ORDIN nr. 1.654 din 14 septembrie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 21 septembrie 2022
  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (15), art. 54 și art. 138-147 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.791 din 9.09.2022,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 5 septembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin conducătorul structurii cu atribuții de verificare fiscală, în sensul prezentului ordin, se înțelege:
  a) directorul general, în cazul Direcției generale control venituri persoane fizice;
  b) directorul executiv inspecție fiscală, în cazul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice;
  c) șef administrație adjunct inspecție fiscală, în cazul unităților subordonate direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.
  2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 3^1
  (1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c-l) și n) pot fi emise în formă electronică și comunicate prin mijloace de transmitere la distanță.(2) Formularul prevăzut la art. 1 lit. b) poate fi emis în formă electronică.
  3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Direcția generală control venituri persoane fizice, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  4. La anexa nr. 6.b, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
  Formularul «Invitație» se întocmește în două exemplare, din care:– exemplarul 1 se comunică persoanei verificate potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal care efectuează verificarea și va fi anexat la raportul de verificare fiscală.
  5. La anexa nr. 7.b, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
  Formularul «Decizie de suspendare a verificării situației fiscale personale» se întocmește în două exemplare, din care:– exemplarul 1 se comunică persoanei verificate potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal care efectuează verificarea și va fi anexat la raportul de verificare fiscală.
  6. La anexa nr. 8.b, capitolul III punctul 5, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
  Despre aplicarea penalității de nedeclarare sau, după caz, despre neaplicarea acesteia se consemnează și se motivează în raportul de verificare fiscală, evidențiindu-se situațiile în care penalitatea se aplică numai pentru o anumită componentă a creanței fiscale principale.
  7. La anexa nr. 9.a, punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) în situația comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acesta se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului prin aceste mijloace.
  8. La anexa nr. 9.b, punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) în situația comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acesta se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului prin aceste mijloace.
  9. La anexa nr. 10.a, punctul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) în situația comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acesta se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului prin aceste mijloace.
  10. La anexa nr. 10.b, punctul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) în situația comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acesta se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului prin aceste mijloace.
  11. La anexa nr. 12.a, punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) în situația comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acesta se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului prin aceste mijloace.
  12. La anexa nr. 12.b, punctul 4, după ultima liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:– în situația comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acesta se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului prin aceste mijloace.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian Ovidiu Heiuș

  București, 14 septembrie 2022.
  Nr. 1.654.
  ----