andronie C., 4 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 66.
   431. Ada Verona, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ana Ipătescu 42.
   432. Albu Gh., 32 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 181.
      B.
   433. Balaban Gherghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 48, Aleea G-l
        Angelescu 11.
   434. Baluta Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. V-le Lascar 22, str. C-ţin Napu
        11, str. Avram Incu 15.
   435. Biciovschi Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mantuleasa 27.
   436. Badulescu P. Niculae, 3 apartamente, Bucureşti, str. St. Mihaileanu 49.
   437. Bernescu Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 3, str. Gh. Gh.
        Asan 3.
   438. Balan Lubiu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ion Mortun 16.
   439. Barder D. Şi. Blima, 13 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 3, Alex.
        Vlahuţa 25, str. Skorilov 9.
   440. Bujes Luisa, 21 apartamente, Bucureşti str. Sft. Ion Nou 19.
   441. Bita A. Virgiliu, 18 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 60,
        str. Vânători 1 A, str. Lt. Ganovici D-tru 6.
   442. Branescu Alexandru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Th. Speranta 19, str.
        Hangiului 5.
   443. Bratea Mihaiescu D, 8 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 209, 211, str.
        Virgil Plesoianu 40.
   444. Botez Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Petre Poni 4.
   445. Bolocan Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. D. Zosima 8.
   446. Bosoanca Mihail, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Ciru Dinescu 11,
        Sinaia, str. Victoriei 9.
   447. Bica N. Ion, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 201.
   448. Badici Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 15 R. - Sărat, str.
        T. Vladimirescu 20.
   449. Bebereche Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Demostene 39.
   450. Boter Ioachim Dora, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Victor Manu 39.
   451. Borvizeanu Grigore, 5 apartamente, Galaţi, str. Beldiman 40 bis.
        Bucureşti, str. Academiei 35, 37, str. Dionisie Lupu 74.
   452. Babaianu Hazar, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 85 bis.
   453. Birbaum Rebeca, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 13.
   454. Bejenaru Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Piscului 25, 27.
   455. Baloleanu Gh. şi Antonia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Buestrului 8.
   456. Brotman Sara, 12 apartamente, Fălticeni, str. Gh. Dimitrov 117, 119, str.
        Botoşani 13, 5, str. Republicii 245, str. Plesesti Gane 6.
   457. Borsatti Mario, 2 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 35. Galaţi str.
        Brăilei 39.
   458. Buretean Dan, 4 apartamente, Bucureşti, str. N. Beldiceanu 14, str. G-ral
        Magheru 43, 26.
   459. Budalanescu Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dogarilor 42.
   460. Bulaceanu Mihail, 12 apartamente, Bucureşti, str. Sebastian 15.
   461. Broşteanu Angelica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 15, str.
        Schitu Magureanu 39.
   462. Bercovici Blondina, 18 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 22, str.
        Occidentului 19.
   463. Brataseanu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 62.
   464. Burciu Maria şi Gh., 6 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 87.
   465. Boanfa Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vârful cu Dor 50.
   466. Baroiu Marin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 51.
   467. Banu Smaranda, 6 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 26.
   468. Bogatu V. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Într. Stafetei 1.
   469. Butunoiu Cezar, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Constantinescu 65.
   470. Boanta Maria Brandusa, 3 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Dr. M.
        Georgescu 23. Galaţi, str. Holban 6. Brăila, str. C-ţin Bernescu 31.
   471. Banescu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Naum Romniceanu 26.
   472. Balaban Atanase, 8 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 132. Sinaia, str.
        6 Martie 6.
   473. Badulescu Aurelia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 146.
   474. Boreanu Augustin, 7 apartamente, Bucureşti, str. N. Iorga 53.
   475. Buicliu Julieta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 19.
   476. Bacoveanu Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12, str.
        Pictor Andreescu 31.
   477. Brătianu Niculae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dobreta 16, 18.
   478. Bercovici Ana şi Marcu, 7 apartamente, Iaşi, Stradela Dărăbani 4-6.
   479. Blanc Constantin Tuliu, 12 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 71, Bd.
        Republicii 86, str. Dianei 1.
   480. Bercovici J. B. 7 apartamente, Bucureşti, str. Marin Niculescu 5.
   481. Banu Constantin Maria şi Ionescu Angela 9 apartamente, Bucureşti, str.
        Aureliu 3, str. Toamnei 2, 3.
   482. Badescu Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 30.
   483. Barbieru Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sergent Nutu Ioan 69.
   484. Braunstein Ada, 3 apartamente, Bucureşti, str. Putul Înalt 2.
   485. Berger Ernestina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Frigului 3.
   486. Berger Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Istrate Nr. 26.
   487. Barbulescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 37.
   488. Banu Gheorghe, 2 apartamente, Bucureşti, Bd. Ana Ipătescu 24, 26.
   489. Bercaru Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. A. Jdanov 45.
   490. Barsamian Lucia, 21 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 120, str.
        Sepcari 9.
   491. Balian Dieran, 1 apartament. Eforie, jud. Constanta.
   492. Buda Constanta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Radu Voda 25.
   493. Buhman Eugeniu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Alexandri 18, Bd.
        Ana Ipătescu 24. Sinaia, str. Victoriei 2.
   494. Bucurescu Teodora, 10 apartamente, Bucureşti, Sos. Viilor 121.
   495. Buia Lisinah şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gramont 31.
   496. Bassi Roberto şi Elena, 21 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 9.
   497. Baldovin Dem. Flaviu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Episcop Chesarie 17,
        Cal. Griviţei 41, str. Petre Ispirescu 67.
   498. Balas Emanoil, 2 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 24.
   499. Blumenfeld Avram, 6 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 66.
   500. Burghelea Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Tugomir Voevod 55, str.
        Seneslav Voevod 56.
   501. Balaban Iancu, 4 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 239, 241.
   502. Baniţa Ion N. 7 apartamente, Bucureşti, str. Comana 9.
   503. Bosneag Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Amurgului 1.
   504. Brunu Lazăr, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 14.
   505. Bossel Clara, 10 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 87.
   506. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 137.
   507. Bejan Nina 3 apartamente, Bucureşti, str. Gheorghe Lazăr 4, str.
        Bolintineanu 5, str. Lirei 15.
   508. Bretu Mihai, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stoica Ludescu 25.
   509. Botez Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Petru Rareş 23.
   510. Balint Scarlat, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 10.
   511. Badulescu Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 70.
   512. Branzaru 14 apartamente, Bucureşti, B-dul Dimitrov 116. str. Pictor
        Obedeanu 27.
   513. Butu Geta, 10 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 32, B-dul
        Domnitei 12.
   514. Bercu Leon, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Cuibasev 33, str.
        Generalisimul Stalin 23.
   515. Brânza Emil, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 51.
   516. Bratu Ion Gr. 7 apartamente, Bucureşti, Într. Moraviei 9, str. România
        Muncitoare 90.
   517. Burduseanu Anghel, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. N. Titulescu 77.
   518. Brega Vlad şi Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul A. I. Cuza 105.
   519. Buzdugan Dimitrie şi Constanta, 14 apartamente, Bucureşti, str. Sft.
        Ionica 6.
   520. Barbieru Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu Manta 57.
   521. Bunger Victoria, 13 apartamente, Bucureşti, str. Horatiu 5, str. Fainari
        31, 33.
   522. Blumen Marcu, 6 apartamente, Bucureşti, Calea griviţei 35.
   523. Banescu Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9, str.
        Vânători 25.
   524. Borsan Elena, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 266.
   525. Barbatescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, Fundatura Gherase 4, str.
        Maior Câmpineanu 49.
   526. Berestain Moise, 4 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 53.
   527. Bartolomeu Lascar, 4 apartamente, Bucureşti, str. Transilvania 36.
   528. Bura Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 6, str. Turnescu 6.
   529. Besso Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29, str. 13
        Decembrie 4.
   520. A. Boeriu Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 3 A, str.
        Arionoaiei 18.
   521. A. Batinschi Vladimir, 3 apartamente, Sinaia str. Coson 2. Botoşani str.
        Alex. cel Bun 4.
   522. A. Barbulescu Maria, 12 apartamente, Bucureşti, str. Th. Speranta 88.
   523. A. Boboc Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 278. Bacău str.
        Ecaterina Varga 10.
   524. A. Bragadiru George şi Petre, 69 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 45,
        41, str. 13 Decembrie 8, str. 30 Decembrie, B-dul 6 Martie 12, B-dul Gh.
        Coşbuc 75, 77, 79.
   525. A. Bernstein Clara, 9 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 52, str.
        Oitelor 11.
   526. A. Berca I. Vasile, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dristorului 13.
   527. A. Barbulescu Ştefan Alex., 8 apartamente, Bucureşti, str. Hartanoaia 7.
   528. A. Bucurescu Ion Most, 3 apartamente, Bucureşti, str. Arad 41.
   529. A. Bardelli Remus, 43 apartamente, Bucureşti, B-dul 6 Martie 89. şi 5.
   520. B. Bercu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. D. Caragiale 14.
   521. B. Bugeleisen Leon, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 51 Brăila
        str. Imparatul Traian 28, str. Mărfurilor.
   522. B. Biolan Barbu, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 395, 395 bis.,
        str. Mureş 77.
   523. B. Boeru Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaia 26.
   524. B. Bejan Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 15, 17 şi
        19.
   525. B. Bucur Al. şi Natalia, 3 apartamente, Bucureşti, str. C. C. Arion 70.
   526. B. Barlea Victor-Suhateanu, 3 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 4,
        str. Frumoasa 54.
   527. B. Băncila Nicolae, 7 apartamente, Bucureşti, str. A. Aristia 18. Brăila
        str. Frumoasa 21. Isaccea jud. Tulcea. Sinaia str. Revoluţiei 5.
   528. B. Bodescu Marilena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dragoslavele 10.
        Craiova str. Alex. I. Cuza 50, str. Romonia Muncitoare 101, str. I. V.
        Stalin 76.
   529. B. Boghici Gh. 10 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 1.
   520. C. Balttner C. 1 apartament, Bucureşti str. Mitrop. Iosif 74.
   521. C. Badescu Mihail, 10 apartamente, Bucureşti, str. Timişoarei 26, str.
        Verzisori 42, str. Albinis 22.
   522. C. Basoc Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 107,
        Băneasa-Sos. Buc. - Ploieşti 6, Popa Tatu 83.
   523. C. Bruckner Hans, 8 apartamente, Bucureşti, str. Progresului 17 Predeal
        str. Pîrîul Rece
   524. C. Braileanu Constanta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 21, str.
        Teilor 2. Sinaia str. Furnica 6.
   525. C. Bunescu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rahovei 20.
   526. C. Barth Adolf, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 38.
   527. C. Brum Ioan şi Eugenia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Babeş 14,
        str. Dr. Ciru Iliescu 8. Roman, str. Ştefan cel Mare 226.
   528. C. Botez M. Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Militari 6 şi 8.
   529. C. Birman Nicolae şi Eugennia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr.
        Staicovici 41.
   530. Bohdjelian Avedis, 21 apartamente, Bucureşti, str. Smardan 27, str. 1 Mai
        23, 32, 1.
   531. Beresteanu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bd. 1907 Nr. 2 şi 4.
   532. Beresteanu Maly, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 78.
   533. Bartos Niculina, 3 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 299, str.
        Epicol 68.
   534. Bunescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 4.
   535. Balanica C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 17.
   536. Braunschield Efraim, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vânători 23.
   537. Buradescu Traian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 48. Turnu
        Severin str. Fraternitatii 9.
   538. Bugan Tudor, 11 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Judeţ 7, str. Mihai Bravu
        341.
   539. Bungher Carola suc. Bungher Wili, 5 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu
        Apa Rece 27.
   540. Banica Alchinoie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mircea 86, str. Ilarie
        Voronca 10.
   541. Bochary Robert, 23 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 2 şi 1.
   542. Butuceanu Irina, 14 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 27.
   543. Barbieri Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecoului 11.
   544. Banca Românească Inst. Bancară în lichidare 179 apartamente, Arad str.
        Vasile Goldis 1-3. Bacău str. Nicolae Bălcescu 36-38, Botoşani str. Aprodu
        Purice 6, str. Filimon Sarbu 12. Brăila, Piaţa V. I. Lenin 11. Braşov,
        str. 7 Noembrie 2. Buşteni, B-dul Libertăţii 145. Buzău, B-dul N. Bălcescu
        10. Caracal, str. I. V. Stalin 11, str. Vasile Luca 1. Caransebeş, str. I.
        V. Stalin 11. str. Vasile Luca 1. Craiova, str. Unirii 101, str. Vasile
        Roaita 10 şi 12, str. Gherceşti 11. Cluj, str. Emil Zolla 2, Piaţa Ştefan
        cel Mare 10. Constanta, str. Karl Marx 1-3, str. Productelor 17-19 Dorohoi
        str. Dobrogeanu Gherea 84. Galaţi str. 13 Iunie 1-3, str. Ana Ipătescu 14.
        Iaşi str. Ştefan cel Mare 47, Sos. Moara de Foc 6. Piteşti str. Doamna
        Balasa 33. Ploieşti str. I. V. Stalin 26. Ramnicu Valcea str. G-ral
        Praporgescu 18. Satu Mare Piaţa Libertăţii 19. Tg. Jiu str. Victoriei 31.
        Tg. Mureş str. Bobrai Farcaş 6. Tg. Ocna str. Tabacarilor 18. Timişoara
        str. Vasile Alexandri 2. Vasile Roaita str. Cloşca 2. Tulcea str. Sf.
        Nicolae 45.
   545. Banca Rahova Bragadiru S.A.R. 10 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 11,
        Senatului 19.
   546. Baras Retti, 10 apartamente, Bucureşti, B-dul G. Coşbuc 64, str. Rozelor
        15.
   547. Banca Cerealistilor S.A. în lichidare 34 apartamente, Bucureşti str.
        Academiei 4.
   548. Brătianu M. Renee, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Coşbuc 64.
   549. Berceanu Gh. 9 apartamente, Bucureşti, Splaiul Unirii 281.
   550. Berlescu Aurel, 6 apartamente, Bucureşti, str. En. Văcărescu 14.
   551. Buia M., 5 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 51.
   552. Bercanu Simion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Diditel 30.
   553. Bendescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 9.
   554. Borzan M. şi Jenica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Şincai 7.
   555. Balasanu Adela, 6 apartamente, Bucureşti, calea Şerban Voda 53.
   556. Berman Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Petre Maior 10.
   557. Beldescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Poteras 25.
   558. Borusev Giovani, 5 apartamente, Bucureşti, str. I. Urdarescu 15.
   559. Bellu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 26. Bd. Mărăşeşti 76.
   560. Brihailescu, 16 apartamente, Bucureşti, str. Lamaitei 1, str. Lucaci 81,
        str. I. Procopiu 17.
   561. Bica Nica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Spiru Gheorghiu 24.
   562. Barsan Otilia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Plevnei 131 A, str. Masina
        de Pâine 58.
   563. Bender Maria 11 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Apa Rece 7, str.
        Fonteriei 8.
   564. Baleanu Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Giurgiului 9 - 11.
   565. Bogardo Giuseppe, 6 apartamente, Bucureşti, str. Simonide 14.
   566. Bercovici Iancu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 34, Calea
        Victoriei 101, str. Dobrogeanu Gherea 2.
   567. Bălăceanu Gh. 5 apartamente, Bucureşti, str. Măgurele 43, str. Brezoianu
        29.
   568. Botez Ioana, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 95, str. Emil
        Pangratti 21.
   569. Badulescu Eleonora Dan, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spataru 10.
   570. Benga Toma, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 286.
   571. Barsan Ioan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri 28.
   572. Buhlev Rytta Panaitescu, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 13.
   573. Babalicescu Grigore şi Ristea, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor
        127 şi 129.
   574. Balan Jacues, 6 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 2, 2A.
   575. Berman Filip, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 232.
   576. Botvinic Iosif şi Botvinic Mihail., 4 apartamente, Bucureşti, Splaiul
        Unirii 69.
   577. Bilec Teodor, 12 apartamente, Bucureşti, (com. Progresul). str. Popa
        Ştefan 35, Spl. Independentei 56 b.
   578. Bogdan Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dudeşti 93.
   579. Braustein Clara, 14 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 41, str.
        Colonel Orero 22, str. Popa Tatu 85.
   580. Berghamer Iosif, 5 apartamente, Bucureşti, str. Morilor 24, str. Aurora 32
        şi 43.
   581. Braunstein Lucia şi Leia, 10 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 52.
   582. Borsaru Vihelmina Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Splaiul Unirii 49.
   583. Braunstein Iancu şi Liza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pascal 40.
   584. Bratulescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Asache 11 şi 22, sos.
        Cotroceni 11 b.
   585. Bonola Tanase, 3 apartamente, Bucureşti, str. Splaiul Unirii 39.
   586. Berceanu N-lae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Micsunelelor 23.
   587. Barbulescu Gheorghita, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Filaret 47.
   588. Boios Cicerone, 24 apartamente, Bucureşti, B-dul 1848 nr. 5; Calea Moşilor
        136; str. Mihai Voda 31. Câmpulung Muscel, str. Gheorghe Nou 27.
   589. Baragan Mihai, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 29.
   590. Beer Etty săi Beer Faihi, 3 apartamente, Iaşi, str. Gh. Dimitrof 7.
   591. Banca Elvetiana şi Română în lichidare 22 apartamente, Bucureşti, calea
        Călăraşilor 35, Victor Babeş 1, str. Smardan 9, str. D. E. Djuvara 1.
   592. Boerescu Alexandrina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 25.
   593. Bilinaci Teodor, 9 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 69.
   594. Bane Desideriu, 12 apartamente, Bucureşti, str. Segmentului 9; str. Gh.
        Lazăr 5; str. Paris 41.
   595. Babic, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ceres 15.
   596. Bratulescu Dumitra, 13 apartamente, Bucureşti, Bd. Tudor Vladimirescu 13.
   597. Bataturescu Dan, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 244.
   598. Baesu Petrache, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alecu Russo 24.
   599. Baichian Vahram, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gr. Alexandrescu 79.
   600. Bontuceanu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 27.
   601. Burlan Florica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sergent Scarlat 2; str.
        Rahovei 407.
   602. Balasescu Gr. Dan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 189, Bd. Jdanov
        9.
   603. Barbu Petre şi Zoe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 69.
   604. Burada Victoria, 1 apartament Ploieşti, G-ral Dragalina 245.
   605. Botescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, Stelea, Spatarul 11.
   606. Bentia Ion şi Iuliana, 10 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 62.
   607. Bratu Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 26; str. Popa Chitu
        25.
   608. Burghelea Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 52. Măneciu
        Ungureni, jud. Prahova Ploieşti, str. M. Kogălniceanu 45.
   609. Badea Nistor, 9 apartamente, Bucureşti, str. Berna 3, str. 1 Mai 35.
   610. Brătescu Eugen şi Badulescu Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Alecu
        Russo 10, 12. Buzău, str. Unirii 19; str. I.G. Ducă 5.
   611. Banca Ardeleana în lichidare, 47 apartamente, Arad, str. Coşbuc 15.
        Oradea, str. Pictor Grigorescu 6. Arad, str. Republicii 88; Coşbuc 15.
        Braşov, str. N. Bălcescu 58. Oradea, str. Pictor Grigorescu 6. Timişoara,
        str. Grozescu 5; Pop de Băseşti 27.
   612. Basacopol C-ţin, 9 apartamente, Bucureşti, str. Oculeanu 69.
   613. Butter Sophie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Negustori 14.
   614. Banca Urbana în lichidare, 6 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 7;
        str. - Raureanu 2. Constanta, str. D. Sturza 18.
   615. Babeş Filip. 8 apartamente, Bucureşti, str. Filimon Sarbu 3, 5, str.
        Povernei 9.
   616. Bizduna Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Trifoi 1.
   617. Banica Gh. 16 apartamente, Bucureşti, str. Inisor 11-4; Duzilor 33.
   618. Bunescu Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ecoului 7; str. Dr. Teohari
        12.
   619. Badea I. Teodora, 21 apartamente, Bucureşti, str. Rondu Bisericii 6, str.
        Teiul Doamnei 38.
   620. Burca Ion şi Lucretia, 18 apartamente, Bucureşti, str. Alex.
        Constantinescu 67.
   621. Bogdanescu Emilia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor 16.
   622. Berlescu Ella, 7 apartamente, Bucureşti, str. calea Călăraşi 36 A.
   623. Barbulescu, 13 apartamente, Bucureşti, str. calea Călăraşi 132.
   624. Balanescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 27.
   625. Banca Marmorosch Blanck în lichidare 9 apartamente, Bucureşti, str.
        Doamnei 4, str. Eugen Carada 9.
   626. Bestoiu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, Senatului 17.
   627. Barbu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Meteori 67.
   628. Burschik Francisc, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Poloni 18.
   629. Barsan Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Fierari 13.
   630. Bruteanu I. 10 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 55, str. V. Gherghel
        9.
   631. Bistriteanu Victor, 17 apartamente, Bucureşti, B-dul Bălcescu 30; B-dul
        Cuza 9; str. Spiru Haret 2.
   632. Buruiana C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Hristo Botev 8; str. Gh.
        Coşbuc 13.
   633. Boteanu Mihai, 10 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei 92.
   634. Babeş Victoria, 14 apartamente, Câmpina, str. Dr. Istrati 71 Bucureşti.
        str. Tunari 71. Câmpina, str. Dr. Istrati 10. Bucureşti. str. Oslo 8.
   635. Balosi Petre şi Bitner Valeria, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 62.
   636. Bertoiu Ion, 17 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 75.
   637. Bagulescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, calea Şerban Voda 14.
   638. Barder Leopold şi Rasela, 8 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 41.
   639. Braunstein Otilia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan cel Mare 4.
   640. Bank Meilich, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 20.
   641. Bacalu Tivia, 2 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 115; str. Buzoianu
        38 A.
   642. Brukar Bernhard, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 74.
   643. Berali Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 49.
   644. Bogdanescu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lisabona 4; str. Dr.
        Marcovici 4.
   645. Bella Gruia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Matache Dobrescu 17.
   646. Beresteanu Sidoli, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarul 17, str.
        Şincai 14.
   647. Botea Enache, şi Balasa, 10 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 260,
        262.
   648. Baverman Frederica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Udrişte 3.
   649. Banca Agronomiilor S.A. în lichidare, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul
        Republicii 23.
   650. Bordei Apostol, 5 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 16.
   651. Blumenfeld S. şi Bianca, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre 36.
   652. Bachman Nathan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 5. Bacău, str. 15
        August 36. Predeal, str. Ilie Pintilie 29.
   653. Bancu Serina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 22; Av. Bellu 29;
        Bd. A. Cuza 60.
   654. Bogdan Teodor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 6, str. V. Conta 3-5.
   655. Balş Andrei, 2 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 127; B-dul.
        Nic. Bălcescu 24.
   656. Baloiu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 10. Sinaia, str.
        Plevnei (Băneasa) 3. Bucureşti, str. Apolodor 10.
   657. Badea Ana şi Petruta Dadarici, 1 apartament Bucureşti, str. Schit.
        Magureanu 6.
   658. Banica Constanta şi Mihai Condoiu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sandu
        Aldea, 3.
   659. Breahna Valeria, 3 apartamente, Bucureşti, str. B. Delavrancea 39.
   660. Budisteanu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Demetriade 10.
   661. Badescu Gh. 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Moceanu 4.
   662. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu, 3 apartamente, Bucureşti,
        str. Hala Lifschitz 10. Braşov, str. Română 19.
   663. Bratulescu C-ţin, 3 apartamente, Buzău, str. Borzeşti 30, str. Nae
        Stanescu 2. Bucureşti, str. Morilor 14; str. Alecu Russo 14.
   664. Baghina Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Bălcescu 24; str.
        Vornicului 23 Vasile Roaita, Constanta
   665. Bercovici Max, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Luchian 18; str.
        Smardan 21.
   666. Baleanu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Wilson 15.
   667. Braiescu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 59; str. Putul
        cu Plopi 4.
   668. Bucsan V. Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 79.
   669. Botez Cecilia, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Alexandri 16, str. V.
        Lascar 114.
   670. Branzescu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Română 7; str. Filiti 6.
   671. Banescu Eugenia, 7 apartamente, Bucureşti, str. V. Kiubasew 40. Craiova,
        str. G-ral Argetoianu 2.
   672. Bogdanovici Tadeu, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 62; str.
        Lipscani 44; str. Pictor Româno 16.
   673. Bugheanu Marcela, 6 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia 50.
   674. Borcescu Alex. şi Nicu, 2 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 33 Urlaţi,
        Prahova
   675. Bottea Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Col. Tell 31; str.
        Brezoianu 53.
   676. Budai Elisabeta şi Grigore Filip, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sft.
        Constantin 4.
   677. Brikmayer M. Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Popov 21.
   678. Brisental Sama, 10 apartamente, Bucureşti, str. St. O. Iosif 2.
   679. Bailescu N. 5 apartamente, Bucureşti, str. Ady Endre 24.
   680. Bogdan Alecu Irina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Tăut 70, 68.
   681. Boloaga Crisanti, 5 apartamente, Bucureşti, str. Leon Voda 22.
   682. Bagdasanian Satenig, 2 apartamente, Bucureşti, str. Intrarea Nopţii 7.
   683. Boata Toma, 20 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 37, str.
        Brezoianu 4. Constanta, str. Romulus Opreanu 5.
   684. Bexer V. Emil, 10 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 50.
   685. Bendel Eti şi Ita Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Schitul Magureanu
        49.
   686. Berezovski Alfrel şi Vilma 3 apartamente, Bucureşti, str. Luterana 21;
        str. Dr. Marcovici 9; str. Brezoianu 29 b.
   687. Buzi Cleonica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 1; str. Ritoride
        1.
   688. Bobescu D-tru şi Vasilica 18 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 411;
        sos. Mihai Bravu 14;
   689. Bratu Emil şi Maria G. Antonescu 30 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei
        46, 130, str. Buzesti 44.
   690. Benni Eugeniu şi Ana Ionescu Cutaride, 6 apartamente, Bucureşti, str.
        Alex. Ciurca 25.
   691. Brand Valeria, 20 apartamente, Bucureşti, Aleea Episc. Ambrozie 7-7 A. -
        7B. - 6-5.
   692. Balosin State, 12 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29; B-dul D.
        Golescu 9 B; str. Brezoianu 29; B-dul 1848 6; str. 13 Decembrie 4.
   693. Bruner Ferdinand şi Olimpia 4 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Lautaru
        6.
   694. Bitta Ion şi Constanta 3 apartamente, Bucureşti, str. Calafat 13, str.
        G-ral Crainiceanu 1.
   695. Bratu Chiru şi Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Română 92-94.
   696. Boc Maria Laura şi Ana Geta Molfeta, 9 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu
        Manta 85.
   697. Barta Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 80; Vasile Conta 7-9
        str. Filimon Sarbu 23.
   698. Buruiana Dumitru 11 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 17; str. Temisan
        11.
   699. Bagdighian B. Horea, 8 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 44.
   700. Bemachi S. Aglaia, 7 apartamente, Bucureşti, str. N. Titulescu 117.
   701. Boldjelia Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 32.
   702. Bonciu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Turda 71, str. Aurel Vlaicu
        135.
   703. Branescu Gh. 7 apartamente, Bucureşti, str. Niculcea 57.
   704. Benoiu Grigore, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 510.
   705. Baluta Mihail, 4 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 48.
   706. Balcan Iuliu şi Olga, 3 apartamente, Bucureşti, str. Witting 14.
   707. Beckman Elvira, 7 apartamente, Bucureşti, str. Luterana 31 B; calea
        Victoriei 214; str. Alex. Popov 10.
   708. Bilimaci Teodor 12 apartamente, Bucureşti, str. Mares Tolbuchin 25.
   709. Bogdan N. Card, 13 apartamente, Bucureşti, str. Crişana 32, str. N.
        Titulescu 73.
   710. Banca Populara Griviţa Noua 7 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei
        354-418.
   711. Balteanu Angela 6 apartamente, Ploieşti, str. Ştefan cel Mare 69; str.
        Vasile Alexandri 28.
   712. Boros Niculae, Bucureşti, 7 apartamente, Bucureşti, str. Petru Rareş 5, 7,
        9, str. Buzesti 5.
   713. Bradea Al. Zefira, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bucovinei 24.
   714. Bruteanu I. Florica 3 apartamente, Bucureşti, str. Stoica Ludescu 35.
   715. Bungazeanu Ana şi Şerban 11 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 9 A; 11
        Iunie 49.
   716. Balanovici Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Fonteriei 13; str. M.
        Eminescu 17.
   717. Barbatescu Zoe, 14 apartamente, Bucureşti, str. C-ţin Caracas 3, str.
        Caravanei 15, str. B. Delavrancea.
   718. Belingher Belu Voica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Rucăr 31.
   719. Brăila I. Ioan şi Zina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sebastian 125.
   720. Bianchi Armondo, 10 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 259.
   721. Burlan Valeria, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Medic Stoenescu 5, str.
        Cantemir 44.
   722. Bibo Iosif, most. Bibo Alex. şi Ana Tabacu, 8 apartamente, Bucureşti, str.
        Maica Domnului 6.
   723. Berlescu Ella, 15 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 36 A.
   724. Brenner Aizic şi Carolina, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Florescu
        15.
   725. Bancotescu Jana, 7 apartamente, Bucureşti, str. El. Matei Voevod 23; str.
        Dr. Felix 28.
   726. Boscu Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Ion Cuza 92.
   727. Blumen Ela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 24; Occident 35.
   728. Boaca Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. V. Branişte 42.
   729. Boghici Gheorghe, 9 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Stoica 51.
   730. Badulescu Gh., 6 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 116.
   731. D. M. Bogdan, 26 apartamente, Bucureşti, str. Griviţei 107.
   732. Baluta P. Rozalia, 4 apartamente, Bucureşti, str. D. G. Palade 64, str. D.
        G. Palede 64, str. D. Cantemir 76.
   733. Bunea I. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, B-nul Alex. I. Cuza 28 A.
   734. Borena Cecilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Pasteur 6, str.
        Dumbrava Roşie 22.
   735. Bank Ezra şi Gherani Haimovici, 32 apartamente, Bucureşti, str. Clucerul
        Udricani 8.
   736. Bitulescu Petre, 9 apartamente, Bucureşti, str. Minotaur 11, str.
        Lazureanu 14.
   737. Badarau Norana Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. N. Belliceanu 3, str.
        Ioan Ghica 3-5.
   738. Bondarescu Sf. Aristotel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bruxelles 10,
        str. Plevnei 4.
   739. Brătescu Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Suvorov 24, str.
        Poterasi 14.
   740. Braunstein Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 2.
   741. Băncila Ştefan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Frunte Lata 9 şi 11, str.
        13 Septembrie 186.
   742. Berta Topor, 4 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 52, str. dr.
        Felix 75.
   743. Baciu Ion Sava, 16 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 102, 100, 98.
   744. Balan elvira, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Severeanu 16.
   745. Barsan N. Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aquila 35, Constanta, str.
        V. Alecsandri 10.
   746. Bernea Nicolae, 13 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Babeş 24, str. Popa
        Soare 24. Sinaia, str. Karl Marx 6.
   747. Balş Teodor, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Iatropol 4.
   748. Branzescu Gh. şi Smaranda, 13 apartamente, Bucureşti, sos. Panduri 63,
        str. Buturugeni 1-3, str. Panduri 63, 65, 67, 69.
   749. Bornemisa Sebastian şi Ana, 7 apartamente, Cluj, Calea Moţilor 67.
   750. Bratoloveanu N., 9 apartamente, Bucureşti, Calea Ferentari 80, 88, 147,
        136, str. Popa Ştefan 44.
   751. Boba Margareta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 105, str.
        Semicercului 2.
   752. Bratoloveanu Ion, 13 apartamente, Bucureşti, str. Ferentari 149, str.
        Vedei 5.
   753. Boianovici Arthur, 5 apartamente, Bucureşti, str. Anul 1821 nr. 7, str.
        Meteor 25.
   754. Budeanu V. C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, Intrarea Urali 2, str. Av. M.
        Zorileanu.
   755. Bitter Herman def. prin Mayer Bitman, 6 apartamente, Bucureşti, Calea
        Moşilor 44.
   756. Budeanu Ana, 5 apartamente, Bucureşti (Băneasa), str. Neagoe Voda 10.
   757. Beiu Marin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 23.
   758. Budeanu Melanie (groper), 5 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 36,
        str. Vintilă 4, 6, str. Hristo Botev 22.
   759. Bratulescu P. C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 168.
   760. Badoiu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 203.
   761. Beresteanu Manole şi Beca, 11 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 300,
        328, str. Dumitru Onciu 16.
   762. Bucur Iosif, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mecet 8 a.
   763. Baclacian Artin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 28.
   764. Banica Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. V. Stroiescu 42, Calea
        Moşilor 135, str. Spatarului.
   765. Bondescu I. C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Eufrosina Poteca 16.
   766. Blum Dvoira şi Leiba, 7 apartamente, Bucureşti, Intrarea Pictor Vermont 3.
   767. Barsal Dr., 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Gr. Taranu 10.
   768. Beiazgian Nevart, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lirei 1.
   769. Blum Isac, 3 apartamente, Bucureşti, str. Horei 15.
   770. Banca Chrissoveloni, 17 apartamente, Brăila, Piaţa Lenin 15; Bucureşti,
        calea Plevnei 147-157, 163.
   771. Boris Diacoff, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eliade Rădulescu 15.
   772. Badescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Dimitrov 15, 51.
   773. Braunstein Zary şi Marieta, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Ana Ipătescu 24,
        str. Aurora 52 a.
   774. Blima Haia Fasst, 7 apartamente, Iaşi, str. Cuza Voda 60.
   775. Bazacu Teodor şi Suzana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Avrig 88.
   776. Borculescu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 217, Buşteni,
        str. Bailor 17
   777. Botez Mihail Caucaz, 7 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 4,
        calea Văcăreşti 107, 108, 110, Buşteni, str. Bailor 4.
   778. Bedrag Panait, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 150.
   779. Borduselu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mirăslău 17.
   780. Bacal Isac, 6 apartamente, Botoşani, Calea Naţionala 273.
   781. Barbu B. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 29.
   782. Bertianu Aurelia, 7 vile, Bucureşti, str. Uzina Electrica 13.
   783. Bratulescu C. Anastasia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Ghenadie
        Petrescu 56, str. Serg. N. Vasilescu.
   784. Buricescu Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 24.
   785. Buneanu Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 6.
   786. Boteanu Maria, 24 apartamente, Bucureşti, str. Calomfirescu 4 a, Calea
        Moşilor 84.
   787. Buican Gh., Lucia Marinescu şi Eug. Stefanescu, 11 apartamente, Bucureşti,
        Calea Văcăreşti 52-54.
   788. Barad P. Iosub, 18 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 147, str. Traian
        4, Calea Victoriei 102.
   789. Botez Cassian, 2 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 149, str. Elena
        Pherikide 20-22.
   790. Bunescu Bucur, 24 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 118, 120-122, str.
        Baratiei 2.
   791. Bucur Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 198 A.
   792. Barasch Carol, 10 apartamente, Bucureşti, str. Vintilă 3, str. Dobrogeanu
        Gherea 23.
   793. Beldeanu Evdochia, 7 apartamente, Bucureşti, Piaţa Sf. Ştefan 5.
   794. Bunescu Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Slatineanu 26, Calea
        Dorobanţi 50 A., Calea Victoriei 112.
   795. Bataturescu Pantazi, 3 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ion Ursu 12,
        Prel. Matasarii Noi 5.
   796. Burescu Ileana şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 10, str.
        Abrud 143.
   797. Bratu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 8, str.
        G-ral Salmen 2.
   798. Badescu N. Aurora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 135.
   799. Budeanu Constantin şi Cecilia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Haia
        Lifschitz 32, str. G-ral Magheru 27.
   800. Baciu George şi Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Timpului 1, str.
        Maria Rosetti 26.
   801. Bilimaci Constantin, 15 apartamente, Bucureşti, B-dul Tolbukin 24, str.
        Avram Iancu 19.
   802. Beiner Paulina, 5 apartamente, Suceava, B-dul Republicii 8.
   803. Batu Ana, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 133, Brăila, str. C.
        Berlescu 40.
   804. Balaci Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sb. Lt. Popa 19.
   805. Balan Matilda Elena, 4 apartamente, Bucureşti str. Fluierului 32, Predeal,
        Sos. Naţionala, Focşani, str. G-ral Markos 15.
   806. Blarenstein Fritz, 5 apartamente, Bucureşti, str. Minotaurului 78, Calea
        Victoriei 112.
   807. Behar Virginia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rozelor 16, str.
        Progresului 9 b.
   808. Bratisanu A. Gh., 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 62.
   809. Bondalici Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Nestor 12.
   810. Bondalici Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Petre Locusteanu 14.
   811. Bortos Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 43.
   812. Bunescu P. Lucia, 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Iancului 33.
   813. Branisteanu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicii 72.
   814. Bilargiu Mircea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ilarie Chendi 22, str.
        Brutus 3.
   815. Baclagian Virginia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Iancu Capitanu 28.
   816. Barat Avram, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 178 şi 170.
   817. Bratuianu Const., 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Gheorghe Nou 17.
   818. Bapalan Paulina, 18 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Judeţ 32, 30, Calea
        Dudeşti 129, Sos. Măgurele.
   819. Benone Alfonso şi Frida, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 132.
   820. Brătescu R., 4 apartamente, Bucureşti, str. Stelea 23, str. M. Eminescu
        230.
   821. Baltaretu Florea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Iosif Vasilescu 29.
   822. Bardelli R. Ambrozie, 11 apartamente, Bucureşti, str. Madrid 3, str.
        Braziliei 7b.
   823. Brubeanu Gheorghe şi Sofia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Amiral Murgescu
        29.
   824. Bauch Gh. Aurelia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Westfried 2.
   825. Brumarescu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Babeş 12.
   826. Bortos Radita, 7 apartamente, Bucureşti, str. Radu de la Afumaţi 4, str.
        Prof. Ion Ursu 20, str. Ştefan Negulescu 55.
   827. Brayer Hernsch şi Hermina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Halfon 9, str.
        Nerva Traian 85-87.
   828. Bedereanu Petruta, 6 apartamente, Bucureşti Colentina, str. 30 Decembrie
        2.
   829. Bernstein Dorothea, 6 apartamente, Bucureşti, str. Emigrantului 4.
   830. Baha N. şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Dimitrov 17, str. 13
        Decembrie 54-56, Buzău, Piaţa Stalin 1 a.
   831. Barbara Coni şi Adamoiu, 8 apartamente, Bucureşti, str. G. Palade 72,
        72-a.
   832. Butza M. Alecu şi Sabina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 60.
   833. Balint Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, str. Busolei 5.
   834. Bichis Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Răspîntiilor 29, str. Viitor
        141.
   835. Bercheret Alexandrina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Ghica Tei 87, str.
        Comorei 38.
   836. Berlescu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti Băneasa, str. I. Gh. Ducă 49.
   837. Bucsan Ileana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 10.
   838. Brayer Renee, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicii 65.
   839. Brătescu I. Dumitru, 13 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 200.
   840. Boc. I. Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maior Sutu 2A.
   841. Botez Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rodiei 10, str. Cercelus 36,
        Predeal, str. Unirii 29.
   842. Baicoianu S. Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Londra 12, B-dul Ana
        Ipătescu 24.
   843. Baloiu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Fabrica de Spirt 11.
   844. Brătescu, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 11 str. M.
        Kogălniceanu 32. Constanta, str. Cuza Voda 18.
   845. Balescu Oct. Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Londra 26, str.
        Armeneasca 19.
   846. Buda Ion şi Iustina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ah. Şerban Petrescu
        21 Alba Iulia, str. V. Goldis 2, str. N. Filipescu 21, B-dul Stalin 13.
   847. Bercovici Berta, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 80-82.
   848. Braicu Otilia Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 39.
   849. Bonvechio A. Tereza, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 127.
   850. Braunstein I. 7 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spataru 17, str. Sf.
        Mina 1-3, str. Vasile Adamachi 7, 5.
   851. Bertume Ileana, 2 apartamente, Bucureşti, str. M. Kogălniceanu 10.
   852. Beblea Const. şi Viorica, 12 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 42.
        Braşov str. Pictor Pop 6.
   853. Blaj Elena şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 373.
   854. Belizarie Emil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Grecescu 9.
   855. Balanescu Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Slt. Popa 2, calea
        Rahovei 401.
   856. Badescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Aleea Visinilor 1.
   857. Balai Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 8.
   858. Barbu Vasile, 8 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 56-a.
   859. Bratu Traian şi Aurica, 12 apartamente, Bucureşti, str. Craitelor 4, Sos.
        Vartej. Predeal, Bd. Republicii 8.
   860. Bufnea Elena, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Orizontului 7.
   861. Barbulescu Ion, 18 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Vasiescu Iosif 106,
        93, calea Călăraşi 21, sos. Pantelimon 42.
   862. Botez Stefania Ghica, 2 apartamente, Bucureşti, str. C. A. Rosetti 14,
        str. Sperantei 26.
   863. Bordescu Alexandru şi Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Justinian 19,
        str. G-ral Angelescu 2, str. Gr. Alexandrescu 84, str. Povernei 36, str.
        Radu Voda 9.
   864. Blauer Saly, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 11.
   865. Baranga Virginia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 52.
   866. Banu Nita, 3 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşilor 226.
   867. Bratulescu C. Radu, 10 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 13, Bd. 6
        Martie 43, cap. Gh. Buruiana 19.
   868. Bogorian A., 8 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 82.
   869. Bremer Haim, 6 apartamente, Bucureşti, str. Arhitect Louis Blank 28.
   870. Beratt Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Stroiescu 2.
   871. Băncila Ion şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 29.
   872. Badescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 186.
   873. Berceanu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Serbanescu Tei 51, 4,
        Alex. cel Bun 58, 60.
   874. Budescu Alexandru, 8 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureseanu 20,
        str. Sofia 15, str. Delea Veche. Sinaia, str. Şincai 10.
   875. Baluna Marin, 10 apartamente, Galaţi, str. Portului 105, str. Griviţa 1,
        str. Tecuci 11, str. Frumoasa.
   876. Bogdan Cleopatra, 7 apartamente, Bucureşti, str. Duzilor 8.
   877. Banica Gh. Ion şi Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Argetoaia
        1.
   878. Burnea Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Koch 2.
   879. Burdea Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lirei 15. Panciu Putna, str.
        Libertăţii 83.
   880. Balanescu Georgeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 48.
   881. Bogorian Daniel, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Pantilimon 31 A.
   881. Bogorian Daniel, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Tolbuchin 19.
   882. Banica Aurelia, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Tolbuhin 19.
   883. Bazavan Gh. Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Mătăsari 36.
   884. Bainescu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Naum Romniceanu 26.
   885. Berariu Mariana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 107.
   886. Bondi Guido, 16 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 171.
   887. Badescu Gheorghe şi Vasilica Gh. Badescu, 3 apartamente, Bucureşti, str.
        Popa Nan. 200.
   888. Barbulescu I. Maracine, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 62.
   889. Bogdan Florica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ilarie Chendie 45.
   890. Bratucu Victor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 151.
   891. Biciola Eleonora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Spataru Milescu 23.
   892. Rădulescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrov 172.
   893. Badulescu Ioan şi Florica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 18.
        Târgovişte, str. 30 Decembrie 1.
   894. Bechereanu Petruta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor 30.
   895. Braunstein C. şi N. şi fii şi N. Klipar, 20 apartamente, Bucureşti, str.
        Stupinei 12.
   896. Baron Avram şi Clara, 5 apartamente, Bucureşti, str. Anton Pan, 54 b, str.
        Olimp 62.
   897. Belizan Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Cornea 33.
   898. Balan Ion şi Maria, 6 apartamente, Bucureşti-Griviţa, str. Pieţii 18.
   899. Buzescu Gheorghe şi Evdochia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Grănicerilor
        1, str. Ştefan Mihaileanu 26, str. Edgar Quinet 3.
   900. Budeanu Aneta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 30.
   901. Benedek Ştefan, 12 apartamente, Bucureşti, str. Ion Roata 12.
   902. Busuioceanu Anastasia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Biserica Popa Chitu
        23 A.
   903. Balgiu Dragoş, 3 apartamente, Bucureşti, str. Londra 23.
   904. Banescu Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Masina de Pâine 9.
   905. Babor-moştenitori, 9 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 49.
   906. Bisot Paul şi Mariana, 4 apartamente, Bucureşti, Gh. Haralambie 17.
   907. Brătianu Th. Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 168.
   908. Balca Viorica, 10 apartamente, Bucureşti, Bd. Republicii 79.
   909. Banateanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Anton Pan 29 şi 27 A.
   910. Beceanu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Iulia Haşdeu 1.
   911. Brech Cristian, 3 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 4, str.
        Aristide Briand 1.
   912. Butai Iosif Maria, 4 apartamente, Sinaia, str. Furnica 24. Bucureşti, str.
        13 Decembrie 42, str. Luterana 3-b.
   913. Bogoiu Lucian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 54.
   914. Berlescu C. C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 15.
   915. Balasanu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Într. Marcovici 6. Focşani,
        B-dul N. Titulescu 17. Bacău, str. Băncii 6.
   916. Basturescu Dorina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bozianu 9.
   917. Barach Iosif, 6 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 9.
   918. Binder Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. M. H. Marcu 5, str. Scarlatescu
        28, str. Carol Davila.
   919. Blanaru Ion, 14 apartamente, Bucureşti, str. Ritoride 37, 39 şi 48.
   920. Brânza Valeriu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 31.
   921. Bernstein Sofia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 10.
   922. Bumenfeld Alda, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 33.
   923. Blujdea Tiberiu şi Frusina, 3 apartamente, str. 11 Iunie 15, str. Frumoasa
        43.
   924. Bercu N. Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. D. Cantemir 88.
   925. Banca Creditul Bucurestean în lichidare, 8 apartamente, Bucureşti, str. 30
        Decembrie 10 şi 12.
   926. Barza Constantin şi Wilma, 9 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 27.
   927. Barta Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Hatman Arbore 16.
   928. Barzan St. Dumitra, 13 apartamente, Bucureşti, str. Vistieri 19.
   929. Beresteanu Mina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Banu Mihalcea 2.
   930. Bardescu Col. Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 4. Constanta,
        Mamaia.
   931. Baer Ludmila Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Oradea Mare 60.
   932. Buzatu Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 20 A. Brăila, str.
        Mărăşeşti 19. Eforia, str. Sportului 1.
   933. Bragadiru D., 94 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Magheru 2, 2-4, 6-8,
        2-14.
   934. Birceanu Ovidiu şi Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cetăţii 12.
   935. Bunea Anica şi Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Tautu
        60. Constanta, str. Tomis 14.
   936. Badulescu Nic. most., 24 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 268.
   937. Balş Ion, 24 apartamente, Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu 100, str.
        Stirbei Voda, str. Mihai Bravu 193, str. Buzesti 98.
   938. Banca de Scont a Rom. Soc. în lichidare, 88 apartamente, Bucureşti, str.
        Eugen Carada 1-3, 13 Sept. 143, 145, Stavropoleos 8, str. Moşilor 200,
        str. Pieptanari 9; Alexandria, str. Ilie Pintilie 3; Brăila, str. Lt. Col.
        Iacobescu 19; Corabia, str. C. A. Rossetti 53; Constanta, str. Lascar
        Catargi 13; Focşani, str. Cuza Voda 6; Galaţi, str. Dr. Russel 41, str.
        Egalităţii 4; Ploieşti, Piaţa I. V. Stalin 3; T. Măgurele, str. Horia,
        Cloşca şi Crişan 3; Giurgiu, str. V. M. Molotov 2; Tulcea, str. Carol 1;
        Medgidia, str. V. Lupu 18.
   939. Baiandurian K., 4 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 21.
   940. Blidescu Lucretia şi Constantin, 17 apartamente, Bucureşti, str. Mendeliev
        8, str. Dr. Lister 29.
   941. Brumarescu Dan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 8, str.
        Cazarmei 54.
   942. Breger Terezia, 23 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 12, str.
        Decebal 3.
   943. Bruman Gheorghe, 22 apartamente, Bucureşti, str. Av. I. Marasescu 2, str.
        Occidentului 1.
   944. Bork Maria, 20 apartamente, Bucureşti, str. Cornel Botez 5, 10; Câmpina,
        str. V. Alecsandri 28.
   945. Budisteanu Alisa, 17 apartamente, Bucureşti, str. Otetari 6, str.
        Caragiale 3.
   946. Bănciu Ştefan, 38 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Broşteanu 9, str.
        Traian 4, Splaiul Unirii 13, str. 30 Decembrie 36.
   947. Besa Eugen şi Hilda, 13 apartamente, Bucureşti, str. Maria Roseti 15.
        Sinaia, Calea Codrului 16.
   948. Bălăcescu Constanta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Columb 6-8.
   949. Baicoianu Alexandru, 32 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 62.
   950. Berindei C. Elena, 11 apartamente, Bucureşti, str. Silvestru 6, B-dul N.
        Bălcescu 24.
   951. Baltaceanu Maria, 27 apartamente, Bucureşti, str. Andy Endre 7, B-dul Ana
        Ipătescu 11. str. Alex. Lahovary 45, str. Stirbei voda 92, str. Popa Tatu
        1-3.
   952. Brătescu Alexandrina, 16 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 23, str.
        Dionisie Lupu 38, str. Cercului 3.
   953. Bata E. Steluta, 12 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 76.
   954. Balteanu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 70.
   955. Baissy Petre şi Elvira, 16 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 40.
   956. Badulescu N-le, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 107.
   957. Beulian Maria, Beulian Haig Mandanici, 20 apartamente, Bucureşti, str.
        Vasile Lascar 81, str. Popa Chitu 4.
   958. Barbu Gheorghe, 13 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Cernescu 19, str.
        Dorobanţi 96, str. Covasna.
   959. Botez N. Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia 37, str.
        Icoanei 7.
   960. Bratulescu David, 17 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 131.
   961. Bahus Rosita, 10 apartamente, Bucureşti, str. A. Donici 49.
   962. Buiati Petre, 14 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 94.
   963. Blum Emil, 10 apartamente, Iaşi, str. Dobrogeanu Gherea 5, 7.
   964. Badulescu I. şi Petrescu V., 6 apartamente, Bucureşti, Într. Legendei 2.
   965. Barbulescu Ion, 14 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 102.
   966. Berechet Mihail, 15 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 72-a, str.
        Mitrop Filaret 56.
   967. Balanescu Constanta şi Ion, 18 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri
        15, str. Uranus 75, 63, str. Dionisie Lupu 12, str. Frumoasa 18, str. Popa
        Nan 8.
   968. Barceanu Mihail, 9 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 21, str. Vasile
        Conta 79. Bd. Gh. Dimitrov 113.
   969. Burileanu Ioana, 8 apartamente, Bucureşti, B-dul N. Bălcescu 35. Predeal,
        str. Col. Magheru.
   970. Baier M., 15 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie 65. str. Popa Soare 20.
   971. Boghici Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 290, str. Col.
        Iacobini 4-6.
   972. Boghici Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Bucureştii Noi 216.
   973. Banca Com. Italiana şi Română, 28 apartamente, Brăila, str. Misitilor 25,
        Galaţi, B-dul Ana Ipătescu 17, Constanta, str. Brancoveanu 1, Timişoara,
        Piaţa Libertăţii 2, Bucureşti, str. Ghenadie Petrescu 139, str. Bursei 2.
   974. Baicoiescu M. Mihail, 13 apartamente, Bucureşti, str. Prof. I Bogdan 17,
        str. Vasile Lascar 154, Băneasa-Ilfov, Sos Buc-Ploieşti 38, Buşteni
        Prahova, B-dul Libertăţii 191.
   975. Bunea Ştefan, 10 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 92, str.
        Lanariei 1.
   976. Balian Leon, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 31, Constanta,
        str. Karl Marx 8.
   977. Baicanescu Virgil, 11 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 83, str. Vasile
        Lascar 154, Banca Ilfov, Sos. Bucureşti Ploieşti 38.
   978. Beloianu Ecaterina, 16 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 223.
   979. Banica Elisabeta, 10 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 95.
   980. Baiadjoglu Gh. Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 26, Galaţi,
        B-dul Republicei 7.
   981. Braescu Maria, 9 apartamente, Bucureşti, calea Floreasca 33 şi Alex. Sahia
        7.
   982. Brebenel Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru, 36.
   983. Busoianu Gheorghe, 13 apartamente, Bucureşti, str. Spatari 17, Dorobanţi
        10, 70, Cluj, str. Mica 24.
   984. Baicoianu Petre, 8 apartamente, Bucureşti, Piaţa 23 August 1 şi str. Maria
        Rosetti 33, 31.
   985. Banca de Agricultura şi export S.A.R., 16 apartamente, Bucureşti, str.
        Arcului 20, str. Armeneasca 15.
   986. Buscaff Miekel, 12 apartamente, Brăila, Piaţa Lenin 14, str. Grădina
        Publică 11.
   987. Brown Boveri S.A.R., 11 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos. 23.
   988. Barbu Eugen şi Lucretia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Orbescu
        11. Predeal, str. Grănicerilor.
   989. Butulescu Elena, 13 apartamente, Bucureşti, str. Biserica Amzei 3.
   990. Bralianu Radu, 13 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 70, str. Nifon
        16, b-dul Ana Ipătescu 43 A. Sinaia, b-dul Lenin 24. Timişoara, str. Paul
        Chinezu, 3.
   991. Baicoianu Petre şi Lucia, 10 apartamente, Bucureşti, Piaţa Maria Rosetti
        31, str. Sepcari 8.
   992. Bentu Olimpia, 12 apartamente, Bucureşti, b-dul 1 Mai 58.
   993. Biciulescu Marin, 16 apartamente, Bucureşti, str. Mendelieff 2.
   994. Bemtassat Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 3-5.
   995. Bidulescu Emil, 5 apartamente, Bucureşti, b-dul Păcii 7 A.
   996. Beiu Nada şi Stan, 8 apartamente, Bucureşti, b-dul Păcii 121.
   997. Baier Alexandru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Silfidelor 24, str. Amiral
        Balescu 15.
   998. Bratu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29, str. Anton Pan 2,
        Hârşova, str. Concordia, str. Drumul spre moara.
   999. Bogza G. Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Timisana 5.
  1000. Borcea Ed., 4 apartamente, Bucureşti, str. Timisana 14.
  1001. Buzatu Traian, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 34, str. Economu
        Cezarescu 37.
  1002. Bianu T. Victor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Elefterie 10.
  1003. Balanescu Romulus, 8 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 68, str. Mitrop
        Gh. Petrescu 82. Dorohoi, str. Filimon Sarbu 14.
  1004. Baleaca Wileax, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Grecescu 10.
  1005. Badea Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sergent Scarlat 16, str.
        Silvestru 40.
  1006. Breza Iordan şi Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Izvoreanu 13.
  1007. Burdea Cristea, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 100, str.
        Frumoasa.
  1008. Bajan Polixenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Despot Voda 16 B.
  1009. Boros Paul, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sos Ştefan cel Mare 5.
  1010. Baiatu Dumitru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Paris 32.
  1011. Berza Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Kogălniceanu 4.
  1012. Butu C. Anton, 4 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 7, str.
        Popa Nan 146.
  1013. Borcescu I. Alexandrina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cercului 2 A.,
        str. Bucovina 50.
  1014. Badescu Alexandra, 2 apartamente, Bucureşti, B-dul Dacia 48, str. Jules
        Michelet 15.
  1015. Broşteanu Sanda, 3 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 128.
  1016. Bimbaum Betty, 6 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 168.
  1017. Bazgan V. Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 33,
        str. Ardeleni 32, str. Batistei 17.
  1018. Bilescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 30.
  1019. Broşteanu Ernest Radu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 41, calea
        Victoriei 128 A. Sinaia, vila.
  1020. Bentoiu Aurelian, 13 apartamente, Bucureşti, Într. Amzei 2; str. Mircea
        Voda 48-50.
  1021. Bernstein Emanoil, 7 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 182.
  1022. Burlea I. Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 356.
  1023. Brezoi Ghedeon, 5 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 17-19.
  1024. Blumen Marcu, 6 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 35.
  1025. Beneche Ludovic, 6 apartamente, Bucureşti, str. Clucereasa Elena 20.
  1026. Bereca M. Ioana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Munţii Tatra 12.
  1027. Batzaria Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Radovici 10.
  1028. Badea Ion, 7 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 73.
  1029. Beghiu Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dogari 1.
  1030. Bujoreanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Niculae Beldiceanu 5.
  1031. Budurescu N., 7 apartamente, Bucureşti, str. Diana 7, R. Valcea, str.
        Lenin 170, Bucureşti, str. Buzesti 9.
  1032. Batea Cecilia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Th. Mazarik 1.
  1033. Budis Florica, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Dacia 27.
  1034. Bazgan Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Constantin Nacu 3; str.
        Batistei 5.
  1035. Busulinga Anton, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 25.
  1036. Barsan Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pietati 21; Într. Popescu
        Păun 8.
  1037. Balaban Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 80.
  1038. Bita Mihail, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vatra Luminoasa 35; str. Lt.
        Ionescu Baican 58.
  1039. Belingsteanu Corneliu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda; str.
        Italiana 1.
  1040. Babouleni P. L. Ecaterina, 4 apartamente, Vaslui, str. Spiridon,
        Bucureşti, str. Wilson 15, Batistei 1.
  1041. Stefania Bejan, 4 apartamente, Bucureşti, str. N. Filupescu 51.
  1042. Braun Emilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 27.
  1043. Brătianu D. Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 43,
        Galaţi, str. Republicii 89. Sinaia, B-dul Lenin 30.
  1044. Bordeianu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 33.
  1045. Beer Nathan, 2 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 9; str. Cazărmii
        2.
  1046. Basacazae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Palade 44.
  1047. Barloiu Stefania, 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Andreescu 33.
  1048. Bragana I., 3 apartamente, Bucureşti, str. Dobrota 8.
  1049. Braunstein Mina, 5 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 24-16; str.
        Batistei 5.
  1050. Bogdan H. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Simu 2.
  1051. Banescu Teodora, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Spatarului 8.
  1052. Bordan Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bălcescu 3; str. Dr.
        Pasteur 42; str. Petre Ispirescu 89.
  1053. Baltaceanu George, 2 apartamente, Bucureşti, str. Mendeleff 32, Buşteni.
  1054. Brătianu Dan Adina Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Armasului 7; str.
        General Praporgescu 17.
  1055. Bichis Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Răspîntiilor 29 Tohani Vechi,
        str. Mare 207.
  1056. Bamcher Lucia, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Bogdanitei 3, 5.
  1057. Blajan N. Lehtia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 128.
  1058. Borteanu Ana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Caragiale 22, Cluj, str.
        Şincai 10.
  1059. Blanita Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 123.
  1060. Baicoianu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 24-26.
  1061. Bunescu Stefania, 4 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 64.
  1062. Borvizeanu Ion şi Valeria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fleurs
        20 Galaţi, str. Carnabel 22.
  1063. Brandus M. Sergiu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 109.
  1064. Bagaloglu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Radu De la Afumaţi 44.
  1065. Berg Marcu, 3 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 57, str. G-ral
        Berthelot 11.
  1066. Barbalat Mily, 4 apartamente, Bucureşti, str. Română 34.
  1067. Brătescu Paunica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 30, str.
        Arhitect D. Harzea 18.
  1068. Bratu Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Masina de Pâine 78.
  1069. Batas Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Calafat 21.
  1070. Baicoianu Nasta Lucia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 31,
        33.
  1071. Bandi Ecaterina şi Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 148.
  1071.a. Biolau Stan, apartamente, Bucureşti, str. Poliţiei 28.
  1072. Blumenfeld Avram, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 66-68.
  1073. Buenger Eveline, 15 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 18.
  1074. Bardanescu Dobre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Const David 94, calea
        Plevnei 86.
  1075. Beniamin Nadler, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 1, str. Luterana 15.
  1076. Brandusi Viorica, 10 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 109.
  1077. Belu Octavian, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 109
  1078. Brătianu I. Gheorghe, 1 apartamente, Bucureşti, str. Bis. Popa Chitu 26.
  1079. Brânza Efrosina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu 30-a.
  1080. Balsovici Păun Elena, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Muncii 9, 11, 26.
  1081. Balescu Dimitrie, 1 apartament, Bucureşti, str. Ana Ipătescu 8.
  1082. Belascu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 18.
  1083. Bartea Mihai Naghi, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 148.
  1084. Berceanu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aniversarii 35. str. Banu
        Udrea 32, 35.
  1085. Busila Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Modrogan 1, Sinaia, str.
        Manastirei 13.
  1086. Barbu O. Maricica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Trian 29.
  1087. Bogus Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Const. Nacu 2.
  1088. Blaescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Meteori 34.
  1089. Berlescu Jean, 14 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 18, str. Matei
        Basarab 24, str. Mircea Voda 21.
  1090. Banca Românească S.A. (în lichidare), 61 apartamente, Bucureşti, B-dul
        Republicii 5, str. Dr. Felix 81, str. Valeriu Branişte 56, str. C. Bozianu
        10, str. Gh. Florescu 12, str. N. Danciu 3, str. Turturele 15, B-dul
        Republicii 5, C. Bozianu 10, Calea Griviţei 119, str. Smardan 5, Calea
        Şerban Voda 298
  1091. Barbu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Stavropoleos 5 şi 14.
  1092. Brauer Wilhem, 3 apartamente, Bucureşti, str. E. Teodoroiu 22.
  1093. Biruiu Liea, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 17, str. Hameiului 9.
  1094. Boros N. Constantin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Salcetului 11.
      C.
  1095. Constantin Macel, 20 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 44, str. Smardan
        29.
  1096. Costache Marin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Iosif Niculescu 3.
  1097. Constantinescu Eliza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 7.
  1098. Chelaidits H., 5 apartamente, Bucureşti, str. Verzisori 51.
  1099. Cristescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, calea Floreasca 73.
  1100. Constantinescu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre 25.
  1101. Constantinescu Ecaterina, 2 apartamente, Bucureşti, Intrarea Armasului 6.
  1102. Cojocareanu Emilia, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. Mureseanu 27.
  1103. Candrata Andrei, 7 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 249, str.
        Sebastian 60.
  1104. Constantin Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 8.
  1105. Covalioti Anton, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ana Spataru 3.
  1106. Cheteanu Valeria. 5 apartamente Bucureşti, str. Arcului 21.
  1107. Craciunescu Oncel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cornelia 38.
  1108. Cristescu Petra, apartamente, Bucureşti, str. Calimachi 15.
  1109. Constantin Chirita, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Viilor 10.
  1110. Carnaru P. Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dunea Rădulescu 12.
  1111. Constantinescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Draginescu 12.
  1112. Cuciuchi Atanase, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lirei 15.
  1113. Constantinide Dimitrie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Radu Cristian 8.
  1114. Cucu Vasile, 12 apartamente, Bucureşti, Calea Saguna 75.
  1115. Constantinescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar
        148.
  1116. Carlova Eugenia, 8 apartamente, Bucureşti, str. General Manu 31.
  1117. Constantinescu Vladimir, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lct. Negel 58,
        str. Eroului 18, str. Stirbei Voda 17.
  1118. Cohn Adolf, 13 apartamente, Bucureşti, str. Ion Procopiu 14, str. Florilor
        20.
  1119. Cociu I. 4 apartamente, Bucureşti, str. Alexandru Vlahuţa 17.
  1120. Constantinescu Olga, 4 apartamente, Bucureşti, str. C. F. Robescu 9, Piaţa
        Ilie Pintilie 4, str. Dr. Felix.
  1121. Constantinescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Elima M. Voevod 14.
  1122. Constantinescu Mihaela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Spataru Milescu 56.
  1123. Cotanu Atanasiu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Colentina 195.
  1124. Cojocaru Emilia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 28 a.
  1125. Carniol Iancu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Tautu 57.
  1126. Conadis Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 37.
  1127. Cunadi Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 37.
  1128. Chitu Moise, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 23.
  1129. Cristian vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Leon Voda 9.
  1130. Constantinescu Sofia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 36, str.
        Delea Veche 1.
  1131. Constantin Radu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maria Cuntan 10.
  1132. Crasnaru Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu 50.
  1133. Construcţii Generale S.A.R., 7 apartamente, Bucureşti, str. Arcului 22,
        str. Eliade între vii 26.
  1134. Corlanescu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Hatmanul Arbore 13.
  1135. Costinescu Emil, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Urali 6, str. Danile
        Berceanu 34; Sinaia, calea Codrului 5.
  1136. Cotaru Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pietatii 18.
  1137. Caciulescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Iliescu 22.
  1138. Candrea Berta, 4 apartamente, Bucureşti, Într. V. Păun 1.
  1139. Constantinescu Radu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Stroescu 46,
        calea Moşilor 189.
  1140. Carp Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 12.
  1141. Constantinescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Muzelor 20.
  1142. Cristescu Valerica, 3 apartamente, Constanta, str. I. Branescu 7, 9, str.
        Griviţei 70.
  1143. Cristescu Cecilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rasuri 19; Tg. Ocna,
        str. T. Vladimirescu 13.
  1144. Constantinescu Marin, 11 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 160.
  1145. Constantinescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 3.
  1146. Ciortan Alexandru, 20 apartamente, Bucureşti, str. Frigului 5, 7, str.
        Şerban Voda 138, str. Mit. Iosif 29.
  1147. Combanis Mihail, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alexandru Sahia 17.
  1148. Checiulescu Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Av. Popişteanu 10.
  1149. Caveschi Anton, 1 apartamente, Vasile Roaita, Vila Unirea.
  1150. Cutulescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toma Mazarik 29.
  1151. Calonas Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 155.
  1152. Cazano Economu, 5 apartamente, Bucureşti, str. En. Văcărescu 32.
  1153. Cabilovici Iacob, 8 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 3-5, str.
        Gheorghe Asan 3; Sinaia, Republicii 34.
  1154. Chivulescu Traian, 10 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 36, str.
        Pop de Băseşti 9, calea Moşilor 305, str. Sf. Ion Mos 8.
  1155. Calinescu Rozalia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eroul T. Niculae
        (Colentina) 27.
  1156. Cioculea Vanghele, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dogari Gh. 24.
  1157. Constantinescu Scarlat, 3 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 56.
  1158. Constantinescu P. Tiganus, 7 apartamente, Bucureşti, Splaiul Unirii 184,
        str. Ştefan cel Mare 198.
  1159. Cioran Lucian, 3 apartamente, Bucureşti, str. General Lupu 2, str. General
        Leca 22.
  1160. Constantinescu Ştefan, 17. apartamente, Bucureşti, fund. Bibescu Voda 7.
  1161. Caragianu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 52.
  1162. Cohen Jaques, 10 apartamente, Bucureşti, Splaiul Unirii 26.
  1163. Constantinescu C. Mihai, 4 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 29.
  1164. Cohn Lupu şi Tony, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mit Filaret 2.
  1165. Cristescu M. Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Avram Iancu 26.
  1166. Carac Aneta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 29.
  1167. Constantinescu Niculae, 2 apartamente, Ploieşti, Bd. Independentei 15.
  1168. Candes Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vatra Luminoasa 45.
  1169. Cristescu Tudor, 25 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 287, Bd N. Belu
        32, str. Ion Ghica, Bd. 1848 6.
  1170. Carantino Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 26, str.
        Biserica Amzei 27.
  1171. Constantin Ciudrea, 8 apartamente, Bucureşti, calea Colentina 80.
  1172. Cristescu Tanase, 36 apartamente, Bucureşti, str. Fantanica 16, 17, 18,
        19, 24, str. Despot Voda 52.
  1173. Constantinescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 23.
  1174. Cristescu Sultana, 26 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 338, sos. Nic.
        Titulescu 40.
  1175. Catana Iosif, 3 apartamente, Bucureşti, str. Radu Voda 3; Câmpulung, str.
        16 Februarie 63, 55.
  1176. Constantinescu Paulina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Luarentiu Claudian
        27.
  1177. Constantin Caliban, 3 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 27, str. 11
        Iunie.
  1178. Constantinescu Stanciu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu
        8.
  1179. Chiliman Cecilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 75.
  1180. Ceausu Constantin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cuţitul de Argint 19.
  1181. Cristescu Elena, 19 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Speranta 180, str.
        Cap. Gh. Donescu 10. Buşteni, str. Niculae Filipescu 10.
  1182. Cionga Gusa, 13 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 70, 72, str.
        Lipscani 42, str. Gabroveni 5.
  1183. Cossian Mary, 5 apartamente, Bucureşti, str. General Ipătescu 20.
  1184. Constantinescu Ecaterina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 7.
  1185. Constantinescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 50,
        sos Vitan 87.
  1186. Cristea T. Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 22.
  1187. Czarnechi Olga, 11 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 58.
  1188. Cohen, prin av. Froimescu, executor testamentar, 9 apartamente, Bucureşti,
        str. Niculae Iorga 20, str. Banu Maracine 29, sos. Piscului 106.
  1189. Clinciu Gheorghe, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Zablovschi 10.
  1190. Cifarelli M., 6 apartamente, Bucureşti, str Polizu 32.
  1191. Cristescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 14.
  1192. Constantinescu Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 27, str.
        Menelas Ghermani 2.
  1193. Ceortan Georgeta, 12 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Maicilor 7, str.
        Cazarmei 33.
  1194. Cristodorescu Tereza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 27.
  1195. Costescu Eugenia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Niculae Titulescu 2, str.
        Română 17.
  1196. Constantinescu Alexandru, 1 apartamente, Teghirghiol, str. Călugăreni 37.
  1197. Cortobius Louise, 4 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 24.
  1198. Chirstuc N. maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Giullini 6, str.
        Banat 3, str. Bihor 4.
  1199. Cutcudache Elena, most. Cutcudache Damian, 3 apartamente, Bucureşti, Bd.
        Cuza 59.
  1200. Cioc Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, Splaiul Independentei 285.
  1201. Ciurileanu Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Virgiliu 12.
  1202. Cojocarescu Haralambie, 10 apartamente, Bucureşti, sos. Cotroceni 13.
  1203. Croifeleanu Stefania, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Leonte 16.
  1204. Constantinescu Gh., 9 apartamente, Bucureşti, str. Atelierului 35.
  1205. Cristea A. Nely, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf-tii Voevozi 30-32.
  1206. Comăneşti Povara, 10 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 4.
  1207. Constantinescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 222.
  1208. Carantino Jac, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9.
  1209. Chirila Olga, 4 apartamente, Bucureşti, Dr. Brandza 22.
  1210. Clinciu Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 54.
  1211. Creiu Gl. D. Ecaterina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex Popov 59.
  1212. Cretulescu Maria Saligny, 5 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 50, str.
        Dr. Mirinescu 11, str. 30 Decembrie 31.
  1213. Condu Raina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 3.
  1214. Celea Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. General Anghelescu 61-a.
  1215. Cristodulo Grigore, 4 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 2-4.
  1216. Constantin Dicu, 4 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţilor 156, str.
        Luigi Cazzavilian.
  1217. Cionga Dumitru, 5 apartamente, Sinaia, Bd. Republicii 5.
  1218. Cotea Ionel, 2 apartamente, Bucureşti, str. Av. Şerban Petrescu 20.
  1219. Condu Iulian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 3, str. Arhit. St.
        Burcies 7.
  1220. Cauli F. Silvia, 8 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 69.
  1221. Camarelli B. Vera, 10 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 12, str.
        Schitu Maicilor 30.
  1222. Calugaru Spirache şi Gh., 8 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 48.
  1223. Coteanu dr. Niculina, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Măgurele 56, str.
        Prof. Marinescu 9.
  1224. Cornea de Petre Milano, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 8.
  1225. Cerbulescu Cecilia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 48.
  1226. Cristodulo C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, Dr. Juvara 31-33.
  1227. Coman Vidrighin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Maria 8; Giurgiu, str.
        Independentei 18.
  1228. Costinescu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Eminescu 17 A., str.
        Dr. Felix 15.
  1229. Caloianu C. T., 5 apartamente, Bucureşti, str. Constantin Nacu 7, str.
        Mantuleasa 22.
  1230. Colinteanu Laurentiu, 10 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 99, 280;
        Predeal, str. Rep. Iugoslaviei 13.
  1231. Covaci Ştefan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Crişan 4.
  1232. Conovici Aristotel, 24 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 198, 200,
        202, calea Rahovei 57; Predeal, sos. Naţionala 14.
  1233. Cristescu Claudia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 75.
  1234. Cerbulescu Cecilia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 48.
  1235. Cerchez Camelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 46-48.
  1236. Calleu Aglae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bozianu 18.
  1237. Cristea Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Petre Carp 11.
  1238. Constantinescu Anghel, 2 apartamente, Predeal, str. V. Alexandri 20,
        Brăila, str. Misitii Port 189.
  1239. Cristescu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 67.
  1240. Ciobotaru Berta, 4 apartamente, Bucureşti, Vulturi 141.
  1241. Charas Leon, 3 apartamente, Bucureşti, str. Principatele 2, str. Mamulari
        13.
  1242. Cuieran Leon şi Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 36, 38.
  1243. Caragea D. Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 73.
  1244. Cerban Anelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ardealului 55.
  1245. Combiescu dr. Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 23.
  1246. Cartianu Nicolae şi Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Poet Alex.
        Sihileanu 12, str. Elev Stefanescu 29; Alexandria, str. Confederaţiei 16,
        18, str. Gh. Doja 34.
  1247. Constantinescu Ilie, 8 apartamente, Bucureşti, calea 13 Septembrie 255,
        str. Baltaretului 4.
  1248. Cantea Felicia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Herescu 16; Predeal,
        str. T. Vladimirescu 4.
  1249. Cerchez Arta şi Felicia, 13 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 69, 71.
  1250. Caracas Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Militari 25.
  1251. Colţea Ion, 6 apartamente, Bucureşti, calea 13 Septembrie 160, str.
        Coriolan 49.
  1252. Cepleanu Angela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 33.
  1253. Cardos Simonic, 5 apartamente, Bucureşti, str. Col. Popea 27, str.
        Vesparilor 2; Constanta, str. Alexandru cel Bun 6.
  1254. Calinescu C-ţin, 13 apartamente, Bucureşti, str. Coriolan 34, str.
        Clopotarii Vechi 12, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 122, str. Slatineanu 23,
        28, str. Axente Uricaru, Constanta, Bd. V. I. Lenin 163, Temisana 35.
  1255. Cionea Mioara, 4 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 2; Constanta, str. I.
        V. Stalin 39.
  1256. Cercel Nae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 97.
  1257. Covaci Luiza, 8 apartamente, Bucureşti, str. Ceremusului 43, 41.
  1258. Constantinescu Theodora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 16.
  1259. Ciocoiu Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. Concordiei 76.
  1260. Cretzoiu C-ţin, most. Emma şi Ecaterina Cretzoiu şi Banulescu Ela, 13
        apartamente, Bucureşti, str. Parfumului 33, 35.
  1261. Coltescu Viorica şi Florica, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Al. Cuza 98 A.,
        str. C. Disescu 27.
  1262. Colfescu Armand, 10 apartamente, Bucureşti, str. Antim 19.
  1263. Ciorapciu Epaminodo, 3 apartamente, Bucureşti, str. N. Iorga 31.
  1264. Constantinescu Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 252.
  1265. Cristea N. Ion, 13 apartamente, Bucureşti, str. Bis Alexe 6, str. Louis
        Blank 36.
  1266. Constantinescu Elisabeta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Titus 11.
  1267. Constantinescu M., 10 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 113, 120, sos
        Giurgiului 317.
  1268. Ciortan St. Emil, 9 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 31, Eforia,
        Tomis, Sinaia, str. M. Kogălniceanu 3.
  1269. Clădirea Românească, societate pentru întreţinerea şi administrarea
        imobilelor societăţii, 297 apartamente, Bucureşti, str. Cavafii Vechi 17,
        Bd. Republicii 61, calea Moşilor, Bd. 1848, 16; str. Blanari 2, 8, 12,
        calea Victoriei 77, str. Dr. Botez 9, 15, 16, str. M. Eminescu 84, 86,
        str. Bis. Amzei 16, str. Doamnei 3, str. Academiei 1, calea Victoriei 2.
  1270. Constantinescu Marilena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Toma Stelian 4.
  1271. Camerling Volf şi Silvia, 27 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 78,
        str. Buzesti 2, 4.
  1272. Costamagria Arthur, 17 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 11.
  1273. Cristescu Isidor, 14 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 15, Într.
        Urali 2.
  1274. Creditul Imobliar S.A., 2 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 240.
  1275. Calinescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 185.
  1276. Cristea Sterian şi Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Maria 3,
        Într. Tarcău 11, 13.
  1277. Culea I. Constantin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 143.
  1278. Constantinescu Eleonora, 6 apartamente, Bucureşti, str. General Cantily 6,
        str. Plantelor 76.
  1279. Cuplerberg Sami, 6 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 68.
  1280. Cassassovici Elisabeta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gutemberg 3 bis.
  1281. Costea C-ţin şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. Ardealului 69.
  1282. Ciurulin Paula, 4 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 424.
  1283. Constantinescu Mihai, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maior Bervezin 11.
  1284. Constantinescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 253.
  1285. Constantinovici Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 71.
  1286. Capitanescu Ion, 32 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 18, 27.
  1287. Circea Ecaterina, 7 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 198.
  1288. Capitanescu Tomaide, 13 apartamente, Bucureşti, str. Sapientei 2, str.
        Armeneasca 22, str. Arionoanei 38, str. Ion Taranu 10.
  1289. Cehen Simon şi Ely, 6 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Iuliu Valaori 9,
        str. St. Mihaileanu 27, str. Gn. Dem. Teodorescu 56, str. Sf. Apostoli 40.
  1290. Cristescu Teodora, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Pasteur 39, str.
        Obedeanu 16, str. Militari 11.
  1291. Cojocaru Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 140.
  1292. Constantinescu Mihail, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cornelia 26.
  1293. Cantacuzino Ion, 17 apartamente, Bucureşti, str. Gutemberg 3.
  1294. Contescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu apa rece 73; Buzău,
        str. Victoriei 6.
  1295. Cioraca Florian, 4 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 182, str. Lunei
        32.
  1296. Cornescu Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Panu 7.
  1297. Cadar Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vlaicu Voda 76.
  1298. Ciapa Dumitru, 12 apartamente, Bucureşti, sos. Vitan 17.
  1299. Catz Lupu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Col. Orero 5, str. Cantemir 72.
  1300. Constantinescu Mircea şi Gabriela, 41 apartamente, Bucureşti, calea
        Moşilor 31, calea Văcăreşti 47, str. Porumbaru 19, Băneasa, sos.
        Bucureşti-Ploieşti 92.
  1301. Cristache Arsenie, 15 apartamente, Bucureşti, str. Breiner Bela 1; str.
        Nerva Traian 2; str. Vitan 105.
  1302. Catuneanu Cornel 4 apartamente, Bucureşti, str. D. Cantemir 17; str. Col.
        Orero 8.
  1303. Crasu Vasile 11 apartamente, Bucureşti, str. Emil Constantinescu 5. Int.
        Vasile Păun 5; str. Plevnei; str. Nic. Velescu 6.
  1304. Constantinescu Victoria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Antim 46.
  1305. Critrou Emilia şi Pilis Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alexandrina
        15.
  1306. Clocoteanu S., 11 apartamente, Bucureşti, Calea 13 Septembrie 38.
  1307. Cristescu C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 410.
  1308. Constantinescu Emanoil şi Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Şerban
        Voda 162.
  1309. Ciordas Ovid, 6 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 74; Predeal, str.
        Arad 14;
  1310. Culoglu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 95-a, str. Pitar Mos
        24.
  1311. Chiriacescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 33.
  1312. Constantinescu Ion 4 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 27.
  1313. Castamojna Iosif, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lt. col. Papazoglu 35,
        str. Stelea 7.
  1314. Calinescu C-ţin 14 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 297.
  1315. Casali Vasile, Stelian Marin şi Marioara, 13 apartamente, Bucureşti, Calea
        Rahovei 308.
  1316. Cioflec Cornelia şi Aurora Valeanu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sf.
        Constantin 21.
  1317. Casapian Garbis, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 178, Într.
        Spinului 1;
  1318. Cibuchi Elisa, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Constantin 1; str.
        Schitu Magureanu 15; str. Doina.
  1319. Costaforu C. Ioan, 3 apartamente, Ploieşti, str. Ramuri 1.
  1320. Caragea Vasile, 2 apartamente, Bucureşti, str. St. Mihaileanu 33.
  1321. Cernescu Niculae, 13 apartamente, Bucureşti, str. Eduard Grand 7; str.
        Despot Voda 40.
  1322. Cobuz Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Văcărescu 32.
  1323. Cavaff Hrant, 4 apartamente, Bucureşti, str. Atena 14.
  1324. Constantinescu Alexandrina, 44 apartamente, Bucureşti, Cal. Victoriei 124;
        Cal. Griviţei 145; str. Smardan 20; Predeal, sos. Naţionala 125, str. I.
        L. Caragiale 50.
  1325. Constantinescu Radu şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Masina de
        Pâine 20.
  1326. Corteanu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Praporgescu 4.
  1327. Catanu Alex şi Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bălăceanu 2; str.
        Smardan 18-21; str. Berzei 68.
  1328. Constantinescu Gh., 13 apartamente, Bucureşti, str. Vigilentei 1
        Târgovişte, str. N. Bălcescu 201.
  1329. Caracas Eliza, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 16; str. Isvor
        9; str. Justiţiei 63.
  1330. Costescu Petre, 12 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 30, str. 11
        Iunie 23.
  1331. Cristescu Iordana, 9 apartamente, Bucureşti, Mihai Bravu 172.
  1332. Constantinescu Petre, 10 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembrie 214.
  1333. Cristescu V. Ioan, 9 apartamente, Bucureşti, Bd. Muncii 84; Cal. Călăraşi
        188.
  1334. Curtz Carol, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Andreescu 27.
  1335. Condurachi Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Haia Lifsitz 30; Bd. Gh.
        Dimitrof 71; Bd. Muncii 4.
  1336. Craciunoiu Florian, 6 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 56;
        Piteşti, str. Lucernei 10.
  1337. Comsa Filip, 4 apartamente, Bucureşti, str. Felicia Racoviţa 10.
  1338. Culina Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. Minotaurului 27.
  1339. Cernea Jana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 88.
  1340. Codleanu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Panu 1Bis.
  1341. Cristescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Măgurele 151.
  1342. Constantinescu Finan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Parcalabu Baldovin
        13; str. Tineas 4.
  1343. Coman Pavel şi Elisabeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 54.
  1344. Copper M. Sami şi Copper S. Misu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 59.
  1345. Colan Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 40.
  1346. Capalena Ana, 6 apartamente, Turda, str. Simion Bărnuţiu 39.
  1347. Chihaia Iordache, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu 1-a.
  1348. Cristescu Testulian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Zorileanu 37;
        str. Radu Cristescu 1.
  1349. Ciolan Mihai, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aviat. Petre Creţu 60.
  1350. Cihosehy Henrii, 11 apartamente, Bucureşti, Bd. Dacia 50.
  1351. Crainiceanu Steluta, 3 apartamente, Timişoara, str. Ion Ghica 1.
        Bucureşti, str. Frumoasa 52.
  1352. Condoci Cristea şi Atanasiu Elena, 18 apartamente, Bucureşti, str.
        Povernei 10.
  1353. Cantacuzino Alexandra, 2 apartamente, Bucureşti, Cal. Victoriei 128.
  1354. Curlache Constantin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Roma 62.
  1355. Cocea Marica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Iorga 28.
  1356. Constantinescu Ion şi Eliza, 8 apartamente, Bucureşti, str. Grigore
        Alexandrescu 92.
  1357. Cernea V. Dumitru, 19 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţilor 99; str.
        Mihai Voda 13.
  1358. Cabarasu Nicolae, 12 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 70; str.
        Polona 86; str. Şerban Voda 97.
  1359. Caribol M. şi Zoe, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 232; Bd. Ana
        Ipătescu 57.
  1360. Coteli Ferdinand, Buzida şi Aurelia, 44 apartamente, Bucureşti, str.
        Batistei 5; str. Iacob Negruzii 40; str. G-ral Cernat; str. 30 Decembrie
        8; str. Filitis 5; str. Baratiei 51-53; str. Sf. Vineri.
  1361. Calutoiu Elefterie şi Penelopa, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aviator
        Sanatescu 14.
  1362. Constantin Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 59; str.
        Raspantiilor 22.
  1363. Cojan M. Elena, 19 apartamente, Bucureşti, str. Vespasian 54.
  1364. Cristoforu Miltiade, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Colentina 111.
  1365. Cristofor Victor, 10 apartamente, Iaşi, Pasaj. Cuza Voda 1.
  1366. Constantinescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 72.
  1367. Celeta N. Marin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Alex Sahia 47 Buşteni,
        str. Bailor 25.
  1368. Crutzescu Eliza, 10 apartamente, Bucureşti, str. Latina 4; str. Dionisie
        Lupu 38.
  1369. Coseta Nina, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 21.
  1370. Comanescu Alex, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cuparului 8.
  1371. Cociu Tanase, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 148; str.
        Vasile Lascar, str. 13 Decembrie 11.
  1372. Constantin Popp, 7 apartamente, Bucureşti, str. Hagiului 20 Galaţi, Piaţa
        30 Decembrie 2, str. Războieni 26.
  1373. Constantinescu D. şi Amelia Iobu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei
        59, str. Română 142; Alecu Russo 2.
  1374. Constantinescu Virginia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 37.
  1375. Carbunescu N. şi Stela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cortului 14.
  1376. Cohen Frida, 11 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarul 17.
  1377. Câmpeanu V. şi Goldstein Anny, 9 apartamente, Bucureşti, str. Florilor 13.
  1378. Condoianu Nicolae şi Elena, 16 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 9.
  1379. Codreanu Zelea Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dumitrache Paul 20
        Huşi, str. 7 Noembrie 9.
  1380. Cristescu Eliza, 13 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 47, str. Razvan
        1, str. Cavafii Vechi 7, 9, str. Academiei 35; str. Gh. Asam 3.
  1381. Cioaia Malvina, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 105.
  1382. Constantin Melania, 2 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 115, str.
        Pictor Lucian 12.
  1383. Costa Foru Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Patriarhiei 7, str.
        Edgar Quinet nr. 5.
  1384. Candiani Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 29 A.
  1385. Ciubuc Marcela, 4 apartamente, Constanta, str. D. A. Sturza 17 Bucureşti,
        str. N. Filipescu 7, calea Victoriei 112, 95.
  1386. Chiritescu Ion şi Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Transilvaniei 10.
  1387. Coman Irina şi Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 29.
  1388. Creţu Elena şi Gh., 4 apartamente, Bucureşti, Într. Ioanid 4.
  1389. Creţu Gh. Petre, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 58.
  1390. Cioveanu Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rădulescu Tei 53; str.
        Română 181.
  1391. Cossmi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 113.
  1392. Caracas Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Argeş 18.
  1393. Craciun Olimpia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Tetrat 14, str.
        Aurel Vlaicu 95.
  1394. Cristea Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aledea 39.
  1395. Caracota Virgil şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 35;
        str. Cicoarei 29. Predeal, str. Partizanilor 4.
  1396. Costandache Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Militaru (Aleea B)
        7.
  1397. Cialic I. M., 2 apartamente, Bucureşti, Bd. G-ral Magheru 26.
  1398. Cherescu Srefan şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Grig. Mora 2.
  1399. Constantinescu Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Manu 37,
        Vasile Roaita str. Cantacuzino.
  1400. Cristescu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Paul Greceanu 18.
  1401. Curutiu Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rahmaninov 11.
  1402. Capsa Grigore Soc. În Comandită, 2 apartamente, Bucureşti, str. Edgar
        Quinet 1, str. Biserica Amzei 19.
  1403. Catzop Ety Irina, 5 apartamente, Bucureşti, Cal Dudeşti 107.
  1404. Chitu V. Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ganovici D-tru 5.
  1405. Celtau Gitana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bunatatea Samaiteana 19.
  1406. Caracas Irina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 33; str. Pitar Mos
        27.
  1407. Covaceanu Adela, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul I. V. Stalin 23.
  1408. Craft Raula, 2 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 28.
  1409. Cohen Sofia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 29; str.
        Beldiman 2.
  1410. Constantinescu Dimcea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 62.
  1411. Cocorescu Mariana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 12.
  1412. Crivat C. Gheorghe, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionsie Lupu 20-12.
  1413. Constantinescu Julieta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 9, str.
        Sf. Ionica 4 Breaza de Sus, str. Eroilor.
  1414. Caftagioglu Olga, 2 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 12.
  1415. Catinescu Hilda, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 141.
  1416. Candopol Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 23.
  1417. Ciocaltei Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 41, str.
        Stirbei Voda 126.
  1418. Cosmescu C-ţin şi Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Knappe
        45C.
  1419. Castris Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Niculcea 65.
  1420. Calinescu D., 12 apartamente, Bucureşti, str. Occident 13.
  1421. Constantinescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Parang 48.
  1422. Căminul Asociaţiei Statuei, 7 apartamente, Bucureşti, str. Puscasului 7A.
  1423. Cunadi Dumitru şi Wolf Janine, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 69.
  1424. Creditul Financiar Rural, 5 apartamente, Bucureşti, str. Doamnei 22, Bd.
        1848 10.
  1425. Caracostea Dumitru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac 13-15;
        str. Unirii 83.
  1426. Cristescu Haralambie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Hagiului 3.
  1427. Castano Maria, 1 apartamente, Vasile Roaita, str. Dr. Cantacuzino 65.
  1428. Catapod I. şi L., 9 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 29.
  1429. Culin Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 12.
  1430. Ciortescu Steliana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Splaiul Unirii 112.
  1431. Cristescu P. şi M., 20 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 55.
  1432. Constantin Pancu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 34.
  1433. Ciheltu Hristu şi Fraţii Theodor, 15 apartamente, Bucureşti, str. Budai
        Deleanu 8; Cal. Griviţei 153.
  1434. Casa Rurală în Lichidare S.A., 22 apartamente, Bucureşti, str. Sapientei 1
        colt Miliţiei 2; str. N. Filipescu 40.
  1435. Constantinescu Virginia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Ciru Iliescu
        22; str. Matei Basarab 37.
  1436. Câmpeanu Ana, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. 1907 6.
  1437. Cristescu Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaia 59, str.
        Sabinelor 5, str. El. Pherechidi 8.
  1438. Cerbulescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Toma Ionescu 9.
  1439. Calota Ion şi Paulina, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 397.
  1440. Caleiu A. Grigore, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mureş 12 B.
  1441. Costache Niculae, 11 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 441.
  1442. Cutzarida Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Horatiu 16.
  1443. Craciun Nita, 5 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 32.
  1444. Capatana Mihai, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Crangasi 143, 141.
  1445. Constantinescu Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 31b.
  1446. Chiru Constanta, 12 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 46; Stirbei Voda
        76; str. Romulus 59.
  1447. Calinoiu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 305.
  1448. Ciocanu Fulga, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 130.
  1449. Cheianu Niculae şi Ana, 11 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 56.
  1450. Cazana Vasile şi zotta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 20.
  1451. Copuzeanu Elisabeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 97.
  1452. Constantinescu Luca şi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cazarmei 54;
        str. Vasile Conta 7-9; str. Puisor 37.
  1453. Cabasanu Cornel, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Raureanu 8; Braşov,
        str. Pajistia 2.
  1454. Constantinescu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Videle 20.
  1455. Cocaneanu Valeria, 8 apartamente, Bucureşti, str. V. A. Ureche 23.
  1456. Candea Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 109; str. Schitu
        Maicilor 21; str. Brezoianu 9.
  1457. Catrova V. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, C. C. Arien 4.
  1458. Constantinidi Natalia, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 173.
  1459. Constantinescu Michia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Gheorghe 64.
  1460. Chinie Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, Banu Manta 44 Piteşti, Bd. R.
        P. R. 128.
  1461. Calin Vasile şi Sultana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cornelia 28.
  1462. Constantinescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Alecsandri 4.
  1463. Creanga Mitrita, 6 apartamente, Bucureşti, Fund Vânători 1.
  1464. Chicos Smaranda, 6 apartamente, Bucureşti, str. C. Caracas 11 A.
  1465. Candina Carol, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 229.
  1466. Cristea D. şi V., 23 apartamente, Bucureşti, Vasile Lupu 52, Cal. Griviţei
        258; str. Ludescu Stoian, Cal. Griviţei 328; str. Caraiman 2.
  1467. Chitiuria Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 84.
  1468. Coleeg Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 42.
  1469. Creţu Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Glicozei 21-38.
  1470. Creţu Ion şi C-ta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 78.
  1471. Codarcea Alex., 8 apartamente, Sinaia, str. Cerbului 15 Bucureşti, str.
        Abrud 60; str. N. Bălcescu 3-5.
  1472. Cardas Stanu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Gherghel 26.
  1473. Ciocoltea Sergiu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cazarmei 70.
  1474. Creci Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Raditei 11.
  1475. Constantin D. Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 88.
  1476. Chiriazi Marcu, 10 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembrie 88.
  1477. Constantinescu D., 10 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 98.
  1478. Constantinescu Nic., 11 apartamente, Bucureşti, Cobalcescu 56.
  1479. Caragheorghe Virginia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Poloni 14.
  1480. Cernateanu Ion, 2 apartamente, Bucureşti, B-dul Bălcescu 24, Vasile Pârvan
        14.
  1481. Ciocaltin Stefania şi Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei
        Voda 126.
  1482. Coluschi Constantin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Demostene 31, str.
        Foişor 17.
  1483. Clein Iancu, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 99.
  1484. Cezar Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 17.
  1485. Caraclan Olga şi Chopin, 9 apartamente, Bucureşti, Într. G-ral Ipătescu 4,
        str. D. Onciu 16, Într. Popa Nan 5b. Sinaia, str. St. Gheorghiu.
  1486. Ciochina Florin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 24, str. Mecet 3.
  1487. Costia Dumitru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Radu Dela Afumaţi 15a.
  1488. Constantinescu Virginia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 25,
        str. Spataru Cantacuzino 9.
  1489. Constantinescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 72,
        Calea Călăraşi 274.
  1490. Cristescu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. V. Alexandri 7a.
  1491. Constantinescu Ion şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu
        27.
  1492. Clococeanu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mamuleanu 5.
  1493. Cristescu Tertulian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Zorileanu 37.
  1494. Ciurtea Teodora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 45, str. Aviator
        Beller 1.
  1495. Cimbru Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Polona 21 Mamaia, jud.
        Constanta.
  1496. Craciunescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, C. Caras 29.
  1497. Cretulescu Aglaia Adina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Militaru Gh.
        1.
  1498. Cristescu P. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 9.
  1499. Canadi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. av. Stanescu 43.
  1500. Cristinel Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 21.
  1501. Capra Constantin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Crangasi 43.
  1502. Culici Ioan, 2 apartamente, Bucureşti, str. av. T. Tetrat 33.
  1503. Constantinescu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Traian 97a, Calea
        Călăraşilor 126.
  1504. Constantinescu M., 12 apartamente, Bucureşti, str. Horei 20.
  1505. Craciunescu Gh. şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 43.
  1506. Creditul Naţional Agricol în Lichidare, 10 apartamente, Bucureşti, str.
        Batistei 25 A. Bârlad, str. Prof. N. Iorga 4.
  1507. Cornea Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Barierei 8, str. Mitrop.
        Saguna 69.
  1508. Cgheorghe Cevianu, 20 apartamente, Bucureşti, str. Sfintilor 5.
  1509. Cohn Moscu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Virgiliu 71, str. Apolodor,
        str. Boteanu 3b, str. Niculae Golescu 5, str. Sperantei 24, calea Griviţei
        254.
  1510. Cornea Liviu şi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 23.
  1511. Coctez Elena, 4 apartamente, Iaşi, str. Cuza Voda 44.
  1512. Cantilly Sofia, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 57.
  1513. Constantinescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 129, 127.
  1514. Constantinescu Haralambie şi Cornelia, 5 apartamente, Bucureşti, Calea
        Călăraşilor 64, sos. Mihai Bravu 380.
  1515. Constantinescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 84.
  1516. Colescu Sebastian şi Bibiri Constanta, 12 apartamente, Bucureşti, str. C.
        F. Robescu 11 Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 33.
  1517. Chitia Gh. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Într. Cap. Gh. Preotescu 3.
  1518. Constantinescu Gh. Carmen moştenitori El. Roibeanu, el. Constantinescu, 12
        apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 96.
  1519. Comsa Traian, 6 apartamente, Bucureşti, str. C-ţin Moroiu 18, 16, str. Dr.
        Gh. Taranu 8.
  1520. Cojan Silvia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Col. Bordea 6.
  1521. Chesea Vasile şi Eugenia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 26,
        28, 67.
  1522. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu, 6 apartamente, Bucureşti, str.
        Maria Hagi Moscu 28-30.
  1523. Canciovici Marin şi Zoia M. Canciovici, 7 apartamente, Bucureşti, str.
        Banu Manta 25, 21.
  1524. Caramzulescu D-tru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 16, str.
        N. Bălcescu 30, str. N. Filipescu
  1525. Ciomartan Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Maior Alex. Câmpeanu 28.
  1526. Constantinescu Petre, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Poetas 43.
  1527. Cristescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Horia 64.
  1528. Costandache C. Hortansa, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Suter 25 şi 23.
  1529. Ceapasu Cristea, 6 apartamente, Bucureşti, str. Plevnei 135, str. Gl.
        Angelescu 157.
  1530. Cosma Stela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davilla 111, str.
        Brezoianu 7.
  1531. Comanescu M. Pamfil şi Ana, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Grozăveşti 14.
  1532. Costacopol Veronica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Varnali 24, str.
        N. Filipescu 7 Braşov, str. Cloşca 34.
  1533. Canciovici Alex. şi Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Ioan
        Cuza 34, str. Maltopol 2, str. Tudose Rudeanu 22.
  1534. Canciovci Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 76.
  1535. Chicos Mircea, 8 apartamente, Bucureşti
  1536. Cohn M. Dina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Oct. Cocarescu 5.
  1537. Constantinescu Steliana (fost Petrescu), 5 apartamente, Bucureşti, str. N.
        Titulescu 88, Bibescu Voda 18.
  1538. Cristea Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 420, Cisnădiei
        3.
  1539. Ciropol Ştefan şi Amelia, 7 apartamente, Bucureşti, Bl. 1 Mai 115, 104.
  1540. Craciunescu Zaharia, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 141.
  1541. Constantin Iancu şi Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 191.
  1542. Chirlacu Stamate, 8 apartamente, Bucureşti, str. Traian 75, calea Dudeşti
        227.
  1543. Culbert Mariana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 51.
  1544. Chiriac I. Gheorghe, 10 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 112, 61.
  1545. Coran D-tru şi Sofia, 7 apartamente, Turnu Severin, str. Providentei 36.
        Bucureşti, str. Parfumului 9.
  1546. Chisivnesci Carolina, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 249.
  1547. Coler Gavril, 16 apartamente, Bucureşti, str. C. Boliac 11, str. Mendeleef
        48, str. Vultur 117.
  1548. Cerkez Ionel şi Valerica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muz. Zambacian 8.
  1549. Ciobotaru I. şi R., 9 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Barseanu 12,
        str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 54.
  1550. Constando I., 3 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 38, str.
        Candiano Popescu 63.
  1551. Cabasanu Eugenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ceres 13.
  1552. Constantinescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, Într. Visini 7, str.
        Trinitatii 18.
  1553. Cernea Charlota, 14 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 39.
  1554. Credeanu Teodor şi Elisabeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Asachi
        16. Azuga, str. Muncii 231.
  1555. Chiriac Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 42.
  1556. Colonel I. Natalina, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 84.
  1557. Constantinescu P. George, 3 apartamente, Bucureşti, str. Roma 41.
  1558. Conradt Ferdinand, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Gherghel 82.
  1559. Cristescu Lazăr, 4 apartamente, Bucureşti, Stirbei Voda 16; str. Popa Nan
        167.
  1560. Casian Magureanu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 17.
  1561. Constantinescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 104.
  1562. Corpet Aristotel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 48.
  1563. Clepcea Ion şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Drna 2.
  1564. Calafeteanu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cotofeni 59.
  1565. Cernat Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 130.
  1566. Comanescu G. Nic., 23 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 22; Bd.
        Dimitrov 131; Bd. 1848 35; Sepcari 21; str. Turtucaia 98. Sinaia, Bd.
        Lenin 16.
  1567. Chirila C-ţin, 18 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie Nr. 100, str.
        Halelor Nr. 25, str. Arnoaiei 57, str. Cazărmii 5.
  1568. Cavali C-ţin adm. girant pentru M. Finanţelor, 35 apartamente, Bucureşti,
        cal. Călăraşi 1-3, str. 30 Decembrie 112-114, str. Lipscani 86, 88, 90.
  1569. Carlo Cora prin Emilia Oppler, 4 apartamente, Bucureşti, N. Titulescu 89.
  1570. Constructiunea Sf. Gheorghe S.A.R., 36 apartamente, Bucureşti, str.
        Lipscani 102.
  1571. Chirita Vali şi Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 8.
  1572. Ceausu Şerban, 8 apartamente, Floreşti, Ilfov. Bucureşti, str. Litovoi
        Voievod 48.
  1573. Cosma C-ţin şi Paraschiva, 8 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 79.
  1574. Constantin N. Marin, 5 apartamente, Bucureşti, str. M. Tolbuhin 143.
  1575. Cornartic, 9 apartamente, Bucureşti, str. Doamnei 19, str. Mitr. Dosoftei
        70.
  1576. Calif Elena, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 109, str. Ion
        Procopiu 12.
  1577. Cocea Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Dimitrov 41; str. Uranus
        23; Episcopiei 6.
  1578. Colan Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Caminului 1.
  1579. Constantinescu Polixenia, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Victoriei 112;
        Bd. Bălcescu 30. Iaşi, str. Lascar Catargiu 53; str. I. C. Brătianu 149.
  1580. Cismigiu Irina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Traian 150.
  1581. Conaci Albert, 11 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 10 Bis.
  1582. Cristescu Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Iancului 32, str. Cap.
        Iosif Vasiescu 49.
  1583. Constantinescu Ioan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Calist 16, str.
        Claudiu 16, str. Orzari 45.
  1584. Catuneanu Alex., 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 2-4-6.
  1585. Cociumian Lidia, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. Tolbukin 127; str.
        Sachelarie Visarion 13 A.
  1586. Constantinescu Maria, 13 apartamente, Bucureşti, str. Inginer Slaniceanu
        1.
  1587. Cristescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 37.
  1588. Covaci Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Salmen 3; str. E.
        Costinescu 37.
  1589. Constantinescu Vasile, 9 apartamente, Bucureşti, sos Colentina 34.
  1590. Constantinescu Florica, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Dimitrov 98.
  1591. Capra A. Florica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mantuleasa 28.
  1592. Cormateanu Nic., 3 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Ştefan 22.
  1593. Ciupala Mihail, 11 apartamente, Bucureşti, Ferentari 171.
  1594. Catz Adela, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 56.
  1595. Cerkez Alfred, 15 apartamente, Bucureşti, str. Antim 40, Cal. Călăraşi 97.
  1596. Constantinescu Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. M. Tolbukin 145 A.
  1597. Cristiade Gr. Florentina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Costache
        Balanescu 12.
  1598. Constantinescu Anastia, 8 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Eremia
        Grigorescu 25; str. Dionisie Lupu 88.
  1599. Craciuneanu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 46.
  1600. Cahane Roza, 11 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 9 A., str. Selari
        15.
  1601. Comsa Ion şi Aneta, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 219.
  1602. Cristescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 187.
  1603. Carageorge Uranie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stan Poetas 8 A.
  1604. Chiralcu Vasile, 10 apartamente, Bucureşti, str. Bărbat Voevod 13 şi 15,
        cal. Dudeşti 160.
  1605. Cancel Petre şi Vera, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sborului 3.
  1606. Constantinescu Margareta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 54.
  1607. Creditul Romanesc, 25 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 20, str.
        Calusei 65, sos. Pantelimon 4.
  1608. Colfescu Olga, 9 apartamente, Bucureşti, str. Antim 19.
  1609. Chivu Anton, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vistieri 12.
  1610. Creanga Eugen, 6 apartamente, Bucureşti, cal. Plevnei 1.
  1611. Carnaru Gheorghe, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 34, sos.
        Ştefan cel Mare 238. Sinaia, str. 6 Martie 3.
  1612. Cardas Coriolan, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Dumitrescu II, nr. 10.
  1613. Carp Dumitru, 9 apartamente, Bucureşti, str. Viting 8, str. Carol Knapel
        15.
  1614. Castana Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Ion Mincu 33, str.
        Oituz 21.
  1615. Colfescu Augusta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Antim 19.
  1616. Chicos Ştefan, 5 apartamente, Piteşti, B-dul. Republicii 133.
  1617. Conlonvrin Eugen şi Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. c-dor Eugen
        Botez 34, str. Niculcea 28.
  1618. Coman Virgil, 4 apartamente, Bucureşti, str. Jupiter 6, str. Şantierului
        2.
  1619. Cristescu C. Vasiliu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Inocentei 2, Bul.
        Bălcescu 3, str. Videle (Hotin) 33.
  1620. Costopol D-tru, 8 apartamente, Bucureşti, str. Gr. Alexandrescu 73.
  1621. Ciurea Virginia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 102.
  1622. Cristodorescu Zamfir, 7 apartamente, Bucureşti, str. M. Tolbukin 74, str.
        Caragea Voda 4.
  1623. Cristescu D-tru, 12 apartamente, Bucureşti, str. Filimon Sarbu 17, str.
        Constandache Caracas 30.
  1624. Castris Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. Miciurin 26, str. Alex.
        Sahia 58.
  1625. Ciocarlie Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ocolului 9.
  1626. Callos Carmen, 2 apartamente, Bucureşti, str. Londra 6. Sinaia, str. 6
        Martie 18.
  1627. Corneliu Durcas, 4 apartamente, Bucureşti, str. Costaforu 3 şi 24.
  1628. Constantinescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Mircea Zorileanu 80.
  1629. Clenciu Iulia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 47.
  1630. Corata Alex şi Steliana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Constantinescu 11
        şi 9 A.
  1631. Cherciu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Donici 6.
  1632. Cristescu Marin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Iorceanu 3, str. Busolei
        16.
  1633. Cismas Laura, 5 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 135 A.
  1634. Chircu Vasile şi Paraschiva, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gr.
        Alexandrescu 2, str. av. Petre Creţu 48.
  1635. Caragea Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 10.
  1636. Caracostea Andrei, 6 apartamente, Buşteni, str. Moraru 4, Bucureşti, Bul.
        Ana Ipătescu 28.
  1637. Constantinescu Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Robert (Băneasa) 9.
  1638. Castris Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 38 A, str. 30
        Decembrie 52.
  1639. Carata Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Hatmanul Arbore 3, str.
        Fecioarei 4 şi 6.
  1640. Cioc I. Petre, 6 apartamente, Bucureşti, cal. Plevnei 5.
  1641. Constantinescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, Bul. Tolbukin 108.
  1642. Conopan Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Petoffi 29, cal.
        Victoriei 118 B.
  1643. Culici Florica, 3 apartamente, Buzău, Piaţa Republicii 10, str. Tunelului
        7.
  1644. Coltofeanu Ana, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Floreasca 37.
  1645. Chitimia Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Turbinei 5. Bârlad, str.
        Republicii 15.
  1646. Carstea Lupu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 117.
  1647. Ciochina Gh. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. av. Marcel Andreescu
        50.
  1648. Constantinescu Nae, 10 apartamente, Bucureşti, str. Oborul Nou 23, str.
        Azuga 13, str. Sf. Ana Tei 4.
  1649. Costescu N., 5 apartamente, Bucureşti, str. Mogoş Vornicul 3 A. Bucureşti,
        Ilfov str. Ec. Teodoroiu, com. Pantelimon 16. Bucureşti, sos. Berceni 97.
  1650. Carnaru Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 111 şi 113.
  1651. Constantinescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 75.
  1652. Chirila Maria Serbu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bitoliei 23.
  1653. Cristescu M. Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Manu 1.
  1654. Cantor Aristia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 40.
  1655. Carabus Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. av. Traian Vasile 65.
  1656. Carlan D., 4 apartamente, Buşteni, str. Libertăţii 127.
  1657. Constantinescu George, 2 apartamente, Bucureşti, str. Roma 41.
  1658. Chiralcu Stere, 7 apartamente, Bucureşti, str. Polovragi 4 şi 6, str.
        Ştefan cel Mare 182.
  1659. Casian Ecaterina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stefanache Popescu 4.
  1660. Cozianu Constanta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Coloniei 6.
  1661. Constantinescu Nic., 7 apartamente, Bucureşti, Bul. Gh. Dimitrov 154, str.
        Gh. Mazarescu 26.
  1662. Calavrezo Const., 2 apartamente, Bucureşti, str. Puskin 3.
  1663. Calcef Penciu şi Ioana, 12 apartamente, Bucureşti, Bul. Ghica Tei 114,
        str. Maica Domnului 53 A.
  1664. Capra Cristea Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Română 137.
  1665. Constantinescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Glucozei 33.
  1666. Covaci David, 11 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 56 A.
  1667. Cornea Niculaie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Rosenthal 18.
  1668. Constantinescu D-tru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 3.
  1669. Cristescu Gh. şi Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Romulus Niculescu
        (Bazar) 8.
  1670. Calomfirescu Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, Bul. 6 Martie 63.
  1671. Cristescu Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Daniel Barcianu 8.
  1672. Cernescu Stavri şi Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul
        Zambacian 11.
  1673. Constantinescu Toma, 8 apartamente, Bucureşti, str. 7 Noembrie (Colentina)
        25.
  1674. Constantinescu Const., 9 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 20.
  1675. Cosma Spiru, 10 apartamente, Bucureşti, cal. Dudeşti 54.
  1676. Caragea Păun, 12 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 336.
  1677. Cristomanu Natalia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 48.
  1678. Constantinescu Radu, 2 apartamente, Bucureşti, Într. V. Păun 2, str. Gh.
        Lazăr 4.
  1679. Cristescu Gh., Popescu Filofteia şi Andreescu Ec., 17 apartamente,
        Bucureşti, str. Coltei 1 şi 22.
  1680. Constantinescu E. şi N., 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 118 A.
  1681. Constantinescu Ion, 9 apartamente, Bucureşti, str. Epureanu 22.
  1682. Cismigiu Irina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Avram Iancu 14 A.
  1683. Creanga Hortense, 3 apartamente, Bucureşti, cal. Plevnei 3.
  1684. Constantinescu Ermina, 25 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Româno 4,
        str. Teofil 25.
  1685. Chirculescu G. N., 7 apartamente, Bucureşti, str. Vigilentei 10.
  1686. Constantinescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Pantilimon 172 şi
        174.
  1687. Cristescu Gh., 14 apartamente, Bucureşti, str. Luterana 21, str. Wilson
        15, str. Bălcescu 24, str. Unite 2.
  1688. Ciocioanu Vasilica, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 205.
  1689. Constantinescu Gh., 11 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 133.
  1690. Creţu Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 12, cal. Moşilor
        15 şi 23.
  1691. Calambator Niculae, 17 apartamente, Bucureşti, str. Română 123. Brăila,
        str. Călăraşi 35, str. Bartionei 8. Constanta, str. Traian 24.
  1692. Costachescu Georgeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecat. Teodoroiu 6.
  1693. Ciocioni Dumitru, 9 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Moruzi 20.
  1694. Cernea Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 55, str. Gen.
        Dem. Teodorescu 12.
  1695. Constantinescu Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 306.
  1696. Constantinescu Stelian, 13 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 71,
        sos. Mihai Bravu 46, Bul. Gh. Dimitrov 110. C. Lung (Muscel) str. Primar
        Zamfirescu 15.
  1697. Cionea C-ţin Dobrogeanu, 6 apartamente, Bucureşti, cal. Călăraşi 319, str.
        V. Lascar 156.
  1698. Costinescu Ion, 16 apartamente, Bucureşti, str. Th. Masaryk 31, str. M.
        Eminescu 55.
  1699. Condrat Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Siminocului 14.
  1700. Caracas Sergiu, 13 apartamente, Bucureşti, Bul. Republicii 82, Bul. Gh.
        Dimitrof 10. Constanta, str. Bolintineanu 38.
  1701. Caplanian Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Andreescu 6.
  1702. Constantinescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Energia 8. Focşani,
        str. Vergiliu 11, Bul. Republicii 76.
  1703. Caracostea Anastase, 17 apartamente, Bucureşti, str. Doamna Ciajna 25-27,
        cal. Dudeşti 20.
  1704. Constantinescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 118.
  1705. Cazacu Martin şi Ileana, 14 apartamente, Bucureşti, str. Fluerului 13, 15
        şi 17, str. Iosif Niculescu 30.
  1706. Caraluca Alex şi Eliza, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 217.
  1707. Capos Alex şi Raina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Horei 30 A., Bul.
        Republicii 45. Constanta, str. G-ral Cernat 3, str. Bogdan Voda 20.
  1708. Cioca Iorgu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 102-104, şi 80.
  1709. Cardas Alice, 2 apartamente, Bucureşti, str. Diminetii 1.
  1710. Carstea Const., 15 apartamente, Bucureşti, str. Pantelimon 33 şi 35, str.
        Caminului 2.
  1711. Ciobanu Eugenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor 42-44.
  1712. Chiritescu Furmuz, 8 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 91. str.
        Masina de Pâine 80.
  1713. Cristescu Const., 10 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 222.
  1714. Câmpeanu Radu, 12 apartamente, Bucureşti, str. Paris 4.
  1715. Craciun Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Negru Voda 14, str. Ceres 19.
  1716. Chiriacescu Nic., 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Dimitrof 28, str. G-ral
        Angelescu 68.
  1717. Constantinescu Ion, 40 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 2.
  1718. Cervina Acnal, 13 apartamente, Bucureşti, str. Nic. Filipescu 50.
  1719. Costin Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 54, str. Vasile
        Gherghel 101. Piteşti, str. Smeurei 44.
  1720. Cerkez Aldea, 2 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 35.
  1721. Ciulley Paul, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 24, str. Gr.
        Alexandrescu 72.
  1722. Constantinescu Nic., 15 apartamente, Bucureşti, str. Lt-col. Papazoglu 78.
  1723. Cristache Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Rahovei 229.
  1724. Calotescu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 35.
  1725. Costin Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Filipescu 50.
  1726. Constantinescu Daniela, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Rahovei 245.
  1727. Covaci Teodora, 3 apartamente, Bucureşti, str. Claudiu 10.
  1728. Chirilovici Avram, 13 apartamente, Iaşi, str. Vantu 10, str. Haia
        Lifschitz 13.
  1729. Ciocarlie Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Roma 48.
  1730. Copacianu Elena Valy, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ciru Iliescu 14, cal.
        Şerban Voda 11.
  1731. Coltofeanu Casina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Leonte 8.
  1732. Chircea Stana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Economul Cezarescu 44, str.
        Miorita 1.
  1733. Capolide Niculina, 5 apartamente, Bucureşti, Într. cap. Preotescu 13, str.
        Ec. Cezarescu 31.
  1734. Conovaru Manoil, 6 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Grigore 23, 25.
  1735. Constantinescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 151.
  1736. Cristescu D-tru, 9 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 111.
  1737. Climescu Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Ardealului 35.
  1738. Catanu Vasile, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 139.
  1739. Ciomba Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alba 12.
  1740. Costache M. Tulbure, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Ecaterina 11.
  1741. Corjescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, cal. 13 Decembrie 54, str. Într.
        Negru Voda 2.
  1742. Camarina Gheorghe, 19 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Burghelea 12, str.
        Selari 2.
  1743. Costescu Felicia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Felicia Racoviţa 1.
  1744. Cica Ath. Petre, 15 apartamente, Bucureşti, cal. Şerban Voda 25, str. Alex
        Balaseanu 34.
  1745. Cosgarea N. Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alion 38.
  1746. Constantinescu Olga, 6 apartamente, Bucureşti, str. Traian 106, colt
        Labirint 115.
  1747. Chirculescu Veronica, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Crangasi 42.
  1748. Calin Petre şi Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 98.
  1749. Cristea G. N. Rada, 5 apartamente, Bucureşti, str. Seneslav Voevod 26.
  1750. Cristescu Const., 15 apartamente, Bucureşti, str. Pasculescu Tei 59, Teiul
        Doamnei 59, sos. Colentina 8.
  1751. Cuparenco Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 81, str.
        Domnita Ruxandra 14.
  1752. Cudalbu Elisabeta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 38, str.
        Ciholschi 8.
  1753. Chincuta Anton, 12 apartamente, Bucureşti, str. Marin Serghescu 6-8, str.
        N. Bălcescu 3-5, str. Biserica Enei 2, str. N. Bălcescu 30. Brăila, str.
        Silivestru 3.
  1754. Calmiceanu Angela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cercului 1, str. Aureliu
        33.
  1755. Costa Jean, 4 apartamente, Bucureşti, str. Luminei 2 A.
  1756. Carp Mariana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Turnescu 11.
  1757. Constantinescu Florenta şi Lucia Grosu, 3 apartamente, Bucureşti, str.
        Vasile Lascar 69.
  1758. Cioflec Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Const Nancu 5.
  1759. Covaci Alexandru, 15 apartamente, Bucureşti, str. Ardeni 38.
  1760. Ciornoc Mardau, 5 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 12. Galaţi, str.
        Holban 4.
  1761. Costea Nicolae, 11 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 16.
  1762. Ciornoc Simion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 12, str.
        Episcopiei 5, str. Putul cu apa rece 26.
  1763. Cristian Avirdon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 47.
  1764. Cocarescu George, 13 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 36, cal.
        Moşilor 334, str. Ion Maiorescu, Bul. N. Bălcescu 9.
  1765. Ciuca A. Zoe, 6 apartamente, Bucureşti, str. Columb 4, str. Vasile Conta
        3-5.
  1766. Cap. Petrescu şi Ecaterina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 84,
        str. Viitorului 172.
  1767. Cranck Carol, 9 apartamente, Bucureşti, str. Latina 9, str. G-ral
        Praporgescu 35, cal. Văcăreşti 94.
  1768. Codreanu Dumitru, 11 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 7-9.
        Galaţi, str. Republicii 105, str. Ana Ipătescu 33, str. Alex. Cuza 40.
  1769. Ciocanescu Laura, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre 6.
  1770. Constantinescu Tosica, 11 apartamente, Bucureşti, Bul. A. C. Cuza 49.
  1771. Ciupagea Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Tokio 8.
  1772. Cochino Andrei, 24 apartamente, Bucureşti, str. Selari 14.
  1773. Cretoiu Magda, 2 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 30. Timisul de
        Sus, Jud Braşov.
  1774. Ciupercescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bitoliei 25.
  1775. Camenita Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ginka colt cu Rohmanitof.
        Braşov, str. Craita 25.
  1776. Ciculescu Andisiv Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 9,
        str. Iuliu Rosca 7. Sinaia, str. Ilie Pintilie 4.
  1777. Canciovici Zoe, 10 apartamente, Constanta, str. Tomis 22, str. Roza
        Luxemburg 29.
  1778. Cordonel Nadejda, 5 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 16.
  1779. Calavrezo Elvira şi Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cantilli
        10.
  1780. Conti Dumitru şi Ana, 9 apartamente, Bucureşti, str. Paul Greceanu 12,
        str. 1 Mai 391.
  1781. Cosinchi Beatrice, 6 apartamente, Bucureşti, str. C-dor Botez 21.
  1782. Cios Toader, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pitarul Hristache 10, Linia
        Centura Ştefăneşti-Colentina.
  1783. Corbescu Radu şi Alexis, 8 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 5.
  1784. Cristu Eugenie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 48.
  1785. Cocea Virgil, 2 apartamente, Bucureşti, Erou Iancu Nic. 11, (Pipera
        Colentina), str. Frumoasa.
  1786. Cernea Ioan, 9 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 4, 5, str. Tunari
        42, str. Sft. Petru 2, str. Cornescu 53.
  1787. Caribian Avram şi fraţii, 10 apartamente, Bucureşti, str. Av. Radu Bellu
        22.
  1788. Constandache Georgeta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 5.
  1789. Constantinescu Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Spiridon 4, str. C.
        A. Rosetti 14.
  1790. Casianu Const., 4 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Gheorghiu 10, str.
        Ana Ipătescu 16. Sinaia, str. Cumpatului 20.
  1791. Chitu Teodosia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Generalissimul Stalin 78.
  1792. Constantinescu Const., 25 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 84.
  1793. Catineanu Alexandrina, 7 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 35.
  1794. Constantinescu Cornelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Într. Bis. Alba 3.
  1795. Copelman Lucian şi Lilian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 13.
  1796. Covalciuc Ion, 18 apartamente, Bucureşti, str. Pitatii 5, str. Eduard
        Grand 57, str. Ionescu Gion 7.
  1797. Constandache Sevastia, 13 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 5, str.
        Gramont 10, str. Cristian Tell 17-19.
  1798. Comaniciu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Braziliei 15.
  1799. Climescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Conta 5-7-9.
  1800. Capriel Dan, 20 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 17, Linia
        Oltenitei 4 cart. 23 August Dudeşti-Cioplea, str. Batistei 5, Stirbei Voda
        29 A.
  1801. Cusin Carmen, 6 apartamente, Bucureşti, str. Roma 30.
  1802. Constantinescu D-tru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Polona 100.
  1803. Cargiog D. şi Traian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 35.
  1804. Cardas Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 9.
  1805. Calisti Marie Jeanne, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dianei 13, str.
        Italiana 13.
  1806. Codreanu C., 12 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 24, cal Dorobanţi
         106. Tg. Ocna, str. Oradei 1.
  1807. Chudacek Francisc, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Nic. Beldiceanu 4.
  1808. Cristoloveanu Paraschiva, 14 apartamente, Bucureşti, str. Faurari 6, 8.
  1809. Constantinescu Eugenia, 2 apartamente, Bucureşti, cal. Călăraşi 51 şi 319.
  1810. Calugaru Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. I. Gh. Ducă 59.
  1811. Covaci Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 54.
  1812. Ciuciu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Pizone 17.
  1813. Cristea Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lizeanu 19.
  1814. Chirita Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecoului 24.
  1815. Constantinescu Toma, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 11.
  1816. Carjan Ana, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 42.
  1817. Crutescu Alfred, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Pârvan 16.
  1818. Constantinescu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Prof. dr. Georgescu
        19bis.
  1819. Costea Alexandra, 5 apartamente, Bucureşti, str. Într. Moravei 4.
  1820. Carabela Const., 7 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 11, str. Ana Davila
        2 bis.
  1821. Coman Tudor, 10 apartamente, Bucureşti, str. Delea Veche 45.
  1822. Cohn Marcu şi Liza, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cristescu 3.
  1823. Ciucurescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 37, str.
        Romulus 10. Sinaia, str. Cogalniceanu 43. C. Lung Muscel, str. Dragalina
        4.
  1824. Constantin Lucia, 6 apartamente, Iaşi, str. Latescu 14 şi 14 bis, Aleea
        El. Pavel 6.
  1825. Craciunescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Polona 104.
  1826. Constantinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Corneliu Botez 3.
  1827. Curteanu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Piaţa Al. Lahovary 5.
  1828. Ciocardel Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Stickholm 17. Ploieşti,
        Bul. Independentei 22, str. Jdanov 17.
  1829. Capiteanu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 8.
  1830. Ciorni Ana, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Russo 7.
  1831. Colibasianu Eugen, 2 apartamente, Bucureşti, Bul. Gh. Ducă 1.
  1832. Cantacuzino Pascanu, 13 apartamente, Bucureşti, str. Lebedei 23, str.
        Cameliei 21.
  1833. Croitoru Lucia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 41.
  1834. Cociu T. G. prin Const. Cociu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Logofat
        Tautu 44.
  1835. Carabelian Avedis şi I. Ghiulezian, 29 apartamente, Bucureşti, str. Banu
        Manta 7, str. Buzesti 10.
  1836. Chivulescu Aurora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Arcului 16, str.
        Alexandru 36.
  1837. Cernescu Constantin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Naum Romniceanu 5.
  1838. Catargi Ecaterina, 33 apartamente, Bucureşti, cal. Dorobanţi 2, str. 30
        Decembrie 60. Sinaia, Bul. Lenin 8.
  1839. Constantin Chiroleu, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 99.
  1840. Calin Alexandru, 14 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 42.
  1841. Costescu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Eminescu 12. Braşov,
        str. Eminescu 12. Sinaia, str. Cumpatului 26.
  1842. Catargi Alexandra, 3 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 11. Constanta,
        str. Primăriei.
  1843. Columb Haim Stefania, 12 apartamente, Bucureşti, str. Labirint 112.
  1844. Critico Al. L., 7 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 12, str. Sf.
        Ionica 7.
  1845. Constantinescu Lucia, 6 apartamente, Bucureşti-Băneasa, str. 23 August 5.
        Piteşti, str. Şerban Voda 123.
  1846. Creditul, 6 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 25-27, str. Vilson
        15.
  1847. Cojocaru Const. şi Anghelina, 13 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 35
        A., str. Masina de Pâine 54.
  1848. Constantinescu Manea, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 85.
  1849. Cerchez Caterina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Tetrat 1, str. Ion
        Ghica 1, str. Lipscani 100, str. Bălcescu 24.
  1850. Crosu Natalia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Iulia Haşdeu 10, str. Alex.
        Popov 31, str. Toamnei 91.
  1851. Cohn Filip, 8 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 75 şi 77.
  1852. Constantinescu Gavriel, 9 apartamente, Bucureşti, str. Bodea Cartan 5 A,
        şi 5.
  1853. Costescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Th. Aman 24. Mamaia, str.
        Edilitatea.
  1854. Cervino Carol, 3 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 16 A.
  1855. Covaci Ferenti, 6 apartamente, Bucureşti, str. Alexandriei 57, str. Prof.
        Locusteanu 10.
  1856. Cervino Regina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 14 B, 16 A.
  1857. Constantinescu Alea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 86.
  1858. Cottadi Xantipa, 20 apartamente, Bucureşti, str. Ecaterina Teodoroiu 22,
        str. Occidentului 32, str. Dobrogeanu Ghera 3.
  1859. Constantinescu Sofia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrof 141.
  1860. Cohn Bernard, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 125.
  1861. Chirulescu Marcel Enescu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Petre
        Creţu 12, 55, colt cu Av. Drosu, Dumitrache Banu 51, Palade 53 colt
        Suvenir 2.
  1862. Constantinescu Chirita, 10 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 303.
  1863. Carantino Marie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 20, str.
        Drobeta 5.
  1864. Constantinescu Paulina, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 204, Bd.
        N. Titulescu 48.
  1865. Cilic Sima, 4 apartamente, Galaţi, str. Traian 87.
  1866. Constantinescu Const., 10 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Nicolae Tei 28.
  1867. Cipeanu Gheoerghe, 2 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 20.
  1868. Codrescu Cleopatra, 2 apartamente, Mamaia, str. Lotu 15 careul 3. Sinaia
        str. Cumpatul.
  1869. Ciulley Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. N. Filipescu 16; str. Ghe.
        Magheru 20; str. Jules Michelet Nr. 4. Sinaia, str. Sf. Gheorghe 12.
  1870. Cottadi Xantipa, 20 apartamente, Bucureşti, str. Ecaterina Teodoriu nr.
        22, str. Occidentului 32, str. Dobrogeanu Gherea 3.
  1871. Ciril Isaia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 1, Calea Griviţei
        520.
  1872. Costache Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Turbinei 39, str.
        Salvator 9.
  1873. Chiriac Estera Constanta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 61.
  1874. Cozarin Nadia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 69.
  1875. Camenita Polixenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pallade nr. 1.
  1876. Craioveanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gr. Tocilescu 41, str.
        Măgurele 54, str. Justiţiei 17.
  1877. Clingher Eti, 8 apartamente, Iaşi, str. Ilie Pintilie 24-26. Piatra-Neamţ
        - Peste Vale.
  1878. Creditul Financiar, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bursei 3-5 Caracal.
        Brăila, str. Imparatul Traian 10. Vasile Roaita, str. Horia 24. Piatra
        Neamţ, Peste Vale.
  1879. Constantinescu M. 13 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 330, str. Elena
        Doamna 35.
  1880. Constantinescu Tancred, 2 apartamente, Bucureşti, Aleea Vulpache 7.
        Buşteni, Bd. Ureche 5.
  1881. Cioroianu R. Marin, 3 apartamente, Bucureşti, str. I. Salmen 13.
  1882. Ciornei S., 26 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Vineri 12.
  1883. Critico Jean şi Elena, 14 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 42.
        Constanta, str. Cantacuzino 1.
  1884. Most. def. Cantacuzino Alexandrina, 39 apartamente, Bucureşti, Calea
        Victoriei 101. str. 30 Decembrie 52, Calea Moşilor 135, B-dul 1 Mai 185,
        169; str. G-ral Budisteanu 9, str. Nerva Traian 24, Sos. Ştefan cel Mare
        93. Sinaia, str. Manastirii 2.
  1885. Cohen Jocues, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Văcăreşti 125.
  1886. Carp P. Ion, 2 apartamente, Bucureşti, Muzeul Zambaccian 19. Braşov, calea
        Stegeris 18.
  1887. Cesianu George, 23 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 24, str. Sfintilor
        5.
  1888. Cantacuzino I. C. L. 3 apartamente, Bucureşti, str. Polona 44, str.
        Dionisie Lupu 65; Braşov, str. Precup 21.
  1889. Cretulescu Axela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Ilarion, 23.
  1890. Cristopol Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. St. Mihaileanu 15; str.
        Labirint 131.
      D.
  1891. Dessila Virgil, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Frimu 15.
  1892. Dima Pavel, 6 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 32, str. Col. Popa 9.
  1893. Dragomirescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cercetus 25; str. M.
        Eminescu 133.
  1894. Damboviceanu Paul, 4 apartamente, Bucureşti, str. Rodiei 47, Bd. N.
        Titulescu 88.
  1895. Dimitrescu Mihaescu Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cristian
        Tell, 9; Sinaia, str. Ilie Pintilie 52.
  1896. Drescher Eduard, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 127.
  1897. Dobrescu Anastasia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 159.
  1898. Dobre Vasile zis Georgescu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col.
        Papazoglu 112.
  1899. Dulitki Haia, 5 apartamente, Bucureşti, Intrarea Stafetei 3.
  1900. Dimitrie Gheorghe, 2 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Ipătescu 14.
  1901. Dogaru Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Stroescu 19.
  1902. Dinca T. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Silistra 70.
  1903. Danilachi Anibal, 6 apartamente, Bucureşti, str. Meteori 42.
  1904. Dorocan Mihail, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 19.
  1905. Dumitrescu Alisa, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Margareta 5; Bd. 1848
        (fost Lipscani) 100.
  1906. Draghicescu Decebal, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mareşal Tolbukin 88;
        86; str. Zagarit (Parc Călăraşi).
  1907. Dobrescu Gh. Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 28, 24.
  1908. Dumitrescu Ilie, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop Filaret 77, Elena
        Doamna 55, str., Lirei.
  1909. Dietz Olga şi Valeria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 81.
  1910. Demetrescu Marin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 50.
  1911. Djuvara M. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 16, cal. Victoriei
        101.
  1912. Dumitrescu V. Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 311; str.
        Hatmanul Arbore 15.
  1913. Danciulescu D-tru, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 263.
  1914. Dimitriu Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Iscovescu 6; str.
        Av. Th. Iliescu 58.
  1915. Dragulanescu Nic., 8 apartamente, Bucureşti, str. Fluierului 21, str. Vlad
        Judeţul 29, str. general Vodoianu 26.
  1916. Dobrescu Vasile, 8 apartamente, Bucureşti, str. Iulia Haşdeu 9; str.
        Viespari 14; B-dul Dacia nr. 52 a.
  1917. Dobrescu I. Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Al. Cotescu 1;
        str. Masina de Pâine 102.
  1918. Dinescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Grigore Mora 7; str.
        Generalissimul Stalin 44; str. Nudului (Herăstrău) 14; sos. Ştefăneşti
        120.
  1919. Davidovici Avram, 7 apartamente, Bucureşti, str. Episcop Radu 19.
  1920. Dumitrescu N. Gh., 11 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 34.
  1921. Donciu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 130.
  1922. Dumitru Mihai, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Şerban Voda 23. Călăraşi,
        str. 23 August 37.
  1923. Dumitrescu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 65; str. Av.
        Drosu 10.
  1924. Dumitrescu N. Mihail, 2 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 3.
  1925. Delcu Ovidiu, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Bolidului 8.
  1926. Dima Georgeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 32; str. Diligentei
        28.
  1927. Dispotide Marcela, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 152.
  1928. Dragan Ion, 5 apartamente, Bucureşti, Viilor 76.
  1929. Dinca Andrei, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Atanasiu 1.
  1930. Dragomirescu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 3-5;
        Lascar Catargiu 16, str. Olga Băncic 11; str. Câmpul Moşilor 9. Iaşi, str.
        23 August 8.
  1931. Derusi Elisabeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Broşteanu 5; Cal.
        Victoriei 96. R. Valcea, str. Traian 171.
  1932. Davidov Ervand, 4 apartamente, Bucureşti, str. Domnita Ruxandra 23.
  1933. Dorin Vera, 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Kokalniceanu 46; Bd. 1 Mai
        66; Bd. 6 Martie 89.
  1934. Dumitrescu Hortansa, 13 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 29;
        str. N. Bălcescu 3-5; str. Romulus 69.
  1935. Dumitrescu Spirache şi Dumitra, 5 apartamente, Bucureşti, str. C. Bosianu
        13.
  1936. Dancu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, Aleea Corneliu 19. Pucioasa, Bd.
        Gării 16.
  1937. Dumitrescu Traian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Plugarilor 15 A; 15 B.
  1938. Dumitrescu Cristache şi Aurelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii
        Vechi 50.
  1939. Dutescu Victor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 62; Constanta,
        str. Lenin 174.
  1940. Dumitrescu Tanase, 6 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu 8.
  1941. Dumitru Marin, 5 apartamente, Bucureşti, Mitrop Filaret 29.
  1942. Dicu Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Craciun 9, sc. Floreasca 1 A.
  1943. Dumitrescu Ioan, 18 apartamente, Bucureşti, str. 11Iunie 35; str. Fainari
        20.
  1944. Danescu Aspasia şi Florica Slave, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor
        51.
  1945. Dimitriu Maria şi Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Gramont 26.
  1946. Dragan Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasiescu Iosif 55.
  1947. Dumitrescu H. Teodor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ciresului 16.
  1948. Dragomirescu Victoria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 50; 54.
  1949. Dumitrescu Procopie Julieta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 50;
        str. Olga Băncic 17. Sinaia, str. Avram Iancu 2.
  1950. Dumitrescu C-ţin şi Nic., 7 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 28; str.
        Stupinei 1; str. Aurel Vlaicu 166.
  1951. Dinculescu Ştefan, 1 apartament, Bucureşti, Vatra de Sat Costila, lotul
        239.
  1951. b. Dobrescu Aurelia şi Gh., 5 apartamente, Bucureşti, str. N. Titulescu
        116.
  1952. Dumitrescu Carol Shuller, 4 apartamente, Bucureşti, str. Occident 33.
  1953. Dumitrescu Aurel şi Ion, 17 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Ducă 6; str.
        Mistretului 2.
  1954. Dressler Ella, 3 apartamente, Bucureşti, str. Oteteleseanu 5.
  1955. Dumitrescu Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 58; str. Nic.
        Titulescu 11.
  1956. David Nic şi Petrica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lotrului 5; str.
        Mesteacan 45.
  1957. Dumitrescu Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ion Creanga 15.
  1958. Dona N. Iosif, 9 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 12; 8; 9; fund.
        Cazzavillan 22; G-ral Dona. Tekirghiol, str. Ovidiu 4.
  1959. D-tru Ghita, 10 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Anghelescu 119.
  1960. Danilovici Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 4.
  1961. Davidescu Ştefan şi Jeana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 25.
  1962. Donescu Virginia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Asachi 11; Sos.
        Cotroceni 3.
  1963. Dragan Fernanda, 7 apartamente, Bucureşti, str. Iulia Haşdeu 2.
  1964. Dumitrescu Mante, 5 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 52; str. Exarcu
        3; str. Stirbei Voda 100; C. A. Rosetti 45.
  1965. Doicescu Ada, 7 apartamente, Bucureşti, Într. G-ral Manu 2.
  1966. Dina Mariana, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei 166.
  1967. Dimitriu Mihail, 11 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Octav Cocorescu
        53-55.
  1968. Dimitriu Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cernat 25.
  1969. Deberth Konrad, 4 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 80.
  1970. Dimitriu M. D-tru, 24 apartamente, Bucureşti, str. General Manu 20; str.
        Dr. Felix 10A.
  1971. Dimitriu Apostol, 59 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 25;
        str. Viitor 180; str. Barierei 20; T. Rudeanu 31; str. Bihor 21.
  1972. Dumitrescu Ioan, 16 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 53; str.
        Fluerului 4.
  1973. Dobrescu Nic. Th., 6 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 146; str.
        Simonide 18.
  1974. Dumitrescu Gh. şi Aglaia, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Dimitrov 146.
  1975. Dobrescu D. Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 104; Calea
        Plevnei 5-7.
  1976. Dumitrescu Margareta, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 317; str.
        Dunavat 1.
  1977. Dragomirescu Florica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Crangasi 9.
  1978. Dobrescu Maria Th., 10 apartamente, Bucureşti, str. Halelor 7.
  1979. Djerassi Maria şi Simon Berta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda
        62.
  1980. Dona Maria, 2 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei 16.
  1981. Dincescu Dem., 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 247.
  1982. Dragan Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Elizeu 22.
  1983. Donciu Violeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 21.
  1984. Ducu Maria şi Angela, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 1.
  1985. Dumitrescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aquila 31.
  1986. Dobrescu Marie Jeanne, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei 5; str. Popa
        Chitu 12 bis; 14 bis; 16 bis; str. Beldiman 1; Cal. Plevnei 5.
  1987. Dumitrescu I. most., 7 apartamente, Bucureşti, str. Meteori 53; 49; 51.
  1988. Dumitrescu I. Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bibescu Voda 18-20.
  1989. Dobrescu Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 23; str.
        Mitrop. Iosif 33.
  1990. Dulfu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 28.
  1991. Dumitrescu Th. Mariana şi Tănăsescu Suzetta, 4 apartamente, Bucureşti,
        str. 30 Decembrie 6, str. Filiti 3.
  1992. Delasciava Stela, 4 apartamente, Bucureşti, Într. 13 Septembrie 12.
  1993. Dumitrescu Jeana Sofia, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 141.
  1994. Dumitrescu Marin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Brandusi 4.
  1995. Dumitru Cristea, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Vicol 7; Într. Tarcău
        11.
  1996. Diaconu Gh. şi Georgeta, 9 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 93.
  1997. Drescher Lucia, 14 apartamente, Bucureşti, str. Antim 9.
  1998. Dumitrescu Ilie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 85; str. Adrian
        85.
  1999. Dumitrescu V., 8 apartamente, Bucureşti, str. Alex Ciurcu 1.
  2000. Dragomirescu Nichita, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Preotescu 31.
  2001. Dinescu Stelian, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Viilor 67.
  2002. Dinischiotu Nicolae, 10 apartamente, Bucureşti, str. Jaques Elias 4; str.
        Principatele Unite 64. Buşteni, str. Paltinului 5.
  2003. Dinescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop Filaret 41.
  2004. Demetrescu Gh. Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Nifon 36;
        str. Vasile Conta 79.
  2005. Davidescu I. Marie şi most. Davidescu Iulian, 10 apartamente, Bucureşti,
        Calea Şerban Voda 231; str. Cpt. Vasilescu Mircea 9; str. G-ral Candiano
        Popescu 73.
  2006. Dumitrescu Emil, 10 apartamente, Bucureşti, Cal Şerban Voda 106.
  2007. Diaconescu S. Ilie, 6 apartamente, Bucureşti, b-dul Mărăşeşti 107, str.
        Colonel Corneliu Popescu 5. Găeşti, Dâmboviţa, Libertăţii 5.
  2008. Dimcea Pavel, 3 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 134.
  2009. Dimitriu I. C-ţin, 9 apartamente, Bucureşti, str. 1 Mai 90; str. C. Caras
        59; Bd. Banu Manta 50.
  2010. Darvari Natalia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecaterina Teodoroiu 14;
        16.
  2011. Drogeanu Niculae, 19 apartamente, Bucureşti, str. Antim 12 şi 36.
  2012. Dadarut V. şi Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 53.
  2013. Dragomirescu Balasa şi Stelian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda
        63.
  2014. Dobrescu Ştefan, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 216-218.
  2015. Dumitrescu Lucretia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Princip. Unite 23.
  2016. Dinculescu Emilia, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul G-ral Suvorov 12.
  2017. Davidescu Solomon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pascal 19-21.
  2018. Demetrescu Mircea, 2 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşilor 51; str.
        G-ral Butoianu 6.
  2019. Drimer Moses, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu
        146.
  2020. Dinculescu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 10.
  2021. Draghici Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 115.
  2022. Dragosescu Alina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dim. Racoviţa 18.
        Câmpina, str. St. Gheorghiu 43. Sinaia, str. Vasile Roaita 9.
  2023. Dragomir Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 9. Mizil, str. N.
        Bălcescu 78.
  2024. Dumitru Antonescu, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 116.
  2025. Davidner I. Hrers, 4 apartamente, Botoşani, str. Pictor Grigorescu 32;
        Piaţa Stalin 9; Magazia Gării 5.
  2026. Druia Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 179.
  2027. Dodan Vihelmina, 10 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 35.
  2028. Diaconu Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. M. Ghenadie Petrescu 186.
  2029. Dumitrescu Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 7.
  2030. Daskevici Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ghencea 7.
        Câmpulung-Muscel, str. Alex. Nic. Voevod 34.
  2031. Doiciu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caloian Judeţul 16; str.
        Pitis 33.
  2032. Dragu C. Constanta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Azilul de Noapte 6.
  2033. Dorobanţu Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 68; str. Witting
        2.
  2034. David Ana, 3 apartamente, Bucureşti, sos. Panduri 17.
  2035. Drugrilescu Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 136.
  2036. Drimer Zuzi, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 40. Bacău, str.
        Dimitrie Cantemir 1; str. Alex. cel Bun 19.
  2037. Dumitrescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 48.
  2038. Dodis Maris, 13 apartamente, Bucureşti, str. Soltuzului 53; str. Maica
        Domnului 23; Cal. Victoriei 101; str. Maica Domnului 8 bis, str. Smardan
        18.
  2039. Deroumian Eduard, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 5; str.
        Dobrogeanu Gherea 8; str. Spatarul Preda 29 bis.
  2040. Djizuredjan Takuy, 6 apartamente, Bucureşti, str. Palde 37 A.
  2041. Dumitrescu Ion, 9 apartamente, Bucureşti, str. Samuel Vulcan 61.
  2042. Dinu Marin şi Rodica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Teohari 16.
  2043. Dinoiu Margareta, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 169.
  2044. Dumitru Ilie şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul A. I. Cuza 79; str.
        Zaharia 26.
  2045. Demetrescu Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 17. Predeal, str.
        St. Gheorghiu 3.
  2046. Dorojan Anca, 4 apartamente, Bucureşti, str. Smeului 5.
  2047. Dobrescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei 98.
  2048. Dorobanţu Iancu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 147; str.
        Primăverii 91.
  2049. Dumitrescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Ghica Tei 83; str.
        Ştefan cel Mare 188.
  2050. Deutsch Samuel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Română 143; str. Mantuleasa
        22.
  2051. Deciulescu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Nic. Tei 83; str. Silistra
        11.
  2052. Dobriceanu Otila, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 17.
  2053. David Iosif şi Simona, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecoului 75.
  2054. Dinu Z. Ilie, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 11.
  2055. Dumitrescu I. Jean, 11 apartamente, Bucureşti, str. Heliade între Vii 7;
        Sos. Ştefan cel Mare 54.
  2056. Drimer Leon, 19 apartamente, Galaţi, str. Română 27; str. Tecuci 18, 22;
        str. N. Bălcescu 47.
  2057. Dinuliu Petre şi Niculae, 5apartamente Bucureşti, str. Trifoi 21.
  2058. Dobrinoiu Gheorghe, 12 apartamente, Bucureşti, str. Cotofeni 55.
  2059. Ducan Ion şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Vasile Cristescu
        7.
  2060. Dvarol Matilda, 10 apartamente, Timişoara, str. Griviţa Roşie 4. Braşov,
        str. A. Popovici 1.
  2061. Dumitrescu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 15.
  2062. Dichter Iulius, 24 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 90.
  2063. Daniel Frederic şi Maria C., 11 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 5.
  2064. Davidescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragea Voda 7; str. G-ral
        Broşteanu 13.
  2065. Drogina Gh. şi Neagă, 8 apartamente, Bucureşti, str. Luncusoara 23; 25;
        str. Vaselor 74 B; Cal. Griviţei.
  2066. Djuvara Esthera, 4 apartamente, Bucureşti, str. Putul de Piatra 4; str. I.
        G. Ducă 5.
  2067. Decus Spiridon şi Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei
        33.
  2068. Deutsch Alexandru şi Sanda, 2 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 35;
        str. Mircea- Voda 43.
  2069. Djaburov Ştefan şi Laura, 16 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand
        8. Constanta, str. Productelor 43. Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12.
  2070. Dorobanţu Em., 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 131.
  2071. Darascu Maria, 21 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 64; str. Ilie
        Pintilie 10.
  2072. Dumitrescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Mandrea 20.
  2073. Dimitriu I. Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Robert 36; Sos.
        Colentina, str. Erou Iancu N. 32; Băneasa 36.
  2074. Dobriceanu Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, str. Silvestru 67.
  2075. Dumitrescu R. Vera, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Savu 10.
  2076. Diogene Zissu şi Aurelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. N. Filipescu 11;
        Com. Noua-Braşov, str. Salcamului 2.
  2077. Dobrescu Ecaterina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Lizeanu 1; 3; Sos.
        Ştefan cel Mare 125.
  2078. Dudeanu Haralambie şi Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Maior Racoteanu
        7.
  2079. Dorian Simona Maria, 10 apartamente, Bucureşti, str. Stanislav Cihosky 1.
  2080. Dumitrescu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 340.
  2081. Danie Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Toma Masarik 1.
  2082. Dan V. Adriana, 9 apartamente, Braşov, str. prof. N. Teclu 23.
  2083. Dobrescu Gh., 6 apartamente, Bucureşti, str. Vlaicu Voda 49.
  2084. Davila C. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 34; str. Ana
        Ipătescu 24.
  2085. Drac Petre, 15 apartamente, Bucureşti, str. Alex. I. Cuza 52.
  2086. Diamandescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-l Broşteanu 25; str.
        Popa Soare 63.
  2087. Deleteiseanu D. Petre, 13 apartamente, Bucureşti, str. Sepcari 22.
  2088. Dinescu N. Gh., 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 84.
  2089. Dimitriu M. Jana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu
        213.
  2090. Daba Constantin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 35.
  2091. Dincu Gh. Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Finlanda 10.
  2092. Dumitrescu Alexandra, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 42 B;
        str. Brezoianu 9; str. Obedeanu 17.
  2093. Dumitrescu Emilia, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Dacia 56.
  2094. Ducă Al. Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sta. Mina 10.
  2095. Dumitrescu Acoli, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mamulari 9.
  2096. Dinescu Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cosminului 18; str. Smeului
        3; str. Ecat. Teodoroiu 63.
  2097. Didicescu Paul, 3 apartamente, Bucureşti, cal. Rahovei 232.
  2098. Dragoescu Pantelimon, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 208.
  2099. Dragnea T., 10 apartamente, Bucureşti, str. Rădulescu Tei 41; str. Radu
        dela Afumaţi 17.
  2100. Darlau Ion şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Şerban Voda 196.
  2101. Danciu I. Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Niculae 60.
  2102. Drumea Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ciprian Porumbescu 2; str.
        Cantaretul Macarie 1.
  2103. Dinescu Constantin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dristor 92; str.
        Sirenelor 57.
  2104. Dimitriu Dichter Artur, 3 apartamente, Bucureşti, str. Maior Avram Zenovie
        10.
  2105. Diamandi Olga, 2 apartamente, Bucureşti, Piaţa Dorobanţi 6.
  2106. Dinulescu I. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Occident 43.
  2107. Dorobanţu Ştefan şi Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Grigore Mora
        16.
  2108. Dumitriu Vasile, 15 apartamente, Bucureşti, str. Meteorilor 7; Cal.
        Văcăreşti 61; str. Buzesti 22; Într. Buzesti 2.
  2109. Denielescu Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 21.
  2110. Drogeanu maria, 7 apartamente, Galaţi, str. Caras 41; str. Caldari 21.
  2111. Donsacut Alexandrina (Eugenia), 7 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 103.
  2112. Damian Ion şi Zoie, 4 apartamente, R. Sărat, C. Brancoveanu 42.
        Bucureşti, str. Cazărmii 87, 89. Predeal, str. Vasile Roaita 25.
  2113. Dobrescu Ştefan, 19 apartamente, Bucureşti, str. Pallas 4; Piaţa Sf.
        Ştefan 12.
  2114. David Ihil, 7 apartamente, Iaşi, str. Costache Negri 32.
  2115. Dumitrescu Elena şi N., 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 311; str.
        Telita 47; str. Acvila 47; Cal. Rahovei 300.
  2116. Dumitrescu Nestor, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Coşbuc 84.
  2117. Danila Grigore, 9 apartamente, Bucureşti, str. Barlova 1; str. Ferentari
        4.
  2118. Dumitrescu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cantemir 57; 59; str.
        Morilor 58.
  2119. Ducu C. Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Diaconul Coresi 9.
  2120. Doris N. Florica şi Horanis Aurelia, 18 apartamente, Bucureşti, str.
        Măgurele 72; str. Tutunari 3.
  2121. Demetrescu Vergu Caliopi, 2 apartamente, Bucureşti, str. Episcopiei 2.
  2122. Dumitru Ilie şi Ileana, 18 apartamente, Com. Colentina, str. Iancu Niculae
        35. Bucureşti, str Sevastopol 3 A.; str. Popa Tatu 37;
  2123. Dinescu M., 7 apartamente, Bucureşti, str. Comana 43.
  2124. Dinu Maria, 10 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Ducă 2-4, Calea Griviţei
        142.
  2125. Demetriad Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 54.
  2126. Docuzianu Lohuojar, 9 apartamente, Bucureşti, B-dul 1848 nr. 14; Cal.
        Griviţei 104; 171.
  2127. Dobre M. Ilie, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembri 80.
  2128. Dafinescu Andrei, 4 apartamente, Bucureşti, str. C-ţin Caracas 36.
  2129. Dumitrescu Traian Gh., 17 apartamente, Bucureşti, str. Într. Cometa 5;
        str. Cărăuşilor 20; str. Valeriu Branişte 9; Sos. Colentina 104.
  2130. Demetrescu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Manolescu 2; Aleea
        Frigul 10.
  2131. Doliner Mihail şi Bianca, 19 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 29.
  2132. Dietrich Constanta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sion 9.
  2133. Danilescu Constanta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop Filaret 41 B.
  2134. Donescu C-ţin şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. A. Simu 4; str. C.
        Marinescu 3.
  2135. Dragoi Vladimir, 7 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Paltineanu 15; str.
        Fraţii Bratulescu 32 A.
  2136. Doicescu Ilie, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 238; str. A. Simu
        4.
  2137. Demetrian Sultana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maltopol 11; str. C. A.
        Rosetti 14. Poiana Tapului, str. Zamora.
  2138. Dimiu Radu, 19 apartamente, Bucureşti, Într. Moraviei 8; str. Paris 4;
        str. Orient 9; str. Plantelor 11. Sinaia, str. Furnica 9.
  2139. Damacshin Gh., 8 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 23.
  2140. Draie Zeno, 7 apartamente, Orăştie, str. Nic. Bălcescu 3.
  2141. Diaconescu Aristita, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ion Ursu 30.
  2142. Dumitrescu C-ţin şi Virginia, 20 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 85;
        87; 89.
  2143. Dumitrescu Tache, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 235; Într.
        Parului 37; Cal. Dudeşti 253.
  2144. Dobrita Ilonca, 7 apartamente, Bucureşti, str. A. I. Cuza 84.
  2145. Dumitrescu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 166; str.
        V. Lascar 23.
  2146. Dan Denise, 3 apartamente, Bucureşti, str. Claudiu 4. Brăila, str. N.
        Brăila 9.
  2147. Draganescu Traian, 20 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 272; 274; Cal.
        Moşilor 314.
  2148. David Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Carol Knape 53.
  2149. Docuzian Artin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Masina de Pâine 26; Cal.
        Călăraşi 124.
  2150. Dumitrescu Vasilica, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 201.
  2151. Dumitrescu Maria şi Gh., 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Dimitrov 152.
  2152. Dinu Sonia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Văcărescu 75; str.
        Toamnei 23; str. Grigore Alexandrescu 8.
  2153. Dumitrescu Anghel, 8 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Militaru Gh. 3;
        str. Boteanu 3; str. Negru Voda 18.
  2154. Dumitrescu C-ţin, 13 apartamente, Bucureşti, str. Mendeleev 22, 24,; str.
        Wilson 13. Sinaia, str. Furnica 10; str. 30 Decembrie 11.
  2155. Damaceanu Georgeta, 14 apartamente, Bucureşti, str. Naum Ramniceanu 27;
        35; str. Vasile Lascar 146.
  2156. Diamandi Natalia, 6 apartamente, Bucureşti, Maior Ene 6.
  2157. Dumitrescu Alex, 11 apartamente, Vasile Roaita, str. Mihai Viteazul 119.
        Bucureşti, str. Arionoaiei 15; str. Ion Ghoca 3.
  2158. Diculescu Elisabeta, 10 apartamente, Bucureşti, Sos. Panduri 115.
  2159. Dragan Gh. şi Maria, 9 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Sept. 129.
  2160. Dobrescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 69 B; 69 A; 69.
  2161. Dumitrescu Dobrita şi Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Niculescu 42.
  2162. Dragulanescu Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Crişana 6.
  2163. Dan D-tru şi Gh., 11 apartamente, Bucureşti, Sos. Pantelimon 242.
  2164. Dobrescu C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 132. Mamaia,
        str. Plaja.
  2165. Danneberg Amalia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Artei 9A; str. Armoniei
        3.
  2166. David Andrei şi Sara, 8 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 41.
  2167. Dumitrescu I. Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Avrig 58; str. Domnul
        Tudor 2.
  2168. Dimitriu B. Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Tuica Vasile 46.
  2169. Dramandescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 31; str.
        Isvor 25; str. Popa Soare 63; str. Cuibisev 21.
  2170. Dragut Stan, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 238.
  2171. Dobrescu Ion şi Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stan Poetas 6.
  2172. Docos A. şi Zoie, 8 apartamente, Bucureşti, str. Halelor 5.
  2173. Dorojan Traian (Steliceanu), 6 apartamente, Bucureşti, str. Mecet 48; str.
        Pop de Băseşti 52.
  2174. Dumitrescu Ştefan şi Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 3a.
  2175. Dragomirescu Mihail, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pantelimon 102 a.
  2176. Dimitrov Holeria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zece Mese 7. Buzău, str.
        Armoniei 10.
  2177. David Isac, 8 apartamente, Bucureşti, Sos. Vitan 10.
  2178. Dimitriu St. Dumitru, 13 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 29.
        Constanta, B-dul Republicei 7, str. Stalin. 58-65, B-dul Lenin 77; Sos.
        Cerealelor Obor 77.
  2179. Damian Niculae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 36, R. Sărat, str.
        Unirii 3.
  2180. Dumitrescu Victoria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 47.
  2181. Dumitrescu Anastasia, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 241.
  2182. David Samoila şi Polixenia, 11 apartamente, Bucureşti, str. M. Ghenadie
        Petrescu 17.
  2183. Duica Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, Sos. Viilor 63.
  2184. Dorst Gh. Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Turbinei 17.
  2185. Dobrescu Ion, 13 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Obedeanu 35; 37.
  2186. Dumitru Costea, 7 apartamente, Bucureşti, str. Manu Cavafu 53; B-dul
        Ghencea 3; str. C. A. Roseti, Într. Biserica Alba 7; str. Episcopiei 3B.
  2187. Dumitrescu Spiru şi Solo H., 11 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 231.
  2188. Demetrescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Samsarilor 13. Basarabi
  2189. Dinulescu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. B. Delavrancea 4.
  2190. Dumitrescu C. Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stef. Popescu 9.
  2191. Dumitrescu Aneta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Foisorului 108.
  2192. Dobrescu Georgeta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Plevnei 1.
  2193. Dumitrescu Ion, 12 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 39.
  2194. Demetrescu Anghel, 8 apartamente, Bucureşti, Int. Serg. Ion Panturu 1;
        str. Nifon Balasescu 5. Moreni (Prahova), str. Tache Ionescu 10.
  2195. Donescu Eugenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Diminetii 1; str. Olari
        14; str. Al. Lahovari 9.
  2196. Dumitrescu Ion şi Elena, 9 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 52.
  2197. Dia Stelian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Trei Scaune 27.
  2198. Dumitrescu Elena, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 215.
  2199. Dumitrescu C-ţin, 9 apartamente, Bucureşti, str. Elena 26; str. Silvia 20.
  2200. David Aizic, 4 apartamente, Bucureşti, str. Capit. I. Vasilescu 5.
  2201. Dumitrescu Maria (Mateescu), 6 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 4;
        str. Mihai Bravu 9.
  2202. Dumitru Traian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Fluierului 40.
  2203. Dinescu Gh. şi Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 132.
  2204. Dinu Todor, 14 apartamente, Sinaia, B-dul 23 Aug. 15. Bucureşti, Sos.
        Mihai Bravu 15.
  2205. Dragomirescu Ana, 3 apartamente, Bucureşti, Aviator Th. Iliescu 20.
  2206. Dabija Minerva, 3 apartamente, Bucureşti, Sandu Aldea 103.
  2207. Dumitrescu Vasile, 15 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 210,
        129.
  2208. Dumitrescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 19.
  2209. Donescu Alexandru şi Virginia, 2 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan
        Mihaileanu 20.
  2210. Dumitrescu Vasile, Gh. şi Eufrosina, 14 apartamente, Bucureşti, Sos. Nic.
        Titulescu 106.
  2211. Dumitrescu Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dristorului 87.
  2212. Dinu Oprea şi Zoie, 19 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 117.
  2213. Dzodze Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Stan Poetas 49. Constanta,
        str. Jak Lahovari 15.
  2214. Dumitrescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cornescu 83.
  2215. Dobrescu V. şi I., 13 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 56; 25.
  2216. Diculescu Andrei, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 278.
  2217. Dimitrescu Lucian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Onciul 14; str.
        Eugenia Statescu 7.
  2218. Daniil Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Tăut 13.
  2219. Dona Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Alba Iulia 19, str. Bella Brainer
        90.
  2220. Dinuliu Petre, 3 apartamente, Bucureşti, str. Trifoi 21.
  2221. Dobrovici Beatrice, 2 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 5.
  2222. Dumitrescu Ionel, 13 apartamente, Bucureşti, str. Cantemir 62.
  2223. Dumitriu P., 7 apartamente, Bucureşti, str. Mătăsari 16; str. Costache
        Bălăcescu 7.
  2224. Dumitrescu Petra, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Pantelimon 199 a.
  2225. Dragomirescu I., 8 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 108.
  2226. Dobrescu I. Toma, 4 apartamente, Bucureşti, M. Ghenadie Petrescu 61.
  2227. Dolidachis Sotir, 14 apartamente, Bucureşti, str. Câmpului 11.
  2228. Dumitrescu Iordan şi Teodora, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentinei
        156; str. Teodor Speranta 111; str. Costache Conache 22; str. 13 Dec. 4.
  2229. Dumitrescu Ştefan, 10 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 3a.
  2230. Dinca Ion şi Isopenco N., 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 186.
  2231. Dimitriu N-lae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 89; str.
        Rozmarin 22.
  2232. Dumitrescu Gh. Ilie, 6 apartamente, Bucureşti, str. 30 Dec. 64.
  2233. Dumitrescu Ion şi C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Leon Voda 12.
  2234. Dumitrescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Agriculturii 13.
  2235. Drojan Ana, 9 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 52; Sos. Mihai
        Bravu 16.
  2236. Dumitrescu (Zorofescu) Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Sevarda
        Ion 12.
  2237. Damian Virgil şi Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul
        Zambaccian 14.
  2238. Davidescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. D. Onciu 21.
  2239. Dakesian Minas, 7 apartamente, Bucureşti, str. G. D. Palade 67.
  2240. Dumitrescu Sofia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Iancu Capiteanu 27; str.
        Poteras 9.
  2241. Dumitru Varvara, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 77.
  2242. Davidovici Ghindu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu 5;
        B-dul Republicii 67.
  2243. Dumitrescu Gh. Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Nanu Ramniceanu 22;
        str. Apolodor 2.
  2244. Dumitriu Luiza, 5 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 74.
  2245. Dumitrescu Jilea, 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 264.
        Târgovişte, str. I. C. Frimu 16.
  2246. Dumitrescu N-lae, apartamente, Bucureşti, str. Chiristigii 24; str. Amzei
        20. Sinaia, str. Ilie Pintilie 19; 37.
  2247. Drimer Leivi şi Iulia, 3 apartamente, Bacău, str. Alexandru cel Bun 15.
  2248. Doiciu N-laie, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşilor 289.
  2249. Davidsohn Berta, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 54-56.
  2250. Dichter Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mareşal Tolbuhin 36.
  2251. Dermer Ella, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia 26.
  2252. Dramba Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Arghel Gheorghe 5; str.
        Barbu Lautaru 12.
  2253. Dobrescu Virgil şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 54.
  2254. Dragomirescu Gh., 16 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 189; str.
        Toamnei 115; str. Masina de Pâine 4. Sos. Colentina 3; str. Radu dela
        Afumaţi 74.
  2255. Dumitru Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popoescu Gh. 30; str. Schitul
        Maici 18.
  2256. Dobriceanu Maritta, 28 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 83, 85, 42.
  2257. Dumitrescu Lucia, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 18.
  2258. Dumitrescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Staniloiu 2.
  2259. Demetrian Lucia Fecioara, 13 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9;
        str. G-ral Angelescu 103; 105; 107.
  2260. Dona Cella, 6 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 22.
  2261. Dragan Ion şi Sofia, 11 apartamente, Bucureşti, Cal. Victoriei 147; str. 1
        Mai 98.
  2262. Dumitrescu Luiza, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor 47.
  2263. Dumitrescu I. Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Spatarul N-lae
        Milescu 37.
  2264. Drosseler Ella, 10 apartamente, Bucureşti, str. Maior Alex. Câmpeanu 23.
  2265. Dragomirescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Giuleşti 48.
  2266. Dimitrie Stan, 3 apartamente, Bucureşti, Alea Mantuleasa 3; str.
        Dobrogeanu Gherea 6. Sinaia, Piatra Arsa 2.
  2267. Daniel Avram, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Carlova 9. R. Valcea,
        str. Radu dela Afumaţi 25.
  2268. Dumitrescu Tanase, 8 apartamente, Bucureşti, str. Traian 145.
  2269. Drugeanu C. D-tru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cap. M. Constantinescu
        8.
  2270. Dumitrescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 13; str. G-ral
        Magheru 43; str. Gr. Alexandrescu 14.
  2271. Dragomirescu C-ţin şi Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Ghita
        102; 100; 103; str România Muncitoare 23.
  2272. Damianoff Marin, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 38.
  2273. Dorobanţu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşilor 149.
  2274. Docteur Simon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Daniil Bercianu 6; str.
        Smardan 43.
  2275. Dumitrescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 166.
  2276. Dragomirescu Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Bravu 167.
  2277. Dragoş Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 130, 130a.
  2278. Dincevici Toma, 5 apartamente, Bucureşti, str. Baratiei 40.
  2279. Dorojan Gh. I., 5 apartamente, Bucureşti, str. Chiristigii 14; 16; str.
        Avrig 10.
  2280. Diaconescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 90.
  2281. Dragulescu Ion şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Delea Veche 15A.
  2282. Dragotescu Traian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Turda 209.
  2283. Donescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, Într. Precupetii Vechi 1.
  2284. Damian Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 33. Bacău,
        str. Botezatu 3; str. Gutemberg 4.
  2285. Dumitriu Alex, 4 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Radu 29.
  2286. Dragomir Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 67.
  2287. Diaconu Olimpia, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 238; str.
        Anastasie Simu 4.
  2288. Doglioi Iuditta, 5, str. apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 33; 35.
  2289. Dumitrescu Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Aleea Marin 4; str.
        Stirbei Voda 23; str. G-ral Angelescu 2.
  2290. Diamandi Alexandrina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Th. Speranta 44.
  2291. Dezideratu Georgeta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Turda 66; str. Petru
        Maior 76. Buc. Griviţa, str. Crizantemelor 6.
  2292. Drancea Lazăr şi Paula, 10 apartamente, Bucureşti, str. Munţii Tatra 10;
        18. V. Dornei, str. 6 Martie 3.
  2293. Debruyrker Jan Alfred, 11 apartamente, Bucureşti, str. Banu Manta 30; 28.
  2294. Dumitrescu Petruta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mareşal Tolbuhin 129.
  2295. Dumitrescu Radu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zece Mese 21.
  2296. Dobrescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mareşal Tolbuchin 155;
        str. Logofatul Tautu 4.
  2297. Dimitriu Virgil Souie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Fluierului 40; B-dul
        Dacia 5; str. Pitar Mos 21.
  2298. Dumitrescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Porumbacu 34; B-dul
        Stalin 87.
  2299. D-tru Nic. şi Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Ilarion 18;
        str. Th. Speranta 129a, str. 14 Martie 51.
  2300. Dumitriu N., 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 26; Cal.
        Victoriei 95; str. Timpului 12.
  2301. Druia Iuliu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Moruzi Voevod 15-a; 17.
  2302. Dreyfus Louis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Teatrului 4.
  2303. Dobre Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Trei Scaune 15; str. Doamna
        Ghica 125.
  2304. Diaconescu Mihai, 3 apartamente, Bucureşti; str. Agricultori 42.
  2305. Dacopol Panait, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Dimitrov 146A, B-dul
        M-sal Tolbuhin 90. Buc. Băneasa, str. Traian 14.
  2306. Dranket Julieta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 1; str. N.
        Bălcescu 3; str. 13 Decembrie 4.
  2307. Djidjeff Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 2.
  2308. Dran C., 4 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 198.
  2309. Dobreanu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 61.
  2310. Davidescu Th., 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Măgurele 192; str. V. A.
        Ureche 1.
  2311. Dimitriu Eufrosina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Draghicescu 17.
        Galaţi, Sos. Mihai Bravu 36.
  2312. Demetrescu Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 183.
  2313. Dimitriu Paul, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Dr. Babeş 7.
  2314. Dincescu Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 164.
  2315. Deniki Ioan, 3 apartamente, Bucureşti; str. Ing. Zablovschi 7.
  2316. Dascălu George, 5 apartamente, Bucureşti, str. Al. St. Popov 33.
  2317. Djamo Grigore, 5 apartamente, Constanta, str. I. G. Ducă 15.
  2318. Davidescu Neagu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cluj 51.
  2319. Dobrin Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Turda 192.
  2320. Dragotescu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Tarpo 3; Aleea
        Suter 22.
  2321. Doiciu Grigorescu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Lautaru 39A.
  2322. Dumitriu Ion şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Pasculescu Tei 48.
  2323. Dragomir C-ţin, 1 apartamente, Predeal, str. Ferdinand 8 sau 88.
  2324. Dumitrescu Vasile şi Eufrosina, 12 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor
        121.
  2325. Dragomir Crasna şi Gh. Bom, 6 apartamente, Bucureşti, Traian 220; str.
        Povernei 38.
  2326. Dinulescu Aurelia şi Ion, 8 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 84.
        Cernavodă, str. Lenin 39.
  2327. Drobekirian, 9 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 11.
  2328. Duhalma Iordache, 8 apartamente, Bucureşti, str. Transilvaniei 3; str.
        Brezoianu 3. Com. Voluntari, Sos. Ştefăneşti.
  2329. Durian Alice, 8 apartamente, Bucureşti, str. Antim 37; str. Vrancea 5.
  2330. Diamandi Cristea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 35.
  2331. Diaconu Niculae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Nehoiasi 24; Sos.
        Giurgiului 33.
  2332. Dunea N. Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 49; 51; str.
        Col. Papazoglu 37.
  2333. Dumitru Grigore, 3 apartamente, Bucureşti, str. Elena Cuza 105.
  2334. Diaconescu Alex. şi Maria, 13 apartamente, Bucureşti, Instit. Med. Militar
        9.
  2335. Dumitrescu Paulina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ec. Cezarescu 51.
  2336. Dumitrescu D. Ion, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 325.
  2337. Dantz St. Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, Maior Câmpeanu 16.
  2338. Dragan Jianu şi Niculina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Taranu 7.
  2339. Dumitru Alexandru, 17 apartamente, Bucureşti, Aleea Forturilor 3.
        Bucureşti, str. Paris 33.
  2340. Dragomirescu A. Nic. Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda
        15.
  2341. Draganescu Paulina, 10 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 276.
  2342. Dhicescu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Claudiu 3.
  2343. Dumitrescu C. Alex., 5 apartamente, Bucureşti, str. Marasescu 23; str.
        Zidurilor 23.
  2344. Dineman N. A., 19 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 290.
  2345. Dima Liliana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Grig. Alexandrescu 90.
  2346. Dolinchi Mihail şi Angela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Suvenir 6.
  2347. Demer Oscar, 5 apartamente, Bucureşti, str. Şti Apostoli 38.
  2348. Dociu S. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Aleea Proc. D-trescu 6.
  2349. Draganescu Petra, 8 apartamente, Bucureşti, Aleea Poet. Macedonschi 10;
        str. Eugen Statescu 7.
  2350. Dimitriu George, 5 apartamente, Bucureşti, str. Haia Lifschitz 3.
  2351. Draganescu Felicia Elena, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 43.
  2352. Derisee Vatos, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Demetrie 12.
  2353. Dumitrescu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Savu 6.
  2354. Daniel Jean, 2 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 22.
  2355. Dumitrescu Victor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Delavrancea 5. Buşteni,
        str. Traian 2.
  2356. Dumitrescu Jean, 5 apartamente, Bucureşti, str. Modrogeanu 8.
  2357. Dobrogeanu Elvira Garvescu, 22 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 18;
        str. Apolodor 12; 14.
  2358. Dutulescu Stroe Ioan, 10 apartamente, Bucureşti, P-ta Dorobanţi 6. Mizil,
        str. Alex. Bălcescu 57.
  2359. Dragus George, 9 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 14; str. Coloniei
        4; str. Viitorului 114.
  2360. Dumitrescu Alexandrina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 43; B-dul
        Pache 156; 154.
  2361. Dumitrescu D., 16 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 96; str.
        Lueger 24; str. Vânători 26; str. Poenaru Bordea 18.
  2362. Dobrogeanu I. Gherea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 28; str.
        Caragiale 3; str. C. A. Rosetti 14; str. Edgar Quinet.
  2363. Dumitrescu Ion Militari, 28 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie
        43-45-47. Militari, str. Bisericii 47. Constanta, Marcu Aureliu 20.
        Bucureşti, str. Dobrogeanu Gherea 25.
  2364. Dumitrescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Elizeu 12.
  2365. Draganescu Viorica, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu Manta 60.
  2366. Dumitrescu E. Ecat., 15 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu Manta 3-1.
        Buşteni, str. I. Th. Florescu 1.
  2367. Donta Pop Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 12.
  2368. Djabira Elena, 2 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 230A.
  2369. Dimiu Ana, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 116.
  2370. Dumitrescu A., 6 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 88-90.
  2371. Draganescu Florica, 5 apartamente, Galaţi, B-dul Republicii 92; Alex. Ion
        Cuza 49.
  2372. Dumitrescu Gh. Aurelia, 19 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 129;
        Episc. Radu 43.
  2373. Dragus Gh., 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 154.
  2374. Dumitrescu Traian, 13 apartamente, Bucureşti, Sos. Stef. cel Mare 226,
        212.
  2375. Demetrescu Ion şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 42.
  2376. Dumitrescu Stere, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lizeanu 18.
  2377. Dragoş Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 18. Sinaia, str.
        Şincai 2.
  2378. Demetrescu Dian C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sft. C-ţin 26A;
        B-dul G-ral Magheru 43; str. Brezoianu 38A; B-dul Republicei 45. Brăila,
        fosta Regala 12B.
  2379. Demetriade Alice, 3 apartamente, Bucureşti, str. Maior Ganescu 6. Sinaia,
        str. Furnica 22.
  2380. Dincu Angela şi Maria, 5 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan Stoica 49.
  2381. Draganescu Petre şi Florica, 7 apartamente, Bucureşti, str. 1 Mai 163.
  2382. Duta Dr. Antoneta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Puscasului 58.
  2383. Diamand Gogu şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 362; str.
        Aristide Briand 12.
  2384. Dura Dumitru, 17 apartamente, Bucureşti, str. Băcani 6; str. Luterana 13;
        str. Stirbei Voda 15; Cal. Griviţei 91; str. Iulia Haşdeu 14.
  2385. Diaconu Vladimir Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mogoş Vornicul
        4.
  2386. Dumitrescu Adrian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Finlanda 9; str.
        Clopotarii Vechi 31; Colentina, Sos. Afumaţi 1.
  2387. Dutescu Mihail, 7 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Pamfil Năstase 11.
        Slobozia Ialomiţa, str. Basarab 128.
  2388. Dumitrescu Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei 46.
  2389. Dudescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 14.
  2390. Dudescu Angela Lucia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Polona 21; cal.
        Călăraşi 58; 60.
  2391. Danielescu Gh. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 45; str.
        Alex. Sahia 40.
  2392. Drosescu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Belgrad 2; 4. Sinaia, str.
        Furnica 5.
  2393. Dobrescu Mihail, 10 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 102.
  2394. Dobrescu D. Luiza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Wilson 15; str. Sf.
        Apostoli 11. Sinaia, str. Furnica 7.
  2395. Dobrescu Ştefan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Italiana 13; str. Gen.
        Stalin.
  2396. Deverel Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Th. Masaryk 32.
        Constanta, Gara Murfatlar.
  2397. Dumitru Nicolae, 15 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12; str.
        Mihai Bravu 12.
  2398. Davidescu Olga, 2 apartamente, Bucureşti, str. Batiste 11; str. Dobrogeanu
        Gherea 6.
  2399. Dumitrescu Jeana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Palade 1.
  2400. Dobrescu Dem. Valeria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Wilson 15. Snagov,
        Dobreşti.
  2401. Dumitrescu Venia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maria Roseti 55; str.
        Vasile Lascar 78.
  2402. Draghici Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 12; Tulcea,
        G-ral Manu 1. Bucureşti, str. Ionescu Gion, 5; Sos. Ştefan cel Mare 218;
        Aristide Briand 12; Calea Moşilor 86.
  2403. Dumitrescu Barbu, 5 apartamente, Bucureşti, Piaţa Alex. Lahovari 5A.
        Sinaia, Ştefan Gheorghiu 12.
  2404. Draculis Andrei, 6 apartamente, Bucureşti, str. Episcopiei 3.
  2405. Dobrescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 20.
  2406. Dracea Ion prin Miladina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viespari 45.
  2407. Dumitrescu S. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. I. Popov 79.
  2408. Dumitru Eliza, 12 apartamente, Bucureşti, str. Paul Greceanu 25, 27, Bd.
        Jianu 74.
  2409. Draganescu Alexandra, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Şincai 2.
  2410. Dutescu Romulus, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu, 27; Hârşova,
        str. Filimon Sarbu. Cernavodă, str. A. Rădulescu.
  2411. Dragoniu Elena, 11 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 12.
  2412. Dinischiotu Anastase, 2 apartamente, Bucureşti, str. Titu Maiorescu 3.
  2413. Dumitrescu Nicoleta, 2 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 29; str.
        Brezoianu 29.
  2414. Decuseara Eugen, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 99.
  2415. Dima Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, Bd. Bălcescu 32-34; Aleea Pictor
        Vermont 1.
  2416. Dumitrescu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Stan Florea 2.
  2417. Davidovici David, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 100; str.
        Logofat Udrişte 15;
  2418. Dudulescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Română 61. Snagov,
        str. Română.
  2419. Dobrescu Maria şi Paul, 2 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 25.
        Vasile Roaita, vila H.a. 91.
  2420. Dimitriu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Constantin 27 A.
  2421. Dimitriu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fleur 3.
  2422. Dadureanu Ecat., 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 39.
  2423. Dinerman Cecilia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 5; cal.
        Plevnei 26.
  2424. Davila Georgeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cristian Tell 16; Frumoasa
        52;
  2425. Dobre Josefina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Braziliei 11A.
  2426. Dumitrescu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 93.
  2427. Dima Ion, 13 apartamente, Bucureşti, str. Polona 67.
  2428. Dobrescu D. Corneliu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 65; 74;
        B-dul Dacia 1A; str. Stirbei Voda 106; 104.
  2429. Draghicescu, 13 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 1.
  2430. Dragnea Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cameliei 36.
  2431. Danilescu Şerban, 11 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 75.
  2432. Dragomirescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Şerban Voda 15. Sinaia,
        str. Lascar Catargiu 26.
  2433. Dabahian Karug, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 506; Sos.
        Colentina 145.
  2434. Dan Carmen, 14 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 67; Bd. Gl. Marasescu
        39.
  2435. Diamandescu I., 2 apartamente, Câmpina, str. Ştefan Gheorghiu 8.
  2436. Dumitrescu Alex, (Baldovin), 2 apartamente, Bucureşti, Piaţa Al. Lahovari
        5A; str. Popa Savu 68.
  2437. Doneaud Ernest, 11 apartamente, Bucureşti, str. Episcopiei 6.
  2438. Dufala Elza Ersilia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 98.
  2439. Diamandopol Ioana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 50.
  2440. Dumitrescu Gheorghe, 6 apartamente, Bucureşti, str. Niculcea 4. Breaza,
        str. Lt. Oprescu 19.
  2441. Drugescu Virginia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 27.
  2442. Dracea D. Marin şi Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Vasile Iosif
        56.
  2443. David Aizic, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cap. I. Vasilescu 5.
  2444. Dumitrescu Nistor, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 35.
  2445. Dinulescu Florea, 8 apartamente, Bucureşti, str. Capit. Vasilescu 88;
        str. Turtucaia 1.
  2446. Dragomirescu S. Aneta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Lazăr 19.
  2447. Dumitru Mihaila, 4 apartamente, Cluj, str. Gyulai Pal 8.
  2448. Dinel Floru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 36; str. Bolintineanu
        5.
  2449. Dumitriu Vasile, 45 apartamente, Bucureşti, str. Bibescu Voda 12; 16; 14;
        str. Radu Voda 6; Aleea Mitropoliei 1; str. Cuza Voda 5; Aleea Mitropoliei
        1; str. Cuza Voda 5; Bd. Gh. Coşbuc 18.
  2450. Deleanu Th., 3 apartamente, Bucureşti, str. Aleea Zoe 3.
  2451. Dumitrescu D., 5 apartamente, Bucureşti, str. Salcamilor 14-16; str.
        Baratiei 34-36.
  2452. Dinescu Teodora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cosminului 18; str.
        Sucului 3; str. Ecat. Teodoroiu 63.
  2453. Danielopol Daniel, 6 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia (Piaţa) 3.
  2454. Desliu Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Boteanu 3; Vasile Roaita,
        str. Dr. Cantacuzino 21; Constanta, str. I. C. Brătianu 18.
  2455. Dumitrescu Romeo şi Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gl. Magheru
        43; Bd. A. I. Cuza 30.
  2456. Dumitrescu Gh. Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Meteor 40.
  2457. Dobrescu Alex., 2 apartamente, Bucureşti, str. Maior Gurascu 8.
      E.
  2458. Enciu Alexandra, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 208.
  2459. Eftimie Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gh. D. Palade 60; str.
        Silivestru 50.
  2460. Enescu Manda, 3 apartamente, Bucureşti, str. D-na Chiajna 9, str.
        Călugăreni 1.
  2461. Enescu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Aman 11.
  2462. Elefterescu Mircea, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţilor 10, str.
        Mihail Eminescu 17.
  2463. Elian Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 11.
  2464. Economu Ana, 11 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 3, str. Matei Voevod
        3.
  2465. Endes Ana, 12 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 3, str. 14 Martie 14.
  2466. Economu Jean, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 27.
  2467. Etmekdjian Dieran, 5 apartamente, Bucureşti, str. sf. Ştefan 4.
  2468. Eliad Robert George, 2 apartamente, Bucureşti, str. Libertăţii 14 bis.
  2469. Eisner A., 6 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 138, str. Beldiman 2,
        str. Smardan 18.
  2470. Erdinger Leonard, 4 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Tautu 65.
  2471. Enescu I. Ioan, 7 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 2.
  2472. Eremie Constanta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Aman 21.
  2473. Eftimie Teodor, 11 apartamente, Bucureşti, str. Luminei 8, str. Vasile
        Lascar 123.
  2474. Enciulescu Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 49.
  2475. Eschenazi Isac, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Koch 6.
  2476. Enescu Mircea, 12 apartamente, Bucureşti, str. Franklin 9, Bd. Suvorov 2.
  2477. Enescu Aura, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 57.
  2478. Enescu Eufrosina, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 33.
  2479. Enescu Cristache most Enescu Alexandra, 12 apartamente, Bucureşti, str.
        Olteni 22.
  2480. Emanoil Ecaterina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vitan 4A.
  2481. Eschenasi A., 7 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 11.
  2482. Esanu M. Betty, 3 apartamente, Bucureşti, str. Moise Nicoara 18.
  2483. Eramian Ohanes şi Ara, 6 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 157.
  2484. Enescu Gh. şi Maria, 11 apartamente, Bucureşti, Într. Moruzi Voevod 10,
        26, Aleea Mantuleasa 13.
  2485. Eustatiu M. Elena, 16 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Orascu 1, str.
        Cazărmii 54A.
  2486. Eisen Hendler Dora, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vigilentei 8.
  2487. Eftimescu Sabin, 3 apartamente, Bucureşti, Aleea Titus 5, str. Vasile
        Lascar 56.
  2488. Eckhardt L., 5 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 25.
  2489. Eldestein Alfred, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Vineri 12.
  2490. Eleritheriade L. most. Vertheimer Georgeta şi Michaela Georgescu, 15
        apartamente, Bucureşti, str. Domnita Anastasia 7.
  2491. Erena P., 5 apartamente, Bucureşti, Calea 13 Septembrie 105.
  2492. Estreiff H., 7 apartamente, Bucureşti, str. Antim 8.
  2493. Enache Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Pantelimon 151.
  2494. Enache Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Frunte Lata 27, Aleea
        Vitejiei 12, Com. Colentina.
  2495. Esig Isac, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 124.
  2496. Emilian Maria, 12 apartamente, Bucureşti, str. Gabroveni 10, Pictor Româno
        12-14.
  2497. Elmarian Araxi, 17 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Manea 2, str. Gh.
        Coşbuc 59.
  2498. Enachescu Dumitru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Trifoi 14, str. Valeriu
        Branişte 44.
  2499. Emanoil T., 19 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 113, B-dul Banu
        Manta 82.
  2500. Einisberg Osias Jac, 12 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 90, str.
        Niculae Florea 23.
  2501. Eftimiu Achil, 6 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 39, Piaţa Sf.
        Ştefan 2.
  2502. Eftimiu G. Spirea, 14 apartamente, Bucureşti, str. Momuleanu 16.
  2503. Elefterie Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Roma 18, Ploieşti, str.
        Karl Marx 21.
  2504. Eliescu Sidonie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dumitru Orbescu 6, str. C.
        A. Rosetti 27.
  2505. Escher eduard, 24 apartamente, Bucureşti, str. C. A. Roseti 14, str. N.
        Filipescu 44, Snagov Ilfov, Timişoara, str. Berthelot 14, str. Romulus 3.
  2506. Engler Denta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 11B.
  2507. Elias Cecilia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 55.
  2508. Eremia Cortel, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu Manta 73.
  2509. Einstein Isvod şi Henri, 6 apartamente, Bucureşti, str. V. Adamache 16,
        str. Udricani 17, str. Selari 18.
  2510. Eiser Jacues, 5 apartamente, Bucureşti, str. Paleologu 24.
  2511. Evgos Narcis Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Selari 12.
  2512. Eisen Jean, 3 apartamente, Bucureşti, spl. Independentei 60, str. C. F.
        Robescu 15, str. Lunei 6.
  2513. Economu C. Dumitru, 16 apartamente, Bucureşti, str. Log. Udrişte 10, b-dul
        Republicei 25.
  2514. Enachescu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 63, str. Filiti
        6, str. Blanari 14.
  2515. Eliade Florica, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 19.
  2516. Eschenasi Frieda, 4 apartamente, Bucureşti, str. Oitelor 22.
  2517. Eftimiu Spirea şi P. Hristu, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 99.
  2518. Enescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 4, str.
        Progresului 2, Sinaia, str. Ilie Pintilie 17.
  2519. Elefterescu Christ şi V. Sofica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Londra 3,
        str. Lipscani 59.
  2520. Emanoil E. Atena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Fecioarei 11.
  2521. Elias lazare I., 3 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 101.
  2522. Enaceanu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Sanatescu 47,
        Predeal, str. Cloplia 70.
  2523. Elenescu V., 7 apartamente, Bucureşti, str. Al. St. Popov 106.
  2524. Eliade Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 26, Piteşti, str.
        Craiovei 101, Teghirghiol-Sat, str. Mahmudea 15.
  2525. Edeleanu Ion şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 25.
  2526. Erlich Ana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 139, Calea Griviţei 176A.
  2527. Expresul Societate C. E. R de ajutor, Deces-Boala, 14 apartamente,
        Bucureşti, Bd. Nic. Titulescu 165, Calea Griviţei 245.
  2528. Elefterescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Constantin 3,
        str. Stirbei Voda 17, str. Boteanu 3, str. Smardan 18.
  2529. Eghiaian Zarech şi Arusich, 6 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 59.
  2530. Enache Ion, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 259.
  2531. Etmekdjian Mignetian, 20 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Ştefan 4, str.
        Mihail Pherechide 6.
  2532. Elisicovici Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 48, 50,
        str. Mitrop. Dosoftei 56.
  2533. Ernestina Zenther, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 36, str.
        Donici 9, str. Gh. Asan 3. Bacău, str. Dumbrava 1.
  2534. Emflian Iosif şi Pusu, apartamente, Bucureşti, str. Beldiman 2, str.
        Dimitrie Onciu 16.
  2535. Efraim Magdalena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 3 A.
  2536. Enaceanu Costin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Sanatescu 47,
        Predeal, str. Cioplea 70.
  2537. Eckstein Lazăr, 15 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 251, 257.
  2538. Eustatiu Magdalena, 10 apartamente, Galaţi, str. N. Bălcescu 22, str.
        Alex. Sahia 2, str. Ed. Benes 2C.
  2539. Erbiceanu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 3, str.
        Dr. Ottoi 2.
  2540. Epureanu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 74, str. Schit.
        Maicilor 11, sos. Vergului 5.
  2541. Elena Teodor, 2 apartamente, Bucureşti, str. Postelnicului 3.
  2542. Enachescu Mihail, 7 apartamente, Bucureşti, str. Eufrosina Poteca 48.
  2543. Ermeliu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 22,
        Braşov, str. Vidin 17, R. Sărat, str. Victoriei 99.
  2544. Enescu Carol, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vicol 5, str. Într. Vergului
        46.
  2545. Evolcianu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 16 A.
  2546. Endorle Carlo, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Vineri 6.
  2547. Elefterescu Ecaterina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Demetriade 13,
        str. Otetari 5.
  2548. Elianu Adolf, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 30-32, str. Sf.
        Ion Nou 28.
  2549. Enescu Metaxa Aglaie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Antim 54.
  2550. Elias Adrian şi Aneta, 4 apartamente, Bucureşti, Într. Argeana 4.
  2551. Emilian Marin, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Tolbukin 118.
  2552. Enachescu Paula, 2 apartamente, Bucureşti, str. Modrogan 23.
  2553. Eghiazaian Leon, 8 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 32, str.
        Echinoxului 31, str. Energiei.
  2554. Enescu Elvira, 6 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 74, str. I. G. Ducă
        60.
  2555. Enescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 50, str. Acvila
        47.
  2556. Emanoil Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 74, 80.
  2557. Enescu Gh. Velicu, 2 apartamente, Bucureşti, str. I. Gh. Ducă 60, str. Bd.
        Republicii 86.
  2558. Enescu Virgil, 2 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 128 A.
  2559. Elias Mina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Valaori 24.
  2560. Evdos Rebeca, 4 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 80.
  2561. Enachescu Caliopi, 7 apartamente, Bucureşti, str. Scarlatescu 24.
  2562. Eftimiu Macri, 13 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9, Calea
        Griviţei 10, 121, Piaţa Ilie Pintilie 18.
  2563. Elenbogen Israel, 7 apartamente, Bucureşti, str. C. Bosianu 25, str. Gh.
        Coşbuc 3.
  2564. Enescu Paula, 5 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 47.
  2565. Emanoil Olga, 4 apartamente, Bucureşti, str. Occidentului 6.
  2566. Enescu Braun Viorica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alexandrina 28.
  2567. Etharica C. Filofteia, 6 apartamente, Constanta, str. Dr. Caragiali 12,
        Bucureşti, str. C. A. Rosetti 45.
  2568. Elian Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Roma 2, Câmpina, str. Plevnei
        23A.
  2569. Eremia Ion, 4 apartamente, Brăila, str. Polona 22. com. Baciu-Braşov, Casa
        nr. 434, Bucureşti, str. Luterana 21. Sinaia, str. V. I. Lenin 12.
  2570. Erlic Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 137.
  2571. Enescu şi Viorela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Turbinei 11, Bd.
        Republicei 45, str. Finlanda 17.
  2572. Enache Stefanita, 8 apartamente, Bucureşti, str. Palade 1.
  2573. Emanoil N. V. D., 10 apartamente, Bucureşti, Bd. Ilie Pintilie 3.
  2574. "Escor" - S.A.R., 17 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 103.
  2575. Eustatiu Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 63, Tomas Mazarik 1.
  2576. Efraim Efraim, 5 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 3.
  2577. Eisenberg Coralita, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia 1.
  2578. Esozmaranian Vram, 3 apartamente, Bucureşti, str. Titu Maiorescu 1, str.
        Vaselor 55.
  2579. Ecuaian Dicron, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ardeleni 12.
  2580. Eftimu Jean, 2 apartamente, Bucureşti, str. A. Muresan 6, Craiova, str.
        Sf. Apostoli 33.
      F.
  2581. Filip Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Av. T. Iliescu 71.
  2582. Friedman Willi, 4 apartamente, Bucureşti, str. Udricani 6.
  2583. Fraticiu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 22.
  2584. Fagaraseanu Victor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 50.
  2585. Florescu Simion, 11 apartamente, Bucureşti, str. Pitari Mosi 29, str.
        Dionisie Lupu 53, Nic. Titulescu 2, C. Victoriei 112.
  2586. Florescu Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vitejescu 16.
  2587. Frangopol C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Baicoian 15.
  2588. Francu Ninela, 11 apartamente, Bucureşti, Dudeşti 201.
  2589. Florescu Scarlat, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 4, str. 30
        Decembrie 6.
  2590. Fundatianu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Victoriei 101, Pictor
        Cernat 4.
  2591. Florescu B. Radu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Cotiturei 1.
  2592. Farauda Louis, 17 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 237, str.
        Costache Marinescu, Cal. Griviţei 180. Mangalia, B-dul Marii.
  2593. Fonci Olga şi Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 4.
  2594. Finchelstein Isac, 6 apartamente, Bucureşti, str. Tolbuchin 42.
  2595. Focsaneanu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 22.
  2596. Florian Iosif şi Rica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Polona 103.
  2597. Foch Elisabeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Greaca 11.
  2598. Florescu D. Iosif, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bravilor 15.
  2599. Feldman Jean, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 48.
  2600. Feldman Neuman, 8 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 35, str.
        Constantin Mille.
  2601. Finchelman Iancu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Bravilor 5.
  2602. Fachirov Mihail, 11 apartamente, Bucureşti, str. Putu cu Roata 3, Moşilor
        37, Sinaia, str. Ilie Pintilie 30.
  2603. Finchelstein H., 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Procopiu 3, 7.
  2604. Focsaner Luiza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 31.
  2605. Fotescu Eugenia, 7 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 5.
  2606. Flavian Henrich, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sepcari 9, Cal.
        Călăraşilor 165.
  2607. Farchi Israel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Beldiman 2, str. Andrei
        Saguna 13.
  2608. Franz Samuel, 28 apartamente, Bucureşti, str. Oitelor 12.
  2609. Frunza Constantin şi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Apa
        Rece 52.
  2610. Fuica Atanasie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mitropolitul Dosoftei 18,
        str. Oitelor 32.
  2611. Frangulescu Saftica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ilarie Kendi 5.
  2612. Most. T. frangulescu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Obedeanu 1,
        str. Vaselor 72.
  2613. Filimon Florina şi Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Orfeu 7, Galaţi,
        str. Romulus 2, Predeal, str. Ion Frimu.
  2614. Fleucher Petre şi Ioana, 14 apartamente, Bucureşti, str. Polona 66.
  2615. Florescu Alex şi Sevasta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maltopol 91.
  2616. Flachs Davila, 14 apartamente, Bucureşti, str. Zaverei 1, str. Gh. Coşbuc
        6.
  2617. Frunzarescu Angela, 6 apartamente, Bucureşti, Alea Rumeoara 29, str. 30
        Decembrie 20.
  2618. Făcea Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 12.
  2619. Filip I. şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Maltopol 7, str.
        Lazureanu 35.
  2620. Ferendina Gherasim, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Harjeu 4.
  2621. Fischer Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Voevozi 17, str. Av.
        Iliescu 47.
  2622. Fracea Gh. Constantin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 80, str.
        Constantin Brancoveanu 3.
  2623. Finderman Melania, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ion Nou 30, Calea
        Văcăreşti 59, str. Smardan 31.
  2624. Fuchs Bernhard, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 101.
  2625. Franco Rebeca, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 80.
  2626. Flicher Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 58.
  2627. Florescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 9.
  2628. Frolich August şi zoe, 9 apartamente, Bucureşti, str. Minotaurului 8,
        Sighişoara, str. A. Muresan 21, Sibiu, str. Postavarilor 10.
  2629. Fraiman Dora, 11 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Ferechide 10.
  2630. Filip Iulia, 4 apartamente, Bucureşti, str.
  2631. Frunza Romulus, moştenitori minori Ana Mihai, Nicolae, 6 apartamente,
        Bucureşti, str. Medelnicerului 8.
  2632. Falcoianu Alexandrina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Apollodor 6.
  2633. Florescu Mari, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 19, Predeal, str.
        Luminei 5.
  2634. Filip Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 31.
  2635. Francu Ion, 20 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 63, str. Odoarei 6.
  2636. Feder Tobias, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Brateş fost Alea Ioanid
        13.
  2637. Feraru Martin, 9 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 60, Arad, str.
        Alexandri 7.
  2638. Fuchs Leon, 7 apartamente, Bucureşti, str. Morilor 16, str. N. Traian 6.
  2639. Feldman Moscu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 16.
  2640. Fasala Leontina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Traian 166.
  2641. Faust Iosif, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Lenin 38.
  2642. Filip F. L. Profira, 4 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 3.
  2643. Florescu T. Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 194.
  2644. Florescu Stelian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 194.
  2645. Frata Giovani, 4 apartamente, Bucureşti, str. Transilvaniei 47.
  2646. Filip Steliana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Apollodor 18.
  2647. Fagarasanu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sipotul Fantanelor 3.
  2648. Ferani Dinu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 36.
  2649. Faser Cesar şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Văcărescu 30.
  2650. Filipescu Gh., 5 apartamente, Bucureşti, str. Titu Maiorescu 10.
  2651. Floroiu Grigore, 20 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 36.
  2652. Feldman Bercu, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 104, Câmpina, str.
        Ada Marinescu 23.
  2653. Fogel Carolina, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 147.
  2654. Florescu F. I., 6 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Pînă 19, Huşi,
        Bd. Republicei 13.
  2655. Focsa Elena şi Emilia Popescu, 13 apartamente, Bucureşti, str. 30
        Decembrie 85, 124.
  2656. Frohlich Selina, 6 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 130.
  2657. Feigl Alfred, 7 apartamente, Bucureşti, str. Roma 50.
  2658. Fichman Moscu şi Clara, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bălcescu 24, str.
        V. Branişte 60, Bd. 1848, 5.
  2659. Facaianu Gh., 6 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 mai 193.
  2660. Fischler Marcel, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ceausu Radu 2, str.
        Soborului 5-a.
  2661. Feletig Robert, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rotasului 4, str.
         Puscasului 18.
  2662. Fianu Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Aman 9.
  2663. Fridman N., 20 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 96, c-lea Moşilor 53,
        str. Anton Pann 42.
  2664. Feldea Aneta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 22.
  2665. Focsaneanu Emil, 5 apartamente, Bucureşti, str. F. C. Robescu 15, str.
        Lucaci 15, str. Lunei 6.
  2666. Frasineanu Ozias, 9 apartamente, Bucureşti, str. Udricani 11, str. Matei
        Milo 16.
  2667. Finca Mihai, 5 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 4.
  2668. Faust Ecaterina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 37b.
  2669. Feinstein Malca, 5 apartamente, Bucureşti, str. Columbelor 2.
  2670. Filipescu N. Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 15,
        str. Bloremberg.
  2671. Fierea M. Irina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 17, str.
        Bibliotecii 4, Brăila, str. Portului 5, str. Magaziilor 16, Tulcea, str.
        Gării, str. Sf. Nicolae 16, 18, str. Portului 19, 28.
  2672. Filip Constantin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 148.
  2673. Feler Amalia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Udricani 24.
  2674. Fried Ignat, 7 apartamente, Sighişoara, str. Gen. Stalin 42, 53,
        Bucureşti, str. Uranus.
  2675. Florescu Petre, 3 apartamente, Bucureşti, str. St. Negulescu 40.
  2676. Feraru N., 7 apartamente, Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu 6.
  2677. Francisc I. Petre, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dristor 245.
  2678. Frangnelli Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 29.
  2679. Frunzetti Opreana şi V. Frunzetti, 9 apartamente, Bucureşti, Calea
        Griviţei 112.
  2680. Frocco Mielu, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 101, str. Virgiliu
        53, str. Popa Tatu.
  2681. Fleminger Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ionescu Gion 2.
  2682. Fagarasanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 60.
  2683. Feldstein Rasela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Foişor 7.
  2684. Florescu Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sblt. Zaharia 34.
  2685. Fabini Carol, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 52.
  2686. Frodusch Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Ghita 33, str. 30
        Decembrie 52, str. G. Assan 3.
  2687. Farcaş Andrei, 4 apartamente, Cluj, str. Molotov 39.
  2688. Feronatt Rene, 3 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 19.
  2689. Flaches Arnold, 25 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Coşbuc 8, str.
        Zaverei 4, 6, str. Sft. Ion Mosi 3.
  2690. Frenchier M. şi Aron, 8 apartamente, Constanta, str. Mircea 11, str. Tomis
        12, str. Statin 17.
  2691. Frederic Antomer, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29B, 53,
        Kostake Negri 11.
  2692. Fotino Ştefan, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 6, B-dul Schitu
        Magureanu 25.
  2693. Fotino Marica, 2 apartamente, Turnu Severin, B-dul Carol 13, Câmpina, str.
        Griviţei 87.
  2694. Fenster Menelas, 7 apartamente, Bucureşti, str. Colonel Orero 16.
  2695. Most. Freund prin Gherghina Luiza, 12 apartamente, Bucureşti, str. C. F.
        Robescu 1.
  2696. Fratia Românească S. I. N. C., 3 apartamente, Bucureşti, Fund. Morilor
        130, str. Remus 6.
  2697. Florian Eufrosina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 30.
  2698. Filoteanu Mihail şi Florica, 9 apartamente, Bucureşti, str. Bogdan Voda
        25.
  2699. Fichman Raschele şi Rene Mihail, 20 apartamente, Bucureşti, str. Alecu
        Russo 24, B-dul 6 Martie 20, str. Lipscani 77, 79.
  2700. Franca A. Iosif, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ion Nou 27.
  2701. Filipescu M. Valeria, 4 apartamente, Bucureşti, str. N. Titulescu 29b.
  2702. Fenk I., 6 apartamente, Bucureşti, str. Sold. Raducanu 19, Băneasa, str.
        I. Gh. Ducă 22.
  2703. Flieger Sofia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Crişului 4.
  2704. Foghel Ion, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 72, str. Herescu
        Nasturel 11, str. St. Aurel Botea 27, str. Grig. Alexandrescu 82.
  2705. "Furtuna" Într. de stat, 4 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 60.
  2706. Filip Vasile, 7 apartamente, Constanta, str. V. I. Lenin 69, str. Ilie
        Pintilie 2b, str. Mihailescu 13, Bucureşti, Bd. Ana Ipătescu 16.
  2707. Ferzianu Elmon, 8 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 159, str.
        Smardan 19.
  2708. Furtuna Niculae, 36 apartamente, Bucureşti, str. Judeţului 22, Precupetii
        Vechi 75.
  2709. Florescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. C. Aristia 27, P. Rosetti
        3.
  2710. Fintea Ella, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 28.
  2711. Florescu Alexandrina, 8 apartamente, Bucureşti, str. I. C. Frimu 22, str.
        30 Decembrie 13.
  2712. Florescu Alfred, 4 apartamente, Bucureşti, Piaţa Bucur 8.
  2713. Farasopol Ipocrate, 5 apartamente, Bucureşti, str. Col. Grigore Ion 15.
  2714. Fruman Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Lunei 2, str. V. Kuibasev 8a.
  2715. Florescu petre şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, Colentina 43.
  2716. Fried Iosif, 3 apartamente, Sighişoara, str. I. V. Stalin 42, Bucureşti,
        str. Uranus 92.
  2717. Faust Luiza, 10 apartamente, Bucureşti, str. I. V. Stalin 68.
  2718. Fringhian Enza, Paul Eduard şi Valman, 13 apartamente, Bucureşti, cal.
        Griviţei 88, 90.
  2719. Filipescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aureliu 13.
  2720. Florian Ion, 4 apartamente, Bucureşti, bd. 1 Mai 262.
  2721. Frank Andrei, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Victoriei 214, str. Gabriel
        Peri 8, 10.
  2722. Fenster Eugen, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dianei 4.
  2723. Forek Mora, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mecet 9, 11, str. Alex.
        Constantin 59. Snagov, str. Dobroeşti.
  2724. Fhiegelman M. A., 12 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre 45, Iaşi,
        str. Cloşca 8.
  2725. Fabius Masala, 7 apartamente, Bucureşti, str. Pasului 2.
  2726. Flamanda I. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 28a.
  2727. Filip Eliza, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex Sahia 74.
  2728. Florian Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 17, Predeal, str. V.
        Alecsandri.
  2729. Finkels Mihail, 10 apartamente, Bucureşti, str. Cedrilor 6, str. Mamulari
        23, str. Batistei, str. Dionise 28, 30.
  2730. Florea Gheorghe, 3 apartamente, Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogas 8, str.
        Proletari 1, Galaţi, str. Holban 8.
  2731. Frank Ernest, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 102.
  2732. Franco I. Fani, 2 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 19.
  2733. Furnituri Militare S.A.R., 56 apartamente, Bucureşti, sos. Viilor 44, 36,
        40, 42, 50, str. Spataru Preda 1, 3, 30, 36, 40, 42.
  2734. Fochianu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ştefan 17.
  2735. Fringhian Garabet, 11 apartamente, Bucureşti, str. Gabroveni 18, str.
        Oituz 11.
  2736. Focsa Rodica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Valjan 1.
  2737. F. I. A. T., 5 apartamente, Bucureşti, str. Venerei 12.
  2738. Fischer Rozalia, 5 apartamente, Tg. Mureş, str. Tokoly 2, str. Lenin 30.
  2739. Flasch Iosif, 7 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 187.
  2740. Florescu Dumitru, 5 apartamente, Braşov, str. Splaiul Militar 3.
  2741. Fradis Solomon, 2 apartamente, Bucureşti, str. Italiana 7, str. Brezoianu
        29a.
  2742. Fibia Grigore şi Tomaida Mihail, 10 apartamente, Bucureşti, str. Blanari
        9.
  2743. Florescu Th. Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 27a, str.
        Stirbei Voda 16.
  2744. Fotino Marcela, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 6.
  2745. Filip Paulina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ilie 5, str. Morilor
        42.
  2746. Fuhu Didina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ion Nou 20.
  2747. Farcaş Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, D-tru Zossima 48.
  2748. Faranda Arnold, 21 apartamente, Bucureşti, Sos. Giurgiului 158, Cal.
        Şerban Voda 237, str. Florilor 6.
  2749. Faniman Ionas şi Sofia, 12 apartamente, Bucureşti, str. Baratiei 47-49.
  2750. Fantini Pietro, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dinicu Golescu 57.
  2751. Frenkel Francu Lazăr şi Rebeca, 3 apartamente, Bucureşti, str. Labirint
        125, str. Lucaci 110, str. Bradului.
  2752. Florian Eugen, 9 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 194.
  2753. Fagarasanu I. C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cogalnic 22, Ploieşti,
        str. Română 21.
  2754. Fichman Lazăr, 3 apartamente, Bucureşti, str. Florea Teodorescu 6, str.
        Bruxelles 14, Braşov, str. Timisul de Sus.
  2755. Frasineanu Dobrita, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 227.
  2756. Florea St. Ion şi Ioana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Baldovin Parcalabu
        4.
  2757. Frasie Thoma, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Movila 4, str. Paleologu
        5a, Craiova, str. Gen. Argentoianu 3.
  2758. Florescu Sofia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin 18, Călăraşi,
        str. Bucureşti.
  2759. Florescu P. Teodora, 8 apartamente, Bucureşti, str. Câmpeanu 22.
  2760. Fergiou Vartanus, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Racoviţa 11a, Bd. Gh.
        Dimitrov 42.
  2761. Florescu I. Ana, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Gen. Stalin 24.
  2762. Friedman David şi Marieta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Procopiu 7.
  2763. Frunzete Elena, 17 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 132, str.
        Dinicu Golescu 7.
  2764. Fratila N. Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Oteteleseanu 5, Parcu Jianu
        4, str. Aristide Romanescu 2.
  2765. Florescu S. Ion, 11 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 72, str. Dr.
        Teohari 12.
  2766. Fischmann Covalia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bravilor 12, str. Rovine
        11.
  2767. Farcaş Tiberiu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 3, str. Vasile
        Lascar 21, str. Arcului 4.
  2768. Filip D-tru şi Victoria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor, 49.
  2769. Florea Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, str. M. Hagi Moscu 33.
  2770. Flichtenmacher Mihail, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olari 26, str. Eug.
        Statescu 7, str. Vasile Lascar 18.
  2771. Fodor Ecaterina, 14 apartamente, Bucureşti, str. Drubeta 1, Piatra-Neamţ,
        str. Maiacovscki 8, Piaţa K. Marx 23.
  2772. Fissel Sofia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 24.
  2773. Faur Nicoleta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Libertăţii 8.
  2774. Filimon Gheorghe şi Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Smardan 18,
        Galaţi, str. Ion Cuza 19, str. Ganela 6, str. Traian 231.
  2775. Falk Alexandrina, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 91.
  2776. Frisch Jacues, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşilor 53a.
  2777. Filoti Edmeca, 2 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 26.
  2778. Florescu Paraschiva, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ion Creanga 18.
  2779. Fatu Gh. Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 90.
  2780. Furlugeanu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 68.
  2781. Florescu Lucretia, 4 apartamente, Bucureşti, Într. Fabulistului 8.
  2782. Feldstein Leon, 13 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 27, 29.
  2783. Fotescu C. Lucia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Paris 61.
  2784. Filipescu Mihail şi Valeria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Ion Frimu 33.
  2785. Frunzanescu Eliza, 6 apartamente, Bucureşti, str. Olari 9, str. N.
        Filipescu 7.
  2786. Fundaţiuni şi Constr. S.A., 3 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan
        Gheorghiu 22.
  2787. Fulger Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Luceafarului 2.
  2788. Falcoianu R. Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Floreasca 112.
  2789. Fischer Ferdinand, 12 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 4, str. Sf.
        Voevozi 17.
  2790. Flachs David, 3 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 34.
  2791. Fabr. de Teracota "Ceramica", 5 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin
        41.
  2792. Foisoreanu Florin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Koch 3, Ploieşti,
        str. Lapusani 23, Odobeşti, str. 23 August 131.
  2793. Frunzeanu Georgeta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Paris 59.
  2794. Florea Marin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 91.
  2795. Faber Berl, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Tetrat 28.
  2796. Filip Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 37.
  2797. Feru Henriette, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragea Voda 26, B-dul
        Dacia 17.
  2798. Flamaropol Margareta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Florescu 11.
  2799. Finckels Jaques, 2 apartamente, Sinaia, str. Furnica 17.
  2800. Fratiseanu G., 4 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 2, B-dul N. Bălcescu
        9.
      G.
  2801. Ghebercof Costica, 6 apartamente, Bucureşti, Fd. Negru Voda 12; Galaţi,
        str. General Berthelot 31, str. Mihail Kogălniceanu 2.
  2802. Ghita Aurel, 2 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Româno 26. 2802 bis.
        Gluckman Mauriciu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 19.
  2803. Grigorescu Salima, 6 apartamente, Bucureşti, str. Siminoc 3.
  2804. Georgescu Iancu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lucai 21.
  2805. Gross Ozias, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragiale 1.
  2806. Georgescu Aurelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ghenadie Petrescu 182,
        str. Arhierul Calist 25.
  2807. Georgescu D. Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dobrici 10.
  2808. Georgescu Sultana, 11 apartamente, Bucureşti, str. Arhierul Calist 23,
        str. Călăraşi 238.
  2809. Georgescu M. Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Salvator 32a.
  2810. Grigorov Alexandrina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Ariciul 16,
        str. Xenopol 3.
  2811. Georgescu Manea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Avrig 58.
  2812. Gross Iosif, 12 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 88, str. Sf. Vineri
        13.
  2813. Gearinu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olimpului 37.
  2814. Gerota Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zidurilor 42.
  2815. Georgescu Stela, 13 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 240, str. Delea
        Noua 34 bis.
  2816. Grigoriu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Kogălniceanu 6.
  2817. Grozea Emil Alex, 3 apartamente, Bucureşti, str. Radu dela Afumaţi 55.
  2818. Georgescu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Batiste 35, str. Icoanei 60,
        str. N. Filipescu 7, str. Cehov (fost parcul Jianu) str. I. 13.
  2819. Ghiragosian Vartinica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 49b.
  2820. Gheorghiu N. Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Dr. Babeş 22,
        str. C. C. Arion 17.
  2821. Georgescu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 45.
  2822. Ghendovici Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Năstase Panfil 24.
  2823. Garuso Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan cel Mare 56.
  2824. Ghelberg Nicu, 5 apartamente, Bucureşti, Piaţa Amzei 2, calea Văcăreşti
        198.
  2825. Georgescu Florin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 4, str. Vasile
        Conta 3-5.
  2826. Grafiade Vasile, 12 apartamente, Bucureşti, str. Visinilor 27.
  2827. Goldstein Jacques, 6 apartamente, Bucureşti, str. Florilor 34.
  2828. Georgescu Gheorghe, 10 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 92, str.
        Alex Moruzi 14.
  2829. Garcioava Anghel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lantului 4.
  2830. Georgescu I. Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, calea Şerban Voda 244
        bis, str. Cuţitul de Argint 21.
  2831. Grumberg Isac, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bozianu 3.
  2832. Gross Clara, 9 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 45.
  2833. Georgescu Maria Suce, 10 apartamente, Bucureşti, str. Bucur 4.
  2834. Grabbf Ana (Irescu), 9 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Păun 8; Ploieşti,
        Bd. Republicii.
  2835. Gulimanescu Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vladescu 5a, 5.
  2836. Georgescu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ghita Adamescu 5, str.
        Icoanei 109, 96, str. Margaritar 12.
  2837. Grigorescu Andrei, 15 apartamente, Bucureşti, str. Poterasi 26a, str. C.
        Voda colt Lanariei 142, 70; str. Temisana 8.
  2838. Grigorescu D. Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 44.
  2839. Grigorescu Ion, 12 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Coşbuc 88, str. Acaru
        Ion 4, cal. 13 Septembrie.
  2840. Georgescu Victor, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 35.
  2841. Gheorghiu Grigore, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrov 17; Bacău,
        str. Ada Marinescu 21.
  2842. Georgescu Elena, 16 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 28.
  2843. Georgescu Alexandrina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ciprian Porumbescu
        3.
  2844. Ghiulea Ioan dr., 10 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 9.
  2845. Georgescu I. Mihail, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 265.
  2846. Gumes Em. most., 4 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 45.
  2847. Grintescu Ernest, 2 apartamente, Bucureşti, str. Lisabona 10; Predeal,
        str. Oituz 10.
  2848. Gucker Iuliu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Silvestru 69.
  2849. Grueff Boian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 15, calea
        Victoriei 208, str. Academiei 35, Bd. Ioan Sulea 92, 94.
  2850. Gurtler Bertha, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 87.
  2851. Garusa V. Voica, 14 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 25, sos. Ştefan
        cel Mare 56.
  2852. Gheorghiu M. Zoe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Nic. Golescu 6.
  2853. Golnstein Ionescu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 34.
  2854. Gorovitz Surica, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. Republicii 45, str. Argeş
        6, calea Moşilor 328.
  2855. Gheorghiu Victor, 3 apartamente, Bucureşti, str. D. Zamfirescu 9.
  2856. Guiros Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Domnita Anastasia M.
  2857. Ghips Henriette, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 13.
  2858. Gabrielescu Eugenia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Remus 13.
  2859. Gorescu Anie, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 14, Într.
        Pietroaselor 14.
  2860. Goldenberg Aron şi Aneta Alniceanu, 4 apartamente, Bucureşti, str.
        Olimpului 52.
  2861. Georgescu Smaranda, 9 apartamente, Bucureşti, calea Şerban Voda 119.
  2862. Gheţu Gheorghe, 12 apartamente, Bucureşti, Mitr. Filaret 45.
  2863. Goloman H. şi Sofia, 22 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 35.
  2864. Gherman Teodor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Col. Oresov 17.
  2865. Georgescu Dobrita şi Iancu, 7 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 307,
        309.
  2866. Gusti Zoe Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Epureanu 15, str.
        Negustori 14; Buşteni, str. Alex. Mihailescu 20.
  2867. Glodeanu C-ţin şi Georgeta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod
        132.
  2868. Grigoriu Constanta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 11.
  2869. Georgescu Vasile, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Piscului 15, str. Edgar
        Quinet 3.
  2870. Ghetaru Ştefan, 6 apartamente, Bucureşti, str. General Lecca 10, calea
        Rahovei 328 bis.
  2871. Ghenoiu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu, 24, str. Leonte 6
        b; Colentina, şoseaua Ştefăneşti.
  2872. Georgescu Gh. R., 8 apartamente, Bucureşti, str. Vrancei 2 a, str. Panait
        Mosoiu 3, calea Griviţei 425; Oraşul Griviţa, Bd. Bucureştii-Noi 76.
  2873. Grozea Mihail, 9 apartamente, Bucureşti, str. Traian 50, str. Daniil
        Berceanu 11, str. Radu Voda 20.
  2874. Goga Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dumitru Florescu 13.
  2875. Gherman Victor şi Valeria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 8,
        str. Hameiului 4.
  2876. Gatorno Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 7; Brăila, str.
        Bolintineanu 7.
  2877. Giordani Albina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Turda 193.
  2878. Georgescu Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Traian 228.
  2879. Gavanescu Ion şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 14.
  2880. Grigoriu Celus, 4 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 4.
  2881. Georgescu Vasile şi C-ta, 9 apartamente, Bucureşti, Într. General Manu 1.
  2882. Ganciu C-ţin şi Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 32, calea
        Victoriei 114, str. Cantacuzino 5.
  2883. Grigoriu H. C-ţin, 13 apartamente, Bucureşti, str. Luterana 7, str. Bucur
        1, 2.
  2884. Glijinki Elena, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 71.
  2885. Grunberg Alfred şi Rosy, 20 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 8, str.
        Baratiei 29.
  2886. Grigorescu Alexandrina, 17 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Gherghel
        77.
  2887. Giurgea Gabriel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 17.
  2888. Ganea Eliza, 5 apartamente, Bucureşti, str. Progresului 17 d; Predeal,
        sos. Naţionala; Eforie-Constanta, str. Cluj.
  2889. Georgescu Leonida şi Anastasia, most., 6 apartamente, Bucureşti, str. Cluj
        113.
  2890. Gorbanescu Zola, 4 apartamente, Bucureşti, str. Miron Costin 34.
  2891. Grecescu Virginia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Stoica 9.
  2892. Ghitescu I. Smaranda, 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 110.
  2893. Gretu Esofina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Maria Hagi Moscu 6.
  2894. Georgescu Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 352.
  2895. Georgescu Costica, 8 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 490, 488.
  2896. Georgescu Aneta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Zinca Golescu 33.
  2897. Georgescu Vasile, most., 4 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 71.
  2898. Gheciu Gh., Damiandi şi Demetre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Schitu
        Magureanu 7.
  2899. Galca Georgeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Al. Popov 36.
  2900. Gutulescu Tanase şi Mucenica, 9 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 100,
        str. Săcele 3.
  2901. Georgescu Gh. şi Olga, 11 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 214.
  2902. Georgescu Enachita S., succ. Maria dr. Sava Ion I. Georgescu, 10
        apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 51, str. Popa Savu 39.
  2903. Griuwpan Rachelle, 6 apartamente, Bucureşti, str. Atanasie Păun 3.
  2904. Grigoriu Marcela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Angelescu 119; Gen.
        Magheru 43; V. Conta 7-9.
  2905. Giovanidi Aristotel, 16 apartamente, Bucureşti, sos. Basarab 4.
  2906. Ghegos Lazăr, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Voevozi 3.
  2907. Gheciu Alex., most. Evangheliu Gheciu, 10 apartamente, Bucureşti, Bd. 6
        Martie 30.
  2908. Gavrilescu A., most., 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Leonte 10.
  2909. Ghitescu D-tru şi Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Leonte 24.
  2910. Goldemberg Bibo, 6 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 87, 89.
  2911. Giurgiuveanu M. I., 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 124.
  2912. Gutica Anghelina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 14.
  2913. Goldemberg Vemzeana, 5 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 71.
  2914. Gina Caliopi şi Pandele, 9 apartamente, Bucureşti, str. Th. Speranta 3.
  2915. Ghitescu Vasilica, 9 apartamente, Bucureşti, calea 13 Septembrie 33.
  2916. Gherase Ileana Maria, 16 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 12.
  2917. Grosman Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 9, str. Aurora
        22.
  2918. Constantin şi Waldemor Gheorghiu, most., 10 apartamente, Bucureşti, str.
        Putu cu Roata 5.
  2919. Gedina şi Hristu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, Aleea Zanelor 9a.
  2920. Grigoras Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ghenadie Petrescu 123.
  2921. Gold Solomon, 8 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu 11.
  2922. Ghiteanu Octavian Gh. şi Eufimia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Alexandru
        Balasanu 36.
  2923. Grosman Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 14.
  2924. Glatz Radu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Moise Nicoara 37.
  2925. Gealep Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 47.
  2926. Ghircoios Reghina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Al. Orascu 25.
  2927. Gavrilescu Neagu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Babeş 17, str. I. G.
        Ducă 25, str. Petre Grigorescu 7.
  2928. Georgescu Vintilă şi Elena, 1 apartamente, Predeal, str. Unirii 8.
  2929. Ghizdarescu Aurel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 43.
  2930. Grigorescu Romeo, 7 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 14.
  2931. Giacomini Ghita Ileana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Simoide 9.
  2932. Grosch Walter, 8 apartamente, Bucureşti, str. Antim 50, Intrarea Antim 1.
  2933. Georgescu V. Niculina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 1,
        str. Proserpina 12.
  2934. Glod Gheorghe, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 66; Tecuci, str.
        13 Decembrie 18, 20.
  2935. Gabrea I. Iosif, 3 apartamente, Bucureşti, str Dr. Obedeanu 6a;
        Câmpulung-Muscel, Ana Doamna 9.
  2936. Grosu Paulina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri 10.
  2937. Georgescu Pandele, 13 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 2-6, Bd.
        Republicei 8-10.
  2938. Gutulescu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Minotaurului 3.
  2939. Georgescu Ştefan, 10 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 20.
  2940. Ghisdarescu Aurel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 43.
  2941. Gross Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Dosoftei 54.
  2942. Graur Iacob, 4 apartamente, Bucureşti, str. Manu Cavafu 51a, str. Şincai
        4, str. C. F. Robescu 6.
  2943. Gluckman Adolf succ. Tony Gluckman, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cuza
        Voda 28, str. Rădăuţi 24, str. Leon Voda 15.
  2944. Gropper Iancu, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Basarab 23, calea Plevnei
        216.
  2945. Ghitulescu D. Sava, 8 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 69.
  2946. Grigoriu Vasilica, 14 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 15, str.
        Drumea Rădulescu 44, str. Şerban Voda 147.
  2947. Giusca Dan, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Coşbuc 61, Predeal, str.
        Soarelui 5.
  2948. Gavrilescu Ştefan şi Fanica, 13 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti
        272, str. Plugari 4.
  2949. Gaitanovici Adela, 8 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 24.
  2950. Greceanu Ioan, 10 apartamente, Bucureşti, str. Barierei 40.
  2951. Gruicacovici Elena Dusan, 11 apartamente, Bucureşti, str. Bucovina 30,
        str. Alex. Orascu 37, str. Elena Cuza 48, str. Economu Cezarescu 46, str.
        Miorita 5.
  2952. Goldberg B. şi Luiza, 7 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 79.
  2953. Grunsfau Roza, 8 apartamente, Iaşi, str. A. Panu 8.
  2954. Golescu G. Cecilia, 2 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 27, calea
        Dorobanţilor 18.
  2955. Ghiorghiade C-ţin şi Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Retoride 44.
  2956. Grigore D. Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 291.
  2957. Gramatovici Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rădăuţi 12.
  2958. Goldemberg Anuri, 55 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 2, str. Gh.
        Lazăr 10.
  2959. Gorescu Rachela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Rosca 6.
  2960. Georgescu Nenu, 10 apartamente, Bucureşti, sos. Măgurele 107.
  2961. Gluck Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rădăuţi 5.
  2962. Granescu I. şi Gili, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bucur 21, str. Mitr.
        Ghenadie Petrescu 12.
  2963. Grunberg Edgar şi Melania, 5 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 87.
  2964. Gheciu Vasile şi Olga, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brutus 2.
  2965. Georgescu F., 3 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 138.
  2966. Ganea Natalia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Fluerului 42.
  2967. Grigorescu Gh. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor 94.
  2968. Giorocianu Theodora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 58, 60; str.
        Braşov 5, sos. Mihai Bravul 72.
  2969. Grunnbaum Roza, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pitagora 33.
  2970. Georgescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 216, str.
        Anton Pan 52.
  2971. Grigorian Nicolae, 32 apartamente, Bucureşti, str. St. Gheorghe 15, str.
        Olteni 35, str. Biblioteci 6, str. Pătraşcu Voda, calea Plevnei 60, str.
        Coltei 52.
  2972. Gorup August, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bela Brainer 65, str. Lucaci
        90, str. Domnita Ruxandra 34, str. Berzei 66.
  2973. Georgescu Paraschiv, 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 2a.
  2974. Gulea Aristide, 13 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 56, str. Buzesti
        53, str. Brezoianu 7.
  2975. Grossman Adela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 71.
  2976. Ghimpen I., 31 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 75, str. Epicol 44,
        str. Staian şi Barbu 1a, 11, 13, 7, 9.
  2977. Ghersan I. M. succ. prin Gersan Clara, 2 apartamente, R-Sărat, str. T.
        Vladimirescu.
  2978. Georgescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Iuliu Valaori 2, str.
        Arcului 4.
  2979. Georgescu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, Într. Iuliu Valaori 2, str.
        Bateriilor 52, str. Bis. Amzei 27, Bd. Dacia 3.
  2980. Georgescu George, 14 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 288, 288
        bis, str. Silivestru 27, 29.
  2981. Golstein Marcu, 10 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 14, Galaţi, N.
        Bălcescu 17.
  2982. Goldstein Cecilia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 12.
  2983. Groffer I., 15 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 19, str.
        Trinitatii 48.
  2984. Grigoriu Angela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 21.
  2985. Georgescu Ioan, 10 apartamente, Bucureşti, str. Brandusi 2, Ploieşti, str.
        Laptari 3.
  2986. Gross M. şi Abelstein Flora, 11 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 57.
  2987. Gheorghe C. Gheorghe zis Georgescu, 12 apartamente, Bucureşti, str.
        Sanzienelor 32, Bd. Ghica-Tei 86.
  2988. Georgescu George, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 108.
  2989. Grintescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Marinescu 49,
        str. Demostene 8.
  2990. Gherghina Ion, 25 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 96.
  2991. Grinsberg Filip, 7 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 105, Bd. General
        Magheru 43, str. Căpitan Demetriade 16; Sinaia, str. Cuza Voda 7.
  2992. Gheorghevici Toma, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 63.
  2993. Grajdanescu Maria, 71 apartamente, Bucureşti, str. Rămînă 2, str. General
        Magheru 46, calea Dudeşti 29, 31, 40, 41, 42a, 42b, str. Nerva Traian 120,
        calea Rahovei 33; Bd. G. Coşbuc 38, 40, str. Traian 1, 3.
  2994. Gaidoc Paulina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 51, str.
        Luterana 21, calea Victoriei 112. Mamaia.
  2995. Galnieanu Apostol, 13 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Niculae-Tei 10.
  2996. Gheorghiu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 137.
  2997. Grigorescu şi Domnita, 12 apartamente, Câmpulung-Muscel, str. Negru Voda
        86, str. C. Brancoveanu 16, Bucureşti, str. Sabinelor 43.
  2998. Graf Jean, 5 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 25.
  2999. Gheorghitoiu Andreea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Blanari 6.
  3000. Ganovici Teodor, 12 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 198, sos.
        Colentina 6.
  3001. Georgescu G., 8 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 72.
  3002. Gorguzi Alex, 16 apartamente, Bucureşti, C. A. Rosetti 20, str.
        Agricultori 14.
  3003. Galaseanu Ioana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 78.
  3004. Gherandache C. L., 11 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 205.
  3005. Gheţu Vasile, 8 apartamente, Bucureşti, str. Paris 58, str. M. Eminescu 8,
        Iaşi, str. Ada Marinescu 5-6, Buzău, fost Marghiloman 47.
  3006. Georgescu Sofia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Banului 1a, str. Col.
        Angelescu 28.
  3007. Gherovici Maria, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 238, str. Octav
        Cocarescu 23, str. A. Simu.
  3008. Gheţu St. Nicolae, 24 apartamente, Bucureşti, str. Videle 35, 42, str.
        Oituz 12, str. Lucaci 102, str. Trinitatii 34, Buc., Griviţa, str. Cicio
        Pop 75, Poiana Tapului, Bd. Independentei 23.
  3009. Georgescu Filofteia, 7 apartamente, Bucureşti, 1 Mai 181.
  3010. Goldenstein Eliza, 7 apartamente, Bucureşti, str. Selari 13.
  3011. Georgescu Ioan, 17 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 7.
  3012. Gteif Eliza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Udricani 18a.
  3013. Georoceanu C-ţin, 16 apartamente, Bucureşti, str. Petre Poni 6, str. Nic.
        Bălcescu 3.
  3014. Grumescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 61.
  3015. Grigoriu M., 19 apartamente, Bucureşti, str. Witing 17, 19, Bd. D. Golescu
        37.
  3016. Grunstein Ianca, 15 apartamente, Bucureşti, str. V. Lacar 35; Arad, str.
        Dianei 1-13, Bd. Dragalina 26.
  3017. Gataliantu Constanta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Belizarie 17.
  3018. Glasberg Libertina, 14 apartamente, Bucureşti, Bd. Republicei 11.
  3019. Gavrilovici Tzvoltan, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. Muncii 13.
  3020. Gudi D-tru, 6 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 25, str. Astrului 38.
  3021. Gherman Alex, 6 apartamente, Bucureşti, str. Banu Manta 9.
  3022. Gross Osias şi Otilia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Caragiale 1; Bacău,
        str. Ştefan cel Mare 49.
  3023. Gheran Gh., 12 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 7.
  3024. Gh. C. Dragu, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. Mareşal Tolbuchin 67.
  3025. Ganea Alex., 9 apartamente, Bucureşti, str. Ciobanasului 2.
  3026. Gherghel Florica, 10 apartamente, Bucureşti, str. Mavrogheni 7, str.
        Coltei 10.
  3027. Giersch Albert, 16 apartamente, Bucureşti, str. N. Filimon 1.
  3028. Georgescu Nicolaie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Turda 94.
  3029. Ghelter Friederich, 11 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 123.
  3030. Gherasi Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 59, str.
        Atena 1, str. Mitr. Dosoftei 30; str. Brezoianu 9.
  3031. Grunberg Davila, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12, str.
        Lipscani 50.
  3032. Gherghiu Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dianei 10. Constanta,
        cal. Plevnei 4.
  3033. Georgescu Elena, 15 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 144, str.
        Elena Cuza 92D; str. Traian 100, cal. Dorobanţi 146.
  3034. Georgescu Ecaterina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Mendelieff 39.
  3035. Gadei Stelian şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Macedonia 24.
  3036. Georgescu Mihail şi Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor
        Iscovescu 11.
  3037. Gorbanescu Dumutru, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Floreasca 72, str.
        Turda 33A. Badulesti, Dâmboviţa.
  3038. Gheorghiu Anastase, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Kiselef 53, str. Polona
        21, str. Dr. Sergiu 32.
  3039. Gherman Costica, 3 apartamente, Bucureşti, 11 Iunie 20.
  3040. Georgescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Moraviei 10.
  3041. Gheorghiu Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Episcop Ilarion 17.
        Galaţi, str. Republicii 154.
  3042. Glatz Alex., 2 apartamente, Bucureşti, str. Moise Nicoara 7. Predeal, Gen.
        Dobrescu.
  3043. Georgescu Paraschiv, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zaharia 10.
  3044. Gheorghiceanu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Altarului 2 bis.
  3045. Garoiu Niculina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 3-5, str.
        Brezoianu 53.
  3046. Goldenberg Michel, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Văcăreşti 83.
  3047. Georgescu Gh. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, cal. Dudeşti 171.
  3048. Gutman A., 4 apartamente, Bucureşti, str. Cantemir 28.
  3049. Glautfstein Emanoil, 5 apartamente, Bucureşti, cal. 13 Decembrie 29, str.
        Maltropol 15 şi 15 bis.
  3050. Golstein Iulia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Labirint 30.
  3051. Georgescu Mihai, 3 apartamente, Bucureşti, str. H. Rădulescu 20.
  3052. Gheorghita Silvia, 2 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 36 şi 55.
  3053. Grigoriu Gh. şi Natalia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Lt. col. Paul
        Sorescu 11.
  3054. Gheorghiu Victoria, 2 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 47.
  3055. Georgescu Ioana, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 180.
  3056. Geniale Fabeber, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 64, com.
        Băneasa, Bd. Robert 26.
  3057. Gabriel Ana, 3 apartamente, Bucureşti, 14 Martie 16.
  3058. Ghircoias Sivia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Kepler 71.
  3059. Ghirogasian Karnic, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 18.
  3060. Georgescu Dinicu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Udrişte 17.
  3061. Goldner Pepi, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 31.
  3062. Georgescu Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Nic. Filipescu 32-34,
        str. Popa Petre 34.
  3063. Gohu Martin, 3 apartamente, Bucureşti, str. N. Filipescu 51.
  3064. Grajdanescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 68.
  3065. Goldemberg Avram, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 53.
  3066. Grigorescu Nicu şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 44 A.
  3067. Gologan Radu şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 94.
  3068. Grozescu Dimitrie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dinicu Golescu 47, str.
        Frumoasa 52.
  3069. Gheorghiu Venera şi Ion Florian, 24 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei
        217.
  3070. Grimberg Herman Sache, 12 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 71.
  3071. Gheorghiu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Dobroteasca 11.
  3072. Georgianu I. Nicolae, 17 apartamente, Bucureşti, str. Tudor Speranta 1,
        str. Vasile Lascar 24.
  3073. Gheorghe Cleante, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Ardealului 51.
  3074. Gheorghiu Ştefan, 9 apartamente, Bucureşti, str. Plevnei 246.
  3075. Gocieff Filanida, 10 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Speranta 39, str.
        Brandusi 13.
  3076. Georgescu G. Cerbu, 36 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 75, str. Tache
        Anastasiu 1.
  3077. Gaspari Haralambie şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Iorceanu
        19.
  3078. Georgescu Ilie, 6 apartamente, Bucureşti, cal. Dudeşti 218, str.
        Diligentei 21.
  3079. Georgescu Dumitra, 15 apartamente, Bucureşti, com. T. Vladimirescu, cal.
        Alexandriei 2.
  3080. Gibescu Eugen, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 65. Constanta,
        str. Virtuţii 11. Vasile Roaita, str. Ion Voda cel Cumplit 3.
  3081. Ganea Constantin şi J., 17 apartamente, Bucureşti, str. Pieptanari 37,
        str. Penele Gheorghe 27.
  3082. Gange Paraschiva, 4 apartamente, Bucureşti, str. Videle 41.
  3083. Goldemberg Sami, 9 apartamente, Bucureşti, str. Independentei 23.
  3084. Goldstein Netty, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 12, str. Izvor
        7.
  3085. Grigoriu Aspasia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 8, Piaţa
        Rosetti 3.
  3086. Gmost. N. D. Ghica Comăneşti adm. Petre Gh. Palter, 27 apartamente,
        Bucureşti, str. Lipscani 6, cal. Victoriei 15, str. Mihai Voda 3, str.
        Domnita Anastasia 2.
  3087. Grimberg I. şi Pascu Alfred, 4 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 98 B.
  3088. Gheorghe Stanei, 8 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Vlahuţa 8.
  3089. Grimbaum Moise, 17 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Cantemir 26, str.
        Lucaci 18.
  3090. Garotescu I. Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. C. C. Arion 4A.
  3091. Ghiavei Gheorghe şi Mina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Chindia 4.
  3092. Gany Rozalia, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. 1 Mai 52.
  3093. Georgescu Marin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Blanari 11, str. Negustori
        19 A, str. Matei Basarab, str. Maria Roseti 17.
  3094. Garfunkel Nic., 56 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 20, cal. Moşilor
        25, Într. V. Păun 2, cal. Griviţei 78, str. Buzesti 2 şi 4.
  3095. Goescu Zamfir, 4 apartamente, Bucureşti, str. dr. Eugen Iosif 10.
  3096. Georgescu Petre şi Sofia, 13 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 64,
        Bul. Gh. Dimitroff 14, str. P. Savu 68 şi 71.
  3097. Georgescu Olimpia, 4 apartamente, Bucureşti, Bul. Tolbukin 115, str. Pop
        de Băseşti 43-45.
  3098. Grimberg M. Matilda, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Manea 12.
  3099. Gogu Paraschiva, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 176.
  3100. Gheorghe P. Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 156.
  3101. Ing. Goldemberg, 7 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spataru 17.
  3102. Georgescu Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Cornea 92.
  3103. Grigorescu Valeria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Constantin 10.
  3104. Gagionea Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pometului 5, B-dul Dacia
        39.
  3105. Giuglea I. Alex., 5 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 72, str. 14
        Martie 7.
  3106. Gross Matilda Olga, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gheorghe Panu 9, str.
        I. C. Frimu 10.
  3107. Gheorghiu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 123.
  3108. Goldeanu adolf, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 17.
  3109. Gama Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 232.
  3110. Guran Viorica, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 25.
  3111. Gosta F. Frederic, 3 apartamente, Constanta, str. Karl Marx 28.
  3112. Gheorghiu H. Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Orzari 37.
  3113. Greculescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşilor 158, str.
        Hartanoaiei 3. Mangalia, Cartierul de Nord.
  3114. Ghidu Nicolae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Stoica Ludescu 47.
  3115. Giuseppe Ceseratto, 6 apartamente, Bucureşti, str. Petru Rareş 30.
  3116. Grossman Jana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Gheorghe 19, str.
        Pătraşcu Voda 19, str. Arcului 26, str. Vasile Lascar 21.
  3117. Grigorescu Ion şi Domnita, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 43.
  3118. Gabroveanu Elena şi Iancu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. M. Andreescu
        20, str. Doamna Oltea 37.
  3119. Ghitescu Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 32.
  3120. Gheorghini M. Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Apa Rece
        25.
  3121. Georgescu Olimpia, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 66 şi 64.
  3122. Georgescu D. Filofteia, 6 apartamente, Bucureşti, Splaiul Independentei 58
        a, str. Costache Negri 22, str. General Anghelescu 2.
  3123. Georgescu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Argentina 40, str.
        Cantemir 65, 67.
  3124. Grimberg Iosif şi C., 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 6.
  3125. Georgescu Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Pisani 3.
  3126. Grigoriu Marieta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Marinescu 8.
  3127. Grigoriu Elena şi R., 4 apartamente, Bucureşti, str. Rasuri 24.
  3128. Golden Aron şi Mendele, 15 apartamente, Bucureşti, str. Dobrogeanu Gherea
        30.
  3129. Georgescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Morilor 23.
  3130. Gheorghiu Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 64.
  3131. Georgescu Paula, 7 apartamente, Bucureşti, str. P. Poni 2, sos. Nic.
        Titulescu 177.
  3132. Gherculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 201.
  3133. Goresnic Benty, 24 apartamente, Iaşi, str. Ştefan cel Mare 2, str. Gandu
        4.
  3134. Grigorescu Constantin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 15, str.
        Ghenadie Petrescu 104, Dobreşti-Snagov-Ilfov; Vasile Roaita, str. Dr.
        Cantacuzino 14.
  3135. Gheorghiu M. Sultana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sergiu 6.
  3136. Georgescu Constantin, 11 apartamente, Bucureşti, str. Gheorghe Ştefan 10,
        str. Cobalcescu 10, Ramuri-Tei. Bucureşti-Colentina, Intrarea Tiglelor 24.
  3137. Ghitescu Petre, 6 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 21 A, str. Luigi
        Cazaviian 5; Predeal, str. Ilie Pintilie 6.
  3138. Ghia Ovidiu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa-Soare 47.
  3139. Grigoriu Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 15, 18, str.
        Carol Davila 11.
  3140. Georgescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Filaret 19.
  3141. Georgescu Vlad, 6 apartamente, Bucureşti, Vasile Pârvan 14.
  3142. Grigorescu Manole, 5 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 230.
  3143. Georgescu I. Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Gh. D. Palade 35.
  3144. D. Gheorghiu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan 29.
  3145. Grecu Avram, 5 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 105 A.
  3146. Georgescu Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 177.
  3147. Giurescu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 47, Mangalia,
        Cartierul de Nord, Predeal.
  3148. Galca Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 2.
  3149. Ghenciu Iosif, 11 apartamente, Bucureşti, str Dristorului 179, 190, str.
        Avrig 64.
  3150. Gheorghiu Eugen, 1 apartament. Bucureşti, Bd. Dacia 30.
  3151. Ganescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 197.
  3152. Grunberg Moise, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan cel Mare 52.
  3153. Grigoriadis Dumitru, 11 apartamente, Bucureşti, str. Bărbat Voevod 7,
        calea Moşilor 35.
  3154. Georgescu Aurica, 8 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Speranta 182, str.
        Dr. Buicliu 1.
  3155. Georgescu Dumitru, 7 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 300, str. T.
        Speranta 166 bis, 168 bis, sos. Mihai Bravu 271. Odobeşti, str. N. Iorga
        3.
  3156. Gaspar Ion, 7 apartamente, Colentina, str. 30 Decembrie 6, str. Maior
        Bacila 2, str. Fr. M. Cazan 5.
  3157. Gorcea Stela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarul 14, str. Banu
        Maracine 19.
  3158. Georgescu Nelice, 8 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 52.
  3159. Georgescu Viorica, 9 apartamente, Bucureşti, Dr. Burghelea 19.
  3160. Garbea Titus şi Silaveica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Iancului 9, Bd.
        6 Martie 78.
  3161. Goldner Silenfeld Elisabeta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Stelea
        Spatarul 25.
  3162. Grigorescu N. Ştefan, 9 apartamente, Bucureşti, Bd. Dimitrov 97.
  3163. Galica Moise, 4 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 7.
  3164. Grigorescu C., 18 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 36.
  3165. Grumberg Avram, 14 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 342.
  3166. Grigoran Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Borasiu 4, str. N.
        Filipescu 7.
  3167. Ghiulamica Radu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ilfov 1.
  3168. Ghiltcic Avram, 12 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 66, 68, str.
        Romulus 73, Băcani 4, Alex. Balasanu nr. 38.
  3169. Gibelsaca Valentina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Luca P. Niculescu 6.
  3170. Guranitz Rozaliea şi Feighel Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu
        Boros 127.
  3171. Georgescu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 34.
  3172. Grumberg Ihuna, 7 apartamente, Focşani, str. Concordia; Bucureşti, calea
        Moşilor 243.
  3173. Gras Sofia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Luca Arbore 3.
  3174. Grumberg Matilda, 18 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 356.
  3175. Georgescu Maria şi Georgescu Alexandru, 11 apartamente, Bucureşti, aleea
        Lahovari 1; str. Viitorului 44; str. Alex. Lahovari 1; B-dul N. Bălcescu
        3-5. Slănic Prahova, str. Justiţiei 8.
  3176. Gulier Elisabeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cihoski 7.
  3177. Georgescu Antoneta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 8.
        Ploieşti, str. Vlad Ţepeş 35.
  3178. Gold Sali, 24 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 17 a; str. Fabrica
        de chibrituri 48-50, str. Hristo Botev 32.
  3179. Ganea Iulian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Slatineanu 6.
  3180. Grecescu Iosefina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 27; str.
        Viitor 68.
  3181. Georgescu Pandele, 6 apartamente, Bucureşti, str. Floreasca 39.
  3182. Garabietean Garabet, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 27, str. I.
        G. Ducă 5, str. Dionisie, str. Sfintilor 10. Băneasa, str. Sarbei 43.
  3183. Gobl F. Fii, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 19.
  3184. Gheorghe M. Grigore, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Bălcescu 24 Predeal,
        str. I. G. Ducă 13.
  3185. Gobl Aurelia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 19.
  3186. Georgescu Ion, 13 apartamente, Bucureşti, Rahovei 23, 25. Constanta, B-dul
        Enghels 4.
  3187. Girgiulescu Nicolae şi Florica, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral
        Angelescu 10.
  3188. Gavrilescu Mircea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Şerban Petrescu 25.
  3189. Garabetianu Simoin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Episcop Radu 13.
  3190. Gheorghe Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cortului 5.
  3191. Gheorghe N. Tudor, 5 apartamente, Bucureşti, str. Măgurele 125.
  3192. Gheorghiu Emilian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lunei 7.
  3193. Grumberg Elisa şi Suzana Meis, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli
        43.
  3194. Grecu I. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 72.
  3195. Gavrilescu Florea, 5 apartamente, Bucureşti, str. Satucu II 27; sos.
        Pantelimon 114.
  3196. Georgescu C-ţin şi Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Am. Mincu 6.
  3197. Garfunkel Alex, 35 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 20, calea
        Moşilor 25.
  3198. Ghitulescu Atanasia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Barlea 2.
  3199. Grigorescu Maria şi Constanta Judecat., 6 apartamente, Bucureşti, str. C.
        A. Rosetti 42.
  3200. Georgescu P. Florica, 9 apartamente, Bucureşti, str. Mamuleanu 33; sos.
        Ştefan cel Mare 58.
  3201. Ghilanescu Gherghina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 3.
  3202. Georgescu Nicolae, 10 apartamente, Bucureşti, str. Th. Aman 38, 40, str.
        Iuliu Rosca 8.
  3203. Gheorghiu Ioan şi Viorica, 7 apartamente, Bucureşti, Piaţa Lahovari 3;
        B-dul Dacia 46. Buşteni, B-dul Libertăţii 165.
  3204. Georgescu M., 3 apartamente, Bucureşti, str. Fabrica de Spirt 1.
  3205. Grozdea Vitan D., 9 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 44.
  3206. Grozdea Anastasia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Bibliotecii 6. Galaţi,
        str. Pavel Tcacenco 13; str. Azilul de copii 4.
  3207. Georgescu I. şi Ecaterina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu
        51-53 A; str. Constanta 15.
  3208. Grozdea Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Tolbuchin 38; sos. Mihai
        Bravu 143; str. Italiana 25.
  3209. Georgescu George, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ion Vasilescu 7.
  3210. Gherman Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 20 A.
  3211. Ganescu Mihai şi Margareta, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Iancului 60.
  3212. Georgescu Gheorghe, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Pasteur 10 a, str.
        Stirbei Voda 17.
  3213. Grunanici Micasica, 3 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 254.
  3214. Ganciu N. Maria, 8 apartamente, Bucureşti, sos. 13 Septembrie 205.
  3215. Georgescu Nicolae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aquila 39.
  3216. Gerota C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ana Davila 13.
  3217. Gheorghiu Valerica, 15 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 95, str.
        Uranus 33, 35, 68.
  3218. Georgescu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Iancu Capitanul 19; str.
        Ghiulamila.
  3219. Georgescu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Suvarov 22, sos. Giuleşti
        130, str. Carol Davila 58, str. Caramidari 3.
  3220. Grigorescu Paula, 6 apartamente, Bucureşti, str. Odoarei 22.
  3221. Georgescu Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Mirea 10; str.
        Occidentului 42; calea Victoriei 143. Sinaia, str. Kogălniceanu 12.
  3222. Galin Wihlemina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 30.
  3223. Gherechide Mihail, 6 apartamente, Bucureşti, str. Orlando 6 A.
  3224. Georgescu N. Jeana, 4 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 51-53.
  3225. Georgescu Sofia, 8 apartamente, Bucureşti, B-dul Miciurin 50; str. Hagi
        Ghita 40.
  3226. Grigorescu V. Elvira, 4 apartamente, Bucureşti, str. Paris 7 A; str.
        Enachita Văcărescu 5.
  3227. Glavace Sergiu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Madelnicerului 4.
  3228. Griorovici Ion, 8 apartamente, Bucureşti, B-dul Constantinescu 6.
  3229. Garofild Al., 3 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 32.
  3230. Georgescu Alex., 7 apartamente, Bucureşti, str. Floreasca 145.
  3231. Gurea Paul şi Rozalia, 6 apartamente, Bucureşti, Aleea I. O. R. 8.
  3232. Gheorghiu Alex., 5 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Burcus Nr. 10, str.
        Nic. Filipescu 7.
  3233. Ghinescu Aurel, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Vicol 3.
  3234. Grumberg Debora, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 28, str.
        Lizeanu 9.
  3235. Goldemberg Lupu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Spiridon 5, str.
        Mamuleanu 6, str. P. Bordea nr. 18.
  3236. Gaina Viorica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 86.
  3237. Ghica Elena, 4 apartamente, Bucureşti, Aleea Alex. 16. Călimăneşti, str.
        Biserica Veche.
  3238. Goreti A. Sorica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Av. Beler 10.
  3239. Golgoteanu Gabriela, 11 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Tautu 43,
        str. Oslo 10.
  3240. Georgescu Alexandrina, 18 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 61 şi 63,
        str. Anton Pann 41, str. Vitan 14.
  3241. Georgescu Romulus, 36 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 320, Fainari
        15, str. Dragoş Voda, str. Izvor 12.
  3242. Gheorghe Andrei, 3 apartamente, Bucureşti, str. Silivestru 17, calea
        Victoriei 214, str. Bălcescu.
  3243. Vlad Georgescu, Grecescu Marg. Ileana, 3 apartamente, Bucureşti, str.
        Semilunei 8, str. Cameliei 13.
  3244. Grecescu Nicolae şi Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 29,
        27, str. Teodoroiu Rudeanu 11.
  3245. Georgescu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Radu dela Afumaţi 9.
  3246. Grozea Aurel, 12 apartamente, Bucureşti, str. Traian 52, str. Trinitatii
        73.
  3247. Goldstein Mali, 6 apartamente, Bucureşti, Nerva Traian 57.
  3248. Grigore Petre şi M., 7 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 43.
  3249. Gavrilescu Stefania, 7 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 36,
        calea Moşilor 323.
  3250. Gaia Asposica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ghenadie Petrescu 150.
  3251. Georgescu Silvia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vespasian 2.
  3252. Guran Victoria, 2 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 81.
  3253. Georgescu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Drumea Rădulescu 7.
  3254. Gheorghe Anton, 3 apartamente, Bucureşti, str. Demostene 29.
  3255. Giorsan Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ardealului 47.
  3256. Ghilerder Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mogoş Vornicul 1.
  3257. Gioranu Melania, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Savu 26.
  3258. Georgescu Radu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Burghelea 19.
  3259. Ghivagosianu Fornic, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor 42.
  3260. Goldinic A. Toni, 2 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 38.
  3261. Gorcea Isac Iacob, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bibliotecii 6, Într.
        Aleea Suter 9.
  3262. Georgescu T. Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 38.
  3263. Garofeanu Ecat., 3 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Harjan 35; 37.
  3264. Grumberg, 5 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 6.
  3265. Georgescu Proscha, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor 58 şi 60, str.
        Aprodu Purice 12 şi 14.
  3266. Gutuiescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Caimatei 6.
  3267. Grigorescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Dimitrof 53 şi 55,
        str. Horei 21 bis.
  3268. Georgescu Marica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zece Mese 7.
  3269. Gross Hermann, 2 apartamente, Bucureşti, Vânători 1 A.
  3270. Gostenfeld Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Orfeu 2.
  3271. Grecul D. Grigore, 6 apartamente, Bucureşti, str. Banu Manta 45.
  3272. Gogu Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 4, str.
        Brezoianu 29, str. Alex. Lahovari 7.
  3273. Grigorescu Ecaterina, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 18.
  3274. Gamba Sorin Canteli, 7 apartamente, Bucureşti, str. Budai Deleanu 5.
  3275. Ghilescu Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 48, str. Uranus
        65.
  3276. Grigoriu Constantin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 10.
  3277. Girnz Sonia, 25 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 150.
  3278. Gherondache Filip, 15 apartamente, Bucureşti, str. Banu Maracine 35, str.
        Scarlat Varnav 33.
  3279. Grumatescu Dumitru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Chesarie 32,
        Bul. Ardealului 39, str. Mitr. Nifon 37, str. Cuza Voda 9.
  3280. Guchar Ferdinand, 5 apartamente, Bucureşti, str. Elena Cuza 91.
  3281. Georgescu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri 2.
  3282. Ghitescu Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 32.
  3283. Ghezirgian Arsaguli, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Olteniţa 102.
  3284. Grosch Olfred, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 144, str.
        Andrei Mureşanu 5, str. Generalissimul Stalin 70.
  3285. Grigorescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Roma 40, str. Mitrop.
        Nifon 13.
  3286. Ghiorghiu Didina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 20, str.
        Armeneasca 23.
  3287. Gangopol M. Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 40.
  3288. Giorgescu Paul, 4 apartamente, Bucureşti, str. Şcoala Floreasca 25.
  3289. Georgescu Maria şi Elena, 12 apartamente, Bucureşti, str. Palade 54, Calea
        Moşilor 234.
  3290. Georgescu Iuliana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Eremia Grigorescu 15,
        13.
  3291. Glasser Iosif, 5 apartamente, Bucureşti, str. Al. Balaseanu 9.
  3292. Grigoriu Aurel, 15 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 10, str.
        Episcopiei 7.
  3293. Grimberg D. H., 10 apartamente, Bucureşti, Intrarea Italiana 4.
  3294. Gabrilescu Ecaterina, 8 apartamente, Bucureşti, Piaţa Amzei 24, str. G-ral
        Angelescu 181.
  3295. Goldring Rene, 3 apartamente, Bucureşti, str. Elena Pavel 20.
  3296. Grusiei Dumitra, 11 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 13.
  3297. Gomolea Lascu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Spatar 25.
  3298. Gheorghe Alexandria, 3 apartamente, Bucureşti, str. C. A. Rosetti 14, str.
        Hagiului 29, str. Cernic.
  3299. Ghervescu Vasile, 15 apartamente, Bucureşti, str. Corneliu Botez 8, str.
        Pucheni 60, str. Gh. Durescu 18, str. Miliţiei 6 a. Sinaia, str. G-ral
        Broşteanu 3. Braşov, str. Hatmanul Ghica Olbry 14.
  3300. George I. Renee, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 8 A.
  3301. Giunoiu Iosub şi Ana, 12 apartamente, Bucureşti, Col. Iorbant 109, str.
        Sevastopol 7.
  3302. Gratestenul Mihai, 2 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Sima 2.
  3303. Gheorghe Eremia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Borzeşti 4.
  3304. Ghitescu Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 1, B-dul N.
        Bălcescu 3, str. 13 Decembrie 4.
  3305. Grecu Virginia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Pietatii 27, str. Miliţiei
        27.
  3306. Grigoriu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul Ilie Pintilie 10 A.
  3307. Grinberg Moritz şi Faeing, 5 apartamente, Bucureşti, str. Boteanu 3, Calea
        Dudeşti 78.
  3308. Georgescu Lt. Col. şi văduva Elena, 12 apartamente, Bucureşti, str.
        Republicei 8, str. Rubinelor 3 şi 5.
  3309. Garbacescu Florica, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Ilie Pintilie 54, str.
        Constantin Aricescu 4. Herăstrău, str. Şcoalei 75.
  3310. Georgescu Felicia şi Constanta Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str.
        Ghiocei 18.
  3311. Gorascu Teodora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Colentina 5.
  3312. Gaitan Elisabeta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cantaretul Macarie 4,
        str. Iliescu 48.
  3313. Georgescu Sanda, 6 apartamente, Bucureşti, Intrarea Armasului 8.
  3314. Georgescu Petre, 2 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 25, str.
        Episcopiei 5.
  3315. Gohl Andrei şi Gohl Ludmila, 6 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Năstase
        Pamfil 31 A.
  3316. Gherghiceanul Niculae şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Procopie
        Dumitrescu 6, str. Altarului 6, 26.
  3317. Granescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Muresanul 27, str.
        11 Iunie 7, str. Atena 8.
  3318. Ganea Tania şi Sterie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 99.
  3319. Grigorescu Moştenitori, 14 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Doda 10,
        str. Ocolului 2.
  3320. Gheorghiu S. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Zinca Golescu 13 B,
        Calea Lupescu 49 B.
  3321. Grisa Panait, 8 apartamente, Bucureşti, str. Polona 101.
  3322. Guttman Netty, 8 apartamente, Bucureşti, str. Alex Donici 20.
  3323. Garoescu Ruxandra, 5 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 7, 6.
  3324. Gavrila Suzana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 73.
  3325. Gueran I. M. şi Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rasuri 1, B-dul 1848
        37-39, Calea Victoriei 25.
  3326. Golie Costa şi C-ţină, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 84, str.
        Ecoului 29.
  3327. Ghenzel Bernard, 6 apartamente, Bucureşti, str. Manu Cavafu 14.
  3328. Govora Călimăneşti Soc. Anonima, 10 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu
        4.
  3329. Ganea Niculina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sapunari 16.
  3330. Georgescu Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Argentina 29, Piaţa
        Obor 9.
  3331. Galatescu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Argentina 14 a, str. Atena
        8, B-dul Stalin 47.
  3332. Georgescu Grigore, 13 apartamente, Bucureşti, str. Atena 5, str. Nic.
        Golescu 5, str. Domnita Anastasia. Ploieşti, B-dul Mareşal Malinovschi 11,
        str. M. Kogălniceanu 1, str. Republicii 15.
  3333. Grigoras Elisabeta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Radu Popescu 26.
  3334. Gheorghiu Gheorghe, 10 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 88.
  3335. Grancea Gheorghe, 27 apartamente, Bucureşti, str. Radu dela Afumaţi 65.
  3336. Grancea Margareta, 9 apartamente, Bucureşti, str. Radu dela Afumaţi 67.
  3337. Gatti Ruxandra, 4 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 69.
  3338. Gall Virginia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Niculae Bălcescu 24, str. C.
        A. Rosetti 14, str. Columna.
  3339. Georgescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 183, 185.
  3340. Gheorghiu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Constantin Nacu 5.
  3341. Gulimanescu Irina, 29 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 21, 23.
  3342. Goroiu C. I., 9 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 26, B-dul 6 Martie
        75.
  3343. Georgescu Aurelia, 2 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 87, str.
        C-ţin Moroiu 3.
  3344. Georgescu Al., 18 apartamente, Bucureşti, str. Palade 28, str. Vasile
        Lascar 142, str. Smardan 1, str. Iancu Cavaler de Flandra 7, str.
        Olimpului 27.
  3345. Ghidanoc Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rădulescu Assan 13.
  3346. Guerier Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Profesor Bogdan 9.
  3347. Golden D. Dora, 6 apartamente, Iaşi, str. Dobrogeanu Gherea 11.
  3348. Gherandache Alexandra, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alexe 9.
  3349. Gheorghe Vasile, 14 apartamente, Bucureşti, str. Elev Stefanescu Ştefan
        47, str. Căpitan Vasile Iosif 71
  3350. Gane Titu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Londra 28.
  3351. Ghita Ion, 10 apartamente, Bucureşti, str. Fecioarei 24.
  3352. Georgescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Colentina 11.
  3353. Galca Elisa, 5 apartamente, Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan 8, str. G-ral
        Angelescu 2, str. Wilson 15.
  3354. Guechoff I. E. (moştenitori), 20 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie
        48-50, calea Moşilor 82. Brăila, str. Republicii 1. Galaţi, str.
        Republicii 90.
  3355. Giani Grigore, 2 apartamente, Bucureşti, str. Salcacilor 10, str. Batistei
        24 A.
  3356. Giotta Francisca şi Natalia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia
        17.
  3357. Georgescu Costica, 13 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 32; str.
        Icoanei 4; Constandinache Coracas 4.
  3358. Gomoiu Victor, 5 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 88, 86.
  3359. Grumberg Nascu (Natan), 2 apartamente, Bucureşti, str. Alecu Russo 24-26.
        Bacău, str. Griviţa Roşie 21.
  3360. Germani Eufrosina, 20 apartamente, Bucureşti, str. Paris, 45; str.
        Episcopiei 6, str. G-ral Magheru 23. Brăila, str. Bolintineanu 6. R.
        Valcea, str. Dissescu. Mamaia, Bloc Edilitar Mamaia.
  3361. Germeanu Nicolae, 14 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 9.
  3362. Gheorghiu Alexandru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sold. Borus Cornel 15,
        str. Nerva Traian 116, str. Herăstrău 40.
  3363. Georgescu Marius, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 3-5. Sinaia,
        str. Kogălniceanu 47.
  3364. Germeanu Nicolae, 1 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 9.
  3365. Gheorghiu Mihai, 8 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Flers 27; str.
        G-ral Anghelescu 74.
  3366. Garoescu Gh. Elisa, 8 apartamente, Bucureşti, str. Semilunei 6; str. G-ral
        Praporgescu 11.
  3367. Ghimpeanu Henrieta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ghiocei 31 a.
  3368. Garbunea Alfred şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 111; str.
        Roma 2.
  3369. Gropper Hilarian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ipsilanti 34, sos.
        Basarab 23; calea Plevnei 216.
  3370. Gherasim Marius şi Letitia, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral
        Anghelescu 92.
  3371. Giuglea Corneliu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cotiturei 5; 14 Martie 5.
  3372. Gavrilescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dianei 1; str. Batistei
        1 c.
  3373. Gavrilescu Tudor, 4 apartamente, Bucureşti, aleea Zanelor 3.
  3374. Georgescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 22 a; str. Nerva
        Traian 88.
  3375. Gregorian Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Severeanu 25.
  3376. Gherghiceanu Matei, 4 apartamente, Bucureşti, str. Altarului 6.
  3377. Garoflid Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alex Sahia 35.
  3378. Georgescu Mihail, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviat. N. Drossu 29; str.
        Aviat. P. Creţu 43; str. C. A. Rosetti 14.
  3379. Gheorghelas Pavel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Av. Oculeanu 11.
  3380. Georgescu V. (moştenitori) prin M. Antoniu, 4 apartamente, Bucureşti,
        calea Victoriei 71.
  3381. Grecescu Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicei 45; str.
        Sft. Constantin 26; B-dul G-ral Magheru 26-43. Brăila, str. Goleşti 8.
  3383. Grunepen Rachele, 6 apartamente, Iaşi, str. Anton Pan 3.
  3384. Georgescu Gr. Grigore, 6 apartamente, Ploieşti, str. Mareşal Malinovski
        11; str. M. Kogălniceanu 1.
  3385. Golescu Dimitrie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Ciru Iliescu 26.
        Vasile Roaita, Vila Neptun. Constanta, str. Ştefan cel Mare 2.
  3386. Gherghiceanu N. Gh. Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Altarului 2; calea
        Moşilor 189; str. Vaselor 31.
  3387. Gembech Aurora, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 11.
  3388. Gerota Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alex Sahia 7-9.
      H.
  3389. Haralamb Doroteea, 5 apartamente, Bucureşti, str. Delea Veche 33.
  3390. Hilt George, 2 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 52.
  3391. Holban Bucura, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Usioagei 6.
  3392. Hristea Ana, 2 apartamente, Sinaia, str. Armata Roşie 14.
  3393. Hustia Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. ocolului 28, 11, 13, imobil
        complet.
  3394. Hutulencu Pavel, 5 apartamente, Bucureşti, c-lea Moşilor 183, str. Vineri
        15.
  3395. Hangian Parisse, 10 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Tautu 75.
  3396. Hirsch Ioil, 5 apartamente, Bucureşti, str. c-lea Dudeşti 131.
  3397. Hrissu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, c-lea Şerban Voda 264, str. C. A.
        Rosetti 45.
  3398. Hanciu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, spl. Independentei 63.
  3399. Hertz Mauriciu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Berna 5.
  3400. Harjescu Cezar, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gr. Alexandrescu 60.
  3401. Hilberger Elisa, 2 apartamente, Vasile Roaita, str. Plantaţiei.
  3402. Haritonovici Dida, 2 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 4.
  3403. Hiotu Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cortului 1-a, str. Pitar
        Mos 29, bul. Magheru 26.
  3404. Huber Carolina, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 104.
  3405. Hasan Rebeica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 18.
  3406. Herda I. Gheorghe, 6 apartamente, Bucureşti, str. spat. Nic. Milescu 8,
        str. Eufrosina Poteca 5, str. Traian 248.
  3407. Hascal Iosub, 3 apartamente, Roman, str. Ştefan cel Mare 28, 49.
  3408. Hociung Taranu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Dr. Sion 3.
  3409. Hagiescu Aurelia şi Dumitrescu Elisabeta, Alex. Emanoil, 18 apartamente,
        Bucureşti, c-lea Moşilor 147, str. Col. Poenaru Bordea 4, str. Sepcari 16.
  3410. Hagienal Nicolae, 11 apartamente, Bucureşti, str. Armindeni 12, str. sf.
        Ionica 7.
  3411. Handria Tudor, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Crangasi 19, 21, 23.
  3412. Hangan Mihail, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin 56, str. Logofat
        Nistor 4.
  3413. Hariton Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Occident 55, str.
        Brancovean 73.
  3414. Heller Solomon, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Hristo Botev 8.
  3415. Hirschfeld Becuta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 9.
  3416. Haram Olimpia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Zebrului 4.
  3417. Harac Francisc, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Ciru Iliescu 17, Bd.
        G-ral Angelescu 59, 46.
  3418. Horovitz Debora şi Iacob, 3 apartamente, Bucureşti, b-dul G-ral Angelescu
        46.
  3419. Holban Bertina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 85.
  3420. Haberman Fabis, 8 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 23.
  3421. Herovici B., 6 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 5, str. Teilor 8.
  3422. Herscu Iosif şi Aneta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Racoviţa
        11.
  3423. Haisescu Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 3, str. Orient
        3, Popeşti Leordeni, sos. Oltenitei 22.
  3424. Hidaghezi Stoian, 6 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 66, str.
        G-ral Mosoiu 75, str. Gh. Misail 75.
  3425. Hatimanu Lucia, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Negru Voda 8.
  3426. Haubtman Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac 1.
  3427. Hortopan Grigore, 7 apartamente, Bucureşti, bul. Ardeal 65, B-dul 6 Martie
        91 a, str. Edgar Quinet 5.
  3428. Horovitz Iulius, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bravilor 14.
  3429. Horovitz Louis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 1.
  3430. Hazarian Aisalius şi Tetrat, 4 apartamente, Bucureşti, str. Salcami 15.
  3431. Horovitz Iulius, 2 apartamente, Bucureşti, str. Salcami 1, Braşov, str.
        Biserica Română 17.
  3432. Herman Aurel şi Stela, 20 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 59.
  3433. Hoscheh Emil, 8 apartamente, Sibiu, str. M. de 42.
  3434. Hirsch Adolf, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 143.
  3435. Hazerian Haren, 7 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Misail 97, str. Stirbei
        Voda 55.
  3436. Hermenina C., 10 apartamente, Bucureşti, str. Deparateanu 37, str. Sf.
        Constantin 31.
  3437. Hristea Horatiu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Constantin 1, 23.
  3438. Harsia Ileana, 18 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 50.
  3439. Horovitz Felix, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 146.
  3440. Hestodorescu Filotia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Italiana 8.
  3441. Harpim Rachela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cercului 8, 10.
  3442. Harad Herman şi Ghizela, 8 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 48.
  3443. Hagipanaru Petre, 12 apartamente, Bucureşti, str. Maior Giurescu 7.
  3444. Hirschonsohn Sofronie, 20 apartamente, Iaşi, str. Gandu 4, Iaşi, str.
        Ştefan cel Mare 2.
  3445. Helerici Ecaterina, 9 apartamente, Bucureşti, str. G. D. Palade 7.
  3446. Herman Bercu şi Mina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 20, str.
        Mareşal Tolbuhin 94, 96.
  3447. Hera Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, Aleea Moruzi 50 A, Piteşti, str.
        Florilor 1.
  3448. Haraman Iancu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Spataru Milescu 6.
  3449. Hailpern Antonietta, 8 apartamente, Bucureşti, b-dul Alex. Cuza 82.
  3450. Herbemant Marcella, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 8.
  3451. Hascalovici Mayer şi sotia, 29 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu
        191, str. G. D. Paloda 33, calea Moşilor 252.
  3452. Hesch Hulman, 11 apartamente, Gura Humorului, str. Avram Iancu 3, str.
        Stalin 11, 54, Bucureşti, str. C-ţin Mosoiu 25.
  3453. Hagiescu Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 21, str.
        Sevastopol 21.
  3454. Haralambie Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 160.
  3455. Hozoc I. Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 18, Tecuci, str.
        Teodor Pamfil 8.
  3456. Halpern Leon, 5 apartamente, Mamaia-Plaja, Galaţi, str. Sft. Dumitru 33.
  3457. Haraga Eleonora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 7.
  3458. Herescu Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, b-dul Ana Ipătescu 56,
        Sinaia, str. Vârful cu Dor 4. Iaşi, str. Lascar Catargiu 39.
  3459. Hogic Alice, 8 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 51.
  3460. Hetzner Elia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vultur 9 A.
  3461. Hancu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 425, str. Soveja 66.
  3462. Herman Henri, 5 apartamente, Bucureşti, intrarea Faurari 9.
  3463. Hariton Gh. Adina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Atena 5, Ploieşti, str.
        M. Kogălniceanu 11.
  3464. Hodrea Eufrosina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pitatii 25.
  3465. Harbatschi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Argentina 25.
  3466. Hodroschi Victoria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Palade 57, str. Viitor
        109.
  3467. Hlebnikian Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 5.
  3468. Hamza Viorica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 12.
  3469. Hichil Roza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 20, b-dul g-ral
        Magheru 26.
  3470. Helman Tivrazisa, 3 apartamente, Bucureşti, str. Palade 78.
  3471. Herscovici Mihai şi Aurelia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 35,
        Piatra Neamţ, I. V. Stalin 62.
  3472. Horovitz Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Xenopol 3, str. Lunei 6.
  3473. Hilel Emanuel M. şi Erlangher S. Filip, 27 apartamente, Bucureşti, str.
        Sevastopol 11, într. Sergent Dascălu 2, 4, 6, sos. Vitan 136, str. Jaques
        Elias 5.
  3474. Haralambie Cristina, 7 apartamente, Bucureşti, prel. b-dul Mărăşeşti 4.
  3475. Hermes V. Petre, 2 apartamente, Bucureşti, str. Paris 54.
  3476. Herescu Nicu şi Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 51,
        str. Maria Rosetti 11.
  3477. Hillard Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 16 A.
  3478. Haberman M. Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dobroteasa 14.
  3479. Hrissagheles Vasile şi M. Chiritescu, 7 apartamente, Bucureşti, str.
        Mendeleef 43.
  3480. Holpern Taube, 3 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 11, Brăila, str.
        Republicei 34.
  3481. Holberg Carotina, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 80.
  3482. Herariu Mihailoiu şi Teodora, 4 apartamente, Bucureşti, Într. Vergului 15.
  3483. Heinrich Reina, 2 apartamente, Bucureşti, Aleea Constantinescu 57.
  3484. Haiblum Adolf, 6 apartamente, Bucureşti, str. Matache Dobrescu 7, str.
        Buzoianu 38, str. Cazărmii 3.
  3485. Hiller Anton şi Matilda, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 69.
  3486. Hirschenbain Osias, 3 apartamente, Bacău, str. N. Bălcescu 80, 83. str. M.
        Viteazu 1.
  3487. Holdas Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Crangului 24, str.
        Lantului 18.
  3488. Haimbert Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 81, 11, str.
        Wilson 15.
  3489. Hlara Francisc, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cotofeni 2.
  3490. Hanciu N. Petre, 15 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 18, str.
        Rahovei 96.
  3491. Hilsenrad Artin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ceres 22 bis.
  3492. Haimovici L. Ilie, 12 apartamente, Bucureşti, str. Negustori 18, str.
        Văcăreşti 206, sos. Giurgiului 103.
  3493. Henghel Anton şi Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Schitul Maicilor 36
        A, str. Libertăţii 2.
  3494. Hazac D. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. A. Ureche 9, Galaţi,
        str. 6 Martie 8.
  3495. Herman Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, Intrarea Bateriilor 14.
  3496. Haikle Emil, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vicentiu Babeş 3, str.
        Lazureanu 23, str. Ocolului 12.
  3497. Hodarca Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ceres 14.
  3498. Haisenmayer Rudolf, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 19, 10, str.
        Mogoşoaia 10.
  3499. Hanbedian Ovachian şi Nichita, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral
        Anghelescu 35, str. Ghenadie Petrescu 92.
  3500. Haschi Alexe şi Maria, 10 apartamente, Bucureşti, str. Costache Marinescu
        35, 37.
  3501. Hasemayer Jame, 5 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 10, str. Popa Nan
        101, Mogoşoaia 10.
  3502. Huber Ion Panu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Paul Ionescu 4, str. M.
        Averescu 24.
  3503. Hagiapol Maria Veturia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Paul Ionescu 6
        A.
  3504. Halia Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Col. Stoenescu 1.
  3505. Han D. Dumitru, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 368.
  3506. Herscovici L. Leon, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei, Aleea B 1.
  3507. Hutman Carol şi Lucian Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 20.
  3508. Herman Hers şi Rasela, 10 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 5, 82.
  3509. Herfurt Teaclista, 4 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 5, Galaţi, str.
        Brăilei 112, 114, Bucureşti, str. Batistei 1.
  3510. Hechter Bruno, 8 apartamente, Bucureşti, Bul. Alex I. Cuza 89.
  3511. Hersolm Marcu, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 174.
  3512. Hazarian Surpuli, 2 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 30.
  3513. Havan Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 282.
  3514. Haberman Isidor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Traian 217.
  3515. Hristescu Elena, 11 apartamente, Bucureşti, Sos. Pantelimon 122.
  3516. Horesanu A., 3 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihailescu 48, str.
        Spatari 44.
  3517. Havnamian Kricar, 18 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 269.
  3518. Haler David, 3 apartamente, Bucureşti, Banul Maracine 47.
  3519. Herlich Airic Hilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Desliu 11.
  3520. Haberman Isidor, 6 apartamente, Bucureşti, str. Traian 217, Calea Moşilor
        270.
  3521. Herescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mătăsari 36 B.
  3522. Hagi Ilie Lucia, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. 1848, 24.
  3523. Hasnas M. N., 2 apartamente, Bucureşti, str. Finlanda 19.
  3524. Hill Alexandra, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 21, str. Lipscani
        42, Sinaia, str. Kogălniceanu 9.
  3525. Hames Eugenia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Roma 58, str. Porumbaru 33.
  3526. Huzanu Teodora şi fiul, 6 apartamente, Bucureşti, str. Elena Pherechide
        79.
  3527. Haler Silvia, 7 apartamente, Suceava, str. Republicii 23.
  3528. Holban Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Filipescu 28, Buzău,
        str. Fil. Sarbu.
  3529. Hailpern Jacues, 4 apartamente, Brăila, str. N. Bălcescu 4, Vasile Roaita
        2, Bucureşti, str. Dianei 12.
  3530. Haler Carol, 2 apartamente, Bucureşti, str. Banu Maracine 47.
  3531. Hescovici Adela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 92.
  3532. Herscu Iosif şi Aneta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Racoviţa
        11.
  3533. Haret Spiru şi Virginia, 15 apartamente, Bucureşti, Bul. Ana Ipătescu 14,
        str. Română 206, 208.
  3534. Helveif Alus şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Dorobanţilor 85.
  3535. Horovitz Rasela, 31 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 35-37, str.
        Labirint 3, Calea Moşilor 105-37.
  3536. Herscu Mentel, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 226.
  3537. Hondrosan Cornelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 16.
  3538. Hrumbein Avram, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 80.
  3539. Holtuchi Adolf, 7 apartamente, Bucureşti, Într. Viilor 11, str. Foişor 60,
        Într. Demetrescu 13, 11.
  3540. Herdlica Henric, 3 apartamente, Bucureşti, Sos. Iancului 23 B.
  3541. Hofer Iohan, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Dinicu Golescu 15.
  3542. Heister Mitica, 8 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 51, str. Gh.
        Coşbuc 46.
  3543. Hilnic H. Agimie, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Pieptanari 21.
  3544. Horestein Rosela, 14 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 67-69.
  3545. Hodel Frant, 6 apartamente, Bucureşti, str. I. Negruzzi 17.
  3546. Horovitz Solij şi Zambilovici Eliza, 9 apartamente, Bucureşti, Calea
        Călăraşilor 47, str. Bateriilor 39.
  3547. Hristio Const. şi Truia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Urleanu 12.
  3548. Hanciulescu Toma, 6 apartamente, Bucureşti, str. Craitelor 2.
  3549. Hadroschy Adolf, 43 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Budisteanu 18, str.
        D. A. Sturdza 11, str. M. Eminescu 14-16, str. Alex Lahovari 5, str.
        Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117, 111, Calea Moşilor 289, str.
        Precupetii Vechi 51, Sinaia, str. Tudor Vladimirescu 14. Iaşi, str.
        Labirint 4.
  3550. Heinricsohn Tobita şi Avram Heinrich, 4 apartamente, Bucureşti, str.
        Vasile Lascar 170.
  3551. Hradliha Emma, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 28, 4.
  3552. Heldembuschi M., 7 apartamente, Bucureşti, Sf. Ilie 3.
  3553. Hohn Eduard Most., 16 apartamente, Bucureşti, str. Lirei 2-4.
  3554. Hardot Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, Sos. N. Titulescu 37.
  3555. Halianis Gheorghe, 36 apartamente, Bucureşti, str. Bucur 9, Cal. Dudeşti
        74-76.
  3556. Hocuganu State, 4 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 11.
  3557. Harisiade Grigore şi Most. Harisiade, 5 apartamente, Bucureşti, Calea
        Rahovei 216.
  3558. Huch Victor, 2 apartamente, Bucureşti, Intrarea Stirbei Voda 4, str. Barbu
        Delavrancea 47.
  3559. Hristul Constantin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Nicolae Tei 37;
        Ocnele Mari.
  3560. Herscovici Gabriela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 56.
  3561. Herscovici Isac, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vlad Judeţul 45.
  3562. Herscovici K. M. Sofia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dobroteasa 20.
  3563. Han Florea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Robăneşti 18.
  3564. Herdlich Felix, 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Iancului 23.
  3565. Haisescu Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Generalissimul Stalin
        9, Constanta, str. Mamaia.
  3566. Hagapian H. Beliant, 3 apartamente, Bucureşti, str. Th. Mazaric 24, str.
        Doina 30.
  3567. Haliadun Dumez Ramian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrof 41,
        Constanta, str. Jupiter 12.
  3568. Haralambie Haznia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Română 55, Vasile
        Roaita, str. Mihai Viteazul 54.
  3569. Hodadia I. N., 11 apartamente, Bucureşti, str. Arad 5, str. Dristorului
        89.
  3570. Dr. Hagiescu Dumitrescu, Ing. Solacolu, M. Constantinescu şi Cristina
        Manoiu, 80 apartamente, Bucureşti, str. Oituz 6, 8.
  3571. Horovitz Zindel, 6 apartamente, Bucureşti, str. Poradim 11.
  3572. Hurmurescu Dragomir, 6 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 48.
  3573. Hillebrand Francisc, 10 apartamente, Bucureşti, str. G. D. Palade 48, str.
        Valeriu Branişte 12, 14, str. Română 59.
      I.
  3574. Ioanitiu Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Paris 57; str. Selari 22.
  3575. Ianev Slava Nicolae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 54.
  3576. Ionescu Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 65.
  3577. Ioanid Iva Paraschiva, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zece Mese 9; str.
        Cercului 18.
  3578. Isaia Isidor, 10 apartamente, Bucureşti, str. Culmea Veche 5.
  3579. Ionescu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 69; str. Delea
        Veche 38.
  3580. Iasigian Vergiu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Andreescu 4.
  3581. Ivan Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Silvia 32.
  3582. Ionescu Gherghina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 80.
  3583. Iacobson Carolina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Diditei 14.
  3584. Iovescu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop Iosif 2A, str. Elena
        Cuza 47.
  3585. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 42.
  3586. Ionescu Gh-Sinaia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 8; Sinaia,
        str. Furnica 33. Galaţi, str. Vlad Ţepeş 9.
  3587. Ionescu H. Petre, 3 apartamente, Bucureşti, str. Jean Texier 5.
  3588. Ionescu C. Florica, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 40.
  3589. Ionescu Nic. Galbeni, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pompierilor 1.
  3590. Iacobsohn Filip şi Dorothea, 8 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Gion
        Ionescu 4.
  3591. Ionescu Anton, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cavarna 21; str. Aurora 3.
  3592. Iacobsohn Isac, 3 apartamente, Bucureşti, str. Visinilor 13.
  3593. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 12.
        Predeal, str. Cioplan. Mamaia.
  3594. Iarchi Tony, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 23.
  3595. Ionescu Breaza C-ţin, 9 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 38; Sinaia,
         Cal. 13 Septembrie 9.
  3596. Ionescu A. Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 29; str.
        Senatului 14.
  3597. Iorgulescu A. Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Verei 5; str.
        Orient 4.
  3598. Ionescu M. Olga, 7 apartamente, Bucureşti, str. Radu Voda 28 bis.
  3599. Ioachimescu Ilie şi sotia Ratila, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cornescu
        3.
  3600. Ionescu Lucretia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Poterasi 3.
  3601. Iacobescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 58.
  3602. Iuca Maria Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Flers 18.
  3603. Ionescu Mircea, 2 apartamente, Poiana Tapului, str. Zamora Vânători 2.
  3604. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Coşbuc 35.
  3605. Ionescu Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Despot Voda 4.
  3606. Ionescu Virgiliu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sold. Neagu Florea 3.
  3607. Ionescu Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 166; Bd.
        Mareşal Tolbukin 92.
  3608. Iticovici Veuman şi Renee, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 70.
  3609. Iliescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 3.
  3610. Ionescu T., 12 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 287; Bd. 1848 6; str.
        Ion Ghica 3.
  3611. Ionescu Gh. şi Angela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Gl. Candiano Popescu
        101; str. Cazărmii 42.
  3612. Iliescu Florea şi Elisabeta, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Preotescu 6;
        str. Inclinata 61.
  3613. Ionescu Nicu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Spataru Preda 10; str.
        Inclinata 63.
  3614. Ionescu Cornelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 35.
  3615. Ionescu Elena, 10 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 101; Cal.
        Victoriei 25; str. Enachita Văcărescu 23.
  3616. Iliescu Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 44.
  3617. Ionescu Niculae, 10 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 122.
  3618. Ionescu Traian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Leon Voda 22; str.
        Concordiei 1.
  3619. Ionescu Dumitru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 7, 7a.
  3620. Istodor Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cuţitul de Argint 74; Bd.
        Pache 99.
  3621. Ionescu A. Elena most. Ionescu Alex, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop
        Grigore 63.
  3622. Ionescu M. şi Anca, 7 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 48.
  3623. Iliescu M. Valeria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29.
  3624. Ionescu Nissa, 3 apartamente, Bucureşti, str. Anghelescu 31; 29.
  3625. Ionescu Stelian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Satmary 3.
  3626. Ionescu Luiza, 2 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 51.
  3627. Iacobescu Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bihor 16.
  3628. Iordan Dinu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dej 63.
  3629. Iordachescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Transilvaniei 44.
  3630. Ioncescu Mihail, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 60.
  3631. Ivan P. Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Belizarie 28.
  3632. Isbasescu Filofteia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex Popov 92.
  3633. Iliescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Vermont 7.
  3634. Ionescu Gh. şi Jalea Vasile, 105 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie
        9; str. Mihail Pherekyde 3; str. Cavafii Vechi 13; 15-17; str. Doamnei 21;
        B-dul 1848 6; str. Apolodor 15; Piaţa Lahovary 8.
  3635. Ionica Constantin, 12 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 131.
  3636. Ionescu Cornelia şi Stoicescu Sabina, 51 apartamente, Bucureşti, Aleea
        Câmpineanu 4; str. Brezoianu 29, Cal. Rahovei 162; 158; 166; str.
        Inocentiu 3; str. Sfintii Apostoli 20; str. Bateriilor 2.
  3637. Ionescu I. C. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sergiu 7.
  3638. Ionita Anghelina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vitejescu 31.
  3639. Ionita Anghelina, 17 apartamente, Bucureşti, str. Stanislas Cihoschi 8;
        B-dul 6 Martie 38. Sinaia, str. Furnica 2.
  3640. Ieremia Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olimpului 66.
  3641. Ionescu Pavel, 13 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Speranta 145; Aleea
        Vergului 36.
  3642. Ionescu N. Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Crişana 35; str. Popa
        Tatu 49.
  3643. Istodorescu Mihai, 14 apartamente, Bucureşti, str. Paisului 1; 12.
  3644. Ionescu Aurelia, 25 apartamente, Bucureşti, str. Orfeu 9.
  3645. Iordanescu Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Veniamin Costache 14.
  3646. Ispasoiu Smaranda, 4 apartamente, Bucureşti, str. Veniamin Costache 14.
  3647. Ionescu Ioana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Radu Voda 10.
  3648. Ionescu Badea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 96.
  3649. Iancovici Adela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Chiparosului 35.
  3650. Ionescu G. Nicolae, 13 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 17.
  3651. Iosif Reveica, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Floreasca 53.
  3652. Ioan N. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 117.
  3653. Ionescu Bonea, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembrie 200, 202.
  3654. Ionescu Bonis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Pasteur 27.
  3655. Iliescu Dumitru, 9 apartamente, Bucureşti, Cal. Crangasi 62.
  3656. Ionescu M. şi A., 11 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 9;
        str. Gh. D. Palade 44; str. Angelescu 6; str. Cuza Voda 1.
  3657. Ionescu Svetana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Marin Niculescu 4; Cal.
        Rahovei 115; 83.
  3658. Iordanovici Janeta, 10 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 86.
  3659. Ionescu Ecaterina, 8 apartamente, Bucureşti, Într. Libertăţii 3; Cal.
        Rahovei 55; str. Justiţiei 53;
  3660. Ionescu Ana Dinu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Filiti 6; str. Pascal 24;
        Cal. Dudeşti 164.
  3661. Ionescu Boteni Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 57; str.
        Clopotarii Vechi 15; 13.
  3662. Ionescu Maria Monic, 5 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 47-49.
        Sinaia, str. Furnica 12.
  3663. Iliescu Elias Ilie şi Henrieta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rozelor 14.
  3664. Ispas Vasile şi Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Antim 53.
  3665. Ionescu Jeana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Adrian 32.
  3666. Ivaneanu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, cal. Rahovei 15.
  3667. Iliescu Avram, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 26.
  3668. Ionescu I. D., 6 apartamente, Bucureşti, str. Elena Pherekide 20.
  3669. Ionescu Bogdan, 11 apartamente, Bucureşti, cal. Victoriei 101, 128, 128 b,
        Piaţa Sfintii Voevozi 2; str. Sfintilor 7; B-dul Brancoveanu 23.
  3670. Ionescu Crainic, 5 apartamente, Bucureşti, str. Slavesti 5; str. C. Exarcu
        3.
  3671. Ionescu Savu, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 141.
  3672. Ionescu D-tru şi Dinu, 18 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 77.
        Predeal, str. Eroilor 61.
  3673. Ionascu Ovidiu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stockholm 12; str. Av.
        Beller 23.
  3674. Ionescu Constanta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 25.
  3675. Ioan D. Claudia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gh. D. Palade 11.
  3676. Ioan A. Grigore, 13 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 9; str. Ion
        Taranu 8; Cal. Plevnei 84; str. Bis. Udrican 9. Breaza, str. Eroilor 300.
  3677. Iliescu Branceni Nic., 4 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 17.
        Mamaia-Constanta.
  3678. Ioan G. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Putu de Piatra 3 A, C-ţin
        Nacu 7.
  3679. Ioan A. Grigore, 22 apartamente, Bucureşti, str. Domnita Anastasia 10-14.
  3680. Ignat Mircea, 5 apartamente, Buşteni, str. Griviţei 11; 13. Bucureşti, Bd.
        Republicii 6.
  3681. Ianculescu Petre şi Sonica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Caraimanu 46.
  3682. Iordanoff Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Barseanu 2; str.
        Anul 1821 9.
  3683. Ivanovici Jean, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 26; str. Calusei
        14; str. Dragoş Voda 38.
  3684. Ignatescu Radu, 1 apartamente, Sinaia, Kogălniceanu 22.
  3685. Iliescu Ghita succ. Ecaterina Constantinescu, 7 apartamente, Bucureşti,
        str. Silivestru 49.
  3686. Ionescu Mihail, 3 apartamente, Bucureşti, str. Praga 11. Constanta, Mamaia
        băi, Coasta de Argint.
  3687. Ionescu Veronica, Mihail şi Alexandru, 10 apartamente, Bucureşti, str.
        Slatineanu 7.
  3688. Ionas Ioan şi Sara, 11 apartamente, Bucureşti, str. Viesparilor 26.
  3689. Ionescu Maria Luiza, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Dacilor 2; Aleea
        Bibescu Voda 3.
  3690. Ianulescu D. Al., 2 apartamente, Poiana Tapului, Drumul Zancorei 16.
        Bucureşti, str. Sebastian 103.
  3691. Ioana Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sebastian 103.
  3692. Iliescu Alexandru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Craciun 25.
  3693. Ioan Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Staicovici 28.
  3694. Ivanescu Ruxandra, 2 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 208.
  3695. Ionita Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Jdanov 32.
  3696. Ioanitescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Muzelor 24.
  3697. Ispasoiu N. Ioan, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cp. Preotescu Gh. 22.
  3698. Ionescu Angela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Draghicescu 11.
  3699. Ionescu Toma, 4 apartamente, Bucureşti, str. Olimpului 48.
  3700. Ionescu Colette, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Isvoreanu 6.
  3701. Ionescu Fetiva, 18 apartamente, Bucureşti, str. Progresului 3; str.
        Olimpului 6.
  3702. Ionescu Dumitru, 13 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembrie 89; str.
        Costache Negri 14.
  3703. Ionescu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 104. Pipera, str.
        Tunari.
  3704. Ionescu C-ţin Pandele, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 36.
  3705. Iordanescu P. Emilia, 12 apartamente, Bucureşti, str. Cuţitul de Argint
        62A; 62; str. Spiru Gheorghiu, str. Comana 52.
  3706. Iorga V. Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Ferentari 61.
  3707. Iuca Simion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 14; str. Armeneasca
        28.
  3708. Iordache Şerban, 9 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 6.
  3709. Iliescu Paul şi Georgeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ep. Chesari 15.
  3710. Ioachimescu Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 9A.
  3711. Ioanovici Emilia şi Leles, 4 apartamente, Bucureşti, str. R. Boiangiu 30.
        Tg. Jiu, str. 14 Octombrie.
  3712. Ivanov Paulina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 42.
  3713. Ionita Nic. Voica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 28.
  3714. Ionescu D-tru şi Constanta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Română 49.
  3715. Ionescu Cornelia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Slatineanu 34; Col.
        Dorobanţi 67.
  3716. Iliescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Mirinescu 19; str.
        Carol Davila 30; str. Ion Ghica.
  3717. Iriminoiu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Teodori 16.
  3718. Iancovescu Silvi, 4 apartamente, Bucureşti, str. Miliţiei 9.
  3719. Ileus Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 16; str. Londra 46.
  3720. Isac Eli şi Hana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 33.
  3721. Ionescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 74. Bran-Predeal.
  3722. Ionescu Vasilichia, 5 apartamente, Cărpiniş-Dâmboviţa. Bucureşti, str.
        Cazărmii 7A.
  3723. Iliescu N. Ion şi Anghel F. Iancu, 5 apartamente, Bucureşti, str. 30
        Decembrie 42; Spl. Unirii 19.
  3724. Iammer Otilia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 39 bis.
  3725. Iusler Ana, 3 apartamente, Galaţi, str. Dobrogeanu Gherea 14.
  3726. Iordanescu Gh. T., 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Coşbuc 91.
  3727. Iliescu N. Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maria Cuntan 16. Surub.
        Tudor Vladimirescu, str. Isvoarelor.
  3728. Ionescu C. Mariana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 11, str.
        Dr. Lister 67.
  3729. Ionescu Haralambie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Antim 77; str.
        Silivestru 26; Cluj, Sos. Cluj Someseni Sat.
  3730. Iscovici Toni, 7 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 102.
  3731. Ionescu Virginia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 53; str. N.
        Bălcescu 30.
  3732. Ilie Anastase, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 91.
  3733. Ionescu Aneta, 15 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 34.
  3734. Iosub Fany, 5 apartamente, Bucureşti, str. Anton Pan 12.
  3735. Iosif I. Eugenia, 20 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 9, str. Labirint
        67.
  3736. Iliescu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Marasescu 20; str. Av.
        Beler 14.
  3737. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Năstase Panfil 22.
  3738. Ionescu Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Soldat Magati 4.
  3739. Ilie Tudor, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Dudeşti 88.
  3740. Ionescu Petre, 1 apartamente, Piteşti, str. Tudor Vladimirescu 103.
  3741. Ioan Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 16; str.
        Luceafarului 11.
  3742. Ionescu Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Fetitelor 5.
  3743. Inst. de Credit Roman, 4 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 31.
  3744. Ionescu Ioana, 5 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 91; 89.
  3745. Ionescu Cojocaru, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 33.
  3746. Iliescu Ana, 11 apartamente, Bucureşti, Sp. Unirii 58.
  3747. Ioachimescu Jeana, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ghica 90.
  3748. Ionescu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac 50; str.
        Popa Nan 163; str. Lazureanu.
  3749. Iliescu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Popa Ştefan 18.
  3750. Ionescu Ioana, 7 apartamente, Bucureşti, str. 9 Mai 3.
  3751. Imobiliară Muntenia, 23 apartamente, Bucureşti, str. Veseliei 3-5.
  3752. Iorgulescu Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ion Ursu 28.
  3753. Ionescu Ştefan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Niceta 30.
  3754. Iosipovici Iulius, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 82.
  3755. Ionescu Elisabeta, 13 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 151.
  3756. Ionescu Alexandrina, 12 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 23.
  3757. Ioan Elena Toma, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muzelor 18.
  3758. Iliescu Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 442; Sos. Crangasi
        11.
  3759. Iosipovici Roza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 82.
  3760. Ionescu Alex. şi Margareta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Gl. Poetas 41.
  3761. Ionescu C., 5 apartamente, Bucureşti, str. V. Branişte 2.
  3762. Iotzu Constantin şi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 6.
        Ploieşti, str. Mihail Kogălniceanu 13. Sinaia, str. Spatarul Cantacuzino
        13.
  3763. Ionescu Chiriac, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cluj 121; Bd. 1 Mai 141.
  3764. Ionescu Eugenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 48.
  3765. Ionescu Niculae, 21 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 75; str. Berzei
        32.
  3766. Ionescu C. Elena, 13 apartamente, Bucureşti, str. Mitropolitul Ghenadie
        Petrescu 157; 153; Sos. Bravu 125.
  3767. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Miletiu 4; str. I. L.
        Caragiale 2; str. I. Pavlov 1.
  3768. Ionescu Petre, 3 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 180 C; str. Viitor
        178.
  3769. Ionescu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Morilor 32; Spl. Unirii 201;
        111.
  3770. Ivan Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 96; str. Mitrop.
        Ghenadie Petrescu 123.
  3771. Ivanovici Niculae, 4 apartamente, Timişoara, str. Diaconovici Loga 45.
  3772. Ionescu Margareta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 4; 6.
  3773. Ionescu Eugen, 8 apartamente, Bucureşti, str. Maior Sontu 7; str. Dumitru
        Zosima 93;
  3774. Iacobescu C. Ştefan, 13 apartamente, Bucureşti, str. Av. Beller 35; str.
        Lizeanu 20; str. Depoului 9.
  3775. Ioanid Niculae, 30 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 21; str.
        Olimpului 11, str. Ana Ipătescu 44.
  3776. Ionan I. Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Cantacuzino 7.
  3777. Iatzi C. Alexandru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Atena 5.
  3778. Ionescu Elisabeta, 14 apartamente, Bucureşti, str. Vaporul Assan 9.
  3779. Ionescu C. Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Atena 5.
  3780. Ivanovici Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Av. Popişteanu 14.
  3781. Iamandi Gr. Vasile, 7 apartamente, Bucureşti, str. Inocentiu 5; str.
        Toamnei 25. Iaşi, Calea 23 August 44.
  3782. Ionescu Marin şi Mandina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar
        101.
  3783. Ionescu Stelian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 36 A.
        Sinaia, str. Primăverii 2.
  3784. Iordan Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mendelejef 10.
  3785. Iliescu Constantin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Iorga 43; str.
        Polona 23; str. Col. Papazoglu 60.
  3786. Ionescu Esmeialda, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 95, 97.
  3787. Iacob Lazăr, 3 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 41; 7; str. Pictor
        Rosculet 3.
  3788. Ionescu M. Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Costaforu 6.
  3789. Ioan A. Demetra, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gh. A. Palade 43; str. Pop
        de Băseşti 18.
  3790. Ivanovici Georgeta, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Serg. Leverda Ion
        2.
  3791. Ionescu Anastasia (Partunjel), 5 apartamente, Bucureşti, str. Stoian şi
        Barbu 23.
  3792. Ionescu Ioan şi Irina G., 3 apartamente, Bucureşti, str. Putu de Piatra 3
        A; str. Constantin Nacu 7.
  3793. Ionescu Gh. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Generalissimul Stalin
        51-53.
  3794. Iacobsohn Moritz, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ion Filibiliu 6.
  3795. Iorgulescu Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Ghenadie
        Petrescu 9.
  3796. Iosif Samoila, succesori, 1. Amelia Siegler, 2. Olga Betrinik, 3. Cela
        Iosif, 12 apartamente, Târgovişte, Cal. Ploestilor 1. Bucureşti, str.
        Academiei 25; Cal. Victoriei 54.
  3797. Ionescu S. Smaranda, 14 apartamente, Bucureşti, str. Română 131; str.
        Delea Veche 13; str. Mihail Pherechide 4; str. 30 Decembrie 28.
  3798. Iordachescu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Inginerilor 2; str. Tănăsescu
        8.
  3799. Ionescu N. Mihail, 25 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 46.
  3800. Ioan Viorica, 12 apartamente, Bucureşti, str. Aureliu 12; str. Cuza Voda
        7.
  3801. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Av. T. Iliescu 30; str.
        Tudor Ştefan 25.
  3802. Isvoreanu Silica, 17 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 13; str.
        Stirbei Voda 63.
  3803. Ianovici Virgil, 3 apartamente, Iaşi, Aleea Grigore Ghica, 25; str. Karl
        Marx 60.
  3804. Ionescu Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fler 21; str.
        Negru Voda 11.
  3805. Iacobi V. Luna, 9 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 30.
  3806. Ionescu Iosefina, 11 apartamente, Bucureşti, Sos. Cotroceni 21.
  3807. Ion Gheorghe, 9 apartamente, Bucureşti, B-dul Ilie Pintilie 26.
  3808. Ionescu Alexandrina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Laptari 21.
  3809. Ioanitescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Oitelor 28.
  3810. Ionescu Roman, 8 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 58.
  3811. Iliescu Tanase, 44 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 44; Alex. Moruzi
        61; 63; 90; Călăraşi 131 bis.
  3812. Ioanin Virginia, 14 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 50 bis. Sinaia,
        str. Furnica 25.
  3813. Iliescu Theodor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 5; Sos. Crangasi 67;
        str. România Muncitoare.
  3814. Iasz Elena, 3 apartamente, Poiana Tapului, Sos. Naţionala.
  3815. Ionescu Octavia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Salvator 24-26.
  3816. Iliescu Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Băncii 29.
  3817. Iancovici Mendel şi Margareta Iancu, 3 apartamente, Piatra Neamţ, str. I.
        V. Stalin 30.
  3818. Irenici Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 33
        bis, str. Wilson 15.
  3819. Iacobson Natan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Masarik 15; Sinaia, str.
        Eremia Grigorescu 14.
  3820. Ionescu Titus, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Şerban Voda 20; B-dul
        Magheru 41; cal. Dorobanţi 41.
  3821. Ionescu C. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Valerian Prescunea 13.
  3822. Ignatescu Traian, 26 apartamente, Bucureşti, str. D. Felix 53.
  3823. Iliescu Anastasiu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Deparateanu 1. Tecuci,
        str. I. G. Ducă 2.
  3824. Ionescu M. Sari, 5 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 85.
  3825. Ieremia V. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Paul Ionescu 15.
  3826. Ionescu C-ţin şi Ana, 12 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Suvorov 11;
        str. Trinitatii 90; str. Viitor 42.
  3827. Iliescu Anthula, 5 apartamente, Bucureşti, str. Deparateanu 7; Galaţi,
        str. Nic. Bălcescu 74; str. Vasinski 38 A.
  3828. Ionescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sergiu 8.
  3829. Iarca N. Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 80.
  3830. Ionescu Sultana Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 59.
  3831. Iliescu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sapunari 15; 13.
  3832. Ionescu P. Ion, 12 apartamente, Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan 9 A.
  3833. Ignatiu Irina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 11.
  3834. Ionescu C-ţin, 14 apartamente, Bucureşti, str. Puisor 28 A; 113.
  3835. Ionescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 58. Brăila,
        str. Imparatul Traian 20.
  3836. Ionescu Teodor, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 87; Iaşi, str.
        G-ral Cerchez 7. Constanta, str. Dragoş Voda 9.
  3837. Ioanitescu T. D. R., 5 apartamente, Bucureşti, str. Mantuleasa 33; str. G.
        G. Assan 3;
  3838. Ion Gh. Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Ion Sulea 36; str. Maior
        Porumbaru 29; str. Matei Ambrose 38;
  3839. Iacovaki Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dumitru Sturza 6.
  3840. Ionescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Generalissimul Stalin 58.
  3841. Iliescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 72.
  3842. Ionescu M. Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 192.
  3843. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Haga 12; str. Buzdugan 14.
  3844. Iordanescu Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, str. Călimăneşti 14; Cal.
        Griviţei 299.
  3845. Ionescu Grigore, 8 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 178; str.
        B. Cartan 38.
  3846. Iorgulescu C-ţin, 11 apartamente, Bucureşti, str. Laborator 124; str.
        Vasile Lascar 73-75; Cal. Griviţei 126-128.
  3847. Ionescu Rada, 9 apartamente, Bucureşti, Sos. Crangasi 64.
  3848. Ionescu Radu, 8 apartamente, Bucureşti, Bulev. Gh. Coşbuc 16.
  3849. Iancu Igor Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. Mureşanu 23 A.
  3850. Ionescu Visan, 14 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 13.
  3851. Iticsohn Haim, 6 apartamente, Bucureşti, str. Clucereasa Maria 6.
  3852. Ionescu Alexandru, 10 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 129; str.
        Traian 122.
  3853. Ionescu Raducanu, 10 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Odobescu 5; str.
        Delea Noua 9.
  3854. Ionescu Hagi, 9 apartamente, Bucureşti, str. Artei 7.
  3855. Iancovici Iancu şi Roza, 8 apartamente, Bucureşti, str. Negustori 19 A.
  3856. Irimescu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviat. Nic. Drosu 7.
  3857. Ionescu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 60.
  3858. Ioan Alecu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Banu Manta 6.
  3859. Ionescu N. Tucu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 46.
  3860. Iscu Petru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Doctor Racoviţa 41.
  3861. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Capit. Octav Cocarescu 81.
  3862. Ionescu Ana şi Zoe, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei 52; str.
        Sfintilor 10.
  3863. Ionescu Stoica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Al. Savulescu 19; str.
        Polizu 30. Vasile Roaita, str. Negru Voda 110.
  3864. Iorgulescu Adina, 5 apartamente, Ploieşti, str. Mareşal Malinovschi 2.
  3865. Ionescu Leonida, 7 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 76.
  3866. Ionescu Victoria, 1 apartamente, Snagov, Com. Rurală.
  3867. Iosefsohn Etti, 3 apartamente, Bucureşti, str. Siminoc 6.
  3868. Ionescu Gh. şi Eliza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Sanatescu 30.
  3869. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Aniversarii 6.
  3870. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zoe Grand 19.
  3871. Ionescu Iancu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 118.
  3872. Ispasanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 131. Predeal, Vila
        Igirosanu.
  3873. Ionescu Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, str. M. Gh. Petrescu 111.
  3874. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Panait Mosoiu 23; Călăraşi,
        str. Filimon Sarbu 14.
  3875. Isbasoiu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 204.
  3876. Ionescu Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 121.
  3877. Ionescu O. Bivolaru, 3 apartamente, Iaşi, str. Ada Marineanu 93; str.
        Octav Botez 8.
  3878. Istigan Gh. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 7.
  3879. Ionescu Mihai, 8 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 26; str. Sf.
        Arhangheli 4.
  3880. Ispas Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, Aleea Grand 36.
  3881. Iliescu Ovidiu şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 75 A.
  3882. Iorgu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Octavian 10.
  3883. Ioanovici Simion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Delavrancea 59.
  3884. Ionescu Dumitru, 6 apartamente, Sinaia, str. Ilie Pintilie 42. Bucureşti,
        str. Mih. Kogălniceanu 26. Ploieşti, Bulev. Republicii 18-85; str. Elena
        Doamna 17.
  3885. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 128.
  3886. Ionescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 57.
  3887. Ioanitiu Sofia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Eug. Iosif 14.
  3888. Ionescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri 10.
  3889. Ionescu Maria şi Gh., 5 apartamente, Bucureşti, str. Viesparilor 35; str.
        Polizu 18.
  3890. Ionescu C., 4 apartamente, Bucureşti, str. Buestrului 15; Cal. Şerban Voda
        209.
  3891. Ioan Tudorina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ion Ghica 1; 3; str.
        Lipscani 100.
  3892. Ioachim Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. N. Jurascu 7.
  3893. Ionescu Gh. şi M. Rădulescu, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Gh. Coşbuc 44.
  3894. Iancovici Aneta, 4 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 63.
  3895. Ionescu Melania, 5 apartamente, Bucureşti, str. Turda 173.
  3896. Ionescu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Luchian 8 A; str.
        Olari 18.
  3897. Ionescu B. Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 38; str.
        Năstase Pamfil 22.
  3898. Ignat Paul, 5 apartamente, Bucureşti, str. Maior Sontu 7 A.
  3899. Iordanovici Mileva, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 292.
  3900. Ionescu Stela, 5 apartamente, Bucureşti, Bulev. Tolbukin 57.
  3901. Most. Iosifescu prin Cucu Ana şi Alexandrina Dumitriu, 43 apartamente,
        Bucureşti, str. Agricultori 66, Cal. Rahovei 63; str. Traian 39;
  3902. Succ. Iancovici I. R. şi Fany Lupu, 37 apartamente, Bucureşti, cal.
        Văcăreşti 4.
  3903. Soc. Imobiliară Naţionala, 24 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu
        2.
  3904. Isvoranu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac 57; Calea
        Moşilor 238; str. Biserica Amzei 2.
  3905. Most. Ionescu Alex. prin Ionescu A. Gh., 7 apartamente, Bucureşti, str.
        Aurora 30.
  3906. Ivan C. Matei, 5 apartamente, Bucureşti, str. Grigore Gabrielescu 8;
        Prelung. Măgurele 27. Valcea, Băile Olăneşti. Craiova, str. V. Alexandri
        144.
  3907. Iorgulescu Ilie, 46 apartamente, Bucureşti, str. Cantemir 80.
  3908. Imobiliară Amzei, Soc. Anonima, 49 apartamente, Bucureşti, Piaţa Amzei 15;
        str. Mendeleev 17.
  3909. Ionescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Delea Veche 43; str. Lt.
        Paulescu 5 A.
  3910. Iancu Ofelia, 38 apartamente, Bucureşti, str. T. Masaryk 6; str. 13
        Decembrie 14; str. Olteni 3; str. Udricani 12; str. Hristo Botev 32.
  3911. Ionita Gh., 17 apartamente, Bucureşti Cioplea, B-dul Ion Sulea 35; str.
        Dristor 108; str. Euf. Popescu 33; Cal. Dudeşti 151, 156.
  3912. Irimescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, Într. Melitei 3.
  3913. Most. Ionescu Radu, 11 apartamente, Bucureşti, B-dul Pache 132.
  3914. Ianculescu Alex., 7 apartamente, Bucureşti, Com. Colentina, 7 Noembrie 7;
        str. Eroul Tudor Niculae 32.
  3915. Ionescu C. Gheorghe, 13 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrov 77; str.
        Drumul Stejarului 24; str. Pop de Băseşti 50; str. Mihail Kogălniceanu 7,
        9; str. Transilvaniei 58.
  3916. Most. Ionescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 15.
  3916. a. Ionescu G. Maria, 10 apartamente, Bucureşti, str. V. Alexandri 7; str.
        Lt. Col. Papazoglu 8.
  3917. Iliescu Aurel, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 161.
  3918. Ionascu David, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ceaus Radu 2.
  3919. Ioliesm D-tru, 11 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 119.
  3920. Iliescu P. Laurentia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 35.
  3921. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Poteras 13; str. Senatului
        3, 3 A.
  3922. Iordachescu Florea şi Alexandrina, 21 apartamente, Bucureşti, str.
        Scheiului de jos 2; str. Ingineri 47; str. Maica Domnului, str. Teiul
        Doamnei 6; Toboc (Colentina) 42.
  3923. Most. Iordache D-tru, 13 apartamente, Bucureşti, str. Piptanari 54.
  3924. Isacescu G. Frida, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eufrosin Poteca 21.
  3925. Ingher Adolf, 3 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 78; 56; str.
        Traian 17.
  3926. Ilie D. Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vlad Judeţul 64-48.
  3927. Israil Gavril, 10 apartamente, Bucureşti, str. Epureanu 14.
  3928. Ionescu N. C. şi Dumitru, 11 apartamente, Bucureşti, str. Pitagora
        31-26-20; Spl. Unirii 73; str. Ştefan Mihaileanu 39-41.
  3929. Iliescu Aurelia, Ghenoiu Laurentia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Atena
        16. Sinaia, str. Casarici 5.
  3930. Iancovici I. R. şi Fani Lupu, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 55.
  3931. Ispirescu Ecaterina, 12 apartamente, Bucureşti, P-ta Concordiei 7; str.
        Gh. Şincai 6.
  3932. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 134; str.
        Episcop Ilarion 26; str. Elena Cuza 104, 106.
  3933. Ionescu Gh. şi Niculae, 19 apartamente, Bucureşti, Calea Mihai Bravu 32;
        str. Glucozei 71-73-75.
  3934. Întreprind. Lucrări şi Investi. Edilitare, 36 apartamente, Bucureşti, str.
        Anastase Simu 6.
  3935. Ionescu G. Steliana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 54.
  3936. Iarca Florica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Traian 205-201.
  3937. Ionescu Paula, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşilor 243.
  3938. Iliescu Moritz, 3 apartamente, Bucureşti, str. Crişului 2.
  3939. Ilinea Marin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fleurs 23 B, str.
        Alex. Donici 1 A.
  3940. Ionescu Vladimir, 4 apartamente, Bucureşti, str. Română 78.
  3941. Ionescu Alex Poteras, 31 apartamente, Bucureşti, str. Poteras 20-22.
  3942. Iancovici Magdalena şi Adrian, 8 apartamente, Corbeanca Ilfov, satul
        Petrut. Bucureşti, str. Română 17; str. D. Racoviţa 41.
  3943. Ionescu I. Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Iancu Cavaler de Flondor
        4.
  3944. Ionescu Eglantina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Modrogan 6. Sinaia, str.
        6 Martie 11.
  3945. Ioanovici Aurel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Paris 28. Sinaia, str.
        Cumpatul 1. Băneasa, Sos. Buc-Ploieşti 11.
  3946. Ionescu Alexandru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 21.
  3947. Ionescu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zambilelor 7.
  3948. Isaila Tanase, 5 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei 28.
  3949. Iconomescu P. Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Rozenthal 30.
  3950. Iosif St. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Romniceanu 6. Timisul de
        Sus, Jud. Braşov 39.
  3951. Iacob Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Putu lui Zamfir 27-29; str.
        Cernescu 56.
  3952. Ionescu Decebal, 3 apartamente, Bucureşti, str. General medic Demostene
        23.
  3953. Ionescu T. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 11.
  3954. Iordachescu I. C-ţin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Samoil Vulcan 45.
  3955. Ianculescu Elena, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Panduri 27.
  3956. Iorgulescu Alex., 12 apartamente, Bucureşti, str. N. Velescu 3, calea
        Dorobanţi 212.
  3957. Ionescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Roma 23, 27.
  3958. Ivanescu Adam, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Spatarului 6, str. Nona
        Dumitrescu 2.
  3959. Ionescu Gr. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 52.
  3960. Ionescu Cristea, 6 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 2.
  3961. Iorgulescu Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Londra 34.
  3962. Iosifescu Vily, 4 apartamente, Iaşi, str. Filimon Sarbu 25.
  3963. Ionescu Alex, 8 apartamente, Bucureşti, str. Maior Sontu 13.
  3964. Ionescu Ecaterina, 3 apartamente, Bacău, str. I. C. Frimu 31.
  3965. Ionescu Emil, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Bis. Alba 1, calea Victoriei
        101.
  3966. Ionescu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Licurg 2 A.
  3967. Iacobovici I., 8 apartamente, Bucureşti, Într. Matei Corbescu 4, 7; Tg.
        Ocna-Bacău, str. Salina.
  3968. Iliescu Nic şi Sita, 3 apartamente, Bucureşti, str. Duzilor 34.
  3969. Ionescu Ivan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Buzianu 12.
  3970. Iliescu Gh. Marin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 86.
  3971. Iticovici Moise, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 44.
  3972. Ionescu Tasia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Medic Gral. Demostene 7.
  3973. Ionescu Alex şi Petruta Radutie, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina
        168, str. Salcami 20.
  3974. Issaia Issaia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Orbescu 5.
  3975. Ionescu Alexandru, 8 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 38.
  3976. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 6.
  3977. Iordanide Alexandra, 10 apartamente, Galaţi, str. Pavel Tcacenko 3.
  3978. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Stan Poetas 72.
  3979. Iacob Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Duliu Zamfirescu 3.
  3980. Ionescu M. şi Grigore, 7 apartamente, Bucureşti, str. Chiristigii 38-40.
  3981. Iarca D. Ada, 2 apartamente, Bucureşti, str. Putu cu Plopi 4.
  3982. Iliescu Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 91.
  3983. Ionescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu 6.
  3984. Iliescu Ana, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Rumeoara 25.
  3985. Ionescu Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Fantanica 15.
  3986. Ionescu Elisabeta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 11, str.
        Popasului 32.
  3987. Iosif Cezar, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 17.
  3988. Ionescu Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maior Claudian 10.
  3989. Ionescu Victor şi Gherghina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Medic
        Zlatescu 35.
  3990. Ionitescu George, 3 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 250.
  3991. Ionescu C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 147.
  3992. Ionescu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Traian 344.
  3993. Iacomi Vasilica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Negel 55, sos. Ştefan
        cel Mare 216, Constanta, str. D. Bolintineanu 44.
  3994. Ionita Gh. şi Florica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 1 a.
  3995. Ion Niculae, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu 27, str.
        Episcopiei 5.
  3996. Istrati Elena, 2 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 10; Predeal, str.
        R. P. Bulgaria 5.
  3997. Iorgia Georgeta Niculae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Traian 27.
  3998. Iordache Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Randunelelor 6.
  3999. Iacobsohn Ita şi S., 5 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 31.
  4000. Iuster Martha, 3 apartamente, Iaşi, str. Ştefan cel Mare 57.
  4001. Ionescu Laetitia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 47.
  4002. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarul 1.
  4003. Isipovicvi Michaela Ioanid, 1 apartament. Bucureşti, str. Berzei 24.
  4004. Ionescu Lorena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Poteras 20-22.
  4005. Ionescu Adrian, 11 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 95, str. Sabinelor
        22.
  4006. Iron Nicolae şi Elefteria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 36,
        str. Traian 44.
  4007. Izraelian Raffi, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Mirea 12, str.
        Sepcari 9, sos. Giurgiului 117.
  4008. Iliescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. calea Rahovei 310
  4009. Irimescu P. Florida, 6 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 48.
  4010. Most. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente, Bucureşti, str.
        Banu Manta 32. cal. Griviţei 50.
  4011. Iarca Const. şi Elena 10 apartamente, Bucureşti, str. Virgil Plesoianu 110
  4012. Ionescu Lache, 4 apartamente, Bucureşti, str. Rotasului 1
  4013. Ionescu Tache, 4 apartamente, Bucureşti, str. Turda 194
  4014. Iliescu Maria, 18 apartamente, Bucureşti, str. str. Popa Tatu 72, str.
        Manu Cavafu 37
  4015. Iancu F. Anghel, 10 apartamente, Bucureşti, str. Sebastian 100
  4016. Ioan P. Ion, 4 apartamente, Bucureşti cal. Dudeşti 214
  4017. Ionescu Virgil, 4 apartamente, Bucureşti, str. sos. Pantelimon 163
  4018. Ionescu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Filaret 35, 37
  4019. Ionescu Soare Vintilă, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Anghelescu 8.
  4020. Ionescu Niculae şi Irina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Rădăuţi 10, 12
  4021. Ibisevici Dilaveri, 4 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 66.
  4022. Ionescu D. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aleea G-ral Anghelescu
        12.
  4022. Ionescu Filip Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lueger 16
  4023. Ionescu Petre, 24 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Nifon 42, cal.
        Rahovei 214, str. Dr. Istrate
  4025. Ionescu Iosif Muscel, 6 apartamente, Bucureşti, str. cal. Griviţei 311
  4026. Iliescu Lazăr, 8 apartamente, Bucureşti, str. A. S. Popov 99 Rasnov.
  4027. Iordache Ilie, 16 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 158, str.
        Lanariei 91, 64, str. Mirăslău
  4028. Ionescu T. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vespasian 19.
  4029. Ionescu Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. cal. Griviţei 308, 326.
  4030. Iordanescu Cons. şi Angela, 13 apartamente, Bucureşti, str. G-ral
        Angelescu 65 A. Bacău, str. Griviţa Roşie 23, str. Ştefan Gheorghiu.
  4031. Iosifescu Const. şi C., 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Staicovici 29
  4032. Istecescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Puisor 2 A, str.
        Coltei 21.
  4033. Ionescu G. Constanta, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dr. I. Cantacuzino
        22. Bucureşti, str. Edgar Quinet 9, str. Italiana 28, Spl. Independentei
        75 str. Enachita Văcărescu 38.
  4034. Ionescu Ioana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Radu Boiangiu 1.
  4035. Ionescu Constantin, 4 v apartamente, Bucureşti, str. Buestrului 15, cal.
        Şerban Voda 209 A.
  4036. Ilie Alexandru, 16 apartamente, Bucureşti, str. Văcăreşti 297.
  4037. Ionescu Filofteia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 39, 39 B,
        str. Popa Rusu 38.
  4038. Ionescu Stan şi Atena, 8 apartamente, Bucureşti, str. sos. Ştefan cel Mare
        200.
  4039. Ionescu Eufrosina, 8 apartamente, Bucureşti, str. cal. Şerban Voda 240.
  4040. Iersin Jeanne, 3 apartamente, Bucureşti, str. Boteanu 3
  4041. Ionescu Mariana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 17.
  4042. Ionescu Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bul. Gh. Coşbuc 15.
  4043. Ionescu N. Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 9
  4044. Iordanescu Steluta, 2 apartamente, Bucureşti, str. sos. Ştefan cel Mare
        238.
  4045. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ion Ursu 37.
  4046. Ionescu Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Emil Zolla 3.
  4047. Ionescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Costandache Caracas 26
  4048. Ionescu Dima Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sergiu 20.
  4049. Iosef Reschi şi Fisi, 6 apartamente, Bucureşti cal. Victoriei 38
  4050. Iliescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin 3, str.
        Mantuleasa 22. Com. Merisori, jud. Argeş
  4051. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bis. Enei 12
  4052. Ionescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti str. Tunarai 19
  4053. Ivan Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Într. Mecet 3, str. Elena Domana
        37.
  4054. Ionescu C. Const., 4 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 26, Ploieşti,
        str. Fat Frumos
  4055. Ianchilovici Golda, 3 apartamente, Galaţi, Aleea 23 August 1.
  4056. Iliescu Anastasia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Occidentului 28
  4057. Ivanovici Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 74, str. Gen.
        Angelescu 85, str. Berzei 74
  4058. Iliescu Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Th. Aman 15.
  4059. Iliescu Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Th. Aman 15
  4060. Ionescu Gh. Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 15, str. G-ral
        Angelescu 44, str. P. Rareş.
  4061. Ionita Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Turda 213.
  4062. Ionescu C. Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Mironiuc 15.
  4063. Ionescu Mircea, 7 apartamente, Bucureşti, str. Niculcea 39, str. Dr. Mora
        9. Com. Herăstrău str. Nordului 24-26, str. Navodului 21, Snagov.
  4064. Ion Marica şi Elisabeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 40,
        str. Icoanei 67.
  4065. Iorgulescu C. Victor, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragea Voda 20.
  4066. Ignatescu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 12.
  4067. Inciean Gabriela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Haia Lifschitz 13. Sinaia
        str. Vasile Roaita 6, Tg. Jiu, Bul. Republicii 1
  4068. Ignat V. Niculae, 1 apart. Sinaia, str. 23 August 45.
  4069. Ionescu Gh. şi Nic., 10 apartamente, Bucureşti, str. sos. Mihai Bravu 32,
        str. Glucozei.
  4070. Ionescu Gh., 8 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 8 Sinaia str.
        Furnica 33 Galaţi str. Vlad Ţepeş 5.
  4071. Ionescu Plesesti Niculina, 7 apartamente, Bucureşti, str. bul. 1 Mai 84,
        str. Radu Boiangiu 12, sos. Crangasi, str. Brezoianu 38 A.
  4072. Ivanescu D-tru, 3 apartamente, Bucureşti str. G. Filip 13
  4073. Iabrasu Mihalache, 9 apartamente, Bucureşti str. Mitr. Grigore 49
  4074. Ionescu Barsan Const., 3 apartamente, Bucureşti str. I. Niculescu 24, str.
        Vasile Dumitrescu 98.
      J.
  4075. Jianu A. D. Carolina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 60.
  4076. Juster Norbert, 6 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Chesarte 7, str.
        30 Decembrie 68
  4077. Jornea Radu şi Norica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Viilor 81.
  4078. Iurascu Dimitrie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Draghiceanu 7
  4079. Jeerca Petre, 6 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 100
  4080. Jecu A. Corneliu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 87, Buzău, str.
        Vasile Roaita 15, str. N. Bălcescu 3
  4081. Janiol Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Fecioarei 14, str. Dr.
        Burghelea 10 a.
  4082. Jamgocian Karekin, 12 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Capsa 4, Brăila,
        str. Karl Marx 186, str. Dr. Capsa 4, str. Carol Davilla 39