LEGE nr. 133 din 10 octombrie 2014
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, cu următoarele modificări:
  1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de Autoritate de management în înţelesul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi al Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional «Infrastructura mare», Programul operaţional «Competitivitate», Programul operaţional «Capital uman», Programul operaţional «Asistenţă tehnică» şi Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate»."
  2. La articolul 7 punctul 2 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) de Autoritate de management pentru: Programul operaţional «Asistenţă tehnică», Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice» şi Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane» pentru perioada de programare 2007-2013 şi pentru: Programul operaţional «Infrastructura mare», Programul operaţional «Competitivitate», Programul operaţional «Capital uman», Programul operaţional «Asistenţă tehnică» şi Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» pentru perioada de programare 2014-2020;".
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  Bucureşti, 10 octombrie 2014.
  Nr. 133.
  -------