LEGE nr. 132 din 21 aprilie 2004
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, cu următoarele modificări:
  1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Garda Financiară exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală, cu excepţia stabilirii diferenţelor de impozite, taxe şi contribuţii, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente acestora, a urmăririi, încasării veniturilor bugetare şi soluţionării contestaţiilor."
  2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură Comisariatului General al Gărzii Financiare, comisariatelor regionale şi Comisariatului Municipiului Bucureşti personalul necesar pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei operaţiunilor desfăşurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei. Condiţiile concrete şi modalităţile în care personalul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei participă la acţiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională de Control."
  3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Garda Financiară, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor operative şi inopinate, acte de control prin care constată contravenţiile săvârşite şi aplică sancţiunile stabilite de lege, inclusiv cele prevăzute în competenţa Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţiile specificate la art. 1 alin. (3)."
  4. La articolul 7, litera f) va avea următorul cuprins:
  "f) să constate acte şi fapte care au avut ca efect evaziunea şi frauda fiscală, să solicite organelor fiscale stabilirea obligaţiilor fiscale în întregime datorate, să ceară organelor de executare competente, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea şi să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală;"
  5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Comisarii Gărzii Financiare poartă uniformă cu însemne specifice şi sunt dotaţi cu armament, stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii."
  6. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente în procent de 15% din sumele încasate pentru bugetul statului ca urmare a controlului, reprezentând amenzi şi sume confiscate, şi în procent de 7% din sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări, după deducerea cheltuielilor efectuate în scopul valorificării acestora."
  7. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Garda Financiară are acces la informaţiile necesare, în mod operativ şi gratuit, de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei, Serviciul Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 21 aprilie 2004.
  Nr. 132.
  --------------