ORDIN nr. 1.662/C din 1 august 2011
pentru aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate acesteia
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 5 septembrie 2011  Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Competenţele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.790/C/2004 privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiţiei,
  Radu Constantin Ragea
  Bucureşti, 1 august 2011.
  Nr. 1.662/C.


  Anexa
  COMPETENŢELE DE GESTIUNE
  a resurselor umane ale ministrului justiţiei,
  directorului general al Administraţiei Naţionale
  a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor
  subordonate acesteia

  Capitolul I Competenţele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei


  Articolul 1

  Ministrul justiţiei dispune cu privire la încadrarea, numirea, eliberarea din funcţie în vederea numirii în altă funcţie, suspendarea, punerea la dispoziţie, încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru funcţiile de director general, director general adjunct, director de direcţie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi director în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.


  Articolul 2

  Ministrul justiţiei are în competenţă:
  a) acordarea gradului profesional de ofiţer persoanelor provenite din sursă externă, declarate "admis" la concursul de ocupare a funcţiilor prevăzute la art. 1;
  b) avansarea în gradul profesional următor a ofiţerilor de penitenciare, până la gradul profesional de comisar şef de penitenciare;
  c) trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, declaraţi "admis" la concursul de ocupare a funcţiilor prevăzute la art. 1;
  d) avansarea în funcţie, la aceeaşi poziţie din statul de organizare al unităţii, a ofiţerilor numiţi în funcţiile prevăzute la art. 1;
  e) delegarea personalului care ocupă funcţiile prevăzute la art. 1;
  f) detaşarea personalului care ocupă funcţiile prevăzute la art. 1;
  g) trecerea temporară în altă funcţie a ofiţerilor care ocupă funcţiile prevăzute la art. 1;
  h) împuternicirea în funcţii de conducere a ofiţerilor numiţi în funcţiile prevăzute la art. 1;
  i) schimbarea din funcţie a ofiţerilor care ocupă funcţiile prevăzute la art. 1;
  j) mutarea ofiţerilor care ocupă funcţiile prevăzute la art. 1, în condiţiile legii;
  k) transferul ofiţerilor care ocupă funcţiile prevăzute la art. 1 în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a statului;
  l) aprobarea transferului ofiţerilor din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a statului sau din Ministerul Justiţiei, în sistemul administraţiei penitenciare, în funcţiile prevăzute la art. 1;
  m) evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;
  n) aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;
  o) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privaţi pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, a personalului care ocupă funcţiile prevăzute la art. 1, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;
  p) menţinerea în activitate a ofiţerilor numiţi în funcţiile prevăzute la art. 1 în cazul când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării ori a amenzii penale, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei sau după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
  q) aprobarea, sub aspectul oportunităţii, a deplasării în străinătate, în interes de serviciu, a personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate;
  r) aprobarea numirii ofiţerilor în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade faţă de cele pe care le au.
  s) emiterea regulamentelor, instrucţiunilor, metodologiilor, altor documente, pe linia resurselor umane, care, potrivit dispoziţiilor legale, se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei;
  t) stabilirea atribuţiilor şi competenţelor profesionale pentru directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  u) aprobarea fişei postului pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute la art. 1;
  v) stabilirea drepturilor de natură salarială pentru directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  w) aprobarea statelor de organizare şi a structurii personalului din sistemul administraţiei penitenciare.


  Articolul 3

  (1) Ministrul justiţiei propune:
  a) numărul maxim de posturi necesare sistemului administraţiei penitenciare;
  b) avansarea în gradul profesional de chestor de penitenciare a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora;
  c) conferirea de ordine şi medalii funcţionarilor publici cu statut special pentru activitatea desfăşurată.
  (2) Pentru funcţionarii publici cu statut special încadraţi în Ministerul Justiţiei competenţele de gestiune a resurselor umane aparţin ministrului justiţiei.


  Capitolul II Competenţele de gestiune a resurselor umane ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor


  Articolul 4

  Directorul general dispune cu privire la încadrarea, numirea, eliberarea din funcţie în vederea numirii în altă funcţie, suspendarea, punerea la dispoziţie, încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu excepţia celui din competenţa ministrului justiţiei, a ofiţerilor cu funcţii de conducere din unităţile subordonate, cu excepţia celor din competenţa ministrului justiţiei şi a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi admişi la concurs pe funcţii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.


  Articolul 5

  Directorul general are în competenţă:
  a) acordarea gradului profesional de subinspector de penitenciare şi repartizarea la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi la unităţile subordonate a absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai instituţiilor de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare;
  b) acordarea gradului profesional de agent de penitenciare şi repartizarea la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi la unităţile subordonate a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului de penitenciare;
  c) acordarea gradului de ofiţer persoanelor provenite din sursă externă, declarate "admis" la concursul de ocupare a funcţiilor de conducere din unităţile subordonate, altele decât cele de director în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  d) acordarea gradului de ofiţer, respectiv de agent persoanelor provenite din sursă externă, declarate "admis" la concursul de ocupare a funcţiilor de conducere şi de execuţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, altele decât cele de director general, director general adjunct şi director de direcţie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
  e) trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, instituţii de învăţământ superior, declaraţi "admis" la concursul de ocupare a funcţiilor de conducere din unităţile subordonate, altele decât cele de director în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  f) trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, declaraţi "admis" la concursul de ocupare a funcţiilor de conducere şi de execuţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, altele decât cele de director general, director general adjunct şi director de direcţie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
  g) avansarea în gradul profesional următor a agenţilor de penitenciare;
  h) avansarea în funcţii a funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi la art. 4, la aceeaşi poziţie din statul de organizare al unităţii sau prin concurs;
  i) numirea funcţionarilor publici cu statut special debutanţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi;
  j) delegarea personalului prevăzut la art. 4;
  k) detaşarea personalului prevăzut la art. 4;
  l) trecerea temporară în altă funcţie a funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi la art. 4;
  m) împuternicirea în funcţii de conducere a ofiţerilor prevăzuţi la art. 4, în condiţiile legii;
  n) schimbarea din funcţie a funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi la art. 4;
  o) mutarea funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi la art. 4;
  p) transferul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, alţii decât cei care ocupă funcţiile prevăzute la art. 1, în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a statului sau în Ministerul Justiţiei;
  q) aprobarea transferului cadrelor militare/funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a statului sau din Ministerul Justiţiei, în sistemul administraţiei penitenciare, în vederea numirii în funcţii, altele decât cele prevăzute la art. 1;
  r) evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;
  s) aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;
  t) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privaţi pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, a personalului prevăzut la art. 4, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;
  u) menţinerea în activitate a funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi la art. 4 în cazul când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării ori a amenzii penale, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei ori după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
  v) emiterea regulamentelor, instrucţiunilor, metodologiilor, altor documente, pe linia resurselor umane, care, potrivit dispoziţiilor legale, se stabilesc prin decizie a directorului general al administraţiei naţionale a penitenciarelor;
  w) stabilirea cifrelor anuale de şcolarizare în instituţiile care pregătesc funcţionari publici cu statut special pentru sistemul administraţiei penitenciare;
  x) dinamica de personal din sistemul administraţiei penitenciare;
  y) stabilirea atribuţiilor şi competenţelor profesionale pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor aflat în subordine, conform ierarhiei organizatorice şi funcţionale şi respectiv pentru directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  z) aprobarea fişei postului pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aflat în subordine şi coordonare, conform ierarhiei organizatorice şi funcţionale, precum şi potrivit reglementărilor specifice;
  aa) stabilirea drepturilor de natură salarială pentru directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu excepţia celor pentru directorul general.


  Capitolul III Competenţele de gestiune a resurselor umane ale directorilor de unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor


  Articolul 6

  Directorul de unitate dispune cu privire la încadrarea, numirea, eliberarea din funcţie în vederea numirii în altă funcţie, suspendarea, punerea la dispoziţie, încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru funcţionarii publici cu statut special cu funcţii de execuţie din unitate, personalul contractual din unitate, cu excepţia celui prevăzut la art. 1, şi funcţionarii publici cu statut special debutanţi admişi la concurs pe funcţii din unitate.


  Articolul 7

  Directorul de unitate are în competenţă:
  a) acordarea gradului de ofiţer, respectiv de agent persoanelor provenite din sursă externă, declarate "admis" la concursul de ocupare a funcţiilor de execuţie din unitate;
  b) trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, declaraţi "admis" la concursul de ocupare a funcţiilor de ofiţer de execuţie din unitate;
  c) avansarea în funcţii de execuţie a funcţionarilor publici cu statut special din competenţă, la aceeaşi poziţie din statul de organizare al unităţii sau prin concurs;
  d) numirea funcţionarilor publici cu statut special debutanţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi;
  e) delegarea personalului prevăzut la art. 6, după obţinerea avizului conducerii unităţii unde urmează a fi delegaţi;
  f) detaşarea personalului prevăzut la art. 6, după obţinerea avizului conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  g) trecerea temporară în altă funcţie a funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi la art. 6;
  h) schimbarea din funcţie a funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi la art. 6;
  i) mutarea funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi la art. 6, după obţinerea avizului conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  j) evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;
  k) aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru personalul stabilit prin reglementări specifice;
  l) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privaţi pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, a personalului prevăzut la art. 6, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;
  m) menţinerea în activitate a funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi la art. 6 după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
  n) stabilirea atribuţiilor şi competenţelor profesionale pentru personalul din unitate, cu excepţia celor pentru directorul unităţii;
  o) stabilirea drepturilor de natură salarială pentru personalul din unitate, cu excepţia celor pentru directorul unităţii;
  p) aprobarea fişei postului pentru personalul din unitate, aflat în subordine şi coordonare, conform ierarhiei organizatorice şi funcţionale, precum şi potrivit reglementărilor specifice.
  ------------