ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008
  Văzând Referatul de aprobare nr. 65578/38488 din 5 noiembrie 2008, întocmit de Direcția de igienă și sănătate publică veterinară și Direcția generală pentru siguranța alimentelor,
  în temeiul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, și al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 57/2002, republicată,
  în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de vânzare directă de produse de origine animală stabilite la art. 1 alin. (3) lit. (c), (d) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, a activităților din unitățile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală, în conformitate cu art. 1 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, și din unitățile cu activități de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004.
  (la 19-07-2024, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 10 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 19 ianuarie 2024 )


  Articolul 3

  Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor prevăzută la art. 1 nu se aplică produselor primare obținute de către producători și care sunt destinate consumului propriu.
  (la 23-03-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". )


  Articolul 4

  Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităților de vânzare directă de produse primare, a activităților de vânzare cu amănuntul și a activităților de fabricare a alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Radu Roatiș Chețan

  București, 16 decembrie 2008.
  Nr. 111.

  ANEXĂ

  NORMA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
  a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor
  alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de
  producție, procesare, depozitare, transport și comercializare
  a produselor alimentare de origine nonanimală