LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010 (*actualizată*)
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
(actualizată până la data de 25 martie 2012*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 martie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 121 din 15 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 16 iunie 2011; ORDONANŢA nr. 10 din 3 august 2011; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; DECIZIA nr. 1.615 din 20 decembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.


  Articolul 2

  (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică:
  a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
  d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.
  (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
  (3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.


  Articolul 3

  Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:
  a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;
  b) supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii;
  c) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;
  d) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale.


  Articolul 4

  În sectorul bugetar, raportul între coeficientul de ierarhizare minim şi coeficientul de ierarhizare maxim pe baza cărora se calculează salariile de bază este de 1 la 15.


  Capitolul II Reglementări comune


  Articolul 5

  Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop următoarele:
  a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii;
  b) stabilirea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al câştigului salarial;
  c) realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază evaluarea posturilor, diferenţierea făcându-se în funcţie de următoarele criterii:
  - cunoştinţe şi experienţă;
  - complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
  - judecata şi impactul deciziilor;
  - influenţă, coordonare şi supervizare;
  - contacte şi comunicare;
  - condiţii de muncă;
  - incompatibilităţi şi regimuri speciale;
  d) transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, precum şi a celorlalte drepturi salariale;
  e) diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare în funcţie şi de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial şi local.


  Articolul 6

  (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator principal de credite.
  (2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
  (3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice, din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii.
  (4) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază, soldele funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază, indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură stabilite potrivit legii, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.


  Articolul 7

  (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.
  (2) Valoarea salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare utilizată la reîncadrarea pe funcţii a personalului în anul 2011 se stabileşte prin legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.


  Articolul 8

  Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de alte autorităţi publice centrale autonome cu atribuţii în domeniu, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor autorităţi şi instituţii publice.


  Capitolul III

  Secţiunea 1 Elementele sistemului de salarizare


  Articolul 9

  (1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu responsabilităţile postului, munca depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, importanţa socială a muncii, condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, rezultatele obţinute, precum şi cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).
  (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi în bani şi în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.
  (3) În cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor lunare de încadrare, astfel încât să se realizeze trecerea de la valoarea acestora determinată potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, până la aplicarea integrală a prevederilor acesteia.
  (4) Indemnizaţia lunară pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial, dacă nu se prevede altfel prin lege.


  Articolul 10

  (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referinţă, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului.
  (2) Coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare sunt următorii:
  ┌────────┬───────────────┬──────────┬────────────────┐
  │ Clasa │ Coeficient de │ Clasa │ Coeficient de │
  │ │ ierarhizare │ │ ierarhizare │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 1 │ 1,00 │ 56 │ 3,89 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 2 │ 1,03 │ 57 │ 3,99 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 3 │ 1,05 │ 58 │ 4,09 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 4 │ 1,08 │ 59 │ 4,19 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 5 │ 1,10 │ 60 │ 4,29 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 6 │ 1,13 │ 61 │ 4,40 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 7 │ 1,16 │ 62 │ 4,51 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 8 │ 1,19 │ 63 │ 4,62 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 9 │ 1,22 │ 64 │ 4,74 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 10 │ 1,25 │ 65 │ 4,86 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 11 │ 1,28 │ 66 │ 4,98 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 12 │ 1,31 │ 67 │ 5,10 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 13 │ 1,35 │ 68 │ 5,23 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 14 │ 1,38 │ 69 │ 5,36 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 15 │ 1,41 │ 70 │ 5,50 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 16 │ 1,45 │ 71 │ 5,63 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 17 │ 1,49 │ 72 │ 5,77 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 18 │ 1,52 │ 73 │ 5,92 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 19 │ 1,56 │ 74 │ 6,07 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 20 │ 1,60 │ 75 │ 6,22 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 21 │ 1,64 │ 76 │ 6,37 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 22 │ 1,68 │ 77 │ 6,53 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 23 │ 1,72 │ 78 │ 6,70 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 24 │ 1,77 │ 79 │ 6,86 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 25 │ 1,81 │ 80 │ 7,03 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 26 │ 1,86 │ 81 │ 7,21 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 27 │ 1,90 │ 82 │ 7,39 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 28 │ 1,95 │ 83 │ 7,58 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 29 │ 2,00 │ 84 │ 7,76 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 30 │ 2,05 │ 85 │ 7,96 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 31 │ 2,10 │ 86 │ 8,16 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 32 │ 2,15 │ 87 │ 8,36 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 33 │ 2,20 │ 88 │ 8,57 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 34 │ 2,26 │ 89 │ 8,78 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 35 │ 2,32 │ 90 │ 9,00 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 36 │ 2,37 │ 91 │ 9,23 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 37 │ 2,43 │ 92 │ 9,46 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 38 │ 2,49 │ 93 │ 9,70 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 39 │ 2,56 │ 94 │ 9,94 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 40 │ 2,62 │ 95 │ 10,19 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 41 │ 2,69 │ 96 │ 10,44 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 42 │ 2,75 │ 97 │ 10,70 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 43 │ 2,82 │ 98 │ 10,97 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 44 │ 2,89 │ 99 │ 11,25 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 45 │ 2,96 │ 100 │ 11,53 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 46 │ 3,04 │ 101 │ 11,81 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 47 │ 3,11 │ 102 │ 12,11 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 48 │ 3,19 │ 103 │ 12,41 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 49 │ 3,27 │ 104 │ 12,75 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 50 │ 3,35 │ 105 │ 13,10 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 51 │ 3,44 │ 106 │ 13,45 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 52 │ 3,52 │ 107 │ 13,90 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 53 │ 3,61 │ 108 │ 14,15 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 54 │ 3,70 │ 109 │ 14,63 │
  ├────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤
  │ 55 │ 3,79 │ 110 │ 15,00 │
  └────────┴───────────────┴──────────┴────────────────┘

  (3) Valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileşte anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.
  (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea de referinţă este de 600 lei.
  (5) Diferenţa dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, utilizându-se rotunjirea la a doua zecimală a coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare.


  Articolul 11

  (1) Clasele de salarizare şi coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, precum şi pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt prevăzuţi în anexele nr. I-VIII.
  (2) Clasele de salarizare şi coeficienţii prevăzuţi în anexe pentru funcţiile de execuţie corespund nivelului minim al fiecărei funcţii, la care se adaugă 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  (3) Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele:
  - gradaţia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare faţă de nivelul minim al fiecărei funcţii;
  - gradaţia 2 - de la 5 la 10 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 1;
  - gradaţia 3 - de la 10 la 15 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 2;
  - gradaţia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 3;
  - gradaţia 5 - peste 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 4.
  (4) Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă, prin acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (3).
  (5) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.
  (6) Funcţiile de demnitate publică alese şi numite şi cele asimilate funcţiilor de demnitate publică au un singur nivel de salarizare, care este corespunzător clasei de salarizare şi coeficientului de ierarhizare.


  Articolul 12

  Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.


  Secţiunea a 2-a Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare


  Articolul 13

  (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se diferenţiază pe funcţii în raport cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).
  (2) În cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade în cazul studiilor superioare şi studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale în cazul funcţionarilor publici, astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2 sau 3 grade şi, respectiv, 2 sau 3 trepte profesionale.
  (3) În cadrul fiecărui grad sau fiecărei trepte profesionale, diferenţierea salariilor de bază se face, de regulă, pe un număr de 5 gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime în muncă, prevăzute la art. 11.


  Articolul 14

  Diferenţierea salariilor de bază, a soldelor/salariilor de funcţie şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienţi de ierarhizare cuprinşi în intervalul 1,00, pentru funcţia cu cea mai mică responsabilitate, şi 15,00, pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat.


  Articolul 15

  (1) Pentru personalul care ocupă o funcţie de conducere, diferenţierea salariilor de bază se face potrivit prevederilor art. 13, utilizându-se, de regulă, două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, care conţin sporul de vechime în muncă la valoarea maximă.
  (2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului se stabileşte de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.
  (3) Persoanele care ocupă, în condiţiile legii, funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcţii, diminuat cu 10 clase de salarizare.
  (4) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi ocupă funcţii în condiţiile prevăzute la alin. (3) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege pentru exercitarea funcţiei de conducere. După această dată, în cazul în care condiţiile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe funcţii de execuţie existente în statul de funcţii al ordonatorului de credite.


  Articolul 16

  (1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii, îşi păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării şi beneficiază de salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale.
  (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se stabileşte conform legilor speciale aplicabile.


  Secţiunea a 3-a Sporuri


  Articolul 17

  Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.


  Articolul 18

  (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.
  (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
  (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de funcţii.


  Articolul 19

  Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.


  Articolul 20

  (1) Sporurile, indemnizaţiile, primele şi compensaţiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII.
  (2) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcţia de auditor conţine şi sporul pentru complexitatea muncii.
  (3) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcţia de manager public conţine şi sporul de manager public.
  (4) Pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deţinut se majorează cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare.
  (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 75% a salariului de bază, beneficiază de o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).
  (6) La stabilirea salariilor de bază ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).*)
  (7) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabileşte procedura de aplicare a prevederilor alin. (6).*)
  (8) În anul 2011 prevederile alin. (6) şi (7) nu se aplică.
  ------------
  *) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  A se vedea alin. (2) al art. 11 ce aparţine art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011, care prevede:
  "(2) În anul 2012, prevederile art. 20 alin. (6) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică".


  Articolul 21

  Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.
  -----------
  *) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  A se vedea alin. (1) al art. 12 ce aparţine art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011, care prevede:
  "(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013".


  Articolul 22

  (1) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz.
  (2) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare.
  (3) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aproba depăşiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).
  (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.


  Secţiunea a 4-a Premii


  Articolul 23

  (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
  (2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite şi în limita individuală a două salarii de bază lunare pe an, a două solde lunare ale funcţiei de bază/a două salarii lunare ale funcţiei de bază pe an, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.


  Secţiunea a 5-a Alte drepturi


  Articolul 24

  (1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii, de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
  (2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază. În astfel de situaţii nu sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (1).


  Articolul 25

  (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
  (2) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
  (3) În perioada prevăzută la alin. (1) şi (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.


  Articolul 26

  (1) Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.
  (2) În situaţia în care promovarea personalului bugetar în funcţie, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.
  (3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.
  (4) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
  (5) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.
  (6) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător". Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale conform criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c) şi pot stabili şi alte criterii de evaluare în funcţie de specificul domeniului de activitate.
  (7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale şi care se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau alte acte normative specifice.
  (8) Ordonatorul principal de credite, în raport cu cerinţele postului, stabileşte criterii de selecţie proprii în completarea celor prevăzute la alin. (7).


  Articolul 27

  În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S).


  Articolul 28

  (1) Autorităţile, instituţiile publice şi unităţile bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.
  (2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege şi aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţionarii publici.


  Articolul 29

  Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.


  Articolul 30

  (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.
  (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
  (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile lucrătoare.
  (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei în scris.


  Articolul 31

  (1) Condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 32

  Nivelul coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare prevăzut în prezenta lege va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii din România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare.


  Articolul 33

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime în muncă avute în luna decembrie 2010 pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale deţinute, stabilindu-se clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare corespunzător acesteia.
  (2) La funcţiile publice unde s-au eliminat treptele de salarizare reîncadrarea personalului se va face la gradul deţinut.
  (3) La funcţiile de conducere unde sunt prevăzute două grade de salarizare, nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv clasei de salarizare şi coeficientului de ierarhizare se stabileşte de ordonatorul principal de credite în funcţie de responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare fişei postului.


  Articolul 34

  (1) Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, din structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).
  (2) Echipa de proiect din instituţia beneficiară este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare conform contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi în conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. Activităţile prestate în cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la alin. (1) de către personalul instituţiei publice nominalizat în echipele de proiect sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în vigoare.
  (3) Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducătorul instituţiei nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.
  (4) Numărul de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect, este condiţionat de numărul de proiecte finanţate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finanţare de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, astfel:
  a) 5 persoane pentru un proiect;
  b) 8 persoane pentru două proiecte;
  c) 10 persoane pentru 3 proiecte;
  d) 12 persoane pentru 4 proiecte;
  e) 30 de persoane pentru un număr cuprins între 5 şi 10 proiecte;
  f) 40 de persoane pentru un număr cuprins între 11 şi 19 proiecte;
  g) maximum 50 de persoane pentru un număr de peste 20 de proiecte.
  (5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finanţare.
  (6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect semnează fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.
  (7) Procentul de majorare salarială prevăzut la alin. (1) se acordă de la data semnării contractului/acordului/ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, de la data intrării în vigoare a prezentului articol.
  (8) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului aşa cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.
  (9) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor şi înalţilor funcţionari publici şi nici personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (10) Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, pot fi rambursate de autoritatea finanţatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile şi cu procentul de cofinanţare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporţional cu timpul efectiv realizat, conform fişei de pontaj.
  (11) Conducătorul instituţiei are obligaţia de a se asigura de respectarea condiţiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul instituţiei pe care o conduce.


  Articolul 35

  La 3 zile de la data publicării prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuţii la acţiuni umanitare şi burse, se constituie fondul Preşedintelui României, fondul preşedintelui Senatului, fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, fondul primului-ministru, care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei.


  Articolul 36

  Prevederile din actele normative referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare.


  Articolul 37

  (1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.
  (2) Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, din instituţii finanţate integral din venituri proprii în instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.
  (3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcţie de modul de organizare şi finanţare al autorităţilor şi instituţiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 38

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, după caz, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor la încadrarea, promovarea şi avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.


  Articolul 39

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  a) alin. (1) al art. 50 şi alin. (1) al art. 90 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) alin. (7) al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare;
  d) alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare;
  f) alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) alin. (2) al art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2004;
  j) alin. (1) şi (2) ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  k) alin. (3) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;
  l) alin. (3) al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  m) alin. (2) al art. 262 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  n) alin. (6) al art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;
  o) art. 24^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  p) alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare;
  q) art. 10 şi anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările ulterioare;
  r) art. 23 şi 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare;
  s) alin. (1) al art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  t) alin. (3) al art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;
  u) alin. (2) al art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009;
  v) art. 30^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
  w) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare;
  x) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010;
  y) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.


  Articolul 40

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 94, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:
  a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
  b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
  c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare."
  2. La articolul 94, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
  "(2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă."
  3. La articolul 96, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 96. - (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului."


  Articolul 41

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 63. - În carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii. Promovarea în clasă şi promovarea în grade profesionale nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant."
  2. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă.
  3. Articolul 67 se abrogă.
  4. La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abrogă.
  5. La articolul 77 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an."


  Articolul 42

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Calitatea de funcţionar public parlamentar este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, cu excepţia funcţiilor şi activităţilor didactice din învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică, precum şi cu excepţia funcţiilor exercitate în domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public parlamentar, potrivit fişei postului."
  2. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) în cadrul regiilor autonome sau al societăţilor comerciale din sectorul public;".
  3. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea funcţionarului public parlamentar se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, prin examen, în condiţiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2)."
  4. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
  "(2) Funcţionarul public parlamentar poate fi promovat temporar într-o funcţie publică parlamentară temporar vacantă, prin examen, în condiţiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2).
  (3) În perioada prevăzută la alin. (2), funcţionarul public parlamentar beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei pe care o ocupă temporar."
  5. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Cu 5 zile înaintea plecării în concediul de odihnă, funcţionarul public parlamentar primeşte indemnizaţia de concediu, care nu poate fi mai mică decât suma rezultată din cumularea salariului de bază şi a sporurilor acordate la salariul de bază din luna anterioară plecării în concediul de odihnă."


  Articolul 43

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) dezvoltarea carierei - evoluţia ansamblului situaţiilor juridice şi efectelor produse, prin mobilitate şi promovare într-o funcţie publică superioară, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public şi până în momentul încetării acestui raport;".
  2. La articolul 127, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;".
  3. Articolul 153 se abrogă.
  4. La anexa nr. 6 "Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici", primul rând din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat ........
  Funcţia publică ..........
  Data ultimei promovări ............"


  Articolul 44

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 51 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului."


  Articolul 45

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003, se modifică după cum urmează:
  "Art. II. - (1) Salariile de bază ale personalului contractual al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se majorează, pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea în domeniul gestionării asistenţei financiare comunitare, cu 10 până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice."


  Articolul 46

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 34 şi 35, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 47

  Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din 14 decembrie 2010.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  PETRU FILIP
  Bucureşti, 28 decembrie 2010.
  Nr. 284.


  Anexa I
  FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE"

  Capitolul I A. Salarizarea funcţionarilor publici

  a) Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Funcţii publice de stat*) │
  │ │ │ ├──────────────┬──────────────┤
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Gradul I │ Gradul II │
  │crt.│ │studiilor│ │ │
  │ │ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │ │zare │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Prefect │ S │ 90 │ 9,00 │ 94 │ 9,94 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Secretar general │ S │ 88 │ 8,57 │ 92 │ 9,46 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Subprefect/şef departament │ S │ 87 │ 8,36 │ 91 │ 9,23 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Secretar general adjunct │ S │ 86 │ 8,16 │ 90 │ 9,00 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Inspector guvernamental/comisar general │ S │ 86 │ 8,16 │ 90 │ 9,00 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Funcţii publice de conducere
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ │ │ │Funcţii publice de stat*) │Funcţii publice teritoriale│Funcţii publice locale***) │
  │ │ │ │ │ **) │ │
  │ │ │ ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Gradul I │ Gradul II │ Gradul I │ Gradul II │ Gradul I │ Gradul II │
  │crt.│ │studiilor│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │ │ent de │ │ent de │ │ent de │ │ent de │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│ │ierarhi│ │ierarhi│ │ierarhi│ │ierarhi│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │ │zare │ │zare │ │zare │ │zare │ │zare │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 1.│Secretar al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │judeţului,respectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │al municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Bucureşti │ S │ - │ │ - │ │ 85│ 7,96│ 91│ 9,23│ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 2.│Secretar al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │reşedinţă de judeţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu peste 150.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │locuitori, inclusiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sectoarele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Bucureşti │ S │ - │ │ - │ │ 83│ 7,58│ 87│ 8,36│ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 3.│Secretar al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │reşedinţă de judeţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu până la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │150.000 locuitori │ S │ - │ │ - │ │ 81│ 7,21│ 85│ 7,96│ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 4.│Secretar al unită- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ţii administrativ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │teritoriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ │- municipiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │categoria I │ S │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │ 76│ 6,37│ 80│ 7,03│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ │- municipiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │categoria II │ S │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │ 75│ 6,22│ 79│ 6,86│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ │- oraş categoria I │ S │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │ 74│ 6,07│ 78│ 6,70│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ │- oraş categoria II│ S │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │ 72│ 5,77│ 76│ 6,37│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ │-oraş categoria III│ S │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │ 70│ 5,50│ 74│ 6,07│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ │- comună (cu peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ 7.000 locuitori) │ S │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │ 70│ 5,50│ 74│ 6,07│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ │- comună (între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │3000-7000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │locuitori) │ S │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │ 68│ 5,23│ 72│ 5,77│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ │- comună (până la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │3000 locuitori) │ S │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │ 66│ 4,98│ 70│ 5,50│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 5.│Director general*1)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector şef de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stat, inspector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │general de stat │ S │ 86│ 8,16│ 90│ 9,00│ 78│ 6,70│ 82│ 7,39│ 74│ 6,07│ 76│ 6,37│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 6.│Arhitect-şef*2) │ S │ - │ │ - │ │ 77│ 6,53│ 81│ 7,21│ 73│ 5,92│ 75│ 6,22│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 7.│Director general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct, inspector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de stat şef adjunct│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de stat adjunct, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │comisar general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct │ S │ 84│ 7,76│ 88│ 8,57│ 76│ 6,37│ 80│ 7,03│ 72│ 5,77│ 74│ 6,07│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 8.│Director, şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │compartiment, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector şef, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │comisar şef divizie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şef sector la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Legislativ, comisar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şef secţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │director executiv │ S │ 84│ 7,76│ 88│ 8,57│ 76│ 6,37│ 80│ 7,03│ 72│ 5,77│ 74│ 6,07│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 9.│Director adjunct, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │contabil-şef, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inginer-şef, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector-şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct, şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sector, comisar-şef│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct, comisar- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şef secţie divizie,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │director executiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct │ S │ 82│ 7,39│ 86│ 8,16│ 74│ 6,07│ 78│ 6,70│ 70│ 5,50│ 72│ 5,77│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 10.│Şef serviciu, şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │administraţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │financiară - nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │oraş, arhitect şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │la nivel de oraş │ S │ 80│ 7,03│ 84│ 7,76│ 72│ 5,77│ 76│ 6,37│ 68│ 5,23│ 70│ 5,50│
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 11.│Şef birou, şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │oficiu, şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │administraţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │financiară - nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │comună │ S │ 78│ 6,70│ 82│ 7,39│ 70│ 5,50│ 74│ 6,07│ 66│ 4,98│ 68│ 5,23│
  └────┴───────────────────┴─────────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┘

  -------------
  *1) Funcţia publică locală se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.
  *2) Funcţia publică locală se utilizează la nivelul municipiilor.
  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  c) Funcţii publice generale de execuţie
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ │ │ │Funcţii publice de stat*) │Funcţii publice teritoriale│Funcţii publice locale***) │
  │ │ │ │ │ **) │ │
  │ │ │ ├───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┤
  │Nr. │ Funcţia, │ Nivelul │ Clasa │ Coeficient │ Clasa │ Coeficient │ Clasa │ Coeficient │
  │crt.│ gradul profesional│studiilor│ │ de │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ ierarhizare │ │ ierarhizare │ │ ierarhizare │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 1.│Auditor, grad │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ S │ 70 │ 5,50 │ 55 │ 3,79 │ 49 │ 3,27 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ S │ 54 │ 3,70 │ 42 │ 2,75 │ 38 │ 2,49 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent │ S │ 49 │ 3,27 │ 37 │ 2,43 │ 32 │ 2,15 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 2.│Consilier, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │consilier juridic, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │expert, inspector; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ S │ 63 │ 4,62 │ 50 │ 3,35 │ 44 │ 2,89 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ S │ 47 │ 3,11 │ 39 │ 2,56 │ 33 │ 2,20 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent │ S │ 42 │ 2,75 │ 34 │ 2,26 │ 27 │ 1,90 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │ 24 │ 1,77 │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 3.│Referent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specialitate; grad │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ SSD │ 48 │ 3,19 │ 39 │ 2,56 │ 35 │ 2,32 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ SSD │ 34 │ 2,26 │ 28 │ 1,95 │ 22 │ 1,68 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ asistent │ SSD │ 22 │ 1,68 │ 18 │ 1,52 │ 16 │ 1,45 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │ 12 │ 1,31 │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 4.│Referent; grad │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ M │ 33 │ 2,20 │ 23 │ 1,72 │ 21 │ 1,64 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ M │ 25 │ 1,81 │ 19 │ 1,56 │ 17 │ 1,49 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent │ M │ 20 │ 1,60 │ 15 │ 1,41 │ 13 │ 1,35 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ M │ 8 │ 1,19 │ 8 │ 1,19 │ 8 │ 1,19 │
  └────┴───────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┘

  NOTE:
  1. Pentru funcţia de consilier juridic din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului în relaţia cu terţii, precum şi cei implicaţi în finalizarea procesului legislativ, se adaugă încă 9 clase de salarizare succesive suplimentare.
  2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  d) Funcţii publice specifice de execuţie
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ │ │ │Funcţii publice de stat*) │Funcţii publice teritoriale│Funcţii publice locale***) │
  │ │ │ │ │ **) │ │
  │ │ │ ├───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┤
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Clasa │ Coeficient │ Clasa │ Coeficient │ Clasa │ Coeficient │
  │crt.│ │studiilor│ │ de │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ ierarhizare │ │ ierarhizare │ │ ierarhizare │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 1.│Consilier │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │parlamentar │ S │ 70 │ 5,50 │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 2.│Expert parlamentar │ S │ 67 │ 5,10 │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 3.│Consultant │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │parlamentar │ S │ 54 │ 3,70 │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 4.│Şef cabinet │ S │ 50 │ 3,35 │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 5.│Şef cabinet, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │referent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │parlamentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(stenodactilograf) │ SSD │ 48 │ 3,19 │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 6.│Şef cabinet, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │referent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │parlamentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(stenodactilograf) │ PL │ 46 │ 3,04 │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 7.│Şef cabinet, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │referent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │parlamentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(stenodactilograf) │ M │ 41 │ 2,69 │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 8.│Controlor delegat │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │al Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Finanţelor Publice,│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ S │ 67 │ 5,10 │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 9.│Inspector vamal, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector de muncă,│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector social, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ S │ 63 │ 4,62 │ 50 │ 3,35 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ S │ 47 │ 3,11 │ 39 │ 2,56 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent │ S │ 42 │ 2,75 │ 34 │ 2,26 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │ 24 │ 1,77 │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 10.│Comisar, grad │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ S │ 63 │ 4,62 │ 50 │ 3,35 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ S │ 47 │ 3,11 │ 39 │ 2,56 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent │ S │ 42 │ 2,75 │ 34 │ 2,26 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │ 24 │ 1,77 │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 11.│Comisar, grad │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ SSD │ 48 │ 3,19 │ 39 │ 2,56 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ SSD │ 34 │ 2,26 │ 28 │ 1,95 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent │ SSD │ 22 │ 1,68 │ 18 │ 1,52 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │ 12 │ 1,31 │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 12.│Comisar, grad │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ M │ 33 │ 2,20 │ 23 │ 1,72 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ M │ 25 │ 1,81 │ 19 │ 1,56 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent │ M │ 20 │ 1,60 │ 15 │ 1,41 │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ M │ 8 │ 1,19 │ 8 │ 1,19 │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 13.│Consilier evaluare-│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │examinare, expert │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │evaluare-examinare;│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ S │ 63 │ 4,62 │ - │ │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ S │ 47 │ 3,11 │ - │ │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent │ S │ 42 │ 2,75 │ - │ │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 14.│Analist evaluare- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │examinare; grad │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior │ S │ 61 │ 4,40 │ - │ │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ S │ 45 │ 2,96 │ - │ │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent │ S │ 40 │ 2,62 │ - │ │ - │ │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │grad profesional │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │ - │ │ - │ │
  └────┴───────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┘

  NOTE:
  1. În Compartimentul inspecţie şi pază ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" va fi utilizată funcţia de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite.
  2. Salariul de bază al persoanei cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii la nivel de comună se majorează cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilităţi.
  3. Pentru compensarea activităţii specifice salariul de bază al poliţiştilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.
  4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  e) Funcţii publice specifice de manager public
  ┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────────────┐
  │Nr. │ │ Nivelul │Clasa │ Coeficient │
  │crt.│ Funcţia │studiilor│ │de ierarhizare│
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────────────┤
  │ 1.│Manager public, grad │ │ │ │
  │ │profesional superior │ S │ 82 │ 7,39 │
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────────────┤
  │ │grad profesional principal │ S │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────────────┤
  │ │grad profesional asistent │ S │ 77 │ 6,53 │
  └────┴──────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────────────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  -------------
  *) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului.
  **) Funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ.
  ***) Funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.
  B. Reglementări specifice funcţionarilor publici

  Articolul 1

  (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.
  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.


  Articolul 2

  Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar.


  Articolul 3

  Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.


  Articolul 4

  (1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă pentru care îndeplinesc condiţiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.
  (2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.


  Articolul 5

  (1) Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.
  (2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior promovării în clasă.


  Articolul 6

  (1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi redistribuiţi.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.


  Articolul 7

  (1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:
  a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii;
  b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condiţiile legii.
  (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă în condiţiile şi limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.


  Capitolul II A. Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora

  1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
  a) Funcţii de conducere
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ │ │ │Administraţia publică │Servicii deconcentrate ale │ │
  │ │ │ │centrală de specialitate*) │ministerelor şi ale altor │Administraţia publică │
  │ │ │ │ │organe centrale de specia- │locală, Consilii, primării │
  │ │ │ │ │litate, prefecturi,consilii│şi servicii publice din │
  │ │ │ │ │judeţene, municipii**) │ subordinea acestora │
  │ │ │ ├─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Gradul I │ Gradul II │ Gradul I │ Gradul II │ Gradul I │ Gradul II │
  │crt.│ │studiilor│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│Clasa│Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │ │ent de │ │ent de │ │ent de │ │ent de │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│ │ierarhi│ │ierarhi│ │ierarhi│ │ierarhi│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │ │zare │ │zare │ │zare │ │zare │ │zare │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 1.│Secretar general │ S │ 86 │ 8,16 │ 90 │ 9,00 │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 2.│Secretar general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct │ S │ 84 │ 7,76 │ 88 │ 8,57 │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 3.│Şef departament │ S │ 85 │ 7,96 │ 89 │ 8,78 │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 4.│Director general, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şef, inspector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │general │ S │ 84 │ 7,76 │ 88 │ 8,57 │ 76 │ 6,37 │ 80 │ 7,03 │ 72 │ 5,77 │ 74 │ 6,07 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 5.│Director general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct, inspector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de stat şef adjunct│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct │ S │ 82 │ 7,39 │ 86 │ 8,16 │ 74 │ 6,07 │ 78 │ 6,70 │ 70 │ 5,50 │ 72 │ 5,77 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 6.│Director, inspector│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şef, şef sector, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şef compartiment │ S │ 82 │ 7,39 │ 86 │ 8,16 │ 74 │ 6,07 │ 78 │ 6,70 │ 70 │ 5,50 │ 72 │ 5,77 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 7.│Director adjunct, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct, contabil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şef, inginer şef │ S │ 80 │ 7,03 │ 84 │ 7,76 │ 72 │ 5,77 │ 76 │ 6,37 │ 68 │ 5,23 │ 70 │ 5,50 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 8.│Şef serviciu, şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │secţie, preşedinte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │federaţie │ S │ 78 │ 6,70 │ 82 │ 7,39 │ 70 │ 5,50 │ 74 │ 6,07 │ 66 │ 4,98 │ 68 │ 5,23 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
  │ 9.│Şef birou, şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │atelier, şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator, şef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │oficiu, secretar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │general federaţie │ S │ 76 │ 6,37 │ 80 │ 7,03 │ 68 │ 5,23 │ 72 │ 5,77 │ 64 │ 4,74 │ 66 │ 4,98 │
  └────┴───────────────────┴─────────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┘

  NOTE:
  1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute pentru administraţia publică centrală de specialitate se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale.
  2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ │ │ │Administraţia publică │Servicii deconcentrate ale │ │
  │ │ │ │centrală de specialitate*) │ministerelor şi ale altor │Administraţia publică │
  │ │ │ │ │organe centrale de specia- │locală, Consilii, primării │
  │ │ │ │ │litate, prefecturi,consilii│şi servicii publice din │
  │ │ │ │ │judeţene, municipii**) │ subordinea acestora │
  │ │ │ ├───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┤
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Clasa │ Coeficient │ Clasa │ Coeficient │ Clasa │ Coeficient │
  │crt.│ │studiilor│ │ de │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ ierarhizare │ │ ierarhizare │ │ ierarhizare │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 1.│Auditor gradul I A │ S │ 67 │ 5,10 │ 53 │ 3,61 │ 45 │ 2,96 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │gradul I │ S │ 52 │ 3,52 │ 43 │ 2,82 │ 36 │ 2,37 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │gradul II │ S │ 46 │ 3,04 │ 33 │ 2,20 │ 31 │ 2,10 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 2.│Consilier, expert, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │inspector de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specialitate, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │revizor contabil, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │arhitect; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gradul I A │ S │ 61 │ 4,40 │ 48 │ 3,19 │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │gradul I │ S │ 46 │ 3,04 │ 38 │ 2,49 │ 31 │ 2,10 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │gradul II │ S │ 40 │ 2,62 │ 33 │ 2,20 │ 26 │ 1,86 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │ 24 │ 1,77 │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 3.│Consilier juridic │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gradul I A │ S │ 61 │ 4,40 │ 48 │ 3,19 │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │gradul I │ S │ 46 │ 3,04 │ 38 │ 2,49 │ 31 │ 2,10 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │gradul II │ S │ 40 │ 2,62 │ 33 │ 2,20 │ 26 │ 1,86 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │ 24 │ 1,77 │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 4.│Tehnician-economist│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │secretar superior, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │interpret relaţii, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │interpret profesi- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │onal, conductor │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │arhitect,inspector,│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │referent, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │subinginer, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │arhivist; gradul IA│ SSD │ 42 │ 2,75 │ 37 │ 2,43 │ 32 │ 2,15 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │gradul I │ SSD │ 32 │ 2,15 │ 26 │ 1,86 │ 20 │ 1,60 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │gradul II │ SSD │ 20 │ 1,60 │ 17 │ 1,49 │ 14 │ 1,38 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │ 12 │ 1,31 │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 5.│Referent IA │ M │ 31 │ 2,10 │ 21 │ 1,64 │ 19 │ 1,56 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │I │ M │ 22 │ 1,68 │ 17 │ 1,49 │ 15 │ 1,41 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │II │ M │ 18 │ 1,52 │ 13 │ 1,35 │ 11 │ 1,28 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │debutant │ M │ 8 │ 1,19 │ 8 │ 1,19 │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 6.│Agent agricol I │ M │ - │ │ - │ │ 20 │ 1,60 │
  ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │II │ M;G │ - │ │ - │ │ 13 │ 1,35 │
  │ ├───────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │debutant │ M;G │ - │ │ - │ │ 8 │ 1,19 │
  └────┴───────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┘

  NOTE:
  1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute pentru serviciile deconcentrate ale ministerelor se utilizează şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor, iar pentru funcţiile de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti se utilizează salariul de bază prevăzut pentru gradul/treapta IA al/a funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.
  2. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la administraţia publică locală se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al/a funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.
  3. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.
  4. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.
  5. Pentru compensarea activităţii specifice salariul de bază al poliţiştilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.
  6. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  2. Funcţii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
  Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice
  a) Funcţii de conducere
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Administraţia publică │
  │ │ │ │ centrală de specialitate │
  │ │ │ ├──────────────┬──────────────┤
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Gradul I │ Gradul II │
  │crt.│ │studiilor│ │ │
  │ │ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │ │zare │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Director general cu rang de ministru │ │ │ │ │ │
  │ │consilier │ S │ 89 │ 8,78 │ 91 │ 9,23 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Director general adjunct, director de │ │ │ │ │ │
  │ │cabinet cu rang de consilier economic │ S │ 88 │ 8,57 │ 90 │ 9,00 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Director cu rang de secretar economic I │ S │ 88 │ 8,57 │ 90 │ 9,00 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Director adjunct cu rang de secretar │ │ │ │ │ │
  │ │economic I │ S │ 84 │ 7,76 │ 86 │ 8,16 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Şef serviciu cu rang de secretar economic II │ S │ 80 │ 7,03 │ 82 │ 7,39 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 6.│Şef birou cu rang de secretar economic II │ S │ 75 │ 6,22 │ 77 │ 6,53 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Administraţia publică │
  │ │ │ │ centrală de specialitate │
  │ │ │ ├──────────────┬──────────────┤
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │Coeficient │
  │crt.│ │studiilor│ Clasa │ de │
  │ │ │ │ │ ierarhizare │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ 1.│Ministru consilier │ S │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ 2.│Consilier economic │ S │ 79 │ 6,86 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ 3.│Secretar economic I │ S │ 76 │ 6,37 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │II │ S │ 68 │ 5,23 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │III │ S │ 65 │ 4,86 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ 4.│Ataşat economic │ S │ 63 │ 4,62 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ 5.│Referent transmitere I │ M │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │II │ M │ 38 │ 2,49 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │III │ M │ 34 │ 2,26 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │debutant │ M │ 8 │ 1,19 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  2. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
  │ │ │ │Administraţia │
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ publică │
  │crt.│ │studiilor│ centrală de │
  │ │ │ │ specialitate │
  │ │ │ ├──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I │ SSD │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ SSD │ 32 │ 2,15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul III │ SSD │ 20 │ 1,60 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  3. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  1. Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
  │ │ │ │Administraţia │
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ publică │
  │crt.│ │studiilor│ centrală de │
  │ │ │ │ specialitate │
  │ │ │ ├──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Arhivist gradul I A │ S │ 61 │ 4,40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul I │ S │ 46 │ 3,04 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ S │ 40 │ 2,62 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Arhivist gradul I A │ SSD │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul I │ SSD │ 32 │ 2,15 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ SSD │ 20 │ 1,60 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Arhivar IA │ M │ 31 │ 2,10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ I │ M │ 22 │ 1,68 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ II │ M │ 18 │ 1,52 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ M │ 8 │ 1,19 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  2. Funcţii specifice Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  a) Funcţii de conducere
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Gradul I │ Gradul II │
  │crt.│ │studiilor│ │ │
  │ │ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Director general │ S │ 97 │ 10,70 │ 101 │ 11,81 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Director general adjunct │ S │ 94 │ 9,94 │ 99 │ 11,25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Director oficiu │ S │ 92 │ 9,46 │ 97 │ 10,70 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Director │ S │ 92 │ 9,46 │ 97 │ 10,70 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Şef serviciu │ S │ 82 │ 7,39 │ 93 │ 9,70 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 6.│Şef birou │ S │ 80 │ 7,03 │ 90 │ 9,00 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1│Consilier al directorului general │ S │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2│Registrator de carte funciară gr. IA │ S │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3│Registrator de carte funciară gr. I │ S │ 76 │ 6,37 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4│Registrator de carte funciară gr. II │ S │ 72 │ 5,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 5│Asistent registrator principal gr. IA │ S │ 68 │ 5,23 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 6│Asistent registrator principal gr. I │ S │ 61 │ 4,40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 7│Asistent registrator principal gr. II │ S │ 57 │ 3,99 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 8│Asistent registrator principal debutant │ S │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 9│Specialist GIS/IT IA │ S │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 10│Specialist GIS/IT I │ S │ 76 │ 6,37 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 11│Specialist GIS/IT II │ S │ 72 │ 5,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 12│Specialist GIS/IT debutant │ S │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 13│Consilier cadastru gr. IA │ S │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 14│Consilier cadastru gr. I │ S │ 76 │ 6,37 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 15│Consilier cadastru gr. II │ S │ 72 │ 5,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 16│Consilier cadastru debutant │ S │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 17│Subinginer cadastru gr. IA │ SSD │ 58 │ 4,09 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 18│Subinginer cadastru gr. I │ SSD │ 54 │ 3,70 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 19│Subinginer cadastru gr. II │ SSD │ 50 │ 3,35 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 20│Subinginer cadastru debutant │ SSD │ 30 │ 2,05 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 21│Asistent registrator tr. IA │ M │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 22│Asistent registrator tr. I │ M │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 23│Asistent registrator tr. II │ M │ 36 │ 2,37 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 24│Asistent registrator debutant │ M │ 26 │ 1,86 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 25│Tehnician cadastru tr. IA │ M │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 26│Tehnician cadastru tr. I │ M │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 27│Tehnician cadastru tr. II │ M │ 36 │ 2,37 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 28│Tehnician cadastru debutant │ M │ 26 │ 1,86 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  Pentru funcţiile de execuţie la clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  4. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
  │ │ │ │Administraţia │
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ publică │
  │crt.│ │studiilor│ centrală de │
  │ │ │ │ specialitate │
  │ │ │ ├──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────┼───────┤
  │ │a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Asistent-şef │ S │ 61 │ 4,40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Asistent-şef │ SSD │ 56 │ 3,89 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────┼───────┤
  │ │b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Asistent-şef │ PL │ 53 │ 3,61 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Asistent-şef │ M │ 51 │ 3,44 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  5. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
  │ │ │ │Administraţia │
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ publică │
  │crt.│ │studiilor│ centrală de │
  │ │ │ │ specialitate │
  │ │ │ ├──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Consilier pentru afaceri europene*) │ S │ 63 │ 4,62 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  -----------
  *) Pentru funcţia de consilier pentru afaceri europene din cadrul Serviciului de contencios european din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se adaugă încă 6 clase de salarizare succesive suplimentare.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  6. FUNCŢII SPECIFICE DIN APARATUL PROPRIU ŞI DIN UNITĂŢILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
  │ │ │ │Administraţia │
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ publică │
  │crt.│ │studiilor│ centrală de │
  │ │ │ │ specialitate │
  │ │ │ ├──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Casier trezorier I │ M │ 31 │ 2,10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │Casier trezorier II │ M;G │ 18 │ 1,52 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │Casier trezorier; debutant │ M;G │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Agent fiscal, operator rol, numărător bani I │ M;G │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ M;G │ 8 │ 1,19 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  ------------
  *) Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate.
  **) Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ, instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
  B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului şi al serviciilor Parlamentului
  Salarii de bază pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice*1)
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
  │ │ │ │Administraţia │
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ publică │
  │crt.│ │studiilor│ centrală de │
  │ │ │ │ specialitate │
  │ │ │ ├──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Director de cabinet │ S │ 79 │ 6,86 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Şef birou senatorial, şef cabinet │ S │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Şef birou senatorial, stenodactilograf, │ │ │ │
  │ │şef cabinet, referent │ SSD │ 46 │ 3,04 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Şef birou senatorial, stenodactilograf, │ │ │ │
  │ │şef cabinet, referent │ PL │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Şef birou senatorial, stenodactilograf, │ │ │ │
  │ │şef cabinet, referent │ M │ 39 │ 2,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 6.│Consilier │ S │ 68 │ 5,23 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 7.│Expert │ S │ 65 │ 4,86 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 8.│Consultant │ S │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 9.│Secretar cabinet, secretar dactilograf, │ │ │ │
  │ │curier personal (şofer) │ M │ 25 │ 1,81 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  ------------
  *1) Se utilizează şi pentru cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  C. Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii
  I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
  a) Funcţii de conducere
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Gradul I │ Gradul II │
  │crt.│ │studiilor│ │ │
  │ │ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Director general │ S │ 76 │ 6,37 │ 79 │ 6,86 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Director general adjunct │ S │ 74 │ 6,07 │ 78 │ 6,70 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Director │ S │ 74 │ 6,07 │ 78 │ 6,70 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef, │ │ │ │ │ │
  │ │redactor-şef, inspector-şef │ S │ 73 │ 5,92 │ 77 │ 6,53 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Şef serviciu, şef secţie, şef filială, şef │ │ │ │ │ │
  │ │corp control comercial I, redactor şef │ │ │ │ │ │
  │ │adjunct, preşedinte federaţie, şef centru │ S │ 70 │ 5,50 │ 75 │ 6,22 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 6.│Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef │ │ │ │ │ │
  │ │sector, şef oficiu, şef laborator, şef │ │ │ │ │ │
  │ │fermă, şef bază experimentală, şef │ │ │ │ │ │
  │ │corp control comercial II, secretar │ │ │ │ │ │
  │ │general federaţie │ S │ 67 │ 5,10 │ 72 │ 5,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 7.│Preşedinte club │ S │ 58 │ 4,09 │ 61 │ 4,40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 8.│Vicepreşedinte club, şef complex sportiv, │ │ │ │ │ │
  │ │şef bază sportivă/secţie sportivă │ S │ 54 │ 3,70 │ 57 │ 3,99 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Auditor gradul I │ S │ 53 │ 3,61 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ S │ 43 │ 2,82 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Consilier, expert, referent de specialitate, │ │ │ │
  │ │inspector de specialitate; gradul I │ S │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ S │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul III │ S │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Inginer, economist; specialist I A │ S │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul I │ S │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ S │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Referent, subinginer, conductor arhitect, │ │ │ │
  │ │arhivist, tehnician-economist; I │ SSD │ 37 │ 2,43 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ SSD │ 25 │ 1,81 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │III │ SSD │ 17 │ 1,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Consilier juridic gradul IA │ S │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul I │ S │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ S │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 6.│Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA │ M │ 22 │ 1,68 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │I │ M │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ M │ 14 │ 1,38 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ M │ 8 │ 1,19 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ Funcţii de execuţie pe grade profesionale │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ 1.│Expert-consultant IA │ S │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │I │ S │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ S │ 33 │ 2,20 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Expert gradul I │ S │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ S │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ S │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Instructor I │ M │ 22 │ 1,68 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ M │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │III │ M │ 14 │ 1,38 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ M │ 8 │ 1,19 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTE:
  1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.
  2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  IV. Proiectare
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┴───────┤
  │ │a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬───────┤
  │ 1.│Proiectant gradul I │ S │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ S │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul III │ S │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Subinginer cartograf I │ SSD │ 37 │ 2,43 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ SSD │ 25 │ 1,81 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │III │ SSD │ 17 │ 1,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Tehnician proiectant I │ M │ 22 │ 1,68 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II*) │ M │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │III*) │ M │ 14 │ 1,38 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant*) │ M │ 8 │ 1,19 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  ---------
  *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  V. Unităţi de informatică
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ 1.│Analist, programator, inginer de sistem; IA │ S │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │I │ S │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ S │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Informatician, conductor tehnic; I │ SSD │ 37 │ 2,43 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ SSD │ 25 │ 1,81 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │III │ SSD │ 17 │ 1,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ 3.│Analist (programator) ajutor IA │ M │ 22 │ 1,68 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │I │ M │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ M │ 14 │ 1,38 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ M │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Operator, controlor date; I │ M │ 22 │ 1,68 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ M │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │III │ M │ 14 │ 1,38 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ M │ 8 │ 1,19 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  VI. Administraţia publică locală
  a) Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale
  Salarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Salvator montan gradul I │ │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul II │ │ 34 │ 2,26 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │gradul III │ │ 27 │ 1,90 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  b) Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă din subordinea consiliilor locale
  Salarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă│ M │ 50 │ 3,35 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Şef compartiment pentru prevenire │ M │ 48 │ 3,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor│ M │ 46 │ 3,04 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Specialist pentru prevenire │ │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Servant pompier │ │ 27 │ 1,90 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 6.│Şef grupă intervenţie │ │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 7.│Şef echipă specializată │ │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 8.│Mecanic utilaj │ │ 27 │ 1,90 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 9.│Conducător autospecială │ │ 27 │ 1,90 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  D. Alte funcţii comune din sectorul bugetar
  Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire
  a) Funcţii de conducere
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Gradul I │ Gradul II │
  │crt.│ │studiilor│ │ │
  │ │ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│Clasa │Coefici│
  │ │ │ │ │ent de │ │ent de │
  │ │ │ │ │ierarhi│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Şef formaţie muncitori │ │ 25 │ 1,81 │ 30 │ 2,05 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ Funcţii de execuţie pe grade profesionale │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ 1.│Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │
  │ │dactilograf; IA │ M │ 15 │ 1,41 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │I │ M; G │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │debutant │ M; G │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Secretar │ M; G │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Secretar debutant │ M; G │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Administrator I │ M │ 15 │ 1,41 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ M │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Şef depozit I │ M │ 15 │ 1,41 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ M │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 6.│Casier, magaziner; funcţionar, arhivar │ M; G │ 13 │ 1,35 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 7.│Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; │ │ │ │
  │ │debutant │ M; G │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 8.│Şef formaţie pază/pompieri │ │ 15 │ 1,41 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 9.│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, │ │ │ │
  │ │bufetier, manipulant bunuri, curier │ │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 10.│Maistru I │ │ 17 │ 1,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ │ 14 │ 1,38 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 11.│Şofer I │ │ 15 │ 1,41 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 12.│Muncitor calificat I │ │ 15 │ 1,41 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II │ │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │III │ │ 10 │ 1,25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │IV │ │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 13.│Muncitor necalificat I │ │ 5 │ 1,10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │II - fără sporuri │ │ 1 │ 1,00 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  NOTE:
  1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.
  2. Personalul salarizat potrivit prezentei anexe care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 6 clase de salarizare succesive.
  E. Unităţi sportive
  I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ *) │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor │ │ │ │
  │ │lot naţional**), expert sportiv; gradul I A │ │ 45 │ 2,96 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul I │ │ 43 │ 2,82 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul II │ │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul III │ │ 31 │ 2,10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul IV │ │ 29 │ 2,00 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Instructor sportiv gradul I │ │ 31 │ 2,10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul II │ │ 29 │ 2,00 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Instructor sportiv, referent; I │ │ 29 │ 2,00 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ II │ │ 23 │ 1,72 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ III │ │ 19 │ 1,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 12 │ 1,31 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  -----------
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
  **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ *) │ │zare │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────┼───────┤
  │ Funcţii de execuţie pe categorii de │ │ │
  │ clasificare**) │ │ │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Expert sportiv gradul I A │ │ 45 │ 2,96 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul I │ │ 43 │ 2,82 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul II │ │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Referent sportiv gradul III │ │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul IV │ │ 31 │ 2,10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Antrenor categoria I │ │ 43 │ 2,82 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ categoria II │ │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ categoria III │ │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ categoria IV │ │ 31 │ 2,10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ categoria V │ │ 29 │ 2,00 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 12 │ 1,31 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  ---------
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
  **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  F. Unităţi de navigaţie
  I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
  1. Funcţii de conducere
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
  │ │ │ │ Gradul I │
  │ │ │ ├──────┬───────┤
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1│Şef grup scafandri │ M; G │ 57 │ 3,99 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  2. Funcţii de execuţie
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Comandant instructor │ S │ 71 │ 5,63 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Şef mecanic instructor │ S │ 62 │ 4,51 │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────┼───────┤
  │ a) Funcţii de execuţie pe nave maritime │ │ │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Comandant │ S │ 69 │ 5,36 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Şef mecanic │ S │ 67 │ 5,10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Pilot maritim I │ S │ 63 │ 4,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 6.│Pilot maritim II │ S │ 63 │ 4,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 7.│Ofiţer punte secund, pilot maritim aspirant │ S │ 60 │ 4,29 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 8.│Ofiţer mecanic secund, şef electrician │ S │ 59 │ 4,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 9.│Ofiţer maritim punte │ S, M │ 46 │ 3,04 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 10.│Ofiţer mecanic maritim, ofiţer electrician │ │ │ │
  │ │maritim │ S │ 56 │ 3,89 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 11.│Ofiţer punte aspirant │ M │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 12.│Ofiţer maritim mecanic, electrician aspirant │ M │ 24 │ 1,77 │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────┼───────┤
  │ b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, │ │ │
  │ tehnice, fluviale │ │ │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┼──────┼───────┤
  │ 13.│Căpitan maritim-portuar, ofiţer punte │ │ │ │
  │ │maritim-portuar │ SSD, M │ 39 │ 2,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 14.│Şef mecanic maritim-portuar, ofiţer mecanic │ │ │ │
  │ │maritim-portuar, ofiţer electrician │ │ │ │
  │ │maritim-portuar │ SSD, M │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 15.│Ofiţer mecanic, ofiţer electrician; aspirant │ M │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 16.│Ofiţer punte aspirant │ M │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 17.│Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial │ │ │ │
  │ │categoria B │ M │ 49 │ 3,27 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 18.│Şef mecanic fluvial │ M │ 49 │ 3,27 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 19.│Timonier fluvial │ M, G │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 20.│Mecanic │ M │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 21.│Marinar stagiar │ G │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 22.│Mecanic stagiar │ G │ 17 │ 1,49 │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────┼───────┤
  │ c) Funcţii de execuţie comune pe nave │ │ │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┼──────┼───────┤
  │ 23.│Şef echipaj │ M, G │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 24.│Conducător şalupă, timonier maritim │ M, G │ 39 │ 2,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 25.│Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu │ M;G │ 19 │ 1,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 26.│Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare │ M;G │ 27 │ 1,90 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 27.│Scafandru autonom │ M;G │ 45 │ 2,96 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 28.│Scafandru greu │ M;G │ 41 │ 2,69 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 29.│Scafandru debutant │ M;G │ 16 │ 1,45 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  II. Alte drepturi
  Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizaţie de 50 lei/ora de scufundare.
  G. Aviaţia sportivă
  AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
  a) Funcţii de conducere
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ *) │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Director general Aeroclubul României │ S │ 82 │ 7,39 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Director general adjunct Aeroclubul României │ S │ 81 │ 7,21 │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────┼───────┤
  │ 1) Funcţiile de conducere specifice activităţii │ │ │
  │ de zbor │ │ │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Comandant detaşament de zbor │ │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Comandant aeroclub teritorial │ │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Comandant adjunct aeroclub teritorial │ │ 74 │ 6,07 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Şef zbor aeroclub teritorial │ │ 70 │ 5,50 │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────┼───────┤
  │ 2) Funcţiile de conducere specifice activităţii │ │ │
  │ tehnic-aeronautice │ │ │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Şef grupă lucrări - reparaţii (LR) │ │ 74 │ 6,07 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Şef sector tehnic │ │ 70 │ 5,50 │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┼──────┼───────┤
  │ 3) Funcţiile de conducere specifice activităţii │ │ │
  │ operativ-aeronautice │ │ │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Director zbor │ │ 77 │ 6,53 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Director tehnic │ │ 77 │ 6,53 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Şef serviciu informare zbor-navigaţie, şef │ │ │ │
  │ │serviciu certificare personal aeronautic, şef │ │ │ │
  │ │serviciu aeronave ultrauşoare │ │ 74 │ 6,07 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  --------
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Funcţii de execuţie
  1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ *) │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Pilot recepţie şi control, paraşutist recepţie │ │ │ │
  │ │şi control, inginer recepţie şi control │ │ 59 │ 4,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Pilot instructor, paraşutist instructor │ │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Pilot comandant, mecanic navigant instructor │ │ 37 │ 2,43 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Copilot, mecanic navigant │ │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Pilot în pregătire, paraşutist în pregătire │ │ 24 │ 1,77 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  ---------
  * Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  NOTE:
  1. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor de sol.
  2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  2. Personal tehnic aeronautic
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ 6.│Inginer de aviaţie S + │
  │ │ Licenţă │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ │ clasa I │ │ 59 │ 4,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a II-a │ │ 52 │ 3,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a III-a │ │ 45 │ 2,96 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a IV-a │ │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ 7.│Tehnician de aviaţie M + │
  │ │ Licenţă │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ │ clasa I │ │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a II-a │ │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a III-a │ │ 30 │ 2,05 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a IV-a │ │ 26 │ 1,86 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 16 │ 1,45 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ 8.│ M + │
  │ │ Licenţă │
  │ │Mecanic de aviaţie sau │
  │ │ Şcoală │
  │ │ profesi- │
  │ │ onală + │
  │ │ Licenţă │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ │ clasa I │ │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a II-a │ │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a III-a │ │ 30 │ 2,05 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a IV-a │ │ 26 │ 1,86 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 16 │ 1,45 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ 9.│Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de Şcoală │
  │ │lansare la zbor (turn de paraşutism, profesi- │
  │ │automosor, plior paraşute, deltaplanism) onală + │
  │ │ Licenţă │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ │ clasa I │ │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a II-a │ │ 34 │ 2,26 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a III-a │ │ 31 │ 2,10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a IV-a │ │ 27 │ 1,90 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 16 │ 1,45 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ 10.│Maistru de aviaţie Şcoală │
  │ │ maiştri │
  │ │ + │
  │ │ Licenţă │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ │ clasa I │ │ 49 │ 3,27 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a II-a │ │ 45 │ 2,96 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ clasa a III-a │ │ 22 │ 1,68 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  3. Personal operativ aeronautic
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ 11.│Meteorolog aeronautic specialist S │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ │ gradul I │ │ 52 │ 3,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul II │ │ 46 │ 3,04 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul III │ │ 39 │ 2,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul IV │ │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ 12.│Meteorolog aeronautic M + Curs │
  │ │ de │
  │ │ califica- │
  │ │ re │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ │ treapta I │ │ 43 │ 2,82 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ treapta II │ │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 16 │ 1,45 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┤
  │ 13.│Dispecer operaţiuni zbor M + Curs │
  │ │ de │
  │ │ califica- │
  │ │ re + │
  │ │ Licenţă │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┤
  │ │ treapta I │ │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ treapta II │ │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ treapta III │ │ 30 │ 2,05 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ │ 16 │ 1,45 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  II. Sporuri şi alte drepturi
  Criteriile de încadrare şi de avansare în clase, grade şi trepte a personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic şi operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Indemnizaţii de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant │
  │crt.│ profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul │
  │ │ tehnic aeronautic din Aeroclubul României │
  ├────┼───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
  │ │ Activitatea pentru care se acordă │Indemnizaţia - limită maximă│
  ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 1.│Misiuni prevăzute în Codul aerian │73 lei/oră/zbor │
  ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 2.│Misiuni prevăzute în Codul aerian │57 lei/start sau tur de │
  │ │ │pistă │
  ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 3.│Salturi cu paraşuta │141 lei/salt │
  ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 4.│Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări│9,5 lei/lansare sau │
  │ │ │aterizare │
  └────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

  1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:
  - o oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal;
  - o oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal.
  Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie.
  2. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.
  H. Agricultură
  Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor; laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului
  Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
  1. Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Inginer*), chimist/biolog; expert │ S │ 47 │ 3,11 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │Inginer*), chimist/biolog; gradul I │ S │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │Inginer*), chimist/biolog; gradul II │ S │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │Inginer*), chimist/biolog; debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), │ │ │ │
  │ │conductor tehnic; gradul I │ SSD │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul II │ SSD │ 29 │ 2,00 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul III │ SSD │ 19 │ 1,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Tehnician**), IA │ M │ 32 │ 2,15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │Tehnician**), I │ M │ 20 │ 1,60 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │Tehnician**), II │ M │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │Tehnician**), debutant │ M │ 8 │ 1,19 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  ----------
  *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
  Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
  **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
  Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  NOTĂ:
  Pentru lucrările agricole, horticole şi zootehnice, prezidiul ASAS stabileşte tarifele de lucru pentru munca organizată în acord, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
  I. Activitatea de cadastru de la consiliile locale
  Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
  1. Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Inginer cadastru gradul IA │ S │ 47 │ 3,11 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul I │ S │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul II │ S │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Subinginer cadastru gradul I │ SSD │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul II │ SSD │ 29 │ 2,00 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul III │ SSD │ 19 │ 1,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Tehnician cadastru IA │ M │ 32 │ 2,15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ I │ M │ 20 │ 1,60 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ II │ M │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ M │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Operator cadastru I │ M;G │ 19 │ 1,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ II │ M;G │ 17 │ 1,49 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ M;G │ 8 │ 1,19 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  J. Protecţia mediului
  AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Inspector de specialitate, expert, inginer; │ │ │ │
  │ │expert*) │ S │ 47 │ 3,11 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul I │ S │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul II │ S │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ gradul III │ S │ 28 │ 1,95 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Subinginer I │ SSD │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ II │ SSD │ 29 │ 2,00 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ III │ SSD │ 19 │ 1,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Tehnician, observator condiţii mediu; I A**) │ M │ 32 │ 2,15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ I**) │ M │ 20 │ 1,60 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ II**) │ M │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ │ debutant**) │ M │ 8 │ 1,19 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  --------
  *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
  Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
  **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  K. Administraţia publică sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
  Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate şi alte instituţii din acest sistem
  I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
  Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┐
  │ │ │ │Clasa │Coefici│
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ │ent de │
  │crt.│ │studiilor│ │ierarhi│
  │ │ │ │ │zare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar │ S │ 70 │ 5,50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 2.│Medic veterinar gradul II │ S │ 60 │ 4,29 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 3.│Medic veterinar gradul III │ S │ 53 │ 3,61 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 4.│Medic veterinar debutant │ S │ 27 │ 1,90 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 5.│Inginer*), medic, chimist/biolog gradul │ │ │ │
  │ │IA/expert │ S │ 63 │ 4,62 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 6.│Inginer*), medic, chimist/biolog gradul I │ S │ 57 │ 3,99 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 7.│Inginer*), medic, chimist/biolog gradul II │ S │ 53 │ 3,61 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 8.│Inginer*), medic, chimist/biolog debutant │ S │ 24 │ 1,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 9.│Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), │ │ │ │
  │ │conductor tehnic, referent de specialitate; I A │ SSD │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 10.│Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), │ │ │ │
  │ │conductor tehnic, referent de specialitate; I │ SSD │ 32 │ 2,15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 11.│Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), │ │ │ │
  │ │conductor tehnic, referent de specialitate; II │ SSD │ 20 │ 1,60 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 12.│Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), │ │ │ │
  │ │conductor tehnic, referent de specialitate │ │ │ │
  │ │debutant │ SSD │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 13.│Asistent veterinar, laborant, tehnician**), │ │ │ │
  │ │referent IA │ M │ 39 │ 2,56 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 14.│Asistent veterinar, laborant, tehnician**), │ │ │ │
  │ │referent I │ M │ 28 │ 1,95 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 15.│Asistent veterinar, laborant, tehnician**), │ │ │ │
  │ │referent II │ M │ 20 │ 1,60 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 16.│Asistent veterinar, laborant, tehnician**), │ │ │ │
  │ │referent debutant │ M │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 17.│Şoferi I - ambulanţe veterinare, │ │ │ │
  │ │autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, │ │ │ │
  │ │maşini de intervenţie şi alte maşini │ │ 23 │ 1,72 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 18.│Şoferi II - ambulanţe veterinare, │ │ │ │
  │ │autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, │ │ │ │
  │ │maşini de intervenţie şi alte maşini │ │ 18 │ 1,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 19.│Agent veterinar, îngrijitor animale de │ │ │ │
  │ │experienţa I │ M;G │ 12 │ 1,31 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 20.│Agent veterinar debutant │ M;G │ 8 │ 1,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┤
  │ 21.│Îngrijitor animale de experienţa II │ M;G │ 7 │ 1,16 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┘

  -----------
  *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
  Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
  **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
  Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  II. Sporuri şi alte drepturi
  Personalul din instituţiile publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri şi drepturi:
  a) Sporuri:
  1. Spor pentru condiţii vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii - de la 25% până la 35%;
  2. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor - de la 25% până la 75%;
  3. Sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activităţii desfăşurate în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în punctele de frontieră amplasate în afara localităţilor ori de activitatea desfăşurată în condiţii de radiaţii şi altele asemenea, stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de până la 20%.
  4. Sporurile prevăzute la pct. 1 şi în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
  5. Sporurile prevăzute la pct. 2 şi în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
  6. Sporurile prevăzute la pct. 3 şi în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
  7. Sporurile prevăzute la pct. 1, respectiv pct. 2, şi în anexa nr. I cap. I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
  8. Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
  b) Alte drepturi:
  1. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzătoare funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate
  2. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat la încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din altă localitate
  3. (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (2) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante.
  (3) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unităţile sanitar-veterinare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
  4. Prevederile art. 2 din anexa nr. III cap. II se aplică şi personalului sanitar-veterinar.
  5. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază de sporurile şi de drepturile specifice domeniului de activitate, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii ca şi personalul salarizat potrivit prezentei anexe.
  6. Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.
  7. Personalul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de inspecţie şi control sau au atribuţii în controlul oficial, respectiv de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5 clase de salarizare succesive celei stabilite potrivit legii.
  L. Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administraţia publică

  Articolul 1

  (1) Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A-E din prezenta anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.
  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.


  Articolul 2

  (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit cap. II lit. F-K din prezenta anexă, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
  a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
  b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
  c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază.
  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.


  Articolul 3

  Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în cap. II lit. C-K din prezenta anexă, care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare din aceste domenii.


  Articolul 4

  (1) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an şi vor fi promovate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.
  (2) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod corespunzător, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării.


  Capitolul III Autorităţi publice

  A1. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi
  a) Funcţii de conducere
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │ │ Gradul I │ Gradul II │
  │Nr. │ │ Nivelul ├──────┬───────────┼──────┬───────────┤
  │crt.│ Funcţia │studiilor│Clasa │ Coeficient│Clasa │Coeficient │
  │ │ │ │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ierarhizare│ │ierarhizare│
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 1. │Director │ S │ 98 │ 10,97 │ 101 │ 11,81 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 2. │Director adjunct │ S │ 97 │ 10,70 │ 100 │ 11,53 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 3. │Şef serviciu/Şef oficiu regional │ │ │ │ │ │
  │ │de audit │ S │ 96 │ 10,44 │ 99 │ 11,25 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 4. │Şef birou │ S │ 95 │ 10,19 │ 98 │ 10,97 │
  └────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Funcţii de execuţie
  *Font 9*
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
  │Nr. │ │Nive-│ │ │Coefi-│
  │crt.│ Funcţia │lul │Gra- │Clasa│cient │
  │ │ │stu- │dul │ │ de │
  │ │ │dii- │ │ │ierar-│
  │ │ │lor │ │ │hizare│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 1.│Auditor public extern, consilier juridic asimilat │ │ I │ 86 │ 8,16 │
  │ │auditorului public extern, specialist informatică asimilat│ S ├─────┼─────┼──────┤
  │ │auditorului public extern, superior │ │ II │ 85 │ 7,96 │
  │ │Vechimea minimă în specialitate 12 ani │ ├─────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ III │ 84 │ 7,76 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 2.│Auditor public extern, consilier juridic asimilat │ │ I │ 83 │ 7,58 │
  │ │auditorului public extern, specialist informatică asimilat│ S ├─────┼─────┼──────┤
  │ │auditorului public extern, principal consilier al │ │ II │ 82 │ 7,39 │
  │ │preşedintelui Curţii de Conturi a României │ ├─────┼─────┼──────┤
  │ │Vechimea minimă în specialitate 8 ani │ │ III │ 81 │ 7,21 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 3.│Auditor public extern, consilier juridic asimilat │ │ I │ 80 │ 7,03 │
  │ │auditorului public extern, specialist informatică asimilat│ S ├─────┼─────┼──────┤
  │ │auditorului public extern │ │ II │ 79 │ 6,86 │
  │ │Vechimea minimă în specialitate 5 ani │ ├─────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ III │ 78 │ 6,70 │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

  NOTĂ:
  1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice, juridice şi de altă specialitate, cu studii superioare, necesară încadrării la Curtea de Conturi şi în cadrul Autorităţii de Audit.
  2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi jumătate din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.
  3. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  A2. Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi

  Secţiunea 1 Salarii de bază


  Articolul 1

  Salarizarea membrilor Curţii de Conturi, a auditorilor publici externi, a consilierilor juridici asimilaţi auditorilor publici externi şi a specialiştilor în informatică asimilaţi auditorilor publici externi, ca personal de specialitate al Curţii de Conturi, se face pe baza claselor de salarizare şi a coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege.


  Articolul 2

  Prin sintagma auditor public extern se înţelege atât funcţia de auditor public extern, cât şi funcţiile de conducere de director, director adjunct, şef serviciu/şef oficiu regional şi şef birou din structurile de control ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de Audit.


  Articolul 3

  Perioada mandatului membrilor Curţii de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcţiei de auditor public extern.


  Articolul 4

  (1) Promovarea personalului de specialitate în funcţii şi grade profesionale se face, de regulă, o dată pe an, cu respectarea condiţiilor de vechime minimă în specialitate prevăzute în anexă.
  (2) Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi.


  Articolul 5

  (1) Auditorii publici externi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă, până la ocuparea acesteia prin concurs, sau în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de indemnizaţie în perioada respectivă au dreptul la indemnizaţia lunară de încadrare corespunzătoare funcţiei pe care o preiau.
  (2) Numirea temporară în condiţiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curţii, prin ordin al preşedintelui Curţii de Conturi.


  Articolul 6

  Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime în specialitate, cu excepţia perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională ori pentru a desfăşura activităţi pe lângă instituţii sau organisme internaţionale.


  Secţiunea a 2-a Sporuri şi alte drepturi


  Articolul 7

  (1) Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului de specialitate i se acordă un spor de până la 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.
  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
  (3) Personalul de specialitate, care prin natura muncii desfăşoară activităţi de control/audit la sediul altor entităţi, beneficiază de sporul pentru condiţii vătămătoare prevăzut la alin. (1), dacă în cadrul instituţiilor respective acest drept este recunoscut şi acordat.


  Articolul 8

  (1) Personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi, care prin natura muncii de control şi audit, are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate.
  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.


  Articolul 9

  Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii se deplasează în interesul serviciului la instanţele civile teritoriale situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de diurna de delegare potrivit legii.


  Articolul 10

  Membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate, trimişi în străinătate pentru acţiuni în interesul serviciului, au drepturile şi obligaţiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, cu excepţia situaţiilor în care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile personalului trimis în străinătate.
  B. Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenţei
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┐
  │Nr. │ │Nive-│ │Coefi-│
  │crt.│ Funcţia │lul │Clasa│cient │
  │ │ │stu- │ │ de │
  │ │ │dii- │ │ierar-│
  │ │ │lor │ │hizare│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 1.│Secretar general │ S │ 102 │12,11 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 2.│Director │ S │ 101 │11,81 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 3.│Director adjunct │ S │ 100 │11,53 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 4.│Şef serviciu │ S │ 99 │11,25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 5.│Inspector de concurenţă superior │ S │ 96 │10,44 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 6.│Inspector de concurenţă principal │ S │ 94 │ 9,94 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 7.│Inspector de concurenţă asistent │ S │ 89 │ 8,78 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 8.│Inspector de concurenţă debutant │ S │ 65 │ 4,86 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┘

  NOTE:
  1. Vechimea în funcţie pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de inspector de concurenţă.
  2. Personalul Consiliului Concurenţei, care prin natura muncii desfăşurate are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
  3. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  C. Indemnizaţiile pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi salarii de bază pentru funcţii publice specifice din cadrul acestei autorităţi
  a) Indemnizaţii
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┐
  │Nr. │ │Nive-│ │Coefi-│
  │crt.│ Funcţia │lul │Clasa│cient │
  │ │ │stu- │ │ de │
  │ │ │dii- │ │ierar-│
  │ │ │lor │ │hizare│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 1.│Preşedinte │ S │ 103 │12,41 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 2.│Vicepreşedinte │ S │ 100 │11,53 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Salarii de bază pentru funcţiile publice de conducere specifice
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┐
  │Nr. │ │Nive-│ │Coefi-│
  │crt.│ Funcţia │lul │Clasa│cient │
  │ │ │stu- │ │ de │
  │ │ │dii- │ │ierar-│
  │ │ │lor │ │hizare│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 1.│Secretar general │ S │ 99 │11,25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 2.│Director general │ S │ 97 │10,70 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 3.│Director general adjunct │ S │ 95 │10,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 4.│Director │ S │ 95 │10,19 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 5.│Director adjunct │ S │ 93 │ 9,70 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 6.│Şef serviciu │ S │ 91 │ 9,23 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 7.│Şef birou │ S │ 89 │ 8,78 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  c) Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie specifice
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┐
  │Nr. │ │Nive-│ │Coefi-│
  │crt.│ Funcţia │lul │Clasa│cient │
  │ │ │stu- │ │ de │
  │ │ │dii- │ │ierar-│
  │ │ │lor │ │hizare│
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 1.│Inspector de integritate, grad profesional superior│ S │ 75 │ 6,22 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ │ grad profesional principal│ S │ 70 │ 5,50 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ │ grad profesional asistent │ S │ 57 │ 3,99 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ │ grad profesional debutant │ S │ 27 │ 1,90 │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  D. Salarizarea membrilor plenului şi personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │Nive-│ │Coefi-│ │
  │crt.│ Funcţia │lul │Clasa│cient │ │
  │ │ │stu- │ │ de │ Vechime în specialitate │
  │ │ │dii- │ │ierar-│ │
  │ │ │lor │ │hizare│ │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Preşedinte │ S │ 108 │ 14,15│10 ani în funcţii economice sau juridice│
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Membru al plenului │ S │ 106 │ 13,45│10 ani în funcţii economice sau juridice│
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Consilier/Director general │ S │ 98 │ 10,97│8 ani în funcţii economice sau juridice │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Director │ S │ 97 │ 10,70│8 ani în funcţii economice sau juridice │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Şef serviciu │ S │ 96 │ 10,44│8 ani în funcţii economice sau juridice │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Şef compartiment │ S │ 95 │ 10,19│8 ani în funcţii economice sau juridice │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ 7.│Analist financiar gradul I │ S │ 93 │ 9,70│8 ani în funcţii economice sau juridice │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ │ gradul II │ S │ 91 │ 9,23│6 ani în funcţii economice sau juridice │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ │ gradul III │ S │ 89 │ 8,78│4 ani în funcţii economice sau juridice │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ │ gradul IV │ S │ 65 │ 4,86│2 ani în funcţii economice sau juridice │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ 8.│Asistent analist treapta I │ M │ 57 │ 3,99│7 ani în funcţii auxiliare juridice, │
  │ │ │ │ │ │economice sau administrative │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────────────────────────────────────────┤
  │ │ treapta II │ M │ 51 │ 3,44│4 ani în funcţii auxiliare juridice, │
  │ │ │ │ │ │economice sau administrative │
  └────┴────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴────────────────────────────────────────┘

  NOTE:
  1. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic.
  2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  3. Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de membrii plenului în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
  E. Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
  a) Indemnizaţii pentru funcţii de conducere
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┐
  │Nr. │ │Nive│ │Coefi-│
  │crt.│ Funcţia │lul │Cla-│cient │
  │ │ │stu-│sa │ de │
  │ │ │dii-│ │ierar-│
  │ │ │lor │ │hizare│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
  │ 1.│Director general (asimilat funcţiei de secretar de stat)│ S │ 103│12,41 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Salarii de bază pentru funcţii de conducere specifice:
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │ │ Gradul I │ Gradul II │
  │Nr. │ │ Nivelul ├──────┬───────────┼──────┬───────────┤
  │crt.│ Funcţia │studiilor│Clasa │ Coeficient│Clasa │Coeficient │
  │ │ │ │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ierarhizare│ │ierarhizare│
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 1.│Şef departament │ S │ 88 │ 8,57 │ 89 │ 8,78 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 2.│Director general adjunct │ S │ 86 │ 8,16 │ 87 │ 8,36 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 3.│Director, Şef sector audit │ S │ 85 │ 7,96 │ 86 │ 8,16 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 4.│Director adjunct │ S │ 84 │ 7,76 │ 85 │ 7,96 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 5.│Şef serviciu │ S │ 83 │ 7,58 │ 84 │ 7,76 │
  └────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  c) Salarii de bază pentru funcţii de execuţie specifice:
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┐
  │Nr. │ │Nive-│ │Coefi-│
  │crt.│ Funcţia │lul │Clasa│cient │
  │ │ │stu- │ │ de │
  │ │ │dii- │ │ierar-│
  │ │ │lor │ │hizare│
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 1.│Consilier de securitate a informaţiilor │ S │ 73 │ 5,92 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 2.│Referent de securitate a informaţiilor │ PL │ 46 │ 3,04 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤
  │ 3.│Referent de securitate a informaţiilor │ M │ 40 │ 2,62 │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┘

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  NOTE:
  1. Persoanele care ocupă funcţiile de consilier şi referent se consideră reîncadrate pe funcţiile de consilier de securitate a informaţiilor şi, respectiv, referent de securitate a informaţiilor.
  2. Personalul din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de până la 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate, stabilit de conducerea instituţiei, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, conform prevederilor legale.


  Capitolul IV Funcţii de demnitate publică

  A. Funcţii de demnitate publică alese
  Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐
  │Nr. │ │ │Coeficient │
  │crt.│ Funcţia │ Clasa │ de │
  │ │ │ │ierarhizare│
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Preşedinţia României │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 1.│Preşedintele României │ 110 │ 15,00 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Parlamentul României │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 2.│Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei │ │ │
  │ │Deputaţilor │ 109 │ 14,63 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 3.│Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor │ 108 │ 14,15 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 4.│Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei │ │ │
  │ │Deputaţilor │ 107 │ 13,90 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 5.│Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi │ │ │
  │ │Camerei Deputaţilor │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 6.│Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi │ │ │
  │ │Camerei Deputaţilor │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 7.│Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului │ │ │
  │ │şi Camerei Deputaţilor │ 105 │ 13,10 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 8.│Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi │ │ │
  │ │Camerei Deputaţilor │ 104 │ 12,75 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 9.│Senatori, deputaţi │ 103 │ 12,41 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  B. Funcţii de demnitate publică numite
  Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐
  │Nr. │ │ │Coeficient │
  │crt.│ Funcţia │ Clasa │ de │
  │ │ │ │ierarhizare│
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Guvernul României │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 1.│Prim-ministru │ 109 │ 14,63 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 2.│Viceprim-ministru │ 108 │ 14,15 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 3.│Ministru de stat │ 107 │ 13,90 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 4.│Ministru │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 5.│Ministru delegat │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 6.│Secretar de stat membru al Guvernului │ 105 │ 13,10 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 7.│Secretar de stat │ 103 │ 12,41 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 8.│Subsecretar de stat │ 100 │ 11,53 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Curtea Constituţională │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 9.│Preşedinte │ 109 │ 14,63 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 10.│Judecător │ 108 │ 14,15 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Consiliul Legislativ │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 11.│Preşedinte consiliu │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 12.│Preşedinte de secţie │ 103 │ 12,41 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Avocatul Poporului │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 13.│Avocatul Poporului │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 14.│Adjunct al Avocatului Poporului │ 103 │ 12,41 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Curtea de Conturi │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 15.│Preşedinte │ 109 │ 14,63 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 16.│Vicepreşedinte │ 108 │ 14,15 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 17.│Preşedinte Autoritatea de audit │ 108 │ 14,15 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 18.│Vicepreşedinte Autoritatea de audit │ 107 │ 13,90 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 19.│Consilier conturi │ 106 │ 13,45 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Secretariatul General al Guvernului │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 20.│Secretar general al Guvernului │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 21.│Secretar general adjunct al Guvernului │ 103 │ 12,41 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 22.│Consilier de stat │ 103 │ 12,41 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Administraţia Prezidenţială │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 23.│Consilier prezidenţial │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 24.│Consilier de stat │ 103 │ 12,41 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Parlamentul României │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 25.│Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 26.│Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi │ │ │
  │ │la Senat │ 103 │ 12,41 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Consiliul Concurenţei │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 27.│Preşedinte │ 108 │ 14,15 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 28.│Vicepreşedinte │ 107 │ 13,90 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 29.│Consilier de concurenţă │ 106 │ 13,45 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Consiliul Naţional al Audiovizualului │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 30.│Preşedinte │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 31.│Membri │ 103 │ 12,41 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 32.│Preşedinte │ 108 │ 14,15 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 33.│Vicepreşedinte │ 105 │ 13,10 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 34.│Secretar al Consiliului │ 105 │ 13,10 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 35.│Membri │ 103 │ 12,41 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘

  NOTE:
  1. a) Preşedintele Curţii Constituţionale este egal în grad cu preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar judecătorii Curţii Constituţionale, cu vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, beneficiind de indemnizaţie egală cu a acestora, majorată cu 15%, precum şi de celelalte drepturi.
  b) Personalul Curţii Constituţionale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege în care se regăsesc aceste categorii de personal, în funcţie de încadrare, cu respectarea prevederilor prezentei legi, beneficiind, în mod corespunzător, şi de celelalte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
  2. Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  C. Funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale Indemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐
  │Nr. │ │ │Coeficient │
  │crt.│ Funcţia │ Clasa │ de │
  │ │ │ │ierarhizare│
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┤
  │ PRIMĂRII ŞI CONSILII │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┤
  │ 1.│Primar general al Capitalei │ 106 │ 13,45 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 2.│Viceprimar al Capitalei │ 92 │ 9,46 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 3.│Preşedinte al consiliului judeţean │ 98 │ 10,97 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 4.│Vicepreşedinte al consiliului judeţean │ 90 │ 9,00 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 5.│Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (cu peste │ │ │
  │ │150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului │ │ │
  │ │Bucureşti) │ 94 │ 9,94 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 6.│Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (până la │ │ │
  │ │150.000 locuitori) │ 91 │ 9,23 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 7.│Primar de municipiu (categoria I) │ 89 │ 8,78 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 8.│Primar de municipiu (categoria II) │ 88 │ 8,57 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 9.│Viceprimar de municipiu (cu peste 150.000 locuitori, │ │ │
  │ │inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti) │ 89 │ 8,78 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 10.│Viceprimar de municipiu (până la 150.000 locuitori) │ 86 │ 8,16 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 11.│Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 81 │ 7,21 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 12.│Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 13.│Primar de oraş (categoria I) │ 88 │ 8,57 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 14.│Primar de oraş (categoria II) │ 86 │ 8,16 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 15.│Primar de oraş (categoria III) │ 84 │ 7,76 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 16.│Viceprimar de oraş (categoria I) │ 79 │ 6,86 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 17.│Viceprimar de oraş (categoria II) │ 77 │ 6,53 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 18.│Viceprimar de oraş (categoria III) │ 75 │ 6,22 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 19.│Primar de comună (cu peste 7.000 locuitori) │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 20.│Primar de comună (între 3.000-7.000 locuitori) │ 78 │ 6,70 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 21.│Primar de comună (până la 3.000 locuitori) │ 76 │ 6,37 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 22.│Viceprimar de comună (cu peste 7.000 locuitori) │ 75 │ 6,22 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 23.│Viceprimar de comună (între 3.000-7.000 locuitori) │ 73 │ 5,92 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤
  │ 24.│Viceprimar de comună (până la 3.000 locuitori) │ 71 │ 5,63 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  D. Funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică
  Indemnizaţii pentru personalul din instituţii publice din subordinea Guvernului
  *Font 9*
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │ Gradul I │ Gradul II │
  │Nr. │ ├──────┬───────────┼──────┬───────────┤
  │crt.│ Funcţia │Clasa │ Coeficient│Clasa │Coeficient │
  │ │ │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ierarhizare│ │ierarhizare│
  ├────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┤
  │ Instituţii publice din subordinea Guvernului*) │
  ├────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┤
  │ 1. │Conducătorul instituţiei (preşedinte, director│ │ │ │ │
  │ │general, şef oficiu etc.) │ 94 │ 9,94 │ 98 │ 10,97 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 2. │Adjunctul conducătorului instituţiei │ │ │ │ │
  │ │(vicepreşedinte, director general adjunct etc.) 88 │ 8,57 │ 92 │ 9,46 │
  └────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┘

  --------
  *) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  -----------
  Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  A se vedea alin. (2) al art. 4 ce aparţine art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011, care prevede:
  "(2) În anul 2012 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare".


  Anexa II
  FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT"

  Capitolul I A. Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ

  1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │ │ Gradul I │ Gradul II │
  │Nr. │ │ Nivelul ├──────┬───────────┼──────┬───────────┤
  │crt.│ Funcţia │studiilor│Clasa │ Coeficient│Clasa │Coeficient │
  │ │ │ │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ierarhizare│ │ierarhizare│
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 1.│Rector*) │ S │ 92 │ 9,46 │ 94 │ 9,94 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 2.│Prorector*) │ S │ 90 │ 9,00 │ 92 │ 9,46 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 3.│Secretar ştiinţific al senatului │ │ │ │ │ │
  │ │universitar*) │ S │ 89 │ 8,78 │ 91 │ 9,23 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 4.│Decan*) │ S │ 87 │ 8,36 │ 89 │ 8,78 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 5.│Prodecan*) │ S │ 86 │ 8,16 │ 88 │ 8,57 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 6.│Director de departament │ S │ 86 │ 8,16 │ 88 │ 8,57 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 7.│Secretar ştiinţific al consiliului │ │ │ │ │ │
  │ │facultăţii*) │ S │ 86 │ 8,16 │ 88 │ 8,57 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 8.│Şef de catedră*) │ S │ 86 │ 8,16 │ 88 │ 8,57 │
  └────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┘

  ---------
  *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
  2. Funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │ │ Gradul I │ Gradul II │
  │Nr. │ │ Nivelul ├──────┬───────────┼──────┬───────────┤
  │crt.│ Funcţia │studiilor│Clasa │ Coeficient│Clasa │Coeficient │
  │ │ │ │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ierarhizare│ │ierarhizare│
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 1.│Inspector şcolar general*) │ S │ 78 │ 6,70 │ 80 │ 7,03 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 2.│Inspector şcolar general adjunct*) │ S │ 74 │ 6,07 │ 76 │ 6,37 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 3.│Inspector şcolar de specialitate, │ │ │ │ │ │
  │ │inspector şcolar*) │ S │ 70 │ 5,50 │ 72 │ 5,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 4.│Director unitate de învăţământ*) │ S │ 70 │ 5,50 │ 72 │ 5,77 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 5.│Director adjunct unitate de │ │ │ │ │ │
  │ │învăţământ*) │ S │ 68 │ 5,23 │ 70 │ 5,50 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 6.│Director casa corpului didactic*) │ S │ 68 │ 5,23 │ 70 │ 5,50 │
  └────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┘

  --------
  *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
  3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │ │ Gradul I │ Gradul II │
  │Nr. │ │ Nivelul ├──────┬───────────┼──────┬───────────┤
  │crt.│ Funcţia │studiilor│Clasa │ Coeficient│Clasa │Coeficient │
  │ │ │ │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ierarhizare│ │ierarhizare│
  ├────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┤
  │ Învăţământ superior │
  ├────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┤
  │ 1.│Director general administrativ al │ │ │ │ │ │
  │ │universităţii*)1*) │ S │ 80 │ 7,03 │ 82 │ 7,39 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 2.│Director, contabil-şef (administra- │ │ │ │ │ │
  │ │tor financiar/patrimoniu)*) │ S │ 76 │ 6,37 │ 78 │ 6,70 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 3.│Secretar-şef universitate*) │ S │ 72 │ 5,77 │ 74 │ 6,07 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 4.│Administrator-şef al facultăţii*) │ S │ 68 │ 5,23 │ 70 │ 5,50 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 5.│Şef serviciu (administrator │ │ │ │ │ │
  │ │financiar/patrimoniu)*) │ S │ 66 │ 4,98 │ 68 │ 5,23 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 6.│Secretar-şef facultate*) │ S │ 66 │ 4,98 │ 68 │ 5,23 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 7.│Şef birou (administrator financiar/ │ │ │ │ │ │
  │ │patrimoniu)*) │ S │ 62 │ 4,51 │ 64 │ 4,74 │
  ├────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┤
  │ Învăţământ preuniversitar │
  ├────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────┬───────────┤
  │ 1.│Contabil-şef (administrator │ │ │ │ │ │
  │ │financiar)*) │ S │ 60 │ 4,29 │ 62 │ 4,51 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 2.│Secretar-şef unitate de învăţământ*)│ S │ 58 │ 4,09 │ 60 │ 4,29 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 3.│Contabil-şef (administrator │ │ │ │ │ │
  │ │financiar)*) │ M │ 50 │ 3,35 │ 52 │ 3,52 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
  │ 4.│Secretar-şef unitate de învăţământ*)│ M │ 48 │ 3,19 │ 50 │ 3,35 │
  └────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┘

  --------
  *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.
  *1) Se utilizează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior la care numărul studenţilor este mai mic de 10.000, precum şi pentru salarizarea funcţiei de director, contabil-şef (administrator financiar patrimoniu) din cadrul instituţiilor de învăţământ superior la care numărul studenţilor este de cel puţin 10.000.
  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  4. Salarii de bază învăţământ universitar
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Funcţia*) │Vechimea în │ Clasa şi coeficientul de ierarhizare │
  │crt.│ │ învăţământ ├───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă │
  │ │ │ │ Baza ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
  │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  │ │ │ ├────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┤
  │ │ │ │Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│
  │ │ │ │ sa │cient │ sa │cient │ sa │cient │ sa │cient │ sa │cient │ sa │cient │
  │ │ │ │ │ de │ │ de │ │ de │ │ de │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ierar-│ │ierar-│ │ierar-│ │ierar-│ │ierar-│ │ierar-│
  │ │ │ │ │hizare│ │hizare│ │hizare│ │hizare│ │hizare│ │hizare│
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 1.│Profesor universitar │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 86 │ 8,16 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 85 │ 7,96 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-45 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 83 │ 7,58 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 81 │ 7,21 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 79 │ 6,86 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 15-20 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 76 │ 6,37 │ 77 │ 6,53 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-15 ani │ │ │ │ │ 71 │ 5,63 │ 73 │ 5,92 │ 74 │ 6,07 │ 75 │ 6,22 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 2.│Conferenţiar universitar │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 74 │ 6,07 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 72 │ 5,77 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │ 5,50 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 68 │ 5,23 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 66 │ 4,98 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 15-20 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 63 │ 4,62 │ 64 │ 4,74 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-15 ani │ │ │ │ │ │ │ 60 │ 4,29 │ 61 │ 4,40 │ 62 │ 4,51 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 56 │ 3,89 │ 58 │ 4,09 │ 59 │ 4,19 │ 60 │ 4,29 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 3.│Şef lucrări (lector universitar) │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 61 │ 4,40 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 59 │ 4,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 58 │ 4,09 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 57 │ 3,99 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 15-20 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 55 │ 3,79 │ 56 │ 3,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-15 ani │ │ │ │ │ │ │ 52 │ 3,52 │ 53 │ 3,61 │ 54 │ 3,70 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 48 │ 3,19 │ 50 │ 3,35 │ 51 │ 3,44 │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 3-6 ani │ 41 │ 2,69 │ 44 │ 2,89 │ 46 │ 3,04 │ 48 │ 3,19 │ 49 │ 3,27 │ 50 │ 3,35 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 4.│Asistent universitar │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 58 │ 4,09 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 57 │ 3,99 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 56 │ 3,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 55 │ 3,79 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 15-20 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 53 │ 3,61 │ 54 │ 3,70 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-15 ani │ │ │ │ │ │ │ 50 │ 3,35 │ 51 │ 3,44 │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 46 │ 3,04 │ 48 │ 3,19 │ 49 │ 3,27 │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 3-6 ani │ 39 │ 2,56 │ 42 │ 2,75 │ 44 │ 2,89 │ 46 │ 3,04 │ 47 │ 3,11 │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ până la 3 │ 37 │ 2,43 │ 40 │ 2,62 │ 42 │ 2,75 │ 44 │ 2,89 │ 45 │ 2,96 │ 46 │ 3,04 │
  │ │ │ ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 5.│Preparator universitar │ 6-10 ani**)│ │ │ │ │ 43 │ 2,82 │ 45 │ 2,96 │ 46 │ 3,04 │ 47 │ 3,11 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 3-6 ani**) │ 36 │ 2,37 │ 39 │ 2,56 │ 41 │ 2,69 │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │ 45 │ 2,96 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ până la 3 │ 33 │ 2,20 │ 36 │ 2,37 │ 38 │ 2,49 │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │ 42 │ 2,75 │
  │ │ │ ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────────────┴────────────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┘

  ---------
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
  NOTĂ:
  Pentru funcţiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
  5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Funcţia didactică │Vechimea în │ Clasa şi coeficientul de ierarhizare │
  │crt.│ şi gradul didactic*) │ învăţământ ├───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă │
  │ │ │ │ Baza ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
  │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  │ │ │ ├────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┤
  │ │ │ │Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│Cla-│Coefi-│
  │ │ │ │ sa │cient │ sa │cient │ sa │cient │ sa │cient │ sa │cient │ sa │cient │
  │ │ │ │ │ de │ │ de │ │ de │ │ de │ │ de │ │ de │
  │ │ │ │ │ierar-│ │ierar-│ │ierar-│ │ierar-│ │ierar-│ │ierar-│
  │ │ │ │ │hizare│ │hizare│ │hizare│ │hizare│ │hizare│ │hizare│
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 1.│Profesor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 69 │ 5,36 │
  │ │lungă durată grad didactic I ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 67 │ 5,10 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 65 │ 4,86 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 63 │ 4,62 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 61 │ 4,40 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 58 │ 4,09 │ 59 │ 4,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 55 │ 3,79 │ 56 │ 3,89 │ 57 │ 3,99 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 53 │ 3,61 │ 54 │ 3,70 │ 55 │ 3,79 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 49 │ 3,27 │ 51 │ 3,44 │ 52 │ 3,52 │ 53 │ 3,61 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 42 │ 2,75 │ 45 │ 2,96 │ 47 │ 3,11 │ 49 │ 3,27 │ 50 │ 3,35 │ 51 │ 3,44 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 2.│Profesor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 62 │ 4,51 │
  │ │lungă durată grad didactic II ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │ 4,29 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 58 │ 4,09 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 56 │ 3,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 54 │ 3,70 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 51 │ 3,44 │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 48 │ 3,19 │ 49 │ 3,27 │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 46 │ 3,04 │ 47 │ 3,11 │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 42 │ 2,75 │ 44 │ 2,89 │ 45 │ 2,96 │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 35 │ 2,32 │ 38 │ 2,49 │ 40 │ 2,62 │ 42 │ 2,75 │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 3.│Profesor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 58 │ 4,09 │
  │ │lungă durată grad didactic ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │definitiv │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 57 │ 3,99 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 56 │ 3,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 54 │ 3,70 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 49 │ 3,27 │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 46 │ 3,04 │ 47 │ 3,11 │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 44 │ 2,89 │ 45 │ 2,96 │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 42 │ 2,75 │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 33 │ 2,20 │ 36 │ 2,37 │ 38 │ 2,49 │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │ 42 │ 2,75 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 4.│Profesor studii superioare de │ până la 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lungă durată grad didactic debutant│ ani │ 31 │ 2,10 │ 34 │ 2,26 │ 36 │ 2,37 │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 5.│Profesor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │ 4,29 │
  │ │scurtă durată grad didactic I ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 58 │ 4,09 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 56 │ 3,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 54 │ 3,70 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 49 │ 3,27 │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 46 │ 3,04 │ 47 │ 3,11 │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 44 │ 2,89 │ 45 │ 2,96 │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 42 │ 2,75 │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 6.│Profesor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 56 │ 3,89 │
  │ │scurtă durată grad didactic II ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 54 │ 3,70 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 45 │ 2,96 │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 42 │ 2,75 │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │ 42 │ 2,75 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 36 │ 2,37 │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │ 40 │ 2,62 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 29 │ 2,00 │ 32 │ 2,15 │ 34 │ 2,26 │ 36 │ 2,37 │ 37 │ 2,43 │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 7.│Profesor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 54 │ 3,70 │
  │ │scurtă durată grad didactic ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │definitiv │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │ 42 │ 2,75 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │ 40 │ 2,62 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 34 │ 2,26 │ 36 │ 2,37 │ 37 │ 2,43 │ 38 │ 2,49 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 27 │ 1,90 │ 30 │ 2,05 │ 32 │ 2,15 │ 34 │ 2,26 │ 35 │ 2,32 │ 36 │ 2,37 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 8.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │scurtă durată grad didactic │ până la 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ ani │ 25 │ 1,81 │ 28 │ 1,95 │ 30 │ 2,05 │ 32 │ 2,15 │ 33 │ 2,20 │ 34 │ 2,26 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 9.│Institutor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │ 4,29 │
  │ │lungă durată grad didactic I ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 58 │ 4,09 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 56 │ 3,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 54 │ 3,70 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 49 │ 3,27 │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 46 │ 3,04 │ 47 │ 3,11 │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 44 │ 2,89 │ 45 │ 2,96 │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 42 │ 2,75 │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 10.│Institutor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 56 │ 3,89 │
  │ │lungă durată grad didactic II ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 54 │ 3,70 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 45 │ 2,96 │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 42 │ 2,75 │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │ 42 │ 2,75 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 36 │ 2,37 │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │ 40 │ 2,62 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 29 │ 2,00 │ 32 │ 2,15 │ 34 │ 2,26 │ 36 │ 2,37 │ 37 │ 2,43 │ 38 │ 2,49 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 11.│Institutor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 54 │ 3,70 │
  │ │lungă durată grad didactic ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │definitiv │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │ 42 │ 2,75 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │ 40 │ 2,62 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 34 │ 2,26 │ 36 │ 2,37 │ 37 │ 2,43 │ 38 │ 2,49 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 27 │ 1,90 │ 30 │ 2,05 │ 32 │ 2,15 │ 34 │ 2,26 │ 35 │ 2,32 │ 36 │ 2,37 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 12.│Institutor studii superioare de │ până la 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lungă durată grad didactic debutant│ ani │ 25 │ 1,81 │ 28 │ 1,95 │ 30 │ 2,05 │ 32 │ 2,15 │ 33 │ 2,20 │ 34 │ 2,26 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 13.│Institutor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 56 │ 3,89 │
  │ │scurtă durată grad didactic I ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 54 │ 3,70 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 52 │ 3,52 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │ 3,35 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 45 │ 2,96 │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 42 │ 2,75 │ 43 │ 2,82 │ 44 │ 2,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │ 42 │ 2,75 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 36 │ 2,37 │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │ 40 │ 2,62 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 14.│Institutor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 53 │ 3,61 │
  │ │scurtă durată grad didactic II ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 51 │ 3,44 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 49 │ 3,27 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 47 │ 3,11 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 45 │ 2,96 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 42 │ 2,75 │ 43 │ 2,82 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 39 │ 2,56 │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 37 │ 2,43 │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 33 │ 2,20 │ 35 │ 2,32 │ 36 │ 2,37 │ 37 │ 2,43 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 26 │ 1,86 │ 29 │ 2,00 │ 31 │ 2,10 │ 33 │ 2,20 │ 34 │ 2,26 │ 35 │ 2,32 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 15.│Institutor studii superioare de │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 51 │ 3,44 │
  │ │scurtă durată grad didactic ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │definitiv │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 49 │ 3,27 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 47 │ 3,11 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 45 │ 2,96 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 43 │ 2,82 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 37 │ 2,43 │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 35 │ 2,32 │ 36 │ 2,37 │ 37 │ 2,43 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 31 │ 2,10 │ 33 │ 2,20 │ 34 │ 2,26 │ 35 │ 2,32 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 24 │ 1,77 │ 27 │ 1,90 │ 29 │ 2,00 │ 31 │ 2,10 │ 32 │ 2,15 │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 16.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │scurtă durată grad didactic │ până la 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ ani │ 22 │ 1,68 │ 25 │ 1,81 │ 27 │ 1,90 │ 29 │ 2,00 │ 30 │ 2,05 │ 31 │ 2,10 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 17.│Învăţător, educatoare, maistru- │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 55 │ 3,79 │
  │ │instructor (cu studii de nivel ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │liceal) grad didactic I │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 53 │ 3,61 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 51 │ 3,44 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 49 │ 3,27 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 47 │ 3,11 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 44 │ 2,89 │ 45 │ 2,96 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 41 │ 2,69 │ 42 │ 2,75 │ 43 │ 2,82 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 39 │ 2,56 │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 35 │ 2,32 │ 37 │ 2,43 │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 18.│Învăţător, educatoare, maistru- │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 51 │ 3,44 │
  │ │instructor (cu studii de nivel ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │liceal) grad didactic II │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 49 │ 3,27 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 47 │ 3,11 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 45 │ 2,96 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 43 │ 2,82 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │ 2,62 │ 41 │ 2,69 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 37 │ 2,43 │ 38 │ 2,49 │ 39 │ 2,56 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 35 │ 2,32 │ 36 │ 2,37 │ 37 │ 2,43 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 31 │ 2,10 │ 33 │ 2,20 │ 34 │ 2,26 │ 35 │ 2,32 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 24 │ 1,77 │ 27 │ 1,90 │ 29 │ 2,00 │ 31 │ 2,10 │ 32 │ 2,15 │ 33 │ 2,20 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 19.│Învăţător, educatoare, maistru- │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │ 3,35 │
  │ │instructor (cu studii de nivel ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │liceal) grad didactic definitiv │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 48 │ 3,19 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 46 │ 3,04 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 44 │ 2,89 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 42 │ 2,75 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 18-22 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ 39 │ 2,56 │ 40 │ 2,62 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 14-18 ani │ │ │ │ │ │ │ 36 │ 2,37 │ 37 │ 2,43 │ 38 │ 2,49 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 10-14 ani │ │ │ │ │ │ │ 34 │ 2,26 │ 35 │ 2,32 │ 36 │ 2,37 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 6-10 ani │ │ │ │ │ 30 │ 2,05 │ 32 │ 2,15 │ 33 │ 2,20 │ 34 │ 2,26 │
  │ │ ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 2-6 ani │ 23 │ 1,72 │ 26 │ 1,86 │ 28 │ 1,95 │ 30 │ 2,05 │ 31 │ 2,10 │ 32 │ 2,15 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 20.│Învăţător, educatoare, maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instructor (cu studii de nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │liceal) debutant │ 0-2 ani │ 21 │ 1,64 │ 24 │ 1,77 │ 26 │ 1,86 │ 28 │ 1,95 │ 29 │ 2,00 │ 30 │ 2,05 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ 21.│Profesor, învăţător, educatoare, │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 35 │ 2,32 │
  │ │educator, maistru-instructor (cu ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │studii de nivel liceal, fără │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 34 │ 2,26 │
  │ │pregătire de specialitate) ├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
  │ │ │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 33 │ 2,20 │
  │ │ ├───