HOTĂRÂRE nr. 168 din 29 martie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu 1 aprilie 2019, Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 1.2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 370 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri și servicii», în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 3.3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Unitățile de învățământ particular și confesional transmit proiectul planului de școlarizare inspectoratelor școlare spre verificare și aprobare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unităților de învățământ, iar până la data de 20 octombrie a fiecărui an calendaristic transmit inspectoratelor școlare numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. Directorii unităților de învățământ particular răspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise.
  4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatul (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Inspectoratele școlare, după efectuarea verificării și aprobării planului de școlarizare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unității de învățământ, validează numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ.(1^2) După validarea numărului de elevi de către inspectoratele școlare, unitățile de învățământ particular transmit către unitățile administrativ-teritoriale în raza cărora își au sediul numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3.(1^3) Inspectoratele școlare pot efectua activități de verificare și control la unitățile de învățământ particular, privind numărul de elevi înmatriculați conform planului de școlarizare aprobat.5. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Ordonatorul principal de credite al bugetului local care a alocat sumele pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional acreditat verifică modul de utilizare a sumelor alocate.6. Anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 29 martie 2019.
  Nr. 168.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani,
  stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ, pentru anul 2019


  Nr. crt.

  Nivel/filieră/profil

  Forma de învățământ

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  1

  Învățământ preșcolar cu program normal

  zi

  3570

  3904

  3570

  3904

  2

  Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal

  zi

  6547

  6547

  6547

  6547

  3

  Învățământ primar

  zi

  4108

  4895

  4807

  5728

  4

  Învățământ gimnazial

  zi

  5384

  6192

  6154

  7078

  5

  Învățământ liceal teoretic

  zi

  5384

  5384

  6031

  6031

  6

  Învățământ liceal teoretic

  seral

  3990

  3990

  4469

  4469

  7

  Învățământ liceal tehnologic și confesional

  zi

  5568

  5568

  6237

  6237

  8

  Învățământ liceal tehnologic

  seral

  4340

  4340

  4861

  4861

  9

  Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv

  zi

  7107

  7107

  7960

  7960

  10

  Învățământ liceal

  FR

  2100

  2100

  2352

  2352

  11

  Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dual

  zi

  5896

  5896

  6486

  6486


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,
  precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“, pentru anul 2019


  Praguri numerice

  Tipuri de unități*)

  Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

  ZONA 1

  ZONA 2

  ZONA 3

  ZONA 4

  ZONA 5

  ZONA 6

  1-300

  Grădiniță

  397

  401

  409

  421

  432

  444

  Școală gimnazială

  380

  384

  392

  403

  415

  426

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  432

  436

  445

  458

  471

  484

  301-800

  Grădiniță

  399

  403

  411

  423

  434

  446

  Școală gimnazială

  382

  386

  394

  405

  417

  428

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  434

  438

  447

  460

  473

  486


  Zone de temperatură:

  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș

  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui

  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea

  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea

  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

  *) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ.

  ----