ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 18 septembrie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 29 septembrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Realizarea investiţiilor privind construcţiile de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe baza proiectelor aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, sunt finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, precum şi din credite interne/externe şi din alte surse legal constituite."
  2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(2) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va asigura un cuantum anual din fondurile sale, destinat creditelor, în condiţii avantajoase, pentru tineri."
  3. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pot fi avansate şi pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform art. 2 alin. (1^1)."
  4. Alineatul (4) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:
  "(4) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va realiza anual un program de investiţii privind realizarea de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe baza proiectelor de investiţii aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în colaborare cu organele administraţiei publice locale şi centrale interesate, pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (5), a căror viabilizare se asigura în condiţiile legii."
  5. După articolul 6^1 se introduce un nou articol, articolul 6^2, care va avea următorul cuprins:
  "Art. 6^2. - (1) Ţinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore, în vârsta de până la 35 de ani, la data încheierii contractului de credit ipotecar pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţei sau, după caz, la data repartizării unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi destinate închirierii.
  (2) Locuintele pentru tineri, destinate închirierii, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
  (3) Repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de agenţie conform prevederilor art. 6^1 alin. (4), se face după criterii stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum şi orice alte acte, încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (3), sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija prefecţilor."
  6. Alineatul (1) al articolului 24^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24^1. - (1) Pentru construcţia de locuinţe din lemn pentru tineri, destinate închirierii, masa lemnoasă necesară se asigura de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe."


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va actualiza normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sarbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 septembrie 2003.
  Nr. 83.
  -----------