HOTĂRÂRE nr. 865 din 14 septembrie 2023pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) În situațiile prevăzute la art. 12 alin. (5) din ordonanța de urgență, condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se consideră îndeplinite în baza aplicării prevederilor art. 7 și 67 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, și ale art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament de aplicare.2. La articolul 1, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alin. (2^2) și (2^3), cu următorul cuprins:(2^2) În situațiile prevăzute la art. 12 alin. (6) și (7) din ordonanța de urgență, condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se consideră îndeplinite pe o perioadă de maximum 6 luni pe an, în cazul persoanelor îndreptățite care își stabilesc reședința temporar într-un stat în care nu sunt aplicabile prevederile Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare.(2^3) După finalizarea perioadei prevăzute la art. 12 alin. (7) din ordonanța de urgență, în cazul persoanelor îndreptățite care își stabilesc reședința temporar într-un stat în care nu sunt aplicabile prevederile Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare dreptul se suspendă în condițiile art. 16 alin. (2) lit. h) din ordonanța de urgență. Plata indemnizației se reia, cu excepția perioadei de suspendare, la revenirea în România, în baza unei noi cereri.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (4) din ordonanța de urgență se cuvin pentru fiecare naștere sau, după caz, pentru fiecare situație prevăzută la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență.(2) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (3) din ordonanța de urgență, drepturile prevăzute la art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se acordă persoanelor îndreptățite pentru fiecare copil aflat în această situație și se cumulează cu indemnizația sau, după caz, cu stimulentul de inserție prevăzute la art. 2, respectiv art. 7 din ordonanța de urgență, după caz, fie pentru aceeași persoană îndreptățită, fie pentru fiecare persoană îndreptățită prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) și b).(3) În situația în care se cumulează drepturile prevăzute la art. 2 și art. 31 alin. (2) din ordonanța de urgență, pentru o singură persoană îndreptățită, noul drept de indemnizație se acordă pe baza cererii și a documentelor privind veniturile realizate, fără a fi necesară o nouă suspendare a activității.(4) În situația prevăzută la alin. (3), după finalizarea perioadei de acordare a unuia dintre drepturile prevăzute la art. 2 și art. 31 alin. (2) din ordonanța de urgență, pentru perioada rămasă până la finalizarea perioadei de acordare a celuilalt drept, persoana îndreptățită solicită doar prelungirea concediului pe baza suspendării activității, în vederea continuării dreptului la concediu și indemnizație.
  4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Luna calendaristică în care s-a născut copilul sau în care s-a înregistrat una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, indiferent de ziua din această lună în care s-a produs nașterea ori s-a înregistrat situația, face parte integrantă din perioada prevăzută la alin. (4).5. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (6) din ordonanța de urgență, în vederea totalizării perioadelor de activitate profesională realizate în alte state în care se aplică prevederile Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare, se asimilează și perioadele din aceste state în care persoana îndreptățită s-a aflat în șomaj, a beneficiat de concedii medicale, concedii pentru accidente de muncă și boli profesionale, concedii de maternitate și concedii pentru creșterea copilului.6. Articolul 4^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4^1
  (1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență, cealaltă persoană îndreptățită prevăzută la art. 8 alin. (1) din ordonanța de urgență care nu a solicitat dreptul la indemnizație poate solicita acest drept, dacă îndeplinește condițiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă dreptul propriu la concediu și indemnizație nu se solicită de către celălalt părinte, pe această perioadă primul părinte nu poate beneficia de concediul și, respectiv, de indemnizația pentru creșterea copilului.(2) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul propriu la concediul de creștere a copilului de cel puțin două luni, dreptul celuilalt părinte la indemnizația pentru creșterea copilului se suspendă potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. i) din ordonanța de urgență sau, după caz, încetează, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență.(3) În situația în care persoana îndreptățită optează pentru concediu fără plată potrivit art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, cererea pentru acordarea acestuia se depune și se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 și 22 din ordonanța de urgență.(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în situația în care persoana îndreptățită solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau dacă acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență, perioada de 3 luni prevăzută anterior se majorează cu câte 2 luni pentru fiecare copil, începând cu al doilea.(5) Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului de la data suspendării activității profesionale, respectiv a intrării în concediul prevăzut la alin. (1), cererea și documentele doveditoare se depun în termen de maximum 15 zile de la data suspendării activității. În situația în care cererea și documentele doveditoare se depun după acest termen, indemnizația se va acorda de la data depunerii cererii, potrivit art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență.(6) În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art. 9 din ordonanța de urgență, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de luni cel puțin egală cu dublul numărului de nașteri înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate.
  7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (5) lit. m) și o)-s) din ordonanța de urgență în vederea includerii în calculul celor 12 luni a acestor perioade, persoana îndreptățită face dovada că a frecventat fără întrerupere cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, respectiv că pentru aceste perioade nu s-a înregistrat o cerere de suspendare a frecventării cursurilor ori că nu se află într-o situație de amânare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, ori potrivit hotărârilor senatelor universitare.8. La articolul 6 alineatul (5), literele b) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut copilul, corespunzători perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, sau, după caz, dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente și/sau declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, pentru care Codul fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
  ................................................................................................
  g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autoritățile competente străine sau române, tradusă de un traducător autorizat, care să ateste perioadele în care au fost realizate activități profesionale și care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare, precum și adeverință de venit, eliberată de angajator sau alte instituții competente, tradusă de traducător autorizat, care să ateste veniturile aferente acestor activități, inclusiv cele provenite din perioadele asimilate activității potrivit art. 4 alin. (7);
  9. La articolul 6 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) registrul jurnal de încasări și plăți, în cazul veniturilor din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
  10. La articolul 6 alineatul (5), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h ), cu următorul cuprins:
  h) dovada eliberată de organul fiscal competent din statul care aplică Regulamentul și Regulamentul de aplicare, tradusă de un traducător autorizat, pentru persoanele care realizează activități independente în aceste state.
  11. La articolul 6, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Pentru atestarea situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. g), h), i^1) și y) din ordonanța de urgență, nu este necesară prezentarea de acte doveditoare privind atestarea acestor situații, drepturile respective fiind acordate de agențiile teritoriale.12. La articolul 6 alineatul (9), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență nu beneficiază de indemnizație sau de stimulent;
  13. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) În cazul în care persoana îndreptățită, beneficiară a concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se află în situația prevăzută la art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență, se procedează după cum urmează:
  a) dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt acoperite în totalitate de perioada de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, acordarea acestora se prelungește corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil, conform legii, a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului. Pe această perioadă se acordă o singură indemnizație, la aceeași valoare cu indemnizația primită anterior nașterii celui din urmă copil, precum și majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență;
  b) dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt constituite și din perioade în care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) și a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență. Dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, atunci se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului în cuantumul primit anterior.
  (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), pentru continuitatea acordării drepturilor, cererea se poate depune cu cel puțin 60 de zile înaintea împlinirii vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, de către copilul pentru care se află în concediul pentru creșterea copilului sau, după caz, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență. În cazul în care se depășește acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență, fără aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență dacă, la data depunerii cererii, copilul pentru care s-a beneficiat de concediul pentru creșterea copiilor a împlinit deja vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), cererea se poate depune cu 60 de zile înaintea împlinirii vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, de către copilul pentru care a beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului ori de stimulent de inserție sau, după caz, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanța de urgență. În cazul în care se depășește acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență.(4) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă una dintre persoanele îndreptățite nu a îndeplinit inițial condițiile de acordare a concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului/ stimulentului de inserție, însă le îndeplinește pentru următorul copil, părintele/persoana îndreptățită care a beneficiat de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului sau, după caz, de stimulentul de inserție poate opta pentru încetarea drepturilor în plată, celălalt părinte/cealaltă persoană îndreptățită având posibilitatea de a solicita drepturile pentru copilul pentru care îndeplinește condițiile de acordare a concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului de inserție, fără a beneficia de majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență.(5) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care mama se află în concediul de maternitate prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență pentru acest copil se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate și nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului.
  14. La articolul 8^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8^1
  (1) În aplicarea prevederilor art. 91 din ordonanța de urgență, perioada luată în calcul este cea cuprinsă între luna calendaristică în care copilul pentru care a beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului ori de stimulent de inserție împlinește vârsta de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și luna calendaristică în care se naște sau se înregistrează o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, fără a se depăși 12 luni.
  15. La articolul 8^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) În situația prevăzută la art. 2 alin. (6) din ordonanța de urgență, totalizarea perioadelor se realizează dacă anterior nașterii copilului persoana îndreptățită este supusă legislației naționale, respectiv realizează venituri supuse impozitului sau se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență.16. Articolul 9 se abrogă.17. La articolul 12, alineatele (2), (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care persoana îndreptățită beneficiară a stimulentului de inserție în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență solicită concediul și indemnizația pentru creșterea copilului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități sau nu mai realizează venituri conform art. 3 din ordonanța de urgență în această perioadă, reluarea plății stimulentului de inserție se realizează în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență.
  ................................................................................................(4) În cazul în care persoana îndreptățită beneficiară a stimulentului de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, naște în această perioadă unul sau mai mulți copii sau se află în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru cel din urmă copil. Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula și nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență.
  ................................................................................................(7) În situația prevăzută la alin. (1), indiferent dacă celălalt părinte alege sau nu să beneficieze de concediul de cel puțin două luni potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, pe această perioadă stimulentul de inserție nu se acordă.
  18. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul în care o persoană îndreptățită beneficiază de stimulentul de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, iar cealaltă persoană îndreptățită se află într-o situație care generează un alt drept de indemnizație pentru creșterea copilului sau stimulent de inserție, drepturile se acordă concomitent fiecăreia dintre persoanele îndreptățite, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani/4 ani, în cazul copilului cu handicap, respectiv până la împlinirea de copil a vârstei de 2 ani/3 ani, în cazul copilului cu handicap.19. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență, stimulentul de inserție se acordă oricăruia dintre părinți sau oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, care a beneficiat pentru o perioadă de cel puțin o lună fie de concediul pentru creșterea copiilor și indemnizația aferentă, fie de stimulentul de inserție, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), respectiv la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență.20. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență se acordă potrivit prevederilor art. 8 alin. (1)-(3), pe bază de cerere însoțită de copia certificatului de naștere al copilului, depusă la primăria în a cărei rază teritorială domiciliază.21. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) În cazul prelungirii concediului potrivit art. 2 alin. (4), persoana îndreptățită depune direct la agenția teritorială adeverința eliberată de angajator prin care se prelungește concediul pentru creșterea/îngrijirea copilului sau dovada suspendării activității în cazul în care persoana îndreptățită realizează venituri de altă natură decât cele salariale și asimilate acestora, cu cel puțin 30 de zile înainte de finalizarea unuia dintre concedii.22. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poștă, inclusiv prin poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).23. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) În situația persoanelor care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, actele doveditoare prevăzute la art. 3 alin. (8) din ordonanța de urgență se transmit de către persoana beneficiară la agenția teritorială, în termen de 30 de zile de la comunicare.(2) În vederea verificării veniturilor din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, agenția teritorială poate solicita organului fiscal central situația privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizației prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență.(3) În situația în care persoana beneficiară nu transmite în termenul prevăzut la alin. (1) actele doveditoare prevăzute la art. 3 alin. (8) din ordonanța de urgență, pe baza situației transmise de direcția generală a finanțelor publice, agenția teritorială este îndreptățită să modifice cuantumul indemnizației.(4) În situația veniturilor din salarii și asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copilului se realizează în condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanța de urgență, precum și în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (4) din ordonanța de urgență. Recalcularea se face, după caz, la solicitarea persoanei îndreptățite, respectiv din oficiu, aplicându-se corespunzător prevederile art. 3 alin. (9) și (10) din ordonanța de urgență, precum și prevederile art. 18 alin. (5) din ordonanța de urgență.
  24. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 34
  (1) Persoanele care se află în concediu fără plată prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență au obligația să comunice în scris agenției teritoriale această opțiune, odată cu solicitarea celuilalt părinte sau celeilalte persoane îndreptățite prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență a dreptului la indemnizație.(2) Comunicarea va fi însoțită, în mod obligatoriu, de adeverința eliberată de angajator conform căreia persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, în perioada în care celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență beneficiază de dreptul propriu la indemnizație.
  25. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 38
  (1) Persoanele care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională beneficiază de concediu și de indemnizație pentru creșterea copilului sau stimulent de inserție acordate prin aceste instituții.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.(3) În situația în care în perioada concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente sau pe perioada acordării stimulentului de inserție raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează, plata drepturilor se asigură prin agențiile teritoriale.(4) Plata stimulentului de inserție se asigură prin agențiile teritoriale și în cazul suspendării raportului de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență în alte sectoare de activitate decât cele prevăzute la alin. (1) și se află în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență.(5) În situația prevăzută la alin. (3), instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională au obligația să transmită agențiilor teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază persoana beneficiară cererea și documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.(6) Pentru situația prevăzută la alin. (4), persoana îndreptățită depune o nouă cerere însoțită obligatoriu de documentele doveditoare prevăzute la art. 6, după caz, precum și o adeverință de la angajatorul din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională prin care să se ateste atât faptul că îndeplinește condiția prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, cât și faptul că nu beneficiază de stimulent de inserție acordat de acesta.(7) În situația în care în perioada concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente sau pe perioada acordării stimulentului de inserție persoana îndreptățită se angajează în una dintre instituțiile prevăzute la alin. (1), agenția teritorială în a cărei rază domiciliază sau își are reședința persoana beneficiară transmite acestor instituții cererea și documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului, la solicitarea scrisă a persoanei sau, după caz, a instituției.(8) Instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională au obligația să transmită trimestrial Ministerului Muncii și Solidarității Sociale situația privind numărul de beneficiari și sumele plătite cu acest titlu.(9) Situația prevăzută la alin. (8) se va trimite până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a încheiat trimestrul.
  26. În anexa nr. 1, anexa „Perioade asimilate“ se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Natalia-Elena Intotero
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 14 septembrie 2023.
  Nr. 865.

  ANEXĂ

  (Anexă la anexa nr. 1 la normele metodologice)
  PERIOADE ASIMILATE

  Perioade asimilate: Cod
  a beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective01
  s-a aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj02
  a beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare03
  a beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare04
  a beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii05
  se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii06
  a beneficiat de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului07
  a beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap08
  a beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului09
  se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare10
  și-a însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate11
  a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat12
  frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua șansă“, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale13
  are calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare14
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere15
  se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic16
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere17
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere18
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere19
  se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor20
  a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii21
  se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire22
  a beneficiat de concediul de acomodare și indemnizația aferentă acestuia23

  ----