GHIDUL SOLICITANTULUI din 28 august 2020elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 bis din 3 septembrie 2020 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.658 din 28 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 3 septembrie 2020.

  Revizia 4, August 2020

  Acest document reprezintă un îndrumar în vederea obținerii Acordului pentru finanțare de către întreprinderile solicitante în cadrul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin H.G. nr. 332/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 336/08.05.2014, cu modificările și completările ulterioare.
  Informații privind modul de completare a documentelor justificative ce urmează a fi depuse împreună cu Cererea de acord pentru finanțare în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum și toate condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii Acordului pentru finanțare se regăsesc în cuprinsul prezentului document și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa http://www.mfinante.gov.ro/.
  Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, a tuturor informațiilor cuprinse în cadrul prezentului Ghid, precum și a celorlalte date puse la dispoziție pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
  Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția solicitanților, la adresa https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=formular-întrebări&pagina=domenii&menu=Ajutorstat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
  CUPRINS
  CAPITOLUL I - INFORMAȚII GENERALE1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?4. Cine poate solicita finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat?5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?6. Care sunt cheltuielile eligibile?7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?8. Care sunt criteriile de eligibilitate ale investițiilor?9. Cum se calculează ajutorul de stat?
  CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT1. Cum se desfășoară înregistrarea și evaluarea cererilor de acord pentru finanțare?1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanțare1.2. Verificarea existenței și conformității Cererii de acord pentru finanțare și a documentației anexate acesteia1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanțare și a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor și criteriilor de eligibilitate2. Cum se evaluează Cererea de acord pentru finanțare?3. În ce condiții se emite Acordul pentru finanțare?4. În ce condiții se solicită completarea cererii de acord pentru finanțare?5. În ce condiții se emite Scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanțare?6. În ce condiții se emite proiectul de Acord pentru finanțare?
  CAPITOLUL III - DEMARAREA INVESTIȚIEI
  CAPITOLUL IV - PRELUNGIREA CALENDARULUI DE CREARE A LOCURILOR DE MUNCĂ ȘI A ACORDULUI PENTRU FINANȚARE
  CAPITOLUL V - MUTAREA LOCAȚIEI REALIZĂRII INVESTIȚIEI
  CAPITOLUL VI - MENȚINEREA INVESTIȚIEI ȘI A LOCURILOR DE MUNCĂ
  CAPITOLUL VII - REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANȚARE
  CAPITOLUL VIII - RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
  CAPITOLUL IX - RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT
  Anexa 1 - Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
  Anexa 2.1 - Formularul Cererii de acord pentru finanțare
  Anexa 2.2 - Instrucțiuni de completare a Cererii de acord pentru finanțare
  Anexa 3 - Plan de afaceri
  Anexa 4 - Planul de creare a locurilor de muncă


  Capitolul I INFORMAȚII GENERALE1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?
  Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale care determină crearea de minim 100 locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor și de valoarea investiției.
  Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, valabil în perioada 01.07.2014 - 31.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, a Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020 și a Comunicării Comisiei C (2020) 4355 final din data de 02.07.2020 prin care au fost modificate Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (care au stat la baza emiterii Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final prin care a fost aprobată Harta ajutoarelor regionale pentru perioada 2014-2020) și a fost prelungită perioada de aplicare a acestora.
  2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?
  Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale.
  Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
  a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023;
  b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanțare emise, pentru perioada 2015-2028.

  Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.
  3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?
  Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
  Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
  4. Cine poate solicita finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat?
  Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată.
  DEFINIȚII
  Întreprindere nou-înființată reprezintă întreprinderea înființată în anul anterior anului înregistrării cererii de acord pentru finanțare care nu are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii.
  Întreprindere în activitate reprezintă întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat.
  Filiale reprezintă societăți cu personalitate juridică, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit, potrivit art. 42 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Sucursale reprezintă dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților și se înregistrează, înainte de începerea activității lor, în registrul comerțului din județul în care vor funcționa, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Puncte de lucru (sedii secundare) reprezintă dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților și se menționează numai în cadrul înmatriculării societății în registrul comerțului de la sediul principal, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?
  Sunt eligibile investițiile care realizează locuri de muncă în toate sectoarele de activitate, cu excepția celor prevăzute la art. 13 din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, și a celor menționate în "Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat" prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul Ghid, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  ATENȚIE!
  În cazul în care întreprinderea își desfășoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil dar solicită finanțare pentru realizarea unei investiții inițiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului, investiția inițială poate fi eligibilă pentru finanțare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute în schemă.
  6. Care sunt cheltuielile eligibile?
  Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
  Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:
  a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții;
  b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiției, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.

  DEFINIȚII
  Cost salarial reprezintă valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare.
  Cost salarial eligibil costul salarial cuprinzând salariul brut precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.
  Salariu brut reprezintă suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reținerea contribuțiilor obligatorii ale angajatului și de impozitare.
  Data creării locului de muncă - data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă.
  Locurile de muncă create direct de un proiect de investiții reprezintă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  Loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plătește un salariu brut lunar.
  7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?
  Întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  Generale

  a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;

  b) realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;

  c) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate";

  d) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

  e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

  f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;

  g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;

  Suplimentar pentru întreprinderile în activitate

  h) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;

  Suplimentar pentru întreprinderile nou- înființate

  i) au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei;

  j) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005, republicat care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

  Suplimentar prevăzute de Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei din 14 iulie 2020*1) atât pentru întreprinderile în activitate cât și pentru cele nou- înființate

  k) nu sunt rezidente în scopuri fiscale în jurisdicțiile necooperante sau nu li se aplică legislația fiscală din jurisdicțiile necooperante;

  l) nu sunt controlate, direct sau indirect, de acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante, până la beneficiarul efectiv, așa cum este definit la Articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;

  m) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

  n) nu dețin acțiuni la întreprinderile aflate în jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

  o) întreprinderile sau acționarii acestora nu au făcut obiectul unei condamnări prin hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

  p) nu au primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acționarii acesteia au săvârșit o încălcare a obligațiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislația aplicabilă.

  *1) Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

  ATENȚIE!
  Lista UE a jurisdicțiilor necooperante, Directiva 2015/849 și Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

  ATENȚIE!
  Totodată, Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei din 14 iulie 2020 oferă statelor membre posibilitatea de a ignora existența unor legături ale întreprinderilor beneficiare cu cele aflate în jurisdicțiile necooperante, în două situații:I. în cazul în care nivelul obligațiilor fiscale din statul membru care acordă sprijinul pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, ultimii trei ani) este considerat adecvat în comparație cu cifra de afaceri totală sau nivelul activității întreprinderii beneficiare, la nivel individual și de grup, în aceeași perioadă;II. în cazul în care întreprinderea își asumă angajamente legale de a înlătura legăturile cu jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, într-un interval scurt de timp, sub rezerva unei monitorizări adecvate și sancționării în consecință în caz de nerespectare a acestor angajamente.
  8. Care sunt criteriile de eligibilitate ale investițiilor?
  Investițiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov;
  b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
  c) să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri;
  d) imobilizările corporale și necorporale aferente investiției trebuie să fie noi.
  9. Cum se calculează ajutorul de stat?
  Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor:– H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare,– Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare,– Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020,– Comunicării Comisiei C(2020) 4355 final din data de 02.07.2020 prin care au fost modificate Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (care au stat la baza emiterii Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final prin care a fost aprobată Harta ajutoarelor regionale pentru perioada 2014-2020) și a fost prelungită perioada de aplicare a acestora, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensității maxim admisibile și a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel:

  Regiunea

  Județe componente

  Perioadă

  Intensitate maximă

  Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere - mil. euro -

  Nord-Est

  Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

  2014-2020

  50%

  37,5

  Sud-Est

  Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea

  2014-2020

  50%

  37,5

  Sud Muntenia

  Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

  2014-2020

  50%

  37,5

  Sud-Vest Oltenia

  Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

  2014-2020

  50%

  37,5

  Nord-Vest

  Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj

  2014-2020

  50%

  37,5

  Centru

  Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

  2014-2020

  50%

  37,5

  Vest

  Arad, Caraș-Severin, Hunedoara,Timiș

  2014-2020

  35%

  26,25

  Ilfov

  Ilfov

  2014-2020

  35%

  26,25

  București

  București

  2018-2020

  10%

  7,5

  DEFINIȚII
  Intensitatea ajutorului de stat reprezintă raportul dintre valoarea ajutorului și valoarea costurilor eligibile.
  Intensitate (%) = (valoare maximă ajutor de stat/valoare totală cheltuieli eligibile)x100
  Proiect mare de investiții reprezintă o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României valabil la data elaborării acordului pentru finanțare.
  În cazul proiectelor mari de investiții, ajutorul nu poate depăși valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare și se calculează conform formulei:
  Valoarea maximă a ajutorului = R x (A + 0,50 x B + 0 x C),
  R este intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în regiunea în cauză;
  A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 milioane euro;
  B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane euro și 100 milioane euro;
  C este partea din costurile eligibile de peste 100 milioane euro.

  Proiect unic de investiții - orice investiție inițială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții dacă este demarată de același beneficiar la nivel de grup într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3.

  ATENȚIE!
  Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport de cheltuielile eligibile se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport de cheltuielile eligibile și cu respectarea nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, se stabilește corespunzător intensității maxime aprobate.
  Exemplu:
  Pentru o întreprindere care creează 100 locuri de muncă cu un salariu brut lunar de 5.000 lei, în Iași, localitate situată pe harta regională în regiunea Nord-Est, regiune cu intensitate maximă de 50%, ajutorul de stat se determină după cum urmează:

  Indicator

  Formulă de calcul

  Calcul

  Total cheltuieli salariu brut anual

  Salariu brut lunar x nr. locuri de muncă nou- create x nr. luni

  5.000 lei x 100 x 12 = 6.000.000 lei

  Total contribuții angajator anual

  Total cheltuieli salariu brut anual x 2,25%

  6.000.000 lei x 2,25% = 135.000 lei

  Valoarea totală anuală a costurilor salariale

  Total cheltuieli salariu brut anual + Total contribuții angajator

  6.000.000 lei + 135.000 lei = 6.135.000 lei

  Valoare maximă ajutor de stat anual

  Valoarea totală anuală a costurilor salariale x Intensitatea maximă

  6.135.000 lei x 50% = 3.067.500 lei

  Valoare maximă ajutor de stat total

  Valoare maximă ajutor de stat anual x 2 ani consecutivi

  3.067.500 lei x 2 = 6.135.000 lei


  Capitolul II MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
  Mecanismul de depunere, analiză și soluționare a Cererilor de acord pentru finanțare
  Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei.
  Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiune continuă.
  Întreprinderile interesate transmit cererile de acord pentru finanțare însoțite de documente justificative la Ministerul Finanțelor Publice.
  Analiza Cererilor de acord pentru finanțare se finalizează, după ce documentația este considerată completă, cu– Acord pentru Finanțare;
  sau
  – Scrisoare de respingere.

  Acordurile pentru finanțare se emit în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
  Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare continuă și în cazul în care bugetul anual alocat schemei nu a fost aprobat prin legea anuală a bugetului de stat sau bugetul anual alocat schemei s-a epuizat.
  Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său data la care s-a epuizat bugetul anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
  Cererile de acord pentru finanțare înregistrate până la data epuizării bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale, dar care nu se încadrează în acest buget și nu au fost soluționate cu Acord pentru finanțare sau Scrisoare de respingere, sunt evaluate în continuare de Ministerul Finanțelor Publice, care va transmite întreprinderii, după caz:– solicitare de informații și/sau documente suplimentare pentru completarea Cererii de acord pentru finanțare;
  sau
  – Scrisoare de respingere.

  În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri care îndeplinesc condițiile și criteriile de eligibilitate, Ministerul Finanțelor Publice emite un proiect de acord pentru finanțare.
  Proiectele de acord pentru finanțare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale.
  ATENȚIE:
  Epuizarea bugetului se produce în momentul în care suma rămasă disponibilă, din bugetul anual alocat schemei, după emiterea ultimului acord pentru finanțare, nu acoperă ajutorul de stat solicitat de următoarea întreprindere ce a depus și înregistrat la registratura ministerului o cerere de acord pentru finanțare.
  1. Cum se desfășoară înregistrarea și evaluarea cererilor de acord pentru finanțare?1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanțare
  Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează pe baza unui anunț publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea www.mfinante.ro - Agenți economici - Ajutor de stat, care cuprinde data de la care se depun cererile de acord pentru finanțare, precum și bugetul alocat conform legii bugetare anuale.
  ATENȚIE!
  Se iau în considerare numai cererile de acord pentru finanțare înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice începând cu data comunicată pe site.
  În vederea obținerii acordului pentru finanțare, întreprinderea solicitantă transmite la:– Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice din Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, o Cerere de acord pentru finanțare, însoțită de documentele justificative necesare evaluării, într-un singur exemplar tipărit și în format electronic de tip memory stick.
  Transmiterea documentației se poate face prin poștă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă și depunerea personală a documentației la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.
  Pe plic se menționează "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014".
  sau
  – On-line o Cerere de acord pentru finanțare, însoțită de documentele justificative necesare evaluării, în format electronic.

  ATENȚIE!
  Cererile de acord pentru finanțare depuse la o altă adresă decât cea indicată se restituie întreprinderilor.
  Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o altă adresă decât cea specificată mai sus, precum și documente transmise de întreprinderea solicitantă sub orice formă, din proprie inițiativă, în vederea completării cererii de acord pentru finanțare.
  Formularul Cererii de acord pentru finanțare se regăsește în Anexa 2.1 din prezentul Ghid.

  ATENȚIE!
  Completarea și depunerea on-line a Cererilor de acord pentru finanțare și a documentelor justificative la Ministerul Finanțelor Publice se realizează conform Ghidului utilizatorului pentru depunerea on-line, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea www.mfinante.ro - Agenți economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Depunere on-line.
  Formularul Cererii de acord pentru finanțare se regăsește la secțiunea www.mfinante.ro - Agenți economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Depunere on-line.
  1.2. Verificarea existenței și conformității Cererii de acord pentru finanțare și a documentației anexate acesteia
  a) cererea de acord pentru finanțare
  Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, cererea:– respectă modelul formularului din Anexa 2.1 la prezentul Ghid– are toate rubricile completate cu datele solicitate,– este datată și semnată în original sau electronic în cazul depunerii on-line de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea,– conține informații corelate cu informațiile din certificatul constatator, situațiile financiare, planul de investiții, planul de afaceri, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea și Împuternicirea, dacă este cazul.
  ATENȚIE!
  În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii, conform Certificatului constatator, nu poate semna documentația necesară în vederea accesării ajutorului de stat, este permisă desemnarea unei alte persoane care să reprezinte legal întreprinderea în relația cu Ministerul Finanțelor Publice, cererea de acord pentru finanțare fiind însoțită de o împuternicire în acest sens, prezentată la lit. g).

  ATENȚIE!
  Modelul Cererii de acord pentru finanțare se regăsește pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice www.mfinante.gov.ro - Agenți economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Cerere de acord pentru finanțare - Formulare - Cerere de acord pentru finanțare.
  Modalitatea de completare a Cererii de acord pentru finanțare este prezentată în Anexa 2.2 la prezentul Ghid - Instrucțiuni de completare a cererii de acord pentru finanțare.

  b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului - RECOM Online, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate și punctele de lucru ale întreprinderii.
  Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, certificatul constatator:– este atașat în original, dacă este emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, sau în format electronic,– este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare,– conține cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii.

  c) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat. Obligația prezentării situațiilor financiare nu se aplică întreprinderilor nou-înființate care nu au desfășurat activitate.
  ATENȚIE!
  Situațiile financiare anuale aprobate trebuie să conțină:– Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - Formularul 10;– Contul de profit și pierdere - Formularul 20;– Date informative - Formularul 30;– Situația activelor imobilizate - Formularul 40;– Dovada depunerii acestora la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

  Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, situațiile financiare, aprobate și depuse conform prevederilor legale în vigoare, sunt atașate în copie sau format pdf în cazul depunerii on-line.

  d) plan de afaceri - document din care rezultă eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea proiectului de investiții, vizând cel puțin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locația realizării investiției, prezentarea proiectului de investiții, planul de investiții, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală și proiecții financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți în anexa nr. 4 la hotărârea Guvernului. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă.
  ATENȚIE!
  Structura indicativă a planului de afaceri precum și elementele de bază al acestuia se regăsesc în Anexa 3 la prezentul Ghid. Aceasta poate fi completată în funcție de obiectul de activitate, caracteristicile proiectului de investiții, etc.
  Planul de afaceri este datat și semnat în original sau electronic în cazul depunerii on-line de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

  ATENȚIE!
  La elaborarea planul de afaceri se vor avea în vedere următoarele recomandări:
  ● să fie concis, complet, să conțină informații de bază cu privire la activitatea întreprinderii,
  ● să prezinte o analiză obiectivă, bazată pe propuneri realiste,
  ● să conțină planul de investiții; documentul în format electronic va fi preluat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice www.mfinante.gov.ro - Agenți economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Cerere de acord pentru finanțare Formulare - Plan de investiții;
  ● să conțină proiecțiile financiare– pe suport tipărit sau format pdf în cazul depunerii on-line,
  și
  – în format Microsoft Excel, cu toate formulele, atât în cazul depunerii la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice cât și al depunerii on-line,

  ● să fie structurat în conformitate cu modelul prezentat în anexa 3 la prezentul Ghid,
  ● să prezinte un Opis cu documentele transmise.

  Documentul nu va depăși 40 pagini exclusiv anexele.
  Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, planul de afaceri:– cuprinde toate informațiile,– este datat și semnat în original sau electronic în cazul depunerii on-line de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea,– conține informații corelate cu informațiile din Cererea de acord pentru finanțare, Certificatul constatator, Planul de creare a locurilor de muncă și documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri,– este transmis inclusiv în format Microsoft Word.

  e) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri
  În vederea susținerii informațiilor prezentate în cuprinsul planului de afaceri, se vor prezenta documente justificative precum:– contracte, precontracte, scrisori de intenție din partea potențialilor clienți, pentru susținerea cifrei de afaceri prognozate, aferente proiectului de investiții.
  ATENȚIE!
  Documentele transmise pentru susținerea cifrei de afaceri prognozate trebuie să cuprindă informațiile care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare, respectiv cantitate, preț, perioadă.
  Documentele vor fi însoțite de un tabel centralizator în care se vor regăsi elementele următoare: denumire client, nr. și dată scrisoare de intenție/contract/precontract, tip produs, cantitate, preț unitar și valoare
  Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri sunt atașate în copie sau format pdf în cazul depunerii on-line.

  f) plan de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării și menținerii locurilor de muncă aferente investiției și valorile costurilor salariale eligibile și ajutorului de stat aferent.
  DEFINIȚIE!
  Calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă.

  ATENȚIE!
  Structura indicativă a planului de creare a locurilor de muncă precum și elementele de bază al acestuia se regăsesc în Anexa 4 la prezentul Ghid. Planul de creare a locurilor de muncă va fi prezentat atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât și electronic, în format Microsoft Excel.
  Documentul în format electronic va fi preluat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice www.mfinante.gov.ro - Agenți economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Cerere de acord pentru finanțare Formulare - Plan de creare a locurilor de muncă.

  ATENȚIE!
  Aplicația în Microsoft Excel pusă la dispoziție pe site-ul ministerului este un exemplu și trebuie adaptată în conformitate cu planul de creare a locurilor de muncă, în ceea ce privește numărul de ani în care se creează locuri de muncă, acordarea de sporuri, indexări salariale etc. Se vor respecta formulele din macheta prezentată pe site-ul ministerului iar în situația în care se impune crearea mai multor rânduri, tabelul trebuie completat cu formulele aferente.
  Ministerul Finanțelor Publice verifică corectitudinea formulelor adăugate.
  Aplicația în Excel cuprinde 5 sheet-uri:– sheet 1 - contribuții obligatorii - se verifică și se adaptează, după caz– sheet 2 - PC-AN1 - cuprinde datele aferente locurilor de muncă create în primul an– sheet 3 - PC-AN2 - cuprinde datele aferente locurilor de create în al doilea an– sheet 4 - PC-AN3 - cuprinde datele aferente locurilor de muncă create în al treilea an– sheet 5 - centralizator - centralizează datele din sheet-urile 2, 3 și 4 și cuprinde informații care trebuie preluate în cererea de acord pentru finanțare muncă
  Sheet-urile 2-4 - PC-AN .......... cuprind planurile de creare a locurilor de muncă pe ani, respectiv Tabelele nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile, structurate astfel:
  ● 3 secțiuni:– Perioadă de calcul a costului salarial eligibil– Cost salarial lunar eligibil– Cost salarial eligibil pe 2 ani consecutivi
  ATENȚIE!
  Cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.
  Data creării locului de muncă - data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă.
  Loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plătește un salariu brut lunar.

  ● 12 coloane:– coloana 1 - Data inițială - se completează data (luna și anul) creării locurilor de muncă din anul aferent sheet-ului– coloana 2 - Data finală - se afișează automat data până la care costurile salariale sunt considerate cheltuieli eligibile, respectiv 2 ani de la data creării locurilor de muncă– coloana 3 - Categorie funcție - se completează denumirea categoriei de funcție– coloana 4 - Număr posturi - se completează cu numărul de posturi care intră în categoria de funcție– coloana 5 - Salariu brut lunar/categorie funcție - se completează cu valoarea în lei a salariului brut acordat lunar categoriei de funcție
  ATENȚIE!
  În cazul acordării a două salarii diferite în cadrul aceleiași categorii de funcție, este necesară completarea a două rânduri.– coloana 6 - Contribuții lunare angajator - se afișează automat valoarea contribuțiilor aferente salariului brut lunar– coloana 7 - Salariu brut aferent anului I - se afișează automat valoarea în lei a salariului brut calculat de la data creării locurilor de muncă (data inițială) până la sfârșitul anului I– coloana 8 - Contribuții angajator aferente anului I - se afișează automat valoarea în lei a contribuțiilor angajatorului raportat la salariul brut aferent anului I– coloana 9 - Salariu brut aferent anului II - se afișează automat valoarea în lei a salariului brut calculat pe întreg parcursul anului II– coloana 10 - Contribuții angajator aferente anului II - se afișează automat valoarea în lei a contribuțiilor angajatorului raportat la salariul brut aferent anului II– coloana 11 - Salariu brut aferent anului III - se afișează automat valoarea în lei a salariului brut calculat de la începutul anului III până la data la care costurile salariale sunt considerate cheltuieli eligibile (data finală)– coloana 12 - Contribuții angajator aferente anului III - se afișează automat valoarea în lei a contribuțiilor angajatorului raportat la salariul brut aferent anului III.

  ATENȚIE!
  Planul de creare a locurilor de muncă pe an este conceput astfel încât să fie necesară completarea de date numai în coloanele colorate cu albastru.

  ATENȚIE!
  În situația în care se impune crearea mai multor rânduri, tabelul trebuie completat cu formulele aferente.
  Ministerul Finanțelor Publice verifică corectitudinea formulelor adăugate.
  Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă - tabelul nr. 4 anexat Planului de creare a locurilor de muncă în anul ....., în care se afișează automat valoarea totală a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă de menținere a locurilor de muncă nou-create.
  Valoarea ajutorului de stat - tabelul nr. 2 anexat Planului de creare a locurilor de muncă în anul ....., în care se afișează automat valoarea totală a cheltuielilor eligibile înmulțită cu intensitatea ajutorului aferentă regiunii în care se realizează investiția.
  Perioada de menținere a locurilor de muncă - tabelul nr. 3 anexat Planului de creare a locurilor de muncă în anul ......, în care se afișează automat data până la care trebuie menținute locurile de muncă.

  ATENȚIE!
  Numărul de sheet-uri PC-AN ...... variază în funcție de numărul de ani în care întreprinderea creează noi locuri de muncă.
  Următoarele tabele, din sheet-urile 2-4 - PC-AN ........., se vor prezenta atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât și electronic, în format Microsoft Excel:– Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile,– Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat,– Tabel nr. 3 - Perioada de menținere a locurilor de muncă.
  Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă se prezintă doar în format electronic.
  Sheet-ul 5 - centralizator cuprinde planul de creare a locurilor de muncă pentru perioada ......, cu evidențierea valorilor anuale ale cheltuielilor eligibile, ajutorului de stat și cheltuielilor salariale.
  Toate valorile se afișează automat, datele fiind importate din sheet-urile PC-AN ..........

  ATENȚIE!
  Următoarele tabele, din sheet-ul 5 - centralizator, se vor prezenta atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line cât și electronic, în format Microsoft Excel:– Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile,– Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat.
  Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă se prezintă doar în format electronic.

  ATENȚIE!
  În situația în care întreprinderea creează locurile de muncă într-un număr de ani diferit de cel din aplicația model, este necesară adaptarea prin completarea cu formulele aferente.

  ATENȚIE!
  Valorile cheltuielilor eligibile și ajutorului solicitat vor fi preluate în Cererea de acord pentru finanțare și fundamentate în Planul de afaceri.

  ATENȚIE!
  La preluarea valorilor ajutorului de stat în cererea de acord pentru finanțare trebuie avută în vedere intensitatea ajutorului de stat aferentă regiunii în care întreprinderea realizează investiția.

  ATENȚIE!
  În situația în care investiția este realizată în mai multe locații, întreprinderea trebuie să întocmească un plan de creare a locurilor de muncă pentru fiecare locație.
  Valorile cumulate ale cheltuielilor eligibile și ajutorului de stat aferent, conform planurilor de creare a locurilor de muncă întocmite, se vor prelua în cererea de acord pentru finanțare.
  Dacă locațiile sunt situate în județe cu intensități diferite, în cererea de acord pentru finanțare se vor prelua valorile pentru fiecare intensitate și valorile cumulate ale cheltuielilor eligibile și ajutorului de stat aferent.
  Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, planul de creare a locurilor de muncă:– respectă modelul din prezentul ghid,– este datat și semnat în original sau electronic în cazul depunerii on-line de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea,– este transmis inclusiv în format Microsoft Excel.

  g) împuternicire - se întocmește în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii semnează cererea de acord pentru finanțare
  Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, împuternicirea:– este atașată în original sau electronic în cazul depunerii on-line.

  h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea
  Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea este atașat în copie sau în format pdf în cazul depunerii on-line.

  i) opis cu documentele transmise
  Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, opisul menționează denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.
  ATENȚIE!
  Toate documentele transmise Ministerului Finanțelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoțite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizați.
  Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declarația pe propria răspundere din cadrul cererii de acord pentru finanțare.
  Cerințele de mai sus sunt valabile și în situația depunerii on-line cu mențiunea că persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea semnează electronic.
  Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină și se opisează în ordinea prevăzută în cadrul condițiilor de conformitate a documentelor transmise în vederea evaluării Cererii de acord pentru finanțare.
  Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie inițiativă, în vederea completării cererii de acord pentru finanțare.

  Condiții de conformitate

  Cererea de acord pentru finanțare

  - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din Anexa 2.1 și este datată și semnată în original sau electronic în cazul depunerii on-line de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din certificatul constatator, situațiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de identitate, împuternicirea, dacă este cazul.

  Certificatul constatator

  este eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului - RECOM Online, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și conține toate informațiile.

  Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat

  depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, atașate în copie.

  Planul de afaceri

  - cuprinde toate informațiile necesare conform definiției și instrucțiunilor din Anexa 3, este datat și semnat în original sau electronic în cazul depunerii on- line de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din Cererea de acord pentru finanțare; - este transmis inclusiv în format electronic.

  Planul de creare a locurilor de muncă

  - respectă modelul din Anexa 4; - este datat și semnat în original sau electronic în cazul depunerii on-line de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. - este transmis inclusiv în format Microsoft Excel.

  Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri

  - sunt prezentate documente în vederea susținerii cifrei de afaceri

  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante

  în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare, este atașată în original sau electronic în cazul depunerii on-line;

  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea

  este atașat în copie sau în format pdf în cazul depunerii on-line.

  Opisul

  are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.
  1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanțare și a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor și criteriilor de eligibilitate
  a) Cererea de acord pentru finanțare
  Se analizează dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate:– realizează o investiție inițială în România care determină crearea a cel puțin 100 de noi locuri de muncă;– nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;– nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare,– închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;– nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;– nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;– nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;– nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou- înființate;– nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante sau nu se supun legislației fiscale a acestora;– nu este controlată, direct sau indirect, de către acționari din jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, așa cum este acesta definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;– nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicțiile necooperante care figurează în lista Uniunii Europene;– nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante;– întreprinderea sau acționarii acesteia nu au făcut obiectul unei condamnări prin hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului;– nu a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acționarii acesteia au săvârșit o încălcare a obligațiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislația aplicabilă;– va achiziționa active noi.

  b) Certificatul Constatator
  Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:– este înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată,– are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou- înființate,– realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile, activitatea pentru care solicită finanțare fiind declarată la Oficiul Registrului Comerțului,– nu se află în procedură de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.

  c) Situațiile financiare
  Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:– are capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate (se preia din Situațiile financiare - Formularul 10),– are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou- înființate (se preia din Situațiile financiare - Formularul 10 dacă este cazul, sau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului).

  d) Planul de afaceri
  Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderea și investiția se regăsesc detaliate în Planul de afaceri - Anexa 3 la prezentul Ghid.

  e) Planul de creare a locurilor de muncă
  Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea creează cel puțin 100 noi locuri de muncă.
  2. Cum se evaluează Cererea de acord pentru finanțare?
  În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
  a) acord pentru finanțare,
  b) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare,
  c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare.

  ATENȚIE!
  Ministerul Finanțelor Publice verifică și evaluează din punct de vedere al:– existenței și conformității– condițiilor și criteriilor de eligibilitate.
  Cererea de acord pentru finanțare și documentele anexate acesteia sunt evaluate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor Publice.
  3. În ce condiții se emite Acordul pentru finanțare?
  În vederea obținerii acordului pentru finanțare, întreprinderea solicitantă trebuie să prezinte toate documentele menționate în evaluarea Cererii de acord pentru finanțare și să îndeplinească condițiile de conformitate și criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat.
  ATENȚIE!
  Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul de Acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în vederea verificării și aprobării.
  4. În ce condiții se solicită completarea cererii de acord pentru finanțare?
  În cazul în care:– documentele nu respectă condițiile de conformitate,– există neconcordanțe în informațiile furnizate,– se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii,
  Unitatea de implementare transmite o solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare.
  ATENȚIE!
  Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentației în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare.
  În cazul în care documentele transmise pentru completarea Cererii de acord pentru finanțare necesită informații suplimentare, termenul de analiză a Cererii de acord pentru finanțare este de 30 zile lucrătoare de la data completării acesteia. Circuitul de analiză a cererii se va relua până la data la care cererea este considerată completă.
  Ministerul Finanțelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.

  ATENȚIE!
  Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie inițiativă, în vederea completării documentației aferente cererii de acord pentru finanțare.
  5. În ce condiții se emite Scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanțare?
  Emiterea scrisorii de respingere a cererii de acord pentru finanțare se realizează în următoarele situații:
  ● Cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de următoarele documente:
  a) certificat constatator, eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului - RECOM Online, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate și punctele de lucru ale întreprinderii,
  b) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;
  c) planul de creare a locurilor de muncă;
  d) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiției inițiale și eficiența economică a întreprinderii în original sau în format pdf în cazul depunerii on-line și în format Microsoft Word;
  e) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;
  f) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare, în original sau în format pdf în cazul depunerii on-line;
  g) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie sau în format pdf în cazul depunerii on-line;
  h) opis cu documentele transmise.

  ● Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate a investiției:
  a) să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov
  b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
  c) să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri;
  d) imobilizările corporale și necorporale aferente investiției trebuie să fie noi.

  ● Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale întreprinderii:

  Generale

  a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;

  b) realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;

  c) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate";

  d) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

  e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

  f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;

  g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;

  Suplimentar pentru întreprinderile în activitate

  h) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;

  Suplimentar pentru întreprinderile nou- înființate

  i) au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei;

  j) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau
  Legii nr. 1/2005, republicat care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

  Suplimentar prevăzute de Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei din 14 iulie 2020*2), atât pentru întreprinderile în activitate cât și pentru cele nou- înființate

  k) nu sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante sau nu se supun legislației fiscale a acestora;

  l) nu sunt controlate, direct sau indirect, de către acționari din jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, așa cum este acesta definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;

  m) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicțiile necooperante care figurează în lista Uniunii Europene;

  n) nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante;

  o) întreprinderile sau acționarii acestora nu au făcut obiectul unei condamnări prin hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

  p) nu au primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acționarii acesteia au săvârșit o încălcare a obligațiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislația aplicabilă.

  *2) Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European și a Consiliuilui privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

  ● Întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare.
  6. În ce condiții se emite proiectul de Acord pentru finanțare?
  În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar întreprinderea solicitantă prezintă toate documentele menționate în evaluarea Cererii de acord pentru finanțare și îndeplinește condițiile de conformitate și criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul de acord pentru finanțare și transmite întreprinderii o comunicare în acest sens.
  ATENȚIE!
  Proiectele de acord pentru finanțare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale.
  Proiectele de acord pentru finanțare emise în ultimul an de valabilitate a schemei se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs, în conformitate cu legea bugetară anuală.

  ATENȚIE!
  Toate documentele emise de Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat (acordul pentru finanțare, solicitarea de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanțare, comunicarea privind proiectul de acord pentru finanțare) se transmit prin poștă cu confirmare de primire și/sau prin mijloace electronice.


  Capitolul III DEMARAREA INVESTIȚIEI
  DEFINIȚIE:
  Demararea investiției - fie demararea lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul.
  Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
  Demararea lucrărilor de construcție reprezintă încheierea contractului, comenzii ferme de executare a lucrărilor de construcții.

  ATENȚIE!
  Întreprinderile au obligația demarării investiției pentru care au solicitat finanțare în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare.
  Întreprinderea poate demara investiția după înregistrarea la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice sau on-line a Cererii de acord pentru finanțare, dar pe riscul său. Demararea investiției după înregistrarea Cererii de acord pentru finanțare nu obligă Ministerul Finanțelor Publice la emiterea unui Acord pentru finanțare.
  Întreprinderea are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice date și informații privind demararea investiției și să anexeze, în copie legalizată, primul contract sau comandă fermă de executare a lucrărilor de construcții sau achiziție echipamente.

  ATENȚIE!
  Ministerul Finanțelor Publice are dreptul de a verifica permanent îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale întreprinderii, respectiv ale proiectului de investiții pe întreaga perioadă de implementare a planului de investiții și a planului de creare a locurilor de muncă.

  ATENȚIE!
  Ministerul Finanțelor Publice poate solicita semestrial stadiul realizării planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanțare.
  Întreprinderile au obligația de a răspunde solicitării Ministerului Finanțelor Publice în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.


  Capitolul IV PRELUNGIREA CALENDARULUI DE CREARE A LOCURILOR DE MUNCĂ ȘI A ACORDULUI PENTRU FINANȚARE
  Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să creeze numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare, conform calendarului.
  În cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea are obligația de a solicita Ministerului Finanțelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiției cu respectarea condiției privind crearea locurilor de muncă după demararea investiției, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.
  DEFINIȚIE
  Calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă.

  ATENȚIE!
  Prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă nu poate viza creșterea valorii totale a cheltuielilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.

  În cazul prelungirii calendarului de creare și menținere a locurilor de muncă aferente investiției, întreprinderea trebuie să transmită la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice sau on-line următoarele documente:– o notificare cu menționarea perioadei de realizare a investiției;
  ATENȚIE!
  Perioada de realizare a investiției poate fi aceeași cu cea menționată în documentația transmisă în vederea obținerii Acordului pentru finanțare sau poate fi modificată în vederea corelării cu noul calendar de creare și menținere a locurilor de muncă.
  – planul de creare a locurilor de muncă revizuit, inclusiv în format Microsoft Excel;
  ATENȚIE!
  Planul de creare a locurilor de muncă revizuit va fi prezentat atât pe suport de hârtie sau în format pdf în cazul depunerii on-line, cât și electronic, în format Microsoft Excel.
  Documentul în format electronic va fi preluat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice www.mfinante.gov.ro - Agenți economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Cerere de acord pentru finanțare Formulare - Plan de creare a locurilor de muncă.

  ATENȚIE!
  Următoarele tabele, din sheet-urile 2-4 - PC-AN..., aferente Planului de creare a locurilor de muncă revizuit, se vor prezenta atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât și electronic, în format Microsoft Excel:– Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile,– Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat,– Tabel nr. 3 - Perioada de menținere a locurilor de muncă.
  Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă se prezintă doar în format electronic.

  ATENȚIE!
  Următoarele tabele, din sheet-ul 5 - centralizator, aferent Planului de creare a locurilor de muncă revizuit, se vor prezenta atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât și electronic, în format Microsoft Excel:– Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile,– Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat.
  Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă se prezintă doar în format electronic.
  – secțiunea IV Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate din cererea de acord pentru finanțare, revizuită.
  ATENȚIE!
  La stabilirea noului calendar de creare și menținere a locurilor de muncă, întreprinderea trebuie să aibă în vedere faptul că locurile de muncă nu pot fi create mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.
  – planul de afaceri în forma simplificată, inclusiv în format electronic.
  DEFINIȚIE:
  Plan de afaceri în formă simplificată - document în care sunt prezentate cel puțin următoarele aspecte: fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală, proiecții financiare, fundamentarea modului de îndeplinire a indicatorilor cantitativi. Planul de afaceri în formă simplificată este elaborat pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă.

  În cazul în care:– există neconcordanțe în informațiile furnizate,– se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării solicitării, Ministerul Finanțelor Publice transmite o solicitare de informații și/sau documente pentru completarea solicitării modificării planului de investiții.
  ATENȚIE!
  Întreprinderea transmite completarea documentației în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații.
  Ministerul Finanțelor Publice finalizează analiza documentației primite, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor schemei, procedând astfel:– aprobă acordul pentru finanțare modificat, în situația în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute de schema de ajutor de stat;
  ATENȚIE!
  Acordul pentru finanțare modificat poate fi aprobat numai în condițiile încadrării în bugetele anuale ale schemei.
  În situația în care se constată neîncadrarea în bugetele anuale ale schemei, Ministerul Finanțelor Publice va solicita revizuirea calendarului de creare și menținere a locurilor de muncă.
  – respinge modificarea planului de creare a locurilor de muncă, în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă.


  Capitolul V MUTAREA LOCAȚIEI REALIZĂRII INVESTIȚIEI
  Pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă și pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locației unde este efectuată investiția în aceeași regiune se notifică Ministerului Finanțelor Publice printr-o adresă.
  Adresa va fi însoțită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în care se menționează noua locație, codul CAEN aferent activității pentru care s-a obținut finanțare la noua locație, actul de deținere a locației, precum și valabilitatea acestuia.
  ATENȚIE!
  Mutarea locației într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului de stat acordat.


  Capitolul VI MENȚINEREA INVESTIȚIEI ȘI A LOCURILOR DE MUNCĂ
  Întreprinderea are obligația de a menține investiția inițială realizată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia.
  DEFINIȚIE!
  Perioadă de monitorizare a investiției - perioada de 5 ani ulterioară anului finalizării investiției.
  Întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.

  DEFINIȚIE!
  Perioadă de monitorizare a locurilor de muncă - perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data ocupării fiecărui loc de muncă.

  ATENȚIE!
  În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menținut.
  În perioada de monitorizare a investiției și/sau a locurilor de muncă, începând cu anul 2021, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Ministerul Finanțelor Publice, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, informații privind menținerea locurilor de muncă și a investiției.
  Ministerul Finanțelor Publice analizează documentele transmise și verifică îndeplinirea obligațiilor privind menținerea investiției și a locurilor de muncă.

  ATENȚIE!
  Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, își rezervă dreptul de a verifica oricând la fața locului, notificând în prealabil, în perioada implementării și monitorizării investiției și locurilor de muncă nou-create, veridicitatea și conformitatea documentelor privind realizarea investiției și efectuarea cheltuielilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create.
  Pe durata efectuării verificării la fața locului, întreprinderea are obligația de a permite accesul echipei de control, în condițiile legii, la activele aferente investiției inițiale și la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condițiilor impuse de hotărâre.


  Capitolul VII REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANȚARE
  Ministerul Finanțelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanțare în situația în care întreprinderea:
  a) nu informează Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare;
  b) nu realizează o investiție inițială pentru activitatea finanțată;
  c) nu creează numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare, conform calendarului;
  d) nu respectă obligația de a solicita Ministerului Finanțelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiției în cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului;
  e) intră în procedură de faliment sau își suspendă activitatea;
  f) nu respectă obligația de a permite accesul echipei de control, în condițiile legii, la activele aferente investiției inițiale și la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condițiilor impuse de schema de ajutor de stat;
  g) a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, nu au respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care s-a solicitat ajutorul;
  h) mută locația realizării investiției într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;
  i) nu menține investiția pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării acesteia;
  j) nu menține numărul minim de 100 locuri de muncă nou-create;
  k) informează Ministerul Finanțelor Publice că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Finanțelor Publice revocarea acordului pentru finanțare.
  l) nu face dovada existenței sursei de finanțare în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare;
  ATENȚIE!
  Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare în vederea demonstrării existenței sursei de finanțare certe trebuie corelate cu informațiile prezentate în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.
  Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altui tip de sursă de finanțare decât cea menționată în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.

  m) nu demonstrează existența unui drept real asupra locației realizării investiției, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare.
  ATENȚIE!
  Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare în vederea demonstrării existenței unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locației realizării investiției trebuie corelate cu informațiile prezentate în cererea de acord pentru finanțare și în planul de afaceri.
  Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altei locații decât cea menționată în cererea de acord pentru finanțare și în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.
  În situațiile enumerate mai sus, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanțare.

  ATENȚIE!
  Revocarea acordului pentru finanțare în situațiile prevăzute la lit. b) - m) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.


  Capitolul VIII RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
  Ajutorul de stat plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare la sfârșitul perioadei de menținere a locurilor de muncă în următoarele situații:– întreprinderea nu realizează contribuția la dezvoltarea regională cel puțin într-un cuantum egal cu ajutorul de stat plătit;– întreprinderea nu îndeplinește alte condiții prevăzute în acordul pentru finanțare.
  ATENȚIE!
  Ajutorul de stat plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare în situația în care întreprinderea nu realizează contribuția la dezvoltarea regională cel puțin într-un cuantum egal cu ajutorul de stat plătit.
  Contribuția la dezvoltarea regională este egală cu valoarea plătită la bugetul consolidat a taxelor și impozitelor pe perioada implementării investiției și 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat plătit.

  ATENȚIE!
  În cazul în care sunt prevăzute mai multe condiții în acordul pentru finanțare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism:
  a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiții prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menționată în acordul pentru finanțare sau în planul de afaceri sau la valoarea ajutorului de stat plătit, după caz,
  b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condițiilor,
  c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit,
  d) diferența între valoarea ajutorului de stat plătit și valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat.

  În cazul nerespectării condiției de a menține fiecare loc de muncă nou creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată, Ministerul Finanțelor Publice recuperează ajutorul de stat plătit aferent locului de muncă nemenținut.

  ATENȚIE!
  În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menținut.
  Ajutorul de stat plătit se recuperează total în situația în care întreprinderea:
  a) nu realizează o investiție inițială pentru activitatea finanțată;
  b) nu creează numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare, conform calendarului;
  c) nu respectă obligația de a solicita Ministerului Finanțelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiției în cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului;
  d) intră în procedură de faliment sau își suspendă activitatea;
  e) nu respectă obligația de a permite accesul echipei de control, în condițiile legii, la activele aferente investiției inițiale și la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condițiilor impuse de schema de ajutor de stat;
  f) a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, nu au respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care s-a solicitat ajutorul;
  g) mută locația realizării investiției într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;
  h) nu menține investiția pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării acesteia;
  i) nu menține numărul minim de 100 locuri de muncă nou-create;
  k) informează Ministerul Finanțelor Publice că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Finanțelor Publice revocarea acordului pentru finanțare.
  l) nu face dovada existenței sursei de finanțare în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare;
  m) nu demonstrează existența unui drept real asupra locației realizării investiției, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare.

  ATENȚIE!
  Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările ulterioare.
  Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentul UE nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.


  Capitolul IX RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT
  Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri".
  ATENȚIE!
  În situația în care se constată existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de a informa de îndată Ministerul Finanțelor Publice în vederea restituirii acesteia.
  Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la Art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
  Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanțelor Publice percepe dobânzi și penalități aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform prevederilor art. 174 și art. 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. 1

  Lista sectoarelor de activitate pentru care
  nu se acordă ajutoare de stat

  Nr. crt.

  Cod CAEN

  Denumire cod CAEN

  SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT

  1

  01

  Agricultură, vânătoare și servicii anexe

  2

  02

  Silvicultură și exploatare forestieră

  3

  03

  Pescuitul și acvacultura

  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

  4

  05

  Extracția cărbunelui superior și inferior

  5

  06

  Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

  6

  071

  Extracția minereurilor feroase

  7

  0892

  Extracția și aglomerarea turbei

  8

  091

  Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

  9

  099

  Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

  10

  102

  Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  11

  1101

  Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

  12

  1102

  Fabricarea vinurilor din struguri

  13

  1103

  Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

  14

  1104

  Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

  15

  1105

  Fabricarea berii

  16

  1106

  Fabricarea malțului

  17

  12

  Fabricarea produselor din tutun

  18

  131

  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

  19

  16

  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

  20

  17

  Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

  21

  19

  Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

  22

  2014

  Fabricarea altor produse chimice organice de bază

  23

  2051

  Fabricarea explozivelor

  24

  206

  Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

  25

  24

  Industria metalurgică

  26

  254

  Fabricarea armamentului și muniției

  27

  2591

  Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

  28

  301

  Construcția de nave și bărci

  29

  304

  Fabricarea vehiculelor militare de luptă

  30

  33

  Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

  31

  35

  Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

  SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII

  32

  41

  Construcții și clădiri

  33

  42

  Lucrări de geniu civil

  34

  4399

  Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

  SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  35

  45

  Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

  36

  46

  Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete

  37

  47

  Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

  SECȚIUNEA H - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

  38

  49

  Transporturi terestre și transporturi prin conducte

  39

  50

  Transporturi pe apă

  40

  51

  Transporturi aeriene

  41

  52

  Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi

  42

  53

  Activități de poștă și de curier

  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII

  43

  60

  Activități de difuzare și transmitere de programe

  SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI

  44

  64

  Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii

  45

  65

  Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

  46

  66

  Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii

  SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE

  47

  68

  Tranzacții imobiliare

  SECȚIUNEA M - ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  48

  69

  Activități juridice și de contabilitate

  49

  70

  Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management

  50

  73

  Publicitate și activități de studiere a pieței

  SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT

  51

  77

  Activități de închiriere și leasing

  52

  78

  Activități de servicii privind forța de muncă

  53

  80

  Activități de investigații și protecție

  54

  81

  Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri

  SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

  55

  84

  Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public

  SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE

  56

  90

  Activități de creație și interpretare artistică

  57

  92

  Activități de jocuri de noroc și pariuri

  58

  93

  Activități sportive, recreative și distractive

  SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

  59

  94

  Activități asociative diverse

  60

  96

  Alte activități de servicii

  SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

  61

  97

  Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

  62

  98

  Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate
  consumului propriu

  SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

  63

  99

  Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale


  Anexa nr. 2.1.

  Data înregistrării ..........
  Numărul înregistrării ..........
  CERERE DE ACORD PENTRU FINANȚARE

  Subscrisa,................, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ............., având calitatea de .........., solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.I. Prezentarea întreprinderii
  Denumirea întreprinderii: .................
  Data înregistrării întreprinderii: ..............
  Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: .............
  Codul de identificare fiscală: ............
  Adresa: .................., Cod poștal: ..........
  Telefon: .........., Fax: ..........
  E-mail: ..........
  Forma juridică: ...............
  Capitalul social: .............. lei, deținut de:– persoane fizice: .............%;– IMM*3): ................ %;
  *3) Întreprinderea care se încadrează în definiția prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament
  – întreprinderi mari*4): .................. %.
  *4) Întreprinderea care nu se încadrează în definiția IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament

  Obiectul principal de activitate: ................
  Cod CAEN: ............
  Obiectul secundar de activitate*5): ..............
  *5) Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

  Cod CAEN: ..........
  II. Prezentarea situației actuale a întreprinderii
  a) Date din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați: ..........– cifra de afaceri: .......... lei– valoare active totale*6): .......... lei
  *6) Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

  b) Media numărului de salariați: ..................
  III. Prezentarea succinta a proiectului de investiții realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informații:– obiectivul proiectului: ......................;– descrierea succintă a proiectului: ..................;– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale:
  [ ] înființarea unei unități noi,
  [ ] extinderea capacității unității,
  [ ] diversificarea producției unității,
  [ ] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unității
  sau
  – încadrarea investiției în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice:
  [ ] înființarea unei unități noi,
  [ ] diversificarea activității unității;
  – valoarea proiectului: .......... lei;– locația/locațiile realizării investiției: ..........– data estimată a demarării investiției (anul): ..........;– data estimată a finalizării investiției (anul): ..........;– numărul de locuri de muncă nou-create: ..........;– perioada de creare a locurilor de muncă (anul)*7): ..........
  *7) Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiției.
  IV. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate

  Valoarea cheltuielilor eligibile
  - lei -

  Intensitatea maximă a ajutorului în regiune

  Valoarea ajutorului de stat solicitat
  - lei -

  An I *8)

  An II

  An ...

  Total

  An I

  An II

  An ...

  Total

  Costuri salariale cu locurile de muncă aferente investiției calculate pe o perioadă de 2 ani

  *8) În loc de "An I, An II .........." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă și anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.
  V. Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata, ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria nr. .........., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea .............., str. .........., nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ......, sectorul/județul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.
  Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
  [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
  [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
  [ ] nu a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;
  [ ] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
  [ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  [ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  [ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  [ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
  [ ] nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate;
  [ ] nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante sau nu se supun legislației fiscale a acestora;
  [ ] nu este controlată, direct sau indirect, de către acționari din jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, așa cum este acesta definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
  [ ] nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicțiile necooperante care figurează în lista Uniunii Europene;
  [ ] nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante;
  [ ] întreprinderea sau acționarii acesteia nu au făcut obiectul unei condamnări prin hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului;
  [ ] nu a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acționarii acesteia au săvârșit o încălcare a obligațiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislația aplicabilă.
  [ ] va achiziționa active noi.

  Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*9), întreprinderea:
  *9) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.
  [ ] nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat;
  [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat:

  Nr. crt.

  Denumirea proiectului de investiții

  Locația realizării investiției (județul)

  Anul acordării ajutorului

  Furnizorul ajutorului

  Actul normativ

  Cuantumul ajutorului
  -euro*10)-

  *10) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

  De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
  [ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor;
  [ ] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor:

  Nr. crt.

  Denumirea proiectului de investiții

  Locația realizării investiției (județul)

  Anul acordării ajutorului

  Furnizorul ajutorului

  Actul normativ

  Cuantumul ajutorului -euro*8)-

  *8) În loc de "An I, An II .........." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă și anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

  Numele: ..........
  Funcția: ..........
  Semnătura*11): ..........
  *11) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

  Data semnării: ..........


  Anexa nr. 2.2.

  INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
  A CERERII DE ACORD PENTRU FINANȚARE

  Numărul înregistrării .......... (se menționează numărul din registrul de corespondență al întreprinderii).......
  Data înregistrării .......... (se menționează data înregistrării în registrul de corespondență al întreprinderii)........
  CERERE DE ACORD PENTRU FINANȚARE

  Subscrisa .......... (denumirea întreprinderii)......, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .......... (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)....., având calitatea de .......... (administrator, împuternicit), solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.III. Prezentarea întreprinderii
  Denumirea întreprinderii: ....................
  Data înregistrării întreprinderii: ............
  Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: J....../....../.....
  Codul de identificare fiscală: ..........
  Adresa: .......(județ, localitate, sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament).....
  Cod poștal: ..........
  Telefon: .........., Fax: ..........
  E-mail: ...............
  Forma juridică: .............
  Capitalul social: ................ lei, deținut de:– persoane fizice: ..............%;– IMM*12): ..........%;
  *12) Întreprinderea care se încadrează în definiția prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament
  – întreprinderi mari*13): ..........%.
  *13) Întreprinderea care nu se încadrează în definiția IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament

  Obiectul principal de activitate: .......... (denumirea activității principale, conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, Rev. 2).......
  Cod CAEN: .......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
  Obiectul secundar de activitate*14): .......... (se completează dacă finanțarea se solicită pentru un obiect secundar de activitate)
  *14) Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

  Cod CAEN: .......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
  ATENȚIE!
  Se poate solicita finanțare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanțare poate fi principală sau secundară.
  Toate informațiile de la secțiunea I se preiau din Certificatul constatator, actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare.
  IV. Prezentarea situației actuale a întreprinderii
  a) Date din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați: .......... (se preia din Situațiile financiare - Formularul 30)– cifra de afaceri: .......... lei (se preia din Situațiile financiare - Formularul 20)– valoare active totale*15): .......... lei (= active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans - se preiau din Situațiile financiare - Formularul 10)
  *15) Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

  ATENȚIE!
  Toate informațiile de la secțiunea II a) se preiau din ultimele Situații financiare anuale aprobate și depuse la administrațiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.
  Întreprinderile nou-înființate nu completează datele privind numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și valoarea activelor totale.

  b) Media numărului de salariați .......... (media aritmetică simplă a numărului de salariați ai întreprinderii, înregistrat în ultimele 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare, conform Declarațiilor 112 depuse la organele fiscale competente)
  DEFINIȚIE
  Media numărului de salariați reprezintă media numărului de salariați pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare, pe baza numărului efectiv de salariați declarați lunar în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112).

  ATENȚIE!
  Nu este permisă prezentarea în planul de afaceri a unei alte medii a numărului de salariați decât cea prezentată în cererea de acord pentru finanțare.
  Media numărului de salariați din cererea de acord pentru finanțare trebuie corelată cu media prezentată în planul de afaceri în conformitate cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 1.1 din cadrul Declarațiilor 112 aferentă ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.
  V. Prezentarea succinta a proiectului de investiții realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informații:– obiectivul proiectului: .......... (se prezintă obiectivul fundamental al proiectului ce urmează a fi detaliat în cuprinsul Planului de afaceri);– descrierea succintă a proiectului: .......... (se prezintă succint proiectul ce urmează a fi detaliat în cuprinsul Planului de afaceri, menționându-se cel puțin următoarele elemente: în ce constă proiectul, ce tipuri de active vor fi achiziționate, ce produse/servicii vor fi obținute în urma implementării investiției);– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale: (se bifează varianta/variantele ce urmează a fi fundamentată/fundamentate în Planul de afaceri)
  [ ] înființarea unei unități noi,
  [ ] extinderea capacității unității,
  [ ] diversificarea producției unității,
  [ ] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unității
  sau
  – încadrarea investiției în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice: (se bifează varianta/variantele ce urmează a fi fundamentată/fundamentate în Planul de afaceri)
  [ ] înființarea unei unități noi,
  [ ] diversificarea activității unității;

  DEFINIȚII
  Investiție inițială = investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente.
  Înființarea unei unități noi = crearea unui nou amplasament pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unități existente.
  Amplasament = locul de așezare a unei instalații, a unei construcții.
  Independent din punct de vedere tehnologic = care nu depinde de un alt flux tehnologic, care funcționează autonom.
  Extinderea capacității unei unități existente = mărirea capacității de producție în amplasamentul existent.
  Diversificarea producției unei unități existente = obținerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă.
  Schimbarea fundamentală în procesul general de producție = introducerea de noi tehnologii de producție în amplasamentul existent sau dotarea cu echipamente sau instalații înalt tehnologizate a căror valoare trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanțarea în cursul celor 3 exerciții financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanțare.
  Investiție inițială în favoarea unei noi activități economice = investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă.
  Diversificarea activității unei unități = obținerea de produse sau servicii ca rezultat al unei noi activități care nu este identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).

  ATENȚIE!
  În funcție de specificul activității pentru care solicită finanțare, întreprinderea trebuie să realizeze o investiție în imobilizări corporale și necorporale noi.
  În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producție, întreprinderea trebuie să prezinte în planul de afaceri valoarea amortizării activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanțarea, calculată în cursul celor 3 exerciții financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanțare.
  În cazul întreprinderilor mari care realizează investiții inițiale în Regiunea de dezvoltare București-Ilfov, sunt eligibile doar investițiile legate de înființarea unei unități noi sau diversificarea activității unității.
  În situația în care investiția inițială realizată se încadrează în mai multe tipuri de investiție, întreprinderea va bifa în consecință.– valoarea proiectului: .......... lei (valoarea proiectului de investiții va fi aceeași cu valoarea totală a activelor menționate în planul de investiții);– locația/locațiile realizării investiției: .......... (sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii unde se realizează investiția, astfel cum a fost înregistrat sau urmează a fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului);

  DEFINIȚIE
  Locația realizării investiției reprezintă sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiția, astfel cum se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului, conform prevederilor legale în vigoare.

  ATENȚIE!
  Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare în vederea demonstrării existenței unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locației realizării investiției trebuie corelate cu informațiile prezentate în cererea de acord pentru finanțare și în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.
  Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altei locații decât cea menționată în cererea de acord pentru finanțare și în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.

  ATENȚIE!
  Locația realizării investiției și autorizarea activității pentru care se solicită finanțare trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului la momentul depunerii primei cereri de plată a ajutorului de stat.
  Este permisă realizarea investiției în mai multe locații.– data estimată a demarării investiției (anul): .......... (anul estimat la care se consideră că se va demara proiectul de investiții);

  DEFINIȚIE
  Demararea investiției reprezintă fie demararea lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice contract prin care investiția devine ireversibilă, oricare dintre acestea se efectuează mai întâi, excluzându-se lucrările pregătitoare; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca marcând demararea lucrărilor.– data estimată a finalizării investiției (anul): .......... (anul estimat pentru punerea în funcțiune a ultimelor active ce urmează a fi achiziționate conform planului de investiții);– numărul de locuri de muncă nou-create: .......... (numărul de locuri de muncă aferente proiectului de investiții, create după demararea investiției);

  DEFINIȚIE
  Crearea de locuri de muncă reprezintă creșterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desființate față de medie.– perioada de creare a locurilor de muncă (anul*)16): .......... (anul demarării și anul finalizării procesului de creare a locurilor de muncă)
  *16) Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiției.

  ATENȚIE!
  Locurile de muncă trebuie create după data demarării investiției, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.
  VI. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate
  ATENȚIE!
  Valorile cheltuielilor eligibile și ale ajutorului de stat solicitat se preiau din planul de creare a locurilor de muncă.
  În situația în care investiția se realizează în mai multe locații, se vor completa valorile cumulate ale cheltuielilor eligibile și ajutorului de stat aferent, conform planurilor de creare a locurilor de muncă întocmite pentru locații. Dacă locațiile sunt situate în județe cu intensități diferite, se vor prezenta valorile pentru fiecare intensitate și valorile totale ale cheltuielilor eligibile și ajutorului de stat aferent.

  Valoarea cheltuielilor eligibile - lei -

  Intensitatea maximă a ajutorului în

  Valoarea ajutorului de stat - lei -

  Costuri salariale cu locurile de muncă aferente investiției calculate pe o perioadă de 2 ani

  An I*17)

  An II

  An ...

  Total

  An I

  An II

  An ...

  Total

  *17) În loc de "An I, An II .........." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă și anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

  ATENȚIE!
  Completarea tabelului referitor la prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate se face având în vedere următoarele:
  Valoarea cheltuielilor eligibile într-un an = valoare salarii brute + contribuții obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare, din anul calendaristic respectiv.
  Valoarea ajutorului de stat solicitat într-un an = valoare cheltuieli eligibile estimate a fi efectuate până la data depunerii ultimei cereri de plată a ajutorului de stat din anul respectiv x intensitate maximă a ajutorului de stat %
  În loc de An I, An II, An .......... se menționează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, respectiv anii în care se solicită finanțarea.
  VII. Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata ..............., (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii), identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea .......... , str. .......... nr. ....., bl. ......, sc. ........, ap. ......, sectorul/județul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........(denumirea întreprinderii)......., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.
  Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea: (se bifează situațiile care corespund întreprinderii)
  [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
  [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
  DEFINIȚII:
  Întreprinderi mici și mijlocii reprezintă acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro și se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:(i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;(ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;(iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
  Întreprindere mare reprezintă întreprinderea care nu îndeplinește criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.

  [ ] nu a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;
  ATENȚIE!
  Demararea proiectului pentru investiții se face numai după depunerea cererii de acord pentru finanțare. În caz contrar, întregul proiect nu mai este eligibil.

  [ ] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;
  DEFINIȚIE
  Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, o întreprindere se află în dificultate, în următoarele situații:
  (a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
  (b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
  (c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
  (d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
  (e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

  ATENȚIE!
  În vederea verificării situației de la lit. a):– din bilanț se adună pierderea reportată, pierderea exercițiului financiar și alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanțului (repartizarea profitului, acțiuni proprii, pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii); suma rezultată reprezintă totalul pierderilor;– totalul pierderilor se scade din totalul obținut prin adunarea primelor de capital cu rezervele din reevaluare, cu rezerve și cu alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanțului (profitul exercițiului financiar, profitul reportat, câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii);– dacă rezultatul este negativ se scade din valoarea capitalului subscris vărsat;– dacă rezultatul obținut este mai mic decât jumătate din valoarea capitalului subscris vărsat, firma este în dificultate.
  În vederea verificării situației de la lit. b):– din bilanț se compară valoarea capitalurilor proprii total din ultimul exercițiu financiar cu valoarea aceluiași indicator din exercițiul financiar anterior;– dacă capitalurile proprii s-au diminuat cu mai mult de jumătate față de exercițiul financiar anterior, firma este în dificultate.
  În vederea verificării situației de la lit. e):
  pct. 1– din bilanț se adună total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an cu total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an;– rezultatul obținut se împarte la valoarea aferentă capitalurilor proprii;– se verifică dacă valoarea rezultată este mai mare de 7,5.
  pct. 2– din contul de profit și pierdere valoarea însumată a profitului net, cheltuielilor cu taxe și impozite, cheltuielilor cu dobânzi și cheltuielilor cu amortizarea se raportează la cheltuielile cu dobânzi;– se verifică dacă rezultatul se situează sub valoarea 1,0.

  Dacă ambele condiții sunt îndeplinite cumulativ pe ultimele două exerciții financiare, firma este în dificultate.

  [ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  ATENȚIE!
  Certificarea datelor privind starea societății se face în baza informațiilor din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul întreprinderea, actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

  [ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  [ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  DEFINIȚII
  Proiect unic de investiții - orice investiție inițială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții dacă este demarată de același beneficiar la nivel de grup într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3 (județ).
  Grup reprezintă societatea-mamă și toate filialele acesteia.

  [ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
  DEFINIȚIE
  Relocare - transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE, unitatea inițială, către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE.
  Activitate identică sau similară reprezintă activitatea care face parte din aceeași clasă, respectiv cod numeric de patru cifre, conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

  ATENȚIE!
  Reprezentantul legal are obligația de a verifica faptul că acționarii întreprinderii sau societății din cadrul grupului din care face parte întreprinderea care solicită ajutor de stat nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale și de a emite o declarație în acest sens.

  [ ] nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare, o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou înființate;
  ATENȚIE!
  Această situație se bifează doar de către întreprinderile nou-înființate.
  Declarația are în vedere acționarii direcți ai întreprinderii solicitante de ajutor de stat.

  [ ] nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante sau nu se supun legislației fiscale a acestora;
  [ ] nu este controlată, direct sau indirect, de către acționari din jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, așa cum este acesta definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
  [ ] nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicțiile necooperante care figurează în lista Uniunii Europene;
  [ ] nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante;
  [ ] întreprinderea sau acționarii acesteia nu au făcut obiectul unei condamnări prin hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului;
  [ ] nu a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acționarii acesteia au săvârșit o încălcare a obligațiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislația aplicabilă.
  [ ] va achiziționa active noi.

  Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*18) (anul fiscal în curs și 2 ani anteriori), întreprinderea: (se bifează una din cele două variante)
  *18) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.
  [ ] nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat;
  [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat:

  Nr. crt.

  Denumirea proiectului de investiții

  Locația realizării investiției (județul)

  Anul acordării ajutorului

  Furnizorul ajutorului

  Actul normativ

  Cuantumul ajutorului
  -euro*19)-

  *19) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

  ATENȚIE!
  Cuantumul ajutorului reprezintă valoarea ajutorului astfel cum a fost acordat prin actul juridic, respectiv contract de finanțare, acord pentru finanțare etc.
  Echivalentul în euro se preia din respectivul act juridic, în cazul în care este menționat, sau se determină la cursul de schimb valutar stabilit de B.N.R. valabil la data acordării ajutorului, conform respectivului act juridic.

  ATENȚIE!
  În cazul în care, între momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanțare și momentul primirii Acordului pentru finanțare, întreprinderea solicitantă obține un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, este obligată să transmită la Ministerul Finanțelor Publice o notificare în care să menționeze:– furnizorul ajutorului de minimis sau al ajutorului de stat,– actul normativ în baza căruia s-a acordat ajutorul,– actul juridic care face posibilă acordarea ajutorului, respectiv contract de finanțare, acord pentru finanțare etc.,– data acordării,– valoarea în euro a ajutorului acordat.

  De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
  [ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor;
  [ ] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor:

  Nr. crt.

  Denumirea proiectului de investiții

  Locația realizării investiției (județul)

  Anul acordării ajutorului

  Furnizorul ajutorului

  Actul normativ

  Cuantumul ajutorului -euro*17)-

  *17) În loc de "An I, An II .........." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă și anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.
  Numele: .......... (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
  Funcția: .......... (administrator, împuternicit)
  Semnătura: ..........
  Data semnării: ..........
  ATENȚIE!
  Prin completarea acestei declarații se vor asuma toate informațiile furnizate, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal.
  Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


  Anexa nr. 3

  PLAN DE AFACERI
  FOAIE DE TITLU

  Denumirea întreprinderii: ...............
  Denumirea proiectului de investiții: ................
  Numele: .......... (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
  Funcția: .......... (administrator, împuternicit)
  Semnătura autorizată a reprezentantului legal al întreprinderii: ..........
  Data semnării: ..........1. DESCRIEREA AFACERII1.1. Prezentarea întreprinderii
  Denumirea întreprinderii: ..........
  Data înregistrării întreprinderii: ................
  Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: J ......./......./........
  Codul de identificare fiscală: ..........
  Adresa: .......... (județ, localitate, sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament)
  Telefon: .........., Fax: ..........
  E-mail: ..........
  Forma juridică: ..........
  Capitalul social: .......... lei, deținut de:– persoane fizice: ..........%– IMM: ..........%– societăți mari: ..........%.
  Obiectul principal de activitate: .......... (denumirea activității principale, conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, Rev. 2)
  Cod CAEN: .......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
  Obiectul secundar de activitate: .......... (se completează dacă finanțarea se solicită pentru un obiect secundar de activitate)
  Cod CAEN: ..........(codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
  Puncte de lucru: .......... (județ, localitate, sector, stradă, nr.)
  ATENȚIE!
  În cazul în care întreprinderea solicitantă face parte dintr-un grup se vor menționa întreprinderile din cadrul grupului.
  DEFINIȚIE
  Grup reprezintă societatea-mamă și toate filialele acesteia.
  ATENȚIE!
  Toate informațiile de la secțiunea 1.1. se preiau din Certificatul constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare.
  1.2. Obiectivele întreprinderii
  Se prezintă, pe scurt, obiectivele economice care sintetizează și cuantifică scopurile avute în vedere pe termen lung și care se referă la evoluția cifrei de afaceri, a profitului, calitatea produselor și serviciilor oferite, precum și obiectivele sociale cu scurte referiri la salarizarea și condițiile de muncă ale salariaților, satisfacerea clienților prin calitatea și prețul produselor sau serviciilor oferite.
  1.3. Prezentarea activității curente
  Se prezintă, pe scurt, activitatea pe care întreprinderea o desfășoară în prezent, produsele sau serviciile oferite, clienți și furnizori, evoluția numărului de salariați.
  1.4. Prezentarea activității pentru care se solicită finanțare
  Se prezintă, pe scurt:– activitatea aferentă codului CAEN pentru care se solicită finanțarea, astfel cum a fost precizată în Cererea de acord pentru finanțare,– necesitatea implementării proiectului de investiții,– data estimată a demarării investiției dar fără a depăși 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare,– data estimată a finalizării investiției,– produsele obținute sau serviciile oferite,– piața relevantă,– numărul de locuri de muncă nou-create,– experiența în domeniu,– locația realizării investiției și situația juridică a acesteia.
  ATENȚIE!
  Pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă și pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locației unde este efectuată investiția în aceeași regiune se notifică Ministerului Finanțelor Publice printr-o adresă.
  Adresa va fi însoțită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în care se menționează noua locație, codul CAEN aferent activității pentru care s-a obținut finanțare la noua locație, actul de deținere a locației, precum și valabilitatea acestuia.

  ATENȚIE!
  Mutarea locației într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului de stat acordat.
  2. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIȚII2.1. Încadrarea investiției în categoria investiției inițiale
  Se fundamentează varianta selectată la cap. III din cererea de acord pentru finanțare, având în vedere definițiile de mai jos.
  DEFINIȚII
  Investiție inițială reprezintă investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente.
  Înființarea unei unități noi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unități existente.
  Extinderea capacității unei unități existente reprezintă mărirea capacității de producție în amplasamentul existent.
  Diversificarea producției unei unități existente reprezintă obținerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă.
  Schimbarea fundamentală în procesul general de producție constă în introducerea de noi tehnologii de producție în amplasamentul existent sau dotarea cu echipamente sau instalații înalt tehnologizate a căror valoare trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanțarea în cursul celor 3 exerciții financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanțare.
  Investiție inițială în favoarea unei noi activități economice reprezintă investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă.
  Diversificarea activității unei unități reprezintă obținerea de produse sau servicii ca rezultat al unei noi activități care nu este identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
  În cazul extinderii capacității unei unități existente întreprinderea trebuie să demonstreze că:– actuala capacitate de producție este utilizată la maxim,– există cerere de produse/servicii pe piață neonorată.
  În cazul diversificării producției unei unități existente întreprinderea trebuie:
  a) să demonstreze că produsele/serviciile aferente proiectului de investiții nu se realizează în activitatea curentă a societății, conform Ordinului Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, astfel:– să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizează în activitatea curentă,– să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiții.
  b) să declare valoarea contabilă a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:– să identifice fiecare activ care urmează să fie reutilizat cu denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe și valoare contabilă, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.

  Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiții trebuie să să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate.
  În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producție, întreprinderea trebuie să declare valoarea amortizării activelor legate de activitatea care trebuie modernizată, calculată în cursul celor trei exerciții financiare precedente. Informațiile vor fi prezentate în format tabelar.
  Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiții trebuie să depășească valoarea amortizării, calculată în cursul celor trei exerciții financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanțare. Întreprinderea va completa tabelul de mai jos.

  -lei-

  Active existente în cadrul întreprinderii la data depunerii Cererii de acord pentru finanțare

  Active noi aferente proiectului de investiții

  Valoare amortizare

  Total valoare amortizare

  Valoare

  AN -3

  AN -2

  AN -1
  2.2. Planul de investiții estimativ
  Se prezintă în format tabelar și include lista activelor corporale și, dacă este cazul, necorporale amortizabile, excluzând terenurile, cu indicarea tipului de cheltuială (echipamente tehnologice, clădiri, mijloace de transport etc.), denumirii activului, cantității, prețului unitar și a valorii totale, precum și a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente, după modelul următor:

  Nr. crt.

  Categorie cost

  Valoare - lei fără TVA

  Total

  An 1

  An 2

  An ......

  1

  Investiții în active corporale

  1.1

  Realizare construcții

  1.2

  Instalații tehnice, mașini și echipamente

  2

  Investiții în active necorporale

  2.1

  Brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală

  3

  Total general

  ATENȚIE!
  Activele corporale și necorporale aferente investiției inițiale trebuie să fie noi
  Pot fi considerate ca făcând parte din investiția inițială inclusiv activele achiziționate în baza unui contract de leasing financiar.
  Nu este necesară atașarea ofertelor pentru activele cuprinse în planul de investiții.
  Se fundamentează necesitatea achiziționării activelor prezentate în planul de investiții, în raport de obiectul de activitate, obiectivele proiectului de investiții, planul de creare a locurilor de muncă etc.
  2.3. Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcție de necesitățile întreprinderii; valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate
  În planul de creare a locurilor de muncă se menționează locurile de muncă nou-create, necesitatea creării acestora și calendarul creării locurilor de muncă.
  ATENȚIE!
  Pentru justificarea necesității creării locurilor de muncă se vor avea în vedere, fără a se limita la următoarele:– descrierea fluxului tehnologic,– determinarea capacității de producție generate de proiectul de investiții și gradul de utilizare al acesteia,– numărul de locuri de muncă nou-create aferente fluxului tehnologic, cu detaliere pe categorii de funcții, structură și număr de schimburi etc.
  Pentru demonstrarea faptului că locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții se prezintă rolul fiecărei categorii de locuri de muncă în activitatea pentru care se solicită finanțare.

  DEFINIȚII
  Locuri de muncă create direct de un proiect de investiții reprezintă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  Creare de locuri de muncă reprezintă creșterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desființate față de medie.
  Calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă.
  În vederea determinării creșterii nete a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat se calculează media locurilor de muncă existente în cele 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare.

  Luna

  Declarația 112

  Număr de salariați

  ATENȚIE!
  Media locurilor de muncă existente în cele 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare trebuie să fie identică cu cea declarată în cererea de acord pentru finanțare.
  În vederea stabilirii mediei locurilor de muncă existente în cele 12 luni precedente depunerii cererii de acord pentru finanțare este necesar transmiterea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 1.1 din cadrul Declarațiilor 112 aferente acestei perioade, în copie conform cu originalul.
  Pentru calculul ajutorului de stat este necesară prezentarea salariului brut de care vor beneficia persoanele nou angajate, valoarea contribuțiilor la bugetul de stat, valoarea costurilor eligibile.
  Aceste valori vor fi corelate cu valorile prezentate în planul de creare a locurilor de muncă și în cererea de acord pentru finanțare.
  2.4. Demonstrarea viabilității proiectului de investiții și eficienței economice a întreprinderii în urma realizării proiectului de investiții și creării locurilor de muncă2.4.1. Analiza pieței relevante în cadrul căreia întreprinderea va desfășura activitate ca urmare a realizării produselor/prestării serviciilor rezultate ca urmare a implementării proiectului de investiții
  DEFINIȚII
  Piața relevantă cuprinde un produs sau un grup de produse și aria geografică pe care acestea se produc și/sau se comercializează.
  Piața relevantă are deci două componente: piața produsului și piața geografică.
  Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele care sunt considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, prețului și utilizării acestora. Aceste produse trebuie să fie suficient de asemănătoare, astfel încât consumatorii sau beneficiarii să le ia în considerare atunci când iau deciziile de cumpărare.
  Identificarea pieței relevante a produsului presupune efectuarea unei analize care să stabilească produsele care fac parte din piața respectivă, luând în considerare factori determinanți, cum ar fi substituibilitatea, prețurile, elasticitatea cererii pentru produs în funcție de prețurile altor produse etc.
  Piața geografică relevantă cuprinde zona în care sunt localizați agenții economici implicați în livrarea produselor/serviciilor incluse în piața produsului, zona în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi diferențiată în arii geografice vecine datorită, în special, unor condiții de concurență substanțial diferite.
  Factorii care trebuie luați în considerare la definirea pieței geografice relevante includ tipul și caracteristicile produselor implicate, existența unor bariere la intrare, preferințele consumatorilor, diferențele dintre cotele de piață ale agenților economici în zone geografice învecinate, diferențele substanțiale dintre prețurile produselor la furnizori, precum și ponderea cheltuielilor de transport în costurile totale.
  În funcție de factorii luați în considerare se definește aria geografică în care sunt localizați producătorii concurenți. Pentru a fi considerate pe aceeași piață geografică relevantă, nu este necesar ca produsele să fie fabricate în aceeași localitate sau în localități apropiate. Important este ca toate aceste produse să fie accesibile acelorași cumpărători, astfel încât fiecare dintre ele să fie o alternativă economică reală pentru celelalte. Pentru unele produse sau servicii, piața geografică relevantă poate fi o parte dintr-o localitate, o localitate, un județ, o regiune sau o zonă din România, pentru altele, întreaga țară sau zone în afara țării.
  (a se vedea:– COMUNICAREA COMISIEI privind definirea pieței relevante în sensul dreptului comunitar al concurenței (97/C 372/03) și– ORDINUL președintelui Consiliului Concurenței nr. 388 din 5 august 2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante)

  ATENȚIE!
  Prezentarea pieței relevante va fi susținută cu date și informații statistice din surse oficiale, credibile și verificabile.
  În cadrul descrierii pieței relevante întreprinderea trebuie să prezinte și să justifice cota de piață deținută în prezent, în cazul întreprinderilor în activitate, precum și cota de piață pe care o va deține ca urmare a implementării proiectului de investiții.
  Din analiza pieței relevante trebuie să rezulte un excedent de cerere încă neacoperit de ofertele existente pe piață.
  2.4.2. Analiza economico - financiară a proiectului de investiții
  În cazul întreprinderilor nou-înființate, se întocmesc proiecții financiare pe proiect cu ajutor de stat.
  În cazul întreprinderilor în activitate, se întocmesc, pe lângă proiecții financiare aferente proiectului cu ajutor de stat, proiecții financiare aferente activității curente a întreprinderii, precum și proiecții financiare aferente activității consolidate a întreprinderii (activitate curentă + proiect), cu ajutor de stat.
  ATENȚIE!
  Întreprinderile în activitate realizează proiecțiile pornind de la Situațiile financiare aprobate și depuse conform prevederilor legale, aferente ultimului exercițiu financiar încheiat.
  Întreprinderile nou-înființate realizează proiecțiile având în vedere obiectivele stabilite.

  ATENȚIE !
  Se vor prezenta proiecții ale Contului de profit și pierdere, Bilanțului și Fluxului de numerar, pe perioada implementării investiției, creării locurilor de muncă și pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă.
  Este necesară fundamentarea veniturilor și cheltuielilor respectiv, fiecare element component al proiecțiilor financiare în vederea demonstrării realității datelor utilizate.

  ATENȚIE!
  Întocmirea proiecțiilor financiare se va realiza după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
  Datele și informațiile din Planul de creare a locurilor de muncă, prezentate în Tabelele nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă din sheet-urile PC-AN .......... , se vor prelua în Proiecțiile situațiilor financiare, respectiv în sheet-urile Prognoza cheltuielilor și Contul de profit și pierdere.
  Toate proiecțiile financiare se vor realiza pe perioada implementării proiectului de investiției, creării locurilor de muncă și pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă. În loc de An I, An II, An .......... se menționează anii calendaristici.
  În proiecțiile financiare pe proiect și pe total întreprindere, în cazul când aceasta se află în activitate, se vor corela valorile estimate după cum urmează:– în cadrul Prognozei veniturilor de exploatare, veniturile corespund relației cantitate x preț iar vânzările corespund cu ceea ce se prezintă în documente care susțin cifra de afaceri;– în cadrul Prognozei cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu personalul să corespundă cu cele din Planul de creare a locurilor de muncă.– în cadrul Contului de Profit și Pierdere:
  ● partea de venituri să corespundă cu cea din Prognoza veniturilor din exploatare;
  ● partea de cheltuieli corespunde cu cea din Prognoza cheltuielilor din exploatare;
  ● în cazul în care la sursele de finanțare se iau în calcul credite/împrumuturi, dobânzile trebuie să coincidă cu graficul de rambursare.
  – în cadrul Bilanțului:
  ● partea de imobilizări corporale sau necorporale să corespundă cu valoarea proiectului de investiții;
  ● partea de cheltuieli corespunde cu cea din Prognoza cheltuielilor din exploatare;
  ● în cazul în care la sursele de finanțare se iau în calcul împrumuturi bancare/împrumuturi de la entități afiliate valorile de la sumele datorate instituțiilor de credit/entităților afiliate trebuie să coincidă cu graficul de rambursare;
  ● în cazul în care la sursele de finanțare se ia în calcul creșterea capitalului social, acest lucru trebuie evidențiat la capitalul social.
  – în cadrul Fluxului de numerar:
  ● impozitul pe profit plătit trebuie să fie corespundă cu impozitul pe profit din Contul de Profit și Pierdere;
  ● partea de Plăți pentru achiziționarea de imobilizări trebuie să corespundă cu imobilizările corporale și necorporale din Bilanț și cu valoarea proiectului de investiții;
  ● în cazul în care la sursele de finanțare sunt luate în calcul împrumuturi bancare/împrumuturi de la entități afiliate, valorile de la dobânzi plătite trebuie să corespundă cu graficul de rambursare și cu sumele datorate instituțiilor de credit/entităților afiliate din Contul de Profit și Pierdere;
  ● în cazul în care la sursele de finanțare sunt luate în calcul împrumuturi, valorile de la încasări din împrumuturi trebuie să corespundă cu graficul de rambursare;
  ● numerarul de la începutul perioadei trebuie să corespundă cu cel de la finalul perioadei anterioare;
  ● numerarul de la finalul perioadei trebuie să fie pozitiv.
  2.4.3. Indicatori cantitativi
  Pentru demonstrarea viabilității proiectului de investiții și eficienței economice a întreprinderii, toate întreprinderile vor avea în vedere încadrarea în limitele următorilor indicativi cantitativi:

  Indicatori cantitativi

  Limitele indicatorilor

  Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)

  Rca ≥ 2,5%

  Rata de solvabilitate generală Rsg = Active totale / Datorii totale

  Rsg > 1,66

  Lichiditate imediată Rlr = (Active curente - Stocuri) / Pasive curente

  (Rlr) ≥ 0,65

  ATENȚIE!
  Indicatorii cantitativi se vor calcula pe perioada implementării investiției, creării locurilor de muncă și pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă pe baza proiecțiilor financiare prezentate la subpunctul 2.4.2. Modul de calcul al acestora se va detalia cu explicarea și fundamentarea rezultatului obținut.
  În cazul întreprinderilor care desfășoară activitate aceștia se vor calcula pe baza proiecțiilor financiare consolidate (activitate curentă + proiect investiții cu ajutor de stat).
  În cazul întreprinderilor nou înființate vor calcula pe baza proiecțiilor financiare aferente proiectului de investiții cu ajutor de stat.
  În perioada de implementare a investiției se acceptă neîncadrarea indicatorilor cantitativi în limitele recomandate, în condițiile în care este prezentată o fundamentare în acest sens.

  ATENȚIE!
  Indicatorii cantitativi se vor calcula după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
  2.4.4. Indicatori calitativi
  a) Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției
  DEFINIȚIE
  Sursa de finanțare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiții, obținute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris și vărsat cu excepția aportului în natură, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar.
  La momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare societatea trebuie să menționeze sursa de finanțare utilizată în vederea realizării proiectului de investiții și luată în considerare la întocmirea proiecțiilor situațiilor financiare.

  ATENȚIE!
  Documentele justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare în vederea demonstrării existenței sursei de finanțare certe trebuie corelate cu informațiile prezentate în planul de afaceri.
  Documente justificative necesare demonstrării existenței unei surse de finanțare certe care trebuie prezentate de întreprindere în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare:

  Sursa de finanțare

  Documente

  Majorare de capital subscris și vărsat, în cazul acționarilor persoane fizice sau juridice

  ▪ Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanțare, cu menționarea obiectului majorării de capital
  ▪ Certificat constatator
  ▪ Balanța de verificare aferentă lunii anterioare datei de prezentare a sursei de finanțare certe.

  Profit reinvestit

  ▪ Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanțare, prin care se aprobă reinvestirea profitului
  ▪ Balanța de verificare aferentă lunii anterioare datei de prezentare a sursei de finanțare certe
  ▪ Situații financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat

  Împrumut din partea acționarilor persoane juridice sau a altor întreprinderi asociate

  ▪ Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanțare, prin care se aprobă încheierea unui contract de împrumut în favoarea întreprinderii solicitante de ajutor de stat cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții
  ▪ Contract de împrumut de la acționar sau întreprinderi asociate cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții cu precizarea valorii etc.

  Credit bancar

  ▪ Contract de împrumut

  ATENȚIE!
  Documentele justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare în vederea demonstrării existenței sursei de finanțare certe trebuie corelate cu informațiile prezentate în planul de afaceri.

  b) Contribuția întreprinderii la creșterea economică și dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiții
  DEFINIȚIE!
  Contribuția la dezvoltarea regională - valoarea contribuțiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiției inițiale și locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul realizării și menținerii investiției și a locurilor de muncă.

  ATENȚIE!
  Contribuția întreprinderii la creșterea economică și la dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiții reprezintă plata de taxe și impozite la bugetul consolidat pe perioada implementării investiției și 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat.
  Se prezintă în format tabelar valorile contribuțiilor la bugetul de stat aferente angajatului și angajatorului calculate prin aplicarea procentelor legale în vigoare asupra fondului de salarii, astfel:

  Contribuții

  Anul I

  Anul II

  Anul . . . . . . . . . .

  Total

  Fond brut de salarii

  Contribuții

  Anul I

  Anul II

  Anul . . . . . . . . . .

  Total

  Contribuții angajat:

  CAS (...%)

  CASS (...%)

  Impozit (...%)

  Total contribuții angajat

  Contribuții angajator:

  Contribuție asiguratorie pentru muncă(...%)

  Total contribuții angajator

  Total contribuții angajat și angajator

  ATENȚIE!
  Tabelul se prezintă în format Microsoft Excel, atât pe suport tipărit sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât și în format Microsoft Excel, cu toate formulele.
  De asemenea se prezintă, în format tabelar, estimarea tuturor contribuțiilor la bugetele componente ale bugetului general consolidat pe perioada implementării investiției și 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat.

  Contribuție

  An I

  An II

  An ...

  Total An I + An II + An ...

  Total general contribuții

  Valoare ajutor de stat solicitat

  Valoare contribuție la dezvoltarea regională

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8=6-7

  Total contribuții angajat și angajator

  Impozitul pe profit

  Impozite locale . . . . . . . . . .

  Alte tipuri de taxe și impozite care constituie venit la bugetele componente ale bugetului general consolidat (exclusiv TVA)*)

  *) Se vor cuantifica și preciza concret taxele și/sau impozitele care decurg din activitatea economică aferentă proiectului de investiții
  ATENȚIE!
  Valorile contribuțiilor menționate în acest tabel trebuie corelate cu cele estimate în proiecțiile financiare pe proiect cu ajutor de stat.
  În loc de An I, An II, An .......... se menționează anii calendaristici pe perioada implementării proiectului de investiției, creării locurilor de muncă și pe următorii 5 ani.
  Valoarea contribuției trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea ajutorului solicitat.

  c) Situația juridică a locației/locațiilor realizării investiției, respectiv demonstrarea existenței și a unui drept real asupra locației pe care urmează să se realizeze investiția
  Este permisă realizarea investiției și a locurilor de muncă în mai multe locații.
  În vederea susținerii situației juridice a locației/locațiilor unde urmează a se realiza investiția întreprinderea prezintă în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare următoarele documente:– contract de vânzare-cumpărare / certificat de moștenitor etc. și extras de carte funciară,– contract de închiriere,– contract de concesiune/cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care să se facă dovada existenței și deținerii locației,– alte documente justificative.
  Documentele justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare în vederea demonstrării existenței unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locației/locațiilor realizării investiției trebuie corelate cu informațiile prezentate în cererea de acord pentru finanțare și în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.
  Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altei/altor locații decât cea/cele menționată/menționate în cererea de acord pentru finanțare și în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.
  ATENȚIE!
  Documentele prezentate în vederea susținerii situației juridice a locației unde urmează a se realiza investiția trebuie să dovedească că terenul pe care se realizează investiția inițială și construcțiile în cadrul cărora se realizează investiția inițială sunt libere de sarcini cu excepția cazului în care sarcinile sunt obligații juridice ce rezultă din implementarea proiectului de investiții, iar înscrierea acestora este realizată după depunerea cererii de acord pentru finanțare.

  ATENȚIE!
  În situația în care întreprinderea prezintă extras de carte funciară în care sunt înscrise sarcini după depunerea cererii de acord pentru finanțare și care au ca obiect realizarea investiției pentru care se solicită finanțare, se va prezenta, în copie, angajamentul/angajamentele pentru care sunt înscrise respectivele sarcini.

  ATENȚIE!
  La stabilirea locației realizării investiției, se va avea în vedere ca aceasta să fie valabilă cel puțin pe perioada implementării investiției, creării locurilor de muncă și pe următorii 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă.

  ATENȚIE!
  Pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă și pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locației unde este efectuată investiția în aceeași regiune se notifică Ministerului Finanțelor Publice printr-o adresă.
  Adresa va fi însoțită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în care se menționează noua locație, codul CAEN aferent activității pentru care s-a obținut finanțare la noua locație, actul de deținere a locației, precum și valabilitatea acestuia.

  ATENȚIE!
  Mutarea locației într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului de stat acordat.
  2.5. Efectul stimulativ al ajutorului de stat
  Pentru demonstrarea efectului stimulativ, întreprinderea trebuie să aibă în vedere următoarele:– transmiterea cererii de acord pentru finanțare,– demararea investiției după depunerea Cererii de acord pentru finanțare la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice sau on-line dar nu mai târziu de 6 luni de la obținerea acordului pentru finanțare.


  Anexa nr. 4

  Planul de creare a locurilor de muncă

  Procente contribuții sociale
    
   

   

  Angajat

  Angajator

  CASS

  10%
   

  CAS

  25%
   

  Contribuție asiguratorie pentru muncă

  2,25%

  Impozit salarii

  10,00%
    

  Planul de creare a locurilor de muncă în anul 2020

  (Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile)

  Perioada de calcul a costului salarial eligibil

  Cost salarial lunar eligibil

  Cost salarial eligibil pe 2 ani consecutivi

  2020

  2021

  2022** )

  Anul I

  Anul II

  Anul III

  Data inițială

  Data finală

  Categorie funcție

  Număr posturi

  Salariul brut lunar / categorie funcție

  Contribuții lunare angajator
  - lei -

  Salariu brut anual
  - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Salariu brut anual
  - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Salariu brut anual
  - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12
   
  dec-01 *)
   
  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0
   
  dec-01
   
  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Total locuri muncă nou-create

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  *) În aplicația model se afișează automat luna și anul, data inițială creării locurilor de muncă,
  **) În aplicația model reprezintă anul până la care costurile salariale sunt considerate cheltuieli eligibile, respectiv 2 ani de la data creării locurilor de muncă

  (Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat)

  Intensitatea ajutorului de stat pe regiuni

  Total ajutor de stat pe 2 ani consecutivi - lei -

  2020

  2021

  2022

  Salariu brut - lei -

  Contribuții angajator - lei -

  Salariu brut - lei -

  Contribuții angajator - lei -

  Salariu brut - lei -

  Contribuții angajator - lei -

  50%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  35%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  10%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  (Tabel nr. 3 - Perioada de menținere a locurilor de muncă)

  Data finală menținere

  nov-06 ***)

  nov-06*** )

  Nr. posturi total

  0

  0

  ***) În aplicația model se afișează automat luna și anul, data până la care trebuie menținute locurile de muncă

  (Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă)

  Perioada de calcul a costului salarial

  Cost salarial lunar/post

  Cost salarial pe 5 ani consecutivi de la crearea ultimului loc de muncă

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  Anul I

  Anul II

  Anul III

  Anul IV

  Anul V

  Anul VI

  Data inițială

  Număr posturi total

  Salariu brut lunar - lei -

  Contribuții lunare angajator
  - lei -

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  ian-00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ian-00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Total locuri muncă nou-create

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Centralizator - Planul de creare a locurilor de
  muncă pentru perioada ..........

  (Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile)

  Anul creării locurilor de muncă

  Număr posturi total

  Cheltuieli eligibile

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Total

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Total

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Total

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Total

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Total

  2020

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2021

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2022

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Total

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  (Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat)

  Intensitatea ajutorului de stat pe regiuni

  Ajutor de stat

  Total ajutor de stat

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  50%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  35%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  10%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Centralizator cheltuieli salariale pentru perioada ..........
  (Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă)

  Anul creării locurilor de muncă

  Număr posturi total

  Cheltuieli salariale

  2020

  2021

  2022

  2023
    
  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Total

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Total

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator - lei -

  Total

  Salariu brut anual - lei -

  Contribuții anuale angajator
  - lei -

  Total

  2020

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2021

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2022

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Total

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anul creării locurilor de munca

  Număr
  posturi
  total

  Cheltuieli salariale

  2024

  2025

  2026

  2027

  Salariu brut anual
  -lei-

  Contribuții
  anuale
  angajator
  -lei-

  Total

  Salariu brut anual -lei-

  Contribuții
  anuale
  angajator
  -lei-

  Total

  Salariu
  brut anual
  -lei-

  Contribuții
  anuale
  angajator
  -lei-

  Total

  Salariu brut anual
  -lei-

  Contribuții
  anuale
  angajator
  -lei-

  Total

  2020

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2021

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2022

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Total

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Numele: ..........(numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
  Funcția: ..........(administrator, împuternicit)
  Semnătura: ..........
  Data semnării: ..........

  -----